Haku

FINE-001118

Tulosta

Asianumero: FINE-001118 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Kiinteistönomistajan korvausvastuu liukastumisvahingosta. Tuottamus. Regressi.

Tapahtumatiedot

A (s. 1958) liukastui 21.3.2016 kello 7.40 työpaikkansa pysäköintipaikalla ja kaatui, jolloin hänen oikea ranteensa murtui. Vahinko korvattiin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, minkä jälkeen tapaturmavakuutusyhtiö esitti kiinteistönomistajalle työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:ään perustuvan takautumisvaatimuksen. Myös A vaati korvausta kiinteistön omistajalta siltä osin, kuin työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei ollut kattanut vahinkoa. Kiinteistönomistaja teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vastuuvakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että A:n kaatuminen oli tapahtunut keskellä parkkiruutua. Pysäköintiruutujen tulee pääsääntöisesti olla ajoneuvoliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitotietojen mukaan edellisenä yönä oli ollut pakkasta -2 astetta ja lunta oli satanut muutaman millimetrin verran. Auraustarvetta ei ollut ollut. Piha-alueella oli tehty viimeisin paikoitushiekoitus tarvittaviin kohtiin 18.3.2016 noin klo 7 aikaan, minkä lisäksi huoltomies oli tehnyt tarkistuskierroksen 21.3.2016 noin kello 7 ja todennut, ettei hiekoitustarvetta ollut. Yhtiö katsoi, että kiinteistönomistaja oli huolehtinut liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti, joten sille ei syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta. Tällä perusteella vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Tapaturmavakuutusyhtiön ratkaisusuosituspyyntö

Tapaturmavakuutusyhtiö pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A on kaatunut kiinteistön oviaukon edessä, ei pysäköintiruudun kohdalla. A:n selvityksen mukaan pysäköintialuetta ei ollut hiekoitettu, minkä lisäksi alueelle oli satanut aamun aikana ohut lumikerros. A kaatui lumen peittämän, jäätyneen alueen päällä. Kohdassa ei ollut A:n mukaan lainkaan hiekkaa.

Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan 18.3.2016 on ollut pakkasta, kun hiekoitus on tehty. Lämpötila on kuitenkin viikonlopun aikana vaihdellut niin, että 19.3.2016 ylin lämpötila on ollut +0,5 astetta ja alin lämpötila -8,4 astetta. Ylin lämpötila on 20.3.2016 ollut +2,5 astetta ja alin lämpötila -8,4 astetta. Vahinkopäivänä lämpötila on ollut pakkasen puolella koko ajan ennen vahinkotapahtumaa. Sademäärä on ollut 18.3.2016 0,3 mm, 20.3.2016 0,1 mm ja 21.3.2016 0 mm. Leudon sään takia lumimäärä on pudonnut niin, että se on ollut 18.3.2016 8 cm, 19.3.2016 7 cm ja 20.3.2016 sekä 21.3.2016 6 cm.

Tapaturmavakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistön kunnossapidossa on tapahtunut laiminlyönti, sillä hiekoitusta ei ollut tehty aamulla 21.3.2016, vaikka edellinen hiekoitus oli tehty kolme päivää aikaisemmin. Viikonlopun aikana vaihdelleet sääolosuhteet ja maahan satanut lumi tai vesi ovat saaneet aikaan sen, että hiekoitushiekka on painunut maassa olleen jään sisään leudon sään vaikutuksesta. Lisäksi satanut lumi on peittänyt maassa ollutta hiekkaa. Lämpötilat ovat käyneet välillä pakkasen puolella, mikä on entisestään lisännyt liukkautta. Lisäksi kunnossapidossa on tapahtunut selkeä yksittäinen virhe, kun kulkuväylällä oviaukon edessä ollut jäätikkö on A:n kertomalla tavalla jäänyt kokonaan hiekoittamatta.

Vaikka pysäköintialueen hiekoittaminen on haastavaa, olisi siellä kutienkin pystyttävä kulkemaan turvallisesti myös jalan. Tämä koskee erityisesti sisäänkäyntien alueita ja niille johtavia kulkuväyliä, missä kyseinenkin liukastuminen on tapahtunut. Vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätöksessään esittämästä poiketen tapaturmavakuutusyhtiö katsoo, että vahinkopäivän aamuna tehty tarkastuskierros ei ole ollut riittävänä perusteellinen, sillä jäistä kohtaa kulkuväylällä ei ole huomattu ja hiekoitettu. Pelkkä tarkastuskäynti ei muutenkaan ole ollut riittävä ottaen huomioon edeltäneet sääolosuhteet. Tapaturmavakuutusyhtiö katsoo, että sillä on asiassa työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n mukainen takautumisoikeus.

Vastuuvakuutusyhtiön vastineen johdosta toimittamassaan lisäkirjelmässä tapaturmavakuutusyhtiö on vielä todennut, että pysäköintiruudut, joiden kohdalla A:n on ilmoitettu kaatuneen, sijaitsevat suoraan rakennuksen sisäänkäynnin edessä. Jalankululle ei ole tehty erillistä kulkuväylää, joten on pidettävä ennalta arvattavana, että kyseisessä kohdassa kuljetaan myös jalan.

Vastuuvakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö korostaa, että A on kertomuksensa ja vahinkoilmoituksen liitteenä olevan piirroksen perusteella kaatunut pysäköintiruudussa, ei kiinteistön oviaukon edessä, kuten tapaturmavakuutusyhtiö on esittänyt.

Vastuuvakuutusyhtiö katsoo huoltoyhtiön selvitysten osoittavan, että pysäköintialueen kunnossapidosta ja liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti. Huoltoyhtiö on tarkkaillut säännöllisesti säätilaa ja pysäköintialueen kuntoa ja ryhtynyt tarvittaessa tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Lumi on poistettu ja hiekoitus hoidettu tarpeen mukaan. Pysäköintialueen kulkuväylien hiekoituksesta on huolehdittu hyvin ja autoilijoiden on ollut turvallista kävellä autonsa luo ja poistua autosta. Kiinteistönomistajan kunnossapitovelvollisuuteen pysäköintialueella kuuluu kulkuväylien liukkaudentorjunta, mutta jokaisen pysäköintiruudun erikseen hiekoittaminen ei kuitenkaan ole tarpeellista eikä käytännössä edes mahdollista, koska pysäköintialue on jatkuvassa käytössä ja ruuduissa on autoja aamusta iltaan.

Pysäköintialueella on tehty hiekoitustoimia viimeksi vahinkopäivää edeltävänä perjantaina ja hiekoitustarve on tarkastettu ja todettu hyväksi vielä aamulla ennen vahingon sattumista. Asianmukaisillakaan kunnossapitotoimilla ei voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta, eikä tapaturmilta voida aina välttyä. Vastuuvakuutusyhtiö katsoo, että A:n henkilövahinko on ollut puhtaasti tapaturmainen vahinko, josta kiinteistönomistaja ei ole korvausvastuussa. Näin ollen vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle kiinteistönomistajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- vastuuvahinkoilmoitus 24.5.2016, liitteinään A:n selvitys isännöitsijälle 23.5.2016

- tapaturmavakuutusyhtiön takautumisvaatimus 3.6.2016 ja uudistettu maksuvaatimus 24.8.2016

- vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätökset 25.7.2016 ja 21.10.2016

- työtapaturmailmoitus 21.3.2016

- tapaturmavakuutusyhtiön korvauspäätös 23.3.2016

- tapaturmavakuutusyhtiön vahinkokäsittelymuistio 22.3.2016

- A:n selvitys tapaturmavakuutusyhtiölle 31.3.2016

- huoltoyhtiön hiekoitusselvitys 29.6.2016

- tapaturmavakuutusyhtiön puhelumuistio 10.2.2017, Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelu

