Haku

FINE-001372

Tulosta

Asianumero: FINE-001372 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2017

Esinevahinko. Astianpesukoneen vuoto. Oliko asukas vastuussa astianpesukoneen vuodon aiheuttamasta vahingosta, kun vuodon aiheuttanut kone oli yli 30 vuotta vanha.

Tapahtumatiedot

Asunnossa X oli havaittu astianpesukoneen vuoto 18.10.2015, jonka seurauksena vedet olivat valuneet asunnon Y katon läpi. Vahinko korvatiin pääosin asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta, mutta korvauksesta vähennettiin ehtojen mukainen erityisomavastuu 25 %, mikä tarkoitti 18.509,09 euroa. Asunto-osakeyhtiö vaati asunnon X asukasta A:ta korvaamaan summan sillä perusteella, että vuotovahinko oli aiheutunut A:n huolimattomuudesta, kun vuotanut kone oli ollut yli 30 vuotta vanha. Korvausta haettiin A:n vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan vahinko ei tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta, koska A:n ei ole osoitettu aiheuttaneen vahinkoa huolimattomuudella taikka muutoinkaan välinpitämättömällä toiminnalla tai laiminlyönnillä. Yhtiön näkemyksen mukaan yksinomaan vanhan koneen omistaminen ei ole korvausvelvollisuuden syntymisen peruste, etenkin kun kone on toiminut moitteettomasti ennen vahingon sattumista.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan As Oy toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa esittämäänsä selvitykseen siitä, että astianpesukoneen käyttöiät ovat huomattavasti lyhempiä kuin 30 vuotta. As Oy:n mukaan A:n olisi näin ollen tullut ymmärtää vaihtaa kone jo aiemmin, joten tuottamus syntyy jo pelkästään siitä seikasta.

As Oy pyytää Vakuutuslautakuntaa myös yleisellä tasolla ottamaan kantaa siihen, miten astianpesukoneen ikä vaikuttaa koneen omistajan vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä.

Vastineessaan yhtiö tarkentaa, että vakuutettu A on jo suorittanut asunto-osakeyhtiön vaatimasta summasta 8.056,16 euroa ja että loput 10.452,93 jäävät asunto-osakeyhtiön itsensä vastattavaksi.

Yhtiö toteaa, että vakuutettu A oli ostanut astianpesukoneen asennettuna vuonna 1985 ja koneen letkut oli uusittu 2000-luvun alussa. Astianpesukone oli toiminut moitteettomasti ennen kyseessä olevaa vahinkoa, eikä laitteen rikkoutuminen ollut mitenkään ennakoitavissa. Vakuutettu on huolehtinut hyvin astianpesukoneen kunnosta esimerkiksi vaihtamalla letkut ja pitämällä vedenottohanan suljettuna aina, kun pesuohjelma ei ollut päällä.

Vastineen mukaan huolellisuusarvioinnin lähtökohtana on objektiivinen arvio siitä, minkälaista toimintaa normaalihuolelliselta henkilöltä voidaan edellyttää. Osakas ei automaattisesti vastaa kodinkoneiden rikkoutumisesta aiheutuneista vahingoista, jos hänen toiminnassaan ei voida osoittaa tuottamusta tai hän pystyy osoittamaan noudattaneensa normaalia huolellisuutta. Jos osakkaan astianpesukone rikkoutuu, eikä kyseessä ole huolimattomuudesta johtuva vahinko, jakaantuu korvausvastuu asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuta koskevien normien mukaisesti.

Vakuutetun toiminnassa suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon ei ole osoitettu mitään laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, vaan vesivahinko on aiheutunut astianpesukoneen äkillisestä rikkoutumisesta, eikä vakuutetulla siten ole lain mukaan vahingonkorvausvelvollisuutta vahingosta. Vakuutetun omistaman astianpesukoneen ikä ei yksinään muodosta lain mukaista tuottamusta.

Edellä selostetuin perustein yhtiö katsoo edelleen, ettei kysymyksessä ole vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko. Lisäksi yhtiö toteaa, että mikäli lautakunta katsoisi kysymyksessä olevan korvattava vahinko, niin yhtiö varaa mahdollisuuden selvittää vielä tarkemmin vahingon määrän.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A vastuussa asunto-osakeyhtiölle astianpesukoneen vuotamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan sellainen vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton toiselle aiheutettu esine- tai henkilövahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että se antaa ratkaisusuosituksia yksittäistä vakuutusriitaa koskevassa asiassa. Sen sijaan lautakunta ei yleisellä tasolla ota kantaa astianpesukoneiden iän vaikutuksesta vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Vakuutuslautakunnalle toimitettujen selvitysten mukaan asunnossa X oli tapahtunut vesivahinko, kun asunnossa ollut astianpesukone oli vuotanut. Vuodossa vaurioitui myös asunnon X alapuolella oleva asunto. Vuodon aiheuttanut astianpesukone oli ostettu vuonna 1985 ja siihen oli vaihdettu uudet letkut 2000-luvun alussa. Asennuksen ja letkujenvaihdon oli suorittanut putkimies. Annetun selvityksen mukaan kone oli toiminut moitteetta ennen nyt aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei tapauksessa ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella nyt käsillä olevassa tapauksessa olisi katsottava vakuutetun toimineen jollain tavalla huolimattomasti. Selvityksen mukaan A on omistanut noin 30 vuotta vanhan astianpesukoneen, jonka vuodosta vahinko on aiheutunut. Ennen vuotoa koneessa ei ollut havaittu mitään vikaa tai muutakaan toimintahäiriötä, jonka A olisi jättänyt huomiotta ja näin ollen laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon. Myös koneen hanat ovat olleet asianmukaisesti suljettuina.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa vielä, ettei yksinomaan sitä seikkaa, että kyseinen astianpesukone on ollut vanha, voida pitää tuottamuksellisena taikka muutoin huolimattomana toimintana, kun kone on muutoin toiminut normaalisti. Lautakunta ei ota yleistä kantaa siihen, kuinka pesukoneen ikä voi vaikuttaa sen omistajan korvausvastuuseen. Vastuuta arvioidessaan lautakunta ottaa huomioon aina koko tapauksen tosiseikaston, josta koneen ikä on vain yksi tekijä.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole vahingonkorvausvastuussa vahingosta, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia