Haku

FINE-000921

Tulosta

Asianumero: FINE-000921 (2017)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 15.06.2017

Oliko pankilla oikeus kieltäytyä sijoitusasuntolainan myöntämisestä lainatarjouksen antamisen jälkeen? Laina. Lainatarjous.

Tapahtumatiedot

Asiakas osti asunto-osakkeet A:lta 320.000 eurolla. Kauppakirja allekirjoitettiin 31.1.2014. Asiakas valtuutti valtakirjalla A:n allekirjoittamaan kauppakirjan. Kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksusta todettiin, että ”kauppahinta kuitataan maksetuksi (liite)”. Isännöitsijäntodistuksen mukaan asiakas on kirjattu osakeluetteloon asunnon omistajaksi 7.4.2014.

Pankki antoi 7.11.2016 lainatarjouksen asiakkaan hakemasta 120.000 euron sijoitusasuntolainasta. Lainatarjouksen mukaan tarjous edellyttää eläkepäätöksiä sekä kohteen kauppakirjaa. Pankki kieltäytyi myöntämästä asiakkaalle sijoituslainaa.

Asiakkaan valitus

A on asiakkaan valtuuttamana valituksessaan katsonut pankin antaneen sitovan luottotarjouksen, jota koskeva luotto oli tarkoitus käyttää aiemmin ostetun asunnon loppukauppahinnan poismaksamiseen. Pankille oli toimitettu kaikki luottotarjouksessa vaaditut asiakirjat. Pankki on pyytänyt asunnon kauppakirjan, joka on toimitettu. Kauppakirjan liitteenä on valtakirja. Muita liitteitä ei ole. Pankki ei ole pyytänyt kauppahinnasta kuittia tai selvitystä siitä, miten ja milloin maksu on tapahtunut.

Osa kauppahinnasta on ollut maksamatta. Kauppasopimukseen kirjatulla ”kuitataan maksetuksi” -tekstillä tarkoitetaan tilannetta, jolla kauppaa ei voida enää perua. Jos kauppasopimuksen olisi voinut perua osittain maksamattoman kauppahinnan vuoksi, isännöitsijä ei olisi kirjannut kauppa osakerekisteriin. Kauppahinnan loppuosasta oli tarkoitus laatia velkakirja, jos sitä ei kohtuullisessa ajassa maksettaisi. Tuosta syystä kauppakirjassa on mainittu varmuuden vuoksi sana liite. Velkakirjaa ei laadittu, koska loppuosa sovittiin maksettavan ottamalla pankkilaina.

Pankki on voinut peruuttaa tarjouksen vain sen ehdoissa määritellyn mukaisesti, jos tarjouksensaajan luottokelpoisuus heikentyy tai pankin maksuvalmius- tai vakavaraisuusasema on heikentynyt.

Asiakas on hyväksynyt lainatarjouksen sen voimassaoloaikana. Pankilla ei ollut oikeutta kieltäytyä myöntämästä sijoituslainaa ja tarjota sen tilalle kulutusluottoa. Asiakas on pankin kieltäydyttyä myöntämästä luotto joutunut ottamaan lainan toisesta pankista. Pankki on aiheuttanut asiakkaalle kuluja seuraavasti: Nostetun luoton toimitusmaksu 100 euroa kalliimpi. Osakekirjan postittaminen 10 euroa. Julkisen notaarin palkkio lainasopimuksen allekirjoituksen oikeaksi todistamisesta 37 euroa. Isännöitsijäntodistus 82 euroa. Matka-, kopio- ja puhekuluja 10 euroa. Lisäksi välillisiä kuluja satoja euroja lainaprosessin pitkittymisestä. Kokonaiskorvausvaatimus on 229 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut asiakkaan kertoneen lainahakemuksessaan kyseessä olevan sukulaiskaupan, kaupan tehdyn aiemmin ja lainaa haettavan loppukauppahinnan maksuun. Pankki on pyytänyt asiakkaalta kauppakirjaa ja isännöitsijäntodistusta, koska oli ilmennyt asiakkaan omistavan jo asunnon.

Kauppakirjan mukaan omistusoikeus asunto-osakkeisiin oli siirtynyt lainanhakijalle jo 31.1.2014. Isännöitsijäntodistuksen mukaan asiakas oli merkitty osakasluetteloon osakkeiden omistajaksi 7.4.2014. Kauppakirjassa kauppahinnan maksun kohdalla todetaan, että kauppahinta kuitataan maksetuksi. Tämän vuoksi pankki on pyytänyt selvitystä kauppahinnan maksusta. Pyydettyä selvitystä ei pankille toimitettu.

Koska kyseessä oli sijoitusasuntolaina, pankilla oli velvollisuus selvittää, että haettu laina todella käytetään asunnon hankintaan. Jos tätä ei voida todeta, ainoa vaihtoehto on tarjota kulutusluottoa asiakkaalle, koska tällöin pankilla ei ole velvollisuutta valvoa luoton käyttöä.

Pankin käytäntönä on, että jos sijoitusasunto on jo asiakkaan omistuksessa ja hän hakee kohteeseen myöhemmin lainaa, pyytää pankki kauppakirjan ja kuitin kauppahinnan maksamisesta. Jos asunto on hankittu lähiaikoina, pankki voi myöntää lainan sijoitusasuntolainana, jos hakija on esim. vanhemmilta lainannut rahan asunnon kauppahintaan ja se maksetaan takaisin lainalla eikä lainaa olisi tiukan aikataulun takia ehditty hankintaa tehtäessä toteuttamaan. Jos asunto on hankittu jo vuosia aikaisemmin ja koko kauppahinta on maksettu silloin omista varoista ja asiakas hakee nyt lainaa, ei käyttötarkoitus enää voi olla sijoitusasuntolaina, vaan luotto voitaisiin myöntää vain kulutusluottona.

Lainatarjouksen ehtojen mukaan luoton myönnön edellytyksenä on, että pankki saa edellyttämänsä dokumentit. Koska asiakas ei ole antanut pankin vaatimaa selvitystä, hänelle ei ole voitu myöntää sijoitusluottoa. Pankki ei katso olevansa velvollinen korvaamaan asiakkaan vaatimaa korvausta. Lisäksi asiakas ei ole esittänyt näyttöä siitä, että hänen toisesta pankista saamansa laina olisi tullut hänelle kokonaisuudessa 229 euroa kalliimmaksi kuin pankin kanssa alustavasti neuvoteltu laina.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Asiakkaan A:lle antama 15.1.2014 päivätty valtakirja, jossa A valtuutetaan allekirjoittamaan asiakkaan puolesta A:n omistamien asunto-osakkeiden kauppasopimuksen.
- Kauppakirja, jossa asiakas ostaa A:n omistamat asunto-osakkeet 320.000 eurolla. Kauppakirjan on allekirjoittanut 31.1.2014 A omissa nimissään myyjänä ja A:n antaman valtakirjan nojalla ostajana. Kauppahinnan maksusta on todettu seuraavaa: ”Kauppahinta kuitataan maksetuksi (liite). Kauppahinnasta 20.000 euroa maksetaan kuittaamilla [asiakkaan A:lle] antamilla lainoilla.” Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi heti kauppakirjan allekirjoituksella.
- Isännöitsijäntodistus, joