Haku

FINE-001252

Tulosta

Asianumero: FINE-001252 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.03.2019

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Aineetonta oikeutta koskeva riita.

Tapahtumatiedot                                                                                                      

Asiakas A Oy oli hakenut oikeusturvaetua riitaan, jossa alun perin P Oy oli nostanut käräjäoikeudessa 30.11.2015 sitä vastaan kanteen saatavasta ja vahingonkorvauksesta ja A Oy sittemmin vastakanteen vahingonkorvauksesta. P Oy:n esittämät vaatimukset olivat perustuneet A Oy:n ja P Oy:n väliseen sopimukseen erään tuotemerkin käyttöoikeudesta. Käräjäoikeuden 29.11.2016 päivätyn yhteenvedon mukaan asiassa oli kyse siitä, oliko A Oy käyttänyt kyseistä tuotemerkkiä sopimuksen vastaisesti 31.3.2015 jälkeen, oliko A Oy jättänyt täyttämättä P Oy:lle antamansa palvelusitoumuksen aiheuttaen P Oy:lle vahinkoa sekä oliko P Oy menettelyllään aiheuttanut vahinkoa A Oy:lle.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi myöntämästä A Oy:lle oikeusturvaetua korvauspäätöksellä 13.1.2016. Vakuutusyhtiö vetosi oikeusturvavakuutusehtojen rajoitukseen 5.1.2, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen, hyödyllisyysmallioikeuteen tai johonkin muuhun aineettomaan oikeuteen kuin toiminimeen. Päätöksellä 27.12.2016 vakuutusyhtiö kuitenkin myönsi asiaan oikeusturvaedun siltä osin kuin siinä oli kysymys A Oy:n vastakanteella P Oy:tä kohtaan esittämästä vahingonkorvausvaatimuksesta.

A Oy vaati vakuutusyhtiöltä oikeusturvaedun myöntämistä koko asiaan perustellen vaatimustaan sillä, että A Oy:n käsityksen mukaan vakuutusyhtiö oli myöntänyt vastapuolelle samanlaisesta oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaedun myös riidan tuotemerkin käyttöä koskeneeseen osaan. Sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä 16.2.2017 antamassaan päätöksessä vakuutusyhtiö kuitenkin uudisti aikaisemman päätöksensä todeten, ettei se voinut ottaa kantaa muiden vakuutuksenottajien vakuutusten laatuun ja sisältöön ilman heidän lupaansa. Oli kuitenkin mahdollista, että vastapuolella oli ollut eri vakuutustuote.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

A Oy on vaatinut oikeusturvaedun myöntämistä koko riitaan. A Oy vetoaa vakuutuksenottajien tasapuolisen kohtelun periaatteeseen. Vastapuolen samassa vakuutusyhtiössä olleesta vakuutuksesta oli myönnetty oikeusturvaetu puheena olevaan riitaan myös tuotemerkin osalta. A Oy:n kertoman mukaan vakuutuksen myynyt vakuutusyhtiön edustaja oli puhelimitse vahvistanut vastapuolella olleen samanlainen vakuutus. FINE on varannut A Oy:lle tilaisuuden toimittaa selvitys väitteensä tueksi. A Oy ei kuitenkaan ole toimittanut pyydettyä selvitystä.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että rajoitusehdon soveltamiseen riittää, että käsiteltävällä asialla on looginen yhteys aineettomaan oikeuteen. Tässä tapauksessa oli kyse tuotemerkkiä koskeneen sopimuksen rikkomisesta ja hyvityksen vaatimisesta rikkomuksen perusteella, joten asia liittyi aineettomaan oikeuteen. Vakuutusyhtiö on muilta osin toistanut asiassa aiemmin lausumansa.

Sopimusehdot

Vakuutukseen sovellettavien 1.1.2016 alkaen voimassa olleiden oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 5.1.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen, hyödyllisyysmallioikeuteen tai johonkin muuhun aineettomaan oikeuteen kuin toiminimeen.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että A Oy:llä voimassa olleeseen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia muuhun aineettomaan oikeuteen kuin toiminimeen liittyvissä riita-asioissa. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät näin ollen asiat, joilla on todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys rajoitusehdossa mainittuun aineettomaan oikeuteen. FINE katsoo, että tuotemerkin käyttöä koskevassa riidassa on kyse rajoitusehdon mukaisesta aineettomaan oikeuteen liittyvästä riidasta, joten vakuutusyhtiö ei ole ollut velvollinen myöntämään A Oy:lle oikeusturvaetua asiaan siltä osin kuin siinä on ollut kyse tuotemerkin käytöstä.

Siltä osin, kuin A Oy on perustanut vakuutuskorvausta koskevan vaatimuksensa väittämäänsä vastapuolelle samassa asiassa samanlaisesta vakuutuksesta myönnettyyn oikeusturvaetuun, FINE toteaa, ettei A Oy ole sille varatusta lisäselvitysmahdollisuudesta huolimatta toimittanut selvitystä mainitun korvauksen maksamisesta tai sen perusteista. Pelkkää A Oy:n omaa väitettä ei voida pitää näyttönä siitä, että kyseiset vakuutussopimukset olisivat olleet esimerkiksi korvauspiirin laajuudeltaan samanlaiset. Myöskään korvauksen myöntäminen jonkin toisen vakuutussopimuksen perusteella ei ole itsessään peruste vakuutuskorvauksen saamiselle vastoin sovellettavia vakuutusehtoja.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE          

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia