Haku

FINE-001407

Tulosta

Asianumero: FINE-001407 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.03.2017

Onko pankkitilin muuttaminen maksulliseksi ollut kohtuutonta, kun asiakkaalla ollut pankissa opintolaina. Pankkitili. Kuukausimaksu. Opintolaina. Kohtuullisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on avannut käyttelytilin pankissa 31.7.1997 ja nostanut opintolainan 17.8.1999. Asiakkaan tili oli ollut maksuton. Pankki ilmoitti asiakkaalle elokuussa 2016 saman vuoden marraskuussa voimaan tulevasta hinnastonmuutoksesta. Ilmoituksen mukaisesti asiakkaan tiliin tuli 2 euron kuukausittainen tilimaksu. Tilin muuttuminen maksulliseksi ei koskenut pankin etuasiakkaita. Asiakkaan tilillä ei ole muita tapahtumia kuin tilisiirto toisesta pankista opintolainaa varten ja opintolainan maksu.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että hänellä on tili pankissa vain sen vuoksi, että pankki ottaa opintolainan lyhennykset automaattisesti tililtä joka kuukausi. Tiliä ei voi muuttaa miksikään maksuttomaksi tiliksi. Jos hän lopettaa tilin, pankki alkaa lähettää opintolainasta laskun, joka maksaa 6 euroa kuukaudessa. Opintolainan siirto toiseen pankkiin maksaa satoja euroja. Asiakkaan mukaan sopimusehtojen muutos on ollut kohtuuton. Asiakas vaatii käyttötilin muuttamista takaisin maksuttomaksi tai kulutonta opintolainan laskua.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut hinnaston muutoksen tapahtuneen sopimusehtojen mukaisesti. Kyseinen muutos käyttötilin tiliehtoihin ja hinnastoon johtuu yleisestä kustannustason noususta. Käyttötilien hoito tietojärjestelmissä aiheuttaa pankille kustannuksia ja lisäksi tilien hoitoon liittyy myös paljon työtä. Esimerkiksi asiakkaiden tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvä tiukennettu lainsäädäntö on lisännyt paljon tileihin ja asiakkuuksiin liittyvää työmäärää. Tällä hetkellä vallitsevassa haastavassa korkotilanteessa käyttötilien korkotuotot eivät myöskään kata pankin juoksevia kustannuksia. Hinnanmuutos ei koske niitä pankin asiakkaita, jotka ovat keskittäneet asiointinsa pankkiin. Pankki katsoo, että kahden euron suuruinen tilimaksu ei ole kohtuuton ja pankilla on ollut oikeus tiliehtojen mukaisesti muuttaa käyttötilin hinnoittelua.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Tiliehdot
  • Pankin asiakastiedote palveluhinnaston muutoksesta

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankin ja asiakkaan välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava onko pankin sopimuksen muuttamista koskeva ehto kohtuuton tai onko sen käyttö johtanut kohtuuttomuuteen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan jos kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Tiliehtojen mukaan tilinomistaja on velvollinen maksamaan tilin avaamiseen, tilin käyttöön, tilin ylläpitoon ja pankin lähettämiin ilmoituksiin liittyvät maksut ja palkkiot, joiden määrät ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Pankilla on oikeus veloittaa edellä mainitut maksut ja palkkiot tililtä.

Ehtojen mukaan pankki lähettää ilmoituksen tilisopimuksen ehtojen ja hinnaston muutoksesta siten, kuin näissä ehdoissa on sovittu muista tiliä koskevista ilmoituksista. Tilisopimuksen ehtojen ja hinnaston muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tilinomistajalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita pankille sähköisesti verkkopankkipalvelun asiakaspostin kautta tai kirjallisesti vastustavansa muutosta. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tilisopimus päättymään heti. Jos asiakas vastustaa muutoksia, asiakkaalla ja pankilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden tilin yleisten ehtojen mukaan.

Ehtojen mukaan muut tiliä koskevat ilmoitukset pankki toimittaa lähettämällä ne sähköisesti verkkopankkipalveluun. Mikäli tilinomistajan pankkiasiointia varten ei ole käytössä verkkopankkipalvelua, asiakas ja pankki sopivat erikseen, että ne lähetetään osoitteeseen, joka on näiden tilin yleisten ehtojen mukaisesti pankin tiedossa, tai toimitetaan muulla erikseen sovitulla tavalla sähköisesti.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että pankilla on tiliehtojen mukaan ollut oikeus muuttaa käyttötili maksulliseksi. Riitaisaa on se, onko tiliehtojen sopimuksen muutosta koskenut kohta kohtuuton tai onko sen käyttäminen johtanut kohtuuttomuuteen tässä tapauksessa. Asiakkaan mukaan kahden euron kuukausimaksun periminen on kohtuutonta. Pankin mukaan tilimaksu on kohtuullinen.

Arvioitaessa sopimusehdon kohtuullisuutta kuluttajansuojalain mukaisesti on otettava huomioon, että kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva sopimus, jonka kumpikin osapuoli on voinut halutessaan irtisanoa. Asiakkaalla on ollut hinnaston muutoksen yhteydessä mahdollisuus päättää tili kuluitta ja vaihtaa palveluntarjoajaa. Edelleen huomioon on otettava, että asiakkaalle on ilmoitettu hinnaston muutoksesta etukäteen ehtojen mukaisesti. Toisaalta on otettava huomioon, että asiakkaalla on ollut tilin lisäksi pankissa opintolaina. Mikäli asiakas olisi päättänyt tilisopimuksensa, olisi pankki alkanut lähettää hänelle opintolainan laskun postitse ja veloittanut siitä hinnaston mukaisen maksun. Opintolainan siirto toiseen pankkiin olisi myös aiheuttanut kustannuksia. Asiakkaalle siten aiheutuisi välillisesti kustannuksia tilisopimuksen päättämisestä.

Pankkilautakunta katsoo, että välillisten kulujen aiheutuminen tilisopimuksen päättämisestä ei voi yksin olla esteenä tilimaksujen asettamiselle tai nostamiselle ottaen huomioon erityisesti sen, että monilla asiakkailla on pankista laina. Olisi pankille kohtuutonta, jos sillä ei olisi mahdollisuutta asettaa tai nostaa tilimaksuja millään perusteella sellaisessa tilanteessa, jossa asiakkaalle aiheutuisi muutoksesta välillisesti kustannuksia toisista sopimuksista johtuen. Asiakkaan muut sitoumukset pankin kanssa on kuitenkin otettava huomioon arvioitaessa sopimusehdon kohtuullisuutta. Lautakunta katsoo, että pankilla ei ole oikeutta korottaa palvelumaksuja ilman hyväksyttävää perustetta.

Pankki on perustellut tilimaksun asettamista yleisen kustannustason nousulla liittyen mm. asiakkaiden tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvään lainsäädäntöön ja matalaan korkotilanteeseen. Pankki on lisäksi vedonnut siihen, että hinnanmuutos ei koske niitä pankin asiakkaita, jotka ovat keskittäneet asiointinsa pankkiin.

Ottaen huomioon edellä mainitun lautakunta katsoo, että sopimusehtojen muutosta koskeva ehto ei tässä tapauksessa ole kohtuuton eikä ole johtanut kohtuuttomuuteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankilla on ollut oikeus asettaa asiakkaan tiliin kahden euron kuukausimaksun.

Pankkilautakunta ei suosita tilin muuttamista takaisin maksuttomaksi. 

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia