Haku

FINE-001258

Tulosta

Asianumero: FINE-001258 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2017

Korvattava vakuutustapahtuma. Riidan syntyminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun L.B:n kiinteistössä rikkoutui vesijohto 24.8.2016. Putken korjasi R.L., joka ilmoitti löytäneensä toisaalta vakuutuksenottajan kiinteistöltä kytkennän, joka väitetysti yhdisti vesiosuuskunnan putkiston ja vakuutuksenottajan porakaivon toisiinsa. Vesiosuuskunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut, että kiinteistöllä tehdään tämän kytkennän vuoksi tarkastuskäynti ennalta määrättynä ajankohtana.

Viestin johdosta L.B. oli yhteydessä asianajajaan, joka otti yhteyttä vesiosuuskuntaan ilmoitetun tarkastuskäynnin vuoksi ja pyysi tarkempia tietoja näytteenottajasta ja siitä, mihin näytteen ottaminen perustui. Viestissä ilmoitettiin myös, että mikäli vakuutettujen jäsenyys osuuskunnassa päätetään, vakuutetut selvittävät korvausvastuussa olevat tahot. Asiassa päädyttiin sovintoon, jonka mukaan kaivosta voitiin ottaa vesinäyte vakuutuksenottajan valvoessa toimenpidettä. Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön mukaan asiassa ei ole syntynyt yksilöityä riitaa, johon oikeusturvaetu voitaisiin myöntää. Vesinäytteen ottaminen ja uhkaus jäsenyyden irtisanomista ei ole vakuutusehtojen tarkoittama vaatimus. Vesiosuuskunta ei ollut esittänyt perusteeltaan ja määrältään yksilöityä vaatimusta, jonka olisi voinut kiistää. Pelkkä uhkaus jäsenyyden irtisanomisesta ei ole vakuutetuille esitetty, vakuutusehtojen mukainen vaatimus. Vakuutetut olivat myös suostuneet näytteen ottamiseen.

Asiakkaan valitus

Vesiosuuskunta oli esittänyt yksilöidyn vaatimuksen siitä, että heidän oli heti päästävä ottamaan näyte porakaivosta tai liittymä suljetaan. Näytteenottovaatimus esitettiin sähköpostilla ja liittymän sulkemisen uhka suullisesti puhelimessa. Vakuutuksenottaja kiisti näytteenottotarpeen ilman valvontaa. Vakuutuksenottajalle oli esitetty yksilöity vaatimus, jonka tämä on kiistänyt perusteeltaan. Riita olisi ollut suoraan vietävissä alioikeuden tutkittavaksi. Osapuolten asianajajat pääsivät kuitenkin neuvottelemalla sovintoon asiassa, eikä pidemmälle vietyjä toimenpiteitä enää tarvittu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehdot edellyttävät, että on osoitettavissa jokin konkreettinen, yksilöity vaatimus, joka on kiistetty joko perusteen tai määrän osalta. Yksilöity vaatimus ei ole väite jonkin asian olemassaolosta, uhkaus mahdollisesta tulevaisuudessa tapahtuvasta seuraamuksesta eikä myöskään jonkin asian mahdollisesti aiheuttama vahinko, jonka seurauksena saatetaan tulevaisuudessa vaatia korvausta.

Vaatimuksella yleisesti tarkoitetaan jollekin taholle esitettyä kehotusta joko tehdä tai olla tekemättä jotain tarkemmin määriteltyä asiaa. Vakuutustapahtuman määritelmän mukaan mainitunlainen kehotus on vielä yksilöitävä joko määrällisesti tai sen mukaan, mihin vaatimus perustuu.

Vesiosuuskunta ei ollut esittänyt minkäänlaista vaatimusta, jonka vakuutettu olisi voinut kiistää. Pelkästään se seikka, ettei vesiosuuskunnan ilmoittama aika sopinut vakuutetulle tai että vakuutettu halusi kiinteistön omistajan olevan paikalla näytteenottohetkellä, ei muodosta vakuutustapahtumaa.

Vaikka asiassa katsottaisiin, että yksilöity vaatimus on esitetty, ei vakuutettu ole kiistänyt sitä perusteeltaan. Päinvastoin, vakuutettu on vastauksessaan ilmoittanut, ettei hänellä ole mitään näytteenottoa vastaan. Liittymän sulkemista koskevan uhkauksen esittäminen ei myöskään ole sellainen yksilöity vaatimus, jonka vakuutettu voisi kiistää.

Vakuutettu on vedonnut siihen, että häneltä olisi voitu tulevaisuudessa vaatia tuottamuksen perusteella korvausta mahdollisen laittoman liitännän aiheuttamista vahingoista. Tällaista vaatimusta ei kuitenkaan ole esitetty, joten vakuutustapahtumaa ei tälläkään perusteella ole syntynyt.

Asiassa ei ole sattunut vakuutusehtojen tarkoittamaa vakuutustapahtumaa ja toisaalta kyse on oikeudellisesta neuvonnasta aiheutuneesta asianajolaskusta. Tämän vuoksi asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei voida korvata oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutetun ja vesiosuuskunnan välisessä kiistassa syntynyt korvattava vakuutustapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 9.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty todisteellisesti perusteen tai määrän osalta.

Asian arviointi

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma on riidan syntyminen, jolla tarkoitetaan perusteeltaan ja määrältään yksilöidyn vaatimuksen kiistämistä. Edellytyksenä riidan syntymiselle on siten se, että on olemassa jokin konkreettinen, perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus. Vaatimuksen tulee olla myös kiistetty joko perusteen tai määrän osalta. Vakuutusehdoissa ei tarkemmin määritellä sitä, mitä vaatimuksella tarkoitetaan. Vakuutusehdon sanamuodosta ”perusteeltaan ja määrältään yksilöity” käy kuitenkin ilmi, että mikä tahansa vaatimus ei voi olla vakuutusehtojen tarkoittaman riidan perusteena.

Nyt käsillä olevassa asiassa vesiosuuskunta on ilmoittanut, että vakuutetun kiinteistöltä oli paljastunut laiton vesiliitäntä ja että vesiosuuskunta tulee ottamaan vesinäytteitä vakuutetun kiinteistöltä tiettyyn aikaan. Lisäksi vesisosuuskunta on uhannut erottamisella vesiosuuskunnan jäsenyydestä, mikäli vesinäytettä ei voida tulla ottamaan. Vakuutettu on kiistänyt, että kiinteistöllä olisi laittomia liitäntöjä ja ilmoittanut, että tarkastukselle ilmoitettu ajankohta ei ole mahdollinen ja että mikäli vakuutettu erotetaan, tulee vakuutettu selvittämään vahinkojen korvausvelvollisuuden.

Lautakunta toteaa, että asianosaisten välillä on sinänsä ollut erimielisyyksiä. Vakuutusehdoissa korvattavan vakuutustapahtuman edellytyksenä on kuitenkin perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus. Nyt käsillä olevassa asiassa pyyntö päästä tarkastamaan kaivo ei ole vakuutusehtojen tarkoittama perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus. Kyse on asian oikeudellisen selvityksen esivaiheesta. Tämän vuoksi asiassa ei ole syntynyt korvattavaa vakuutustapahtumaa. Pyyntöä ei ole myöskään kiistetty, minkä vuoksi vakuutustapahtumaa ei ole tästäkään syystä syntynyt.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusehtojen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Korpiola
Rantala
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia