Haku

FINE-001127

Tulosta

Asianumero: FINE-001127 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.06.2017

Rättsskyddsförsäkring. Försäkringens giltighet. Tvåårsregeln. Grundade sig tvisten om skiljande av boutredningsmannen från hans uppdrag på domstolens beslut om förordnande av boutredningsman eller på vissa senare händelser?

Uppgifter om händelseförloppet

Advokat A, som arbetar vid A Ab, var boutrednings- och skiftesman i dödsbona efter makarna B och C. A Ab hade ansökt om rättsskyddsförmån i en tvist där D och F, vilka är delägare i dödsbona efter B och C, hade yrkat på att A skulle entledigas från uppdraget som boutrednings- och skiftesman. Enligt D och F var A olämplig för uppdraget eftersom han hade försummat sin skyldighet att bl.a. utreda olika alternativ för att undvika att realisera dödsbonas egendom. A hade motsatt sig ansökan och yrkat på ersättning för sina rättegångskostnader. Ärendet hade blivit anhängigt 29.1.2016. A Ab:s rättsskyddsförsäkring hade trätt i kraft 2.3.2015. A hade 7.11.2014 förordnats till boutredningsman i dödsboet efter B och 12.3.2015 förordnats till boutredningsman i dödsboet efter C.

Försäkringsbolaget har i sitt beslut av 18.1.2017 yttrat att det inte var möjligt att bevilja rättsskyddsförmån i ärendet eftersom förutsättningarna angående försäkringens giltighetstid inte var uppfyllda. När tvisten uppkom hade försäkringen gällt mindre än två år och eftersom tvisten grundade sig på ett domstolsförordnande genom vilket A hade förordnats till boutredningsman 7.11.2014, alltså innan försäkringen trätt i kraft, kunde rättsskyddsförmån inte beviljas. Försäkringsbolaget har dessutom ansett att A inte var part i tvisten om entledigande av boutredningsmannen och därmed inte kunde få rättsskyddsförmån beträffande tvisten i fråga.

Försäkringsbolagets begäran om avgörande

Försäkringsbolaget har bett Försäkringsnämnden ge en beslutsrekommendation om huruvida A var part i tvisten. Enligt försäkringsbolagets uppfattning fanns det ingen tvist mellan boutredningsmannen och delägarna i dödsboet, utan det var bara fråga om huruvida A var lämplig för uppdraget som boutredningsman. De ersättningsanspråk som framförts till A begränsade sig till rättegångskostnaderna.

Försäkringsbolaget har bett om en beslutsrekommendation också med avseende på huruvida båda besluten om förordnande av boutredningsman borde ha uppkommit under försäkringens giltighetstid för att den villkorspunkt som handlar om försäkringens giltighet ska uppfyllas.

Kundens bemötande

Enligt A Ab grundade sig yrkandena inte på domstolens förordnanden utan på de förmenta försummelser som inträffat under boutredningen och gällde bl.a. realisering av egendom, fakturering och hörande av delägarna samt lämnande av information till dem. Dessa förmenta försummelser hade inträffat under försäkringens giltighetstid.

Sökandena hade yrkat på att A skulle ersätta deras rättegångskostnader. A var part i tvisten, vilket också framgick av tingsrättens 16.1.2017 daterade sammandrag, där A ansågs vara delaktig i tvisten.

A Ab har dessutom hänvisat till högsta domstolens avgörande HD 2007:95, där det var fråga om ersättande av skiftesmannens rättegångskostnader i ett fall som gällde entledigande. Högsta domstolen anförde att påståendet att boutrednings- och skiftesmannen var olämplig för uppdraget hänförde sig till den till uppdraget förordnade som person och gällde hennes intressen. Eftersom hörandet härvid skedde i skiftesmannens intresse var det befogat att jämställa henne med en intervenient som avses i 18 kap. 8 § i rättegångsbalken. Beträffande intervenientens rätt till ersättning för sina rättegångskostnader gäller enligt 21 kap. 12 § i rättegångsbalken vad som föreskrivs om parter. Enligt 21 kap. 1 § i rättegångsbalken är utgångspunkten den att ansvaret för kostnaderna åligger den part som har orsakat den andra parten kostnader vid en rättegång och förlorat målet. Undantag från denna skyldighet att stå för kostnaderna görs, om något annat föreskrivs i lag.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida försäkringen var i kraft när grunderna för tvisten uppkom. I ärendet gäller det dessutom att bedöma huruvida A var part i tvisten.  

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

1 Försäkringens syfte

Ändamålet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av anlitande av ju-risthjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som avses i punkt 4.

2 De försäkrade

Försäkrade är

- som försäkringstagare i försäkringsbrevet antecknat företag

- personer i försäkringstagarens tjänst

4.1 Definition på försäkringsfall

Med försäkringsfall som ersätts från försäkringen avses

i tviste- och ansökningsmål

Uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har uttryckligen och bevisligen bestridits till grunderna eller beloppet.

Försäkringen ersätter de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om emellertid försäkringen vid tidpunkten för uppkomsten av för-säkringsfallet varit i kraft mindre än två år, bör också de omständigheter på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas härvid den tid, under vilken en försäkring med motsvarande innehåll för den försäkrades del har oavbrutet varit i kraft i ett eller flera försäkringsbolag eller en eller flera försäkringsföreningar. Om flera rättsskyddsförsäkringar är i kraft då försäkringsfallet inträffar, räknas dock endast denna försäkring till försäkringens giltighetstid.

Bedömning

Med hänvisning till högsta domstolens publicerade avgörande 2007:95 konstaterar Försäkringsnämnden att A var delaktig i tvisten i sin egenskap av boutrednings- och skiftesman. Påståendet att A var olämplig för uppdraget som boutrednings- och skiftesman gällde hans intressen. Försäkringsnämnden konstaterar att det i försäkringsvillkoren inte specificeras att den försäkrade ska vara delaktig i tvisten på något särskilt definierat sätt.

Försäkringsfallet, i detta fall tvistens uppkomst, inträffade under försäkringens giltighetstid. I försäkringsvillkoren sägs det att om försäkringen vid tidpunkten för försäkringsfallet har varit i kraft mindre än två år bör också de omständigheter på vilka tvisten eller kravet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Eftersom A Ab:s rättsskyddsförsäkring hade varit i kraft mindre än två år när försäkringsfallet inträffade gäller det att avgöra huruvida de omständigheter på vilka tvisten eller kravet grundar sig har inträtt under försäkringens giltighetstid, dvs. efter 2.3.2015.

Försäkringsnämnden anser att yrkandet att A ska entledigas från sitt uppdrag som boutrednings- och skiftesman grundade sig på gärningar och försummelser som enligt den utredning som lagts fram i ärendet hade inträffat under försäkringens giltighetstid. Eftersom grunderna för tvisten hade uppkommit under försäkringens giltighetstid kan försäkringsbolaget inte vägra rättsskyddsförmån på de grunder som det har nämnt. Inget annat hinder för att bevilja rättsskyddsförmån har heller angetts.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget beviljar A Ab rättsskyddsförmån.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Raulos

Sekreterare Nikunlassi

 

Medlemmar:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia