Haku

FINE-001052

Tulosta

Asianumero: FINE-001052 (2017)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.06.2017

Lakipykälät: 45

Vakuutuksen voimassaolo. Vakuutuksenantajan oikeus vakuutusmaksuun. Asiamiehen menettely vakuutussuhteen aikana. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

A oli sopinut kertamaksuisesta lainaturvavakuutusta koskevasta vakuutussopimuksesta A1 vuonna 2006 vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineessa pankissa. Vakuutussopimukseen A1 liittynyt asuntolaina maksettiin pankille kokonaisuudessaan 20.5.2009. Samalla sovittiin vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineessa pankissa uudesta lainasta sekä kertamaksuisesta lainaturvavakuutuksesta A2 vakuutuskaudeksi 20.5.2009–19.4.2024. Vakuutus sisälsi koko vakuutuskauden voimassa olevat henkivakuutuksen ja tapaturmaista pysyvää haittaa korvaavan osan sekä vakuutuskauden viisi ensimmäistä vuotta voimassa olevat työkyvyttömyys- ja työttömyysosat sekä yritystoimintaa harjoittaville sairaalahoito-osat. Vakuutussopimukseen A2 liittynyt laina maksettiin pankille kokonaisuudessaan 30.8.2013.

A alkoi loppuvuodesta 2016 selvittää lainaturvavakuutusten A1 ja A2 tilannetta. Vakuutusyhtiö merkitsi vakuutussopimukset A1 ja A2 päättymään 25.4.2016 ja palautti vakuutusmaksuja siitä ajankohdasta lukien. Myöhemmin vakuutusyhtiö palautti vakuutussopimuksen A1 vakuutusmaksun 20.5.2009 lukien.

Asiakkaan valitus

A vaatii, että vakuutussopimuksen A2 vakuutusmaksu palautetaan 30.8.2013 lukien. A:n mukaan tuolloin ei kysytty, halutaanko vakuutus irtisanoa, eikä puhuttu vakuutuksista lainojen takaisinmaksujen yhteydessä. Pankki on todennut, että A ei ole nimenomaisesti pyytänyt vakuutusten lopettamista eikä pankilla ole ollut tietoa vakuutuksista. Vakuutus on haluttu irtisanoa silloin, kun laina maksettiin, ja saada jäljellä oleva osuus vakuutusmaksusta takaisin. Pankin toimihenkilö ei puhunut sanallakaan koko vakuutuksesta. Jälkeenpäin ilmeni, ettei pankilla ollut mitään vakuutusta koskevia papereita säilössä. Ainoastaan käsin kirjoitettu merkintä siitä, että edellisissä luotoissa on lainaturvavakuutus jo ollut. Pankki tarjosi kolmatta vakuutusta, mutta tätä ei hyväksytty. Kysymyksessä on ollut pankin virhe.

A:n mukaan he olettivat niiden joko päättyneen tai siirtyneen uuden talon lainaan. Hän toteaa myös, ettei uskonut vakuutusten olleen voimassa, koska lainojakaan ei enää ollut. A:n mukaan hän ei ymmärtänyt, että nämä vakuutukset olivat ennakkoon maksetut ja niistä saa maksunpalautusta, kun luotto on maksettu. Tämän vuoksi vuosi-ilmoituksiin ei reagoitu, vaan hän oletti niiden olleen vain jotain vanhoja jäänteitä vanhoista luotoista. He ymmärsivät tilanteen vasta kilpailuttaessaan pankkeja, kun tuli esille, että joissain pankeissa vakuutukset on jätetty voimaan, vaikka luotot on maksettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vakuutussopimusta A2 koskevan vaatimuksen. Vakuutus on voimassa ehtojen mukaan siihen asti, kunnes ilmoitus luottojen ennenaikaisesta maksamisesta on saapunut vakuutusyhtiölle. Luottojen ennenaikaisesta poismaksusta huolimatta vakuutuksesta olisi korvattu ehtojen mukaisesti alkuperäisen luoton määrän mukaisesti. Luottojen poismaksu ei siten ole vähentänyt vakuutusturvan määrää. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskausi päättyy, kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille ja pankki on siitä ilmoittanut vakuutusyhtiölle tai kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy.

Vastineen mukaan vakuutusyhtiön noudattaman toimintatavan mukaan lainan poismaksun yhteydessä pankin toimihenkilön tulee olla asiakkaaseen yhteydessä ja keskustella asiakkaan kanssa siitä, miten lainaturvan kanssa menetellään. Vakuutus on mahdollista jättää voimaan vielä lainan takaisinmaksun jälkeen, mistä syystä turvan päättyminen on sidottu siihen, että pankki asiakkaan puolesta ilmoittaa turvan päättymisestä vakuutusyhtiölle. Lainaturvan korvausten määrä on vakuutusta otettaessa sidottu alkuperäiseen luottoon, mutta korvausten saamisen edellytyksenä ei ole, että luotto olisi voimassa. Vakuutusturva on siten irtisanomiseen asti aina voimassa alkuperäisen maksusuunnitelman sisältöisenä riippumatta lainan poismaksusta.

A on saanut vakuutuksesta normaalisti vuosi-ilmoituksen vuosittain. Vuosi-ilmoituksessa asiakasta kehotetaan olemaan yhteydessä vakuutusyhtiön asiakaspalveluun, mikäli hänellä on jotain kysyttävää vakuutuksiinsa liittyen. Hän ei ole irtisanonut vakuutusta vuosi-ilmoituksia saatuaan. A on ollut turvattuna alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisin vakuutusmäärin, eikä lainan poismaksu automaattisesti lopeta vakuutusturvaa. Koska A ei ole reagoinut vakuutusyhtiön vuosittain lainan poismaksun jälkeen lähettämiin vuosi-ilmoituksiin, hän on ymmärtänyt ja hyväksynyt, että vakuutus on voimassa lainan poismaksusta huolimatta. Mikäli A ei olisi halunnut turvan olevan voimassa, hänen olisi vuosi-ilmoitukset saatuaan tullut olla yhteydessä pankkiin tai vakuutusyhtiöön vakuutuksen päättämiseksi. Koska hän ei ole näin tehnyt, ei hän voi enää vedota siihen, että hänen mielestään vakuutuksen olisi tullut päättyä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutussopimus A2 ollut voimassa sen jälkeen, kun sopimukseen liittynyt laina maksettiin pankille kokonaisuudessaan 30.8.2013, sekä vakuutusyhtiön oikeudesta vakuutusmaksuun ajalta 30.8.2013 lukien.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 45.1 §:n (vakuutusmaksu vakuutuksen päätyttyä) mukaan, jos vahinkovakuutus tai sellainen henkilövakuutus, jossa vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta saada 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua takaisinostoarvoa, päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa, jollei 23 §:n 1 momentista tai 24 §:n 1 momentista muuta johdu. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta on palautettava vakuutuksenottajalle. Vakuutusehdoissa on määrättävä, miten palautettava vakuutusmaksu lasketaan. Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei maksua palauteta.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2 (Vakuutuskauden päättyminen) mukaan vakuutuskausi päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista;

3.2.1 Henkivakuutuksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan varalta olevan vakuutuksen osalta, kun vakuutuskauden alkamisesta on kulunut 25 vuotta tai molempien vakuutettujen osalta jommankumman vakuutetun täyttäessä 71 vuotta; ja

Työkyvyttömyyden, työttömyyden ja sairaalahoidon varalta olevan turvan osalta, kun vakuutuskauden alkamisesta on kulunut 5 vuotta; tai

3.2.2 Kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille ja pankki on siitä ilmoittanut [vakuutusyhtiölle]; tai

3.2.3 kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy; tai

3.2.4 Kun oikeus henkivakuutuskorvaukseen tai korvaukseen tapaturmaisesta pysyvästä haitasta syntyy; tai

3.2.5 Kun luottosopimus irtisanotaan sen vuoksi, että vakuutettu on laiminlyönyt luottosopimuksen mukaiset velvollisuutensa; tai

3.2.6 Kun vakuutettu irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai

3.2.7 Irtisanomisajan jälkeen, kun [vakuutusyhtiö] irtisanoo vakuutuksen vakuutusmaksun tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vakuutusehtojen kohdan 8 (Työkyvyttömyys) alakohdan 8.4 (Korvausmäärä ja sen maksaminen) mukaan korvausta maksetaan varhaisimpaan seuraavista ajankohdista:

8.4.4 Luottosopimuksen mukainen velka on maksettu takaisin Pankille.

Vakuutusehtojen kohdan 9 (Työttömyys) alakohdan 9.4 (Korvausmäärä ja sen maksaminen) mukaan korvausta maksetaan varhaisimpaan seuraavista ajankohdista:

9.4.5 Luottosopimuksen mukainen velka on maksettu takaisin Pankille.

Vakuutusehtojen kohdan 12 (Vakuutusmaksut) alakohdan 12.3 (Vakuutusmaksun palautus) mukaan, jos vakuutettu tai [vakuutusyhtiö] on ilmoittanut kirjallisesti irtisanovansa vakuutuksen tai pankki on irtisanonut luottosopimuksen ja vakuutettu on tällöin elossa, [vakuutusyhtiö] palauttaa osan maksetuista vakuutusmaksuista vakuutetulle tai vaadittaessa pantinsaajalle, jolle vakuutukseen perustuvat oikeudet ja saatavat on pantattu

Jos vakuutettu on ennenaikaisesti maksanut luottosopimuksen mukaisen velkansa pankille, [vakuutusyhtiö] päättää vakuutuksen ja palauttaa vakuutetulle osan maksetuista vakuutusmaksuista.

Vakuutuksen vuosi-ilmoituksen 20.5.2013 kohdan ”Vakuutuksen päättyminen” mukaan vakuutus päättyy vakuutusehdoissa kohdissa 3.2 ja 13.5 mainituissa tapauksissa. Vakuutuslautakunta toteaa, että ehtokohta 13.5 koskee vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin liittyviä tilanteita.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että lainaturvavakuutuksen tarkoituksena on kattaa lainanmaksuvelvoitteita vakuutussopimuksessa määriteltyjen henkilöriskien täyttyessä. Vakuutusehtojen kohdan ”Yleistä” mukaan lainaturvavakuutuksen nojalla maksettavat korvaukset tulee käyttää vakuutetun pankin kanssa tekemän luottosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Vakuutusehtoihin sisältyy sitoumus työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja sairaalahoidosta maksettavien korvauksien sekä tapaturmaisesta pysyvästä haitasta maksetun kertakorvauksen käyttämisestä pankin kanssa tehdyn luottosopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi henkivakuutuksen edunsaajamääräykseen liittyy tarkoitemääräys, jonka mukaan kuolemantapauskorvaus on käytettävä luoton pääoman ja muiden erien maksamiseksi. Myös kaikki henkivakuutukseen liittyvät oikeudet ja saatavat on pantattu pankille luoton pääoman ja muiden erien maksamisen vakuudeksi.

Lautakunta toteaa lisäksi, että työkyvyttömyyden ja työttömyyden perusteella maksettavia korvausetuuksia koskevien sopimusehtojen mukaan korvausta maksetaan, kunnes luottosopimuksen mukainen velka on maksettu takaisin pankille.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.2 mukaan vakuutus päättyy, kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille ja pankki on siitä ilmoittanut vakuutusyhtiölle. Ehtokohdasta ei ilmene, että vakuutuksenottajalla olisi oikeus tällaisissa tilanteissa jatkaa vakuutusta, vaan päättyminen on sidottu velan maksamiseen ja pankin vakuutusyhtiölle siitä tekemään ilmoitukseen. Näin ollen vakuutusyhtiön kuvaama menettely, jossa pankin toimihenkilön tulee olla asiakkaaseen yhteydessä ja keskustella asiakkaan kanssa siitä, miten lainaturvan kanssa menetellään, ei ilmene vakuutussopimuksesta. Edellä todettu ei estä vakuutussopimuksen osapuolia erikseen sopimasta luottosopimuksen mukaisen velan maksamisen jälkeen siitä, että vakuutussopimus tai jotkin sen osat pidetään voimassa.

Vakuutusehtojen vakuutusmaksun palautusta koskevan kohdan 12.3 mukaan, jos vakuutettu on ennenaikaisesti maksanut luottosopimuksen mukaisen velkansa pankille, vakuutusyhtiö päättää vakuutuksen ja palauttaa vakuutetulle osan maksetuista vakuutusmaksuista. Vaikka ehtokohdan 3.2.2 perusteella vakuutuksen päättymisen edellytyksenä on pankin vakuutusyhtiölle tekemä ilmoitus luottosopimuksen mukaisen velan maksamisesta pankille, tulee asiassa huomioida, että ilmoitusvelvollisuus on vakuutusyhtiön laatimissa vakioehdoissa osoitettu vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineelle pankille. Asiamies on vakuutuksen myydessään toiminut vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla. Asiamiehelle on vakuutusehdoissa määritelty tehtävä ilmoittaa vakuutusyhtiölle luottosopimuksessa mainitun velan maksamisesta. Tällaisessa tilanteessa vakuutuksenottajan vahingoksi ei jää se, että asiamiehenä toimima pankki ei ilmoita velan maksamisesta vakuutusyhtiölle.

Vakuutussopimus on päättynyt 30.8.2013. Vakuutusyhtiön tulee maksaa A:lle vakuutusmaksunpalautusta tämän mukaan. A ei ole tapauksessa menettänyt oikeuttaan saada lain ja sopimusehtojen mukaista vakuutusmaksunpalautusta sillä perusteella, että hän ei ole ryhtynyt toimiin vakuutusyhtiön lähettämien vuositiedotteiden takia.

Lopputulos

Vakuutussopimus on päättynyt 30.8.2013. Vakuutusyhtiön tulee palauttaa A:lle vakuusmaksuja koskeva osuus tästä päivästä lukien korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Korkeamäki

 

Jäsenet:

Ahlroth

Kummoinen

Niklander

Sibakov

Tulosta