Haku

FINE-000995

Tulosta

Asianumero: FINE-000995 (2017)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.06.2017

Lakipykälät: 45

Vakuutuksen voimassaolo. Vakuutuksenantajan oikeus vakuutusmaksuun. Asiamiehen menettely vakuutussuhteen aikana. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

A oli sopinut kahdesta kertamaksuisesta lainaturvavakuutusta koskevasta vakuutussopimuksesta vuonna 2006. Vakuutus sisälsi koko vakuutuskauden voimassa olevat henkivakuutuksen ja tapaturmaista pysyvää haittaa korvaavan osan sekä vakuutuskauden viisi ensimmäistä vuotta voimassa olevat työkyvyttömyys- ja työttömyysosat sekä yritystoimintaa harjoittaville vakuutuksen vakavan sairauden varalta. Vakuutussopimuksiin liittyneet asuntolainat maksettiin pankille kokonaisuudessaan 19.8.2011.

A alkoi vuonna 2016 selvittää lainaturvavakuutusten tilannetta. Vakuutusyhtiö merkitsi vakuutussopimukset päättymään 26.10.2015 ja palautti vakuutusmaksuja siitä ajankohdasta lukien.

Asiakkaan valitus

A vaatii, että vakuutusmaksut palautetaan 19.8.2011 lukien korkolain mukaisine viivästyskorkoineen. Pankki ei ole ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että velka olisi maksettu. Kysymyksessä on ollut pankin virhe.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimuksen. Vastineen mukaan se on vastaanottanut 26.4.2016 pankilta ilmoituksen vakuutuksen päättämisestä ja merkinnyt vakuutuksen päättymään takautuvasti 26.10.2015. Pankki on ilmoittanut toimintatavakseen, että lainan poismaksun yhteydessä pankin toimihenkilö on asiakkaaseen yhteydessä ja keskustelee asiakkaan kanssa siitä, miten lainaturvan kanssa menetellään. Vakuutus on mahdollista jättää voimaan lainan takaisinmaksun jälkeen, mistä syystä turvan päättyminen on sidottu siihen, että pankki asiakkaan puolesta ilmoittaa turvan päättymisestä vakuutusyhtiölle. Lainaturvan korvausten määrä on sidottu alkuperäiseen luottoon, mutta korvausten saamisen edellytyksenä ei ole, että luotto olisi voimassa. Vakuutusturva on voimassa alkuperäisen maksusuunnitelman sisältöisenä riippumatta lainan poismaksusta.

Vastineen mukaan A on saanut vakuutuksesta normaalisti vuosi-ilmoituksen vuosittain. Vakuutusyhtiöllä ei ole tiedossa, että hän olisi ollut yhteydessä pankkiin tai vakuutusyhtiöön vuosi-ilmoituksia saatuaan. A on ollut turvattuna alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisin vakuutusmäärin, eikä lainan poismaksu ehtojen mukaan automaattisesti lopeta vakuutusturvaa. A:lla on ollut täysi vakuutusturva koko alkuperäisen maksusuunnitelman mukaiselle vakuutusmäärälle riippumatta lainan poismaksusta.

Vastineen mukaan A:lla on ollut viisi eri lainaturvavakuutusta tästä yhtiöstä. Päättyneistä vakuutuksista hänelle on lähetetty päättymisvahvistukset. A:n muut vakuutukset olivat päättyneet, joten nyt kyseessä olleet vakuutukset ja niiden vuosi-ilmoitukset eivät ole voineet asiakkaalta myöskään sekaantua aiempiin. Reklamaatiossa mainituista voimassa olleista vakuutuksista ei lähtenyt päättymisvahvistusta vuonna 2011, sillä vakuutukset jäivät tuolloin voimaan. Asiakas ei tähän reagoinut. A ei ole myöskään reagoinut vuosittain lainan poismaksun jälkeen lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin. Hän on ymmärtänyt, hyväksynyt ja valinnut, että vakuutukset ovat voimassa lainan poismaksusta huolimatta. Hän ei voi enää vedota siihen, että hänen mielestään vakuutuksien olisi tullut päättyä jo vuonna 2011. Vuosi-ilmoituksessa asiakasta kehotetaan olemaan yhteydessä asiakaspalveluun, mikäli hänellä on jotain kysyttävää vakuutuksiinsa liittyen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, ovatko vakuutussopimukset olleet voimassa sen jälkeen, kun sopimuksiin liittyneet lainat maksettiin pankille kokonaisuudessaan 19.8.2011, sekä vakuutusyhtiön oikeudesta vakuutusmaksuihin 19.8.2011 lukien.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 45.1 §:n (vakuutusmaksu vakuutuksen päätyttyä) mukaan, jos vahinkovakuutus tai sellainen henkilövakuutus, jossa vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta saada 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua takaisinostoarvoa, päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa, jollei 23 §:n 1 momentista tai 24 §:n 1 momentista muuta johdu. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta on palautettava vakuutuksenottajalle. Vakuutusehdoissa on määrättävä, miten palautettava vakuutusmaksu lasketaan. Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei maksua palauteta.

Vakuutusehtojen kohdan 2.2 (Vakuutuskauden päättyminen) mukaan vakuutuskausi päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista;

2.2.1 Henkivakuutuksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan varalta olevan vakuutuksen osalta, kun vakuutuskauden alkamisesta on kulunut 25 vuotta tai molempien vakuutettujen osalta jommankumman vakuutetun täyttäessä 75 vuotta; ja

työkyvyttömyyden, työttömyyden ja sairaalahoidon varalta olevan turvan osalta, kun vakuutuskauden alkamisesta on kulunut 5 vuotta; tai

2.2.2 Kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu [pankille] ja [pankki] on siitä ilmoittanut [vakuutusyhtiölle]; tai

2.2.3 kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy; tai

2.2.4 kun oikeus henkivakuutuskorvaukseen tai korvaukseen tapaturmaisesta pysyvästä haitasta tai täyteen korvaukseen vakavasta haitasta syntyy; tai

2.2.5 kun luottosopimus irtisanotaan sen vuoksi, että vakuutettu on laiminlyö-nyt luottosopimuksen mukaiset velvollisuutensa; tai

2.2.6 kun vakuutettu irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai

2.2.7 irtisanomisajan jälkeen, kun [vakuutusyhtiö] irtisanoo vakuutuksen vakuutusmaksun tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

Vakuutusehtojen kohdan 7 (Työkyvyttömyys) alakohdan 7.4 (Korvausmäärä ja sen maksaminen) mukaan korvausta maksetaan varhaisimpaan seuraavista ajankohdista:

7.4.3 luottosopimuksen mukainen velka on maksettu takaisin [pankille]; tai.

Vakuutusehtojen kohdan 8 (Työttömyys) alakohdan 8.4 (Korvausmäärä ja sen maksaminen) mukaan korvausta maksetaan varhaisimpaan seuraavista ajan-kohdista:

8.4.5 luottosopimuksen mukainen velka on maksettu takaisin [pankille]; tai.

2.2.3 kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy; tai

Vakuutusehtojen kohdan 11 (Vakuutusmaksut) alakohdan 11.3 (Vakuutusmaksun palautus) mukaan jos vakuutettu tai [vakuutusyhtiö] on ilmoittanut kirjallisesti irtisanovansa vakuutuksen tai [pankki] on irtisanonut luottosopimuksen ja vakuutettu on tällöin elossa tai vakuutetulle on maksettu korvaus tapaturmaisen pysyvän haitan perusteella, [vakuutusyhtiö] palauttaa osan maksetuista vakuutusmaksuista vakuutetulle tai vaadittaessa pantinsaajalle, jolle vakuutukseen perustuvat oikeudet ja saatavat on pantattu.

Jos vakuutettu on ennenaikaisesti maksanut luottosopimuksen mukaisen velkansa [pankille], [vakuutusyhtiö] päättää vakuutuksen ja palauttaa vakuutetulle osan maksetuista vakuutusmaksuista.

Vakuutusten vuosi-ilmoitusten 3.5.2011 kohdan ”Vakuutuksen päättyminen” mukaan vakuutus päättyy vakuutusehdoissa kohdissa 2.2 ja 12.5 mainituissa tapauksissa. Vakuutuslautakunta toteaa, että ehtokohta 12.5 koskee vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin liittyviä tilanteita.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että lainaturvavakuutuksen tarkoituksena on kattaa lainanmaksuvelvoitteita vakuutussopimuksessa määriteltyjen henkilöriskien täyttyessä. Vakuutusehtojen kohdan ”Yleistä” mukaan lainaturvavakuutuksen nojalla maksettavat korvaukset tulee käyttää vakuutetun pankin kanssa tekemän luottosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Vakuutusehtoihin sisältyy sitoumus työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja vakavasta sairaudesta maksettavien korvauksien sekä tapaturmaisesta pysyvästä haitasta maksetun kertakorvauksen käyttämisestä pankin kanssa tehdyn luottosopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi henkivakuutuksen edunsaajamääräykseen liittyy tarkoitemääräys, jonka mukaan kuolemantapauskorvaus on käytettävä luoton pääoman ja muiden erien maksamiseksi. Myös kaikki henkivakuutukseen liittyvät oikeudet ja saatavat on pantattu pankille luoton pääoman ja muiden erien maksamisen vakuudeksi.

Lautakunta toteaa lisäksi, että työkyvyttömyyden ja työttömyyden perusteella maksettavia korvausetuuksia koskevien sopimusehtojen mukaan korvausta maksetaan, kunnes luottosopimuksen mukainen velka on maksettu takaisin pankille.

Vakuutusehtojen kohdan 2.2 mukaan vakuutus päättyy, kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille ja pankki on siitä ilmoittanut vakuutusyhtiölle. Ehtokohdasta ei ilmene, että vakuutuksenottajalla olisi oikeus tällaisissa tilanteissa jatkaa vakuutusta, vaan päättyminen on sidottu velan maksamiseen ja pankin vakuutusyhtiölle siitä tekemään ilmoitukseen. Näin ollen vakuutusyhtiön kuvaama menettely, jossa pankin toimihenkilön tulee olla asiakkaaseen yhteydessä ja keskustella asiakkaan kanssa siitä, miten lainaturvan kanssa menetellään, ei ilmene vakuutussopimuksesta. Edellä todettu ei estä vakuutussopimuksen osapuolia erikseen sopimasta luottosopimuksen mukaisen velan maksamisen jälkeen siitä, että vakuutussopimus tai jotkin sen osat pidetään voimassa.

Vakuutusehtojen vakuutusmaksun palautusta koskevan kohdan 11.3 mukaan, jos vakuutettu on ennenaikaisesti maksanut luottosopimuksen mukaisen velkansa pankille, vakuutusyhtiö päättää vakuutuksen ja palauttaa vakuutetulle osan maksetuista vakuutusmaksuista. Vaikka ehtokohdan 2.2.2 perusteella vakuutuksen päättymisen edellytyksenä on pankin vakuutusyhtiölle tekemä ilmoitus luottosopimuksen mukaisen velan maksamisesta pankille, tulee asiassa huomioida, että ilmoitusvelvollisuus on vakuutusyhtiön laatimissa vakioehdoissa osoitettu vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineelle pankille. Asiamies on vakuutuksen myydessään toiminut vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla. Asiamiehelle on vakuutusehdoissa määritelty tehtävä ilmoittaa vakuutusyhtiölle luottosopimuksessa mainitun velan maksamisesta. Tällaisessa tilanteessa vakuutuksenottajan vahingoksi ei jää se, että asiamiehenä toimiva pankki ei ilmoita velan maksamisesta vakuutusyhtiölle.

Vakuutussopimukset ovat päättyneet 19.8.2011. Vakuutusyhtiön tulee maksaa A:lle vakuutusmaksunpalautusta tämän mukaan. A ei ole tapauksessa menettänyt oikeuttaan saada lain ja sopimusehtojen mukaista vakuutusmaksunpalautusta sillä perusteella, että hän ei ole ryhtynyt toimiin vakuutusyhtiön lähettämien vuositiedotteiden takia.

Palauttaessaan loppua A:lle kuuluvista vakuutusmaksuista vakuutusyhtiön tulee maksaa A:lle viivästyskorkoa korkolain mukaisesti siitä lähtien, kun 30 päivää oli kulunut A:n vuonna 2016 tekemästä palautusvaatimuksesta. Jos vakuutusyhtiö ei ole tehnyt vuoden 2016 maksunpalautusta sanotussa 30 päivän ajassa, tulee sen maksaa jo palautetun erän osalta viivästyskorkoa samalla perusteella.

Lopputulos

Vakuutussopimukset ovat päättyneet 19.8.2011. Vakuutusyhtiön tulee palauttaa A:lle vakuusmaksuja koskeva osuus tästä päivästä lukien. Viivästyskorkoa vakuutusyhtiön tulee maksaa A:lle korkolain mukaisesti siitä lähtien, kun 30 päivää oli kulunut A:n vuonna 2016 tekemästä palautusvaatimuksesta.   

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Korkeamäki

 

Jäsenet:

Ahlroth

Kummoinen

Niklander

Sibakov

Tulosta