- 2 ilmakuvaa ja A:n piirros vahinkopaikasta

- E-lausunto 21.3.2016 ja A-todistukset 21.3.2016 ja 26.4.2016

- vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistönomistaja korvausvastuussa A:n henkilövahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Työtapaturma- ja ammattitautilain (24.4.2015/459) 270.1 §:n mukaan vakuutuslaitoksella, joka on maksanut vahingosta korvausta, on oikeus saada maksamansa korvaus takaisin siltä, joka on korvausvastuussa vahingoittuneelle vahingonkorvauslain tai muun lain nojalla.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan Korvattavat vahingot mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitettujen selvitysten mukaan A on liukastunut, kaatunut ja loukkaantunut 21.3.2016 klo 7.40 työpaikkansa pysäköintialueella. A:n tapaturmavakuutusyhtiölle 31.3.2016 antaman selvityksen mukaan pysäköintialue oli hiekoittamaton ja sille oli aamun aikana satanut ohut lumikerros, joka peitti alleen jäisen kohdan, johon A liukastui. A:n vahinkopaikasta laatiman piirroksen perusteella kaatumispaikka on ollut pysäköintiruutu, joka on sijainnut A:n oman auton pysäköintiruutua vastapäätä. Pysäköintialue sijaitsee A:n työpaikan sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Pysäköintialueella ei huoltoyhtiön 29.6.2016 päivätyn selvityksen mukaan ole erillistä jalankulkuväylää. Vakuutuslautakunta katsoo, että tämän kaltaisella alueella on tyypillisesti myös jalankulkuliikennettä työntekijöiden saapuessaan työpaikalle tai poistuessaan sieltä. Lautakunta katsoo, että alue tulee pitää myös jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Huoltoyhtiön 29.6.2016 päivätyn selvityksen mukaan pysäköintialueella oli tehty viimeisin paikoitushiekoitus perjantaina 18.3.2016. Auraus ja hiekoitus oli tehty edellisen kerran 22.2.2016. Maaliskuussa 2016 ei ollut satanut lunta, joten auraustarvetta ei ollut ollut. Huoltomies tekee lauantaita ja sunnuntaita lukuun ottamatta päivittäin kyseisellä alueella vakiokierroksen, jonka yhteydessä hän määrittää hiekoitus-, auraus- ja muut tarvittavat huoltotoimenpiteet. Päivystäjä hälyttää, jos hiekoitus- tai auraustarvetta ilmenee viikonloppuna. Viimeisin tarkistuskierros ennen vahinkoa oli tehty vahinkopäivänä, maanantaina 21.3.2016, klo 7. Tuolloin huoltomies totesi, ettei hiekoitustarvetta ole. Parkkialueen paikoitushiekoitus on haasteellista, koska siellä on autoja aamusta iltaan. Lisäksi autot kuljettavat renkaissa hiekkaa pois pysäköintiruuduista.

Ilmatieteen laitoksen tietojen (tapaturmavakuutusyhtiön puhelinmuistio 10.2.2017) mukaan vahinkoa edeltäneiden päivien lämpötila on ollut vaihteleva: 18.3.2016 ylin lämpötila on ollut +3,7 astetta ja alin -4,1 astetta, 19.3.2016 ylin lämpötila +0,5 astetta ja alin -8,4 astetta ja 20.3.2016 ylin lämpötila +2,5 astetta ja alin -2,8 astetta. Vakuutuslautakunta toteaa, että tämän kaltainen lämpötilan vaihtelu on omiaan aiheuttamaan hiekoitushiekan painumisen lumen ja jään sisään. Lisäksi vahinkoa edeltäneinä päivinä on ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan ollut vähäistä lumisadetta. A:n ilmoituksen mukaan pysäköintialue on ollut hiekoittamaton ja jään päälle on satanut lunta, joka on peittänyt liukkaat kohdat. Vakuutuslautakunta katsoo, että huolellinen toiminta pysäköintialueen liukkaudentorjunnassa olisi nyt käsittelyssä olevassa tapauksessa edellyttänyt hiekoitusta myös 18.3.2016 jälkeen. Tällä perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa A:n henkilövahingosta ja suosittaa vastuuvakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vastuuvakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon vastuuvakuutuksesta vakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta