Haku

FINE-001397

Tulosta

Asianumero: FINE-001397 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Kunnan vastuu. Tuottamus. Liukastuminen jalkakäytävällä.

Tapahtumatiedot

A (s. 1952) liukastui 27.1.2016 klo 8.30 ̶ 9.00 välisenä aikana B:n kunnan ylläpitämällä jalkakäytävällä, minkä seurauksena hänelle aiheutui takareisivamma. A esitti asiassa korvausvaatimuksen B:n kunnalle, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään B:n kunnan selvitykseen, jonka mukaan vahinkopaikka oli aurattu ja hiekoitettu vahinkopäivänä klo 5.17. Sääpalvelutietojen mukaan vahinkopaikkakunnalla oli vahinkopäivänä ollut pilvistä ja vesisadetta. Ilman lämpötila oli vaihdellut 1 ̶ 3 lämpöasteen välillä. Vakuutusyhtiö katsoi, että B:n kunta oli huolehtinut vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta asianmukaisella tavalla, eikä sille siten ollut syntynyt A:n henkilövahingosta korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A toteaa, että vahinkopaikalla on suuri koulu ja samassa korttelissa toinenkin suuri koulu. Tämän vuoksi kunnan olisi kiinnitettävä enemmän huomiota liukkaudentorjuntaan. Katualueen käyttö on suurta, ihmismäärät suuria ja alakouluikäiset lapset tekevät ns. liukuratoja katualueelle. Vahingon tapahtuessa koulut olivat jo alkaneet ja katualueella oli kulkenut satamäärin lapsia. Suuri kulkijamäärä yhdistettynä sateeseen oli täysin poistanut aikaisemman liukkaudentorjunnan tehon. Vahinkopaikka sijaitsee kunnan ydinkeskustassa, mikä huomattavasti lisää kunnan kunnossapitovastuuta ja liukkaudentorjuntavelvoitetta. A vaatii vahingonkorvauslain mukaisia korvauksia henkilövahingostaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Vahinkopaikka oli aurattu ja hiekoitettu vahinkopäivän aamuna noin kolme tuntia ennen vahinkoa. Vahinkopäivänä satoi vettä ja lämpötila oli pysytellyt plussan puolella, samoin kuin edellisenäkin päivänä. Vaikka paikka olisi vilkasliikenteinen, on kolme tuntia plussakelillä sellainen aika, jonka kuluessa hiekoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen. Kysymys ei ole tilanteesta, jossa hiekka painuisi lumen alle tai häviäisi paikalta muusta syystä. Säätila ei ole myöskään muuttunut siten, että katu olisi tullut aurata tai hiekoittaa uudelleen vain kolme tuntia edellisen hiekoituksen jälkeen. Vahinko ei ole ollut seurausta B:n kunnan laiminlyönnistä liukkaudentorjunnassa eikä kunnalle siten ole syntynyt vahingosta korvausvastuuta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B:n kunnalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. B:n kunnan puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei kunnalla ole asiassa lisättävää.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- vastuuvahinkoilmoitus 24.2.2016

- B:n kunnan verkkopalvelussa lähettämä viesti vakuutusyhtiölle (vastaukset yhtiön esittämiin kysymyksiin koskien vahinkoajankohdan sääolosuhteita ja kunnossapitotoimia)

- A:n selvitys B:n kunnalle 1.2.2016

- kartta vahinkoalueesta

- vakuutusyhtiön korvauspäätös 17.3.2016

- A:n viesti vakuutusyhtiölle 14.4.2016

- A-todistus ja taksikuitti 27.1.2016

- vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko B:n kunta korvausvastuussa A:n henkilövahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata kunnan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (31.8.1978/669, jäljempänä katulaki) 3 §:n (15.7.2005/547) 1 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. 3 §:n 4 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen. Katulain 4 §:n (15.7.2005/547) 1 momentin mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. (…)

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön

- toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon,

(…) joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kadun kunnossapidosta vastaavalla taholla on ns. korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kadulla voidaan turvallisesti liik­kua. Kunnossapitovelvollisella on näyttötaakka siitä, että mm. liukkaudentorjunnasta on olosuhteet huomioon ottaen asianmukaisesti huolehdittu. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A on liukastunut B:n kunnan ylläpitämällä jalkakäytävällä 21.3.2016 kello 8.30 ̶ 9.00 välisenä aikana. Vahinkopaikalla oli suoritettu viimeisin auraus ja hiekoitus samana päivänä kello 5.17. Lämpötila oli koko vahinkopäivän ajan nollan yläpuolella. Vahinkopäivänä satoi vettä. Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka kadun kunnossapidosta vastaavan velvollisuus huolehtia liukkaudentorjunnasta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja katulain edellyttämällä tasolla. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun viimeisin auraus ja hiekoitus oli suoritettu noin kolme tuntia ennen vahinkoa. Tällä perusteella lautakunta katsoo, ettei B:n kunnalle ole syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta ja että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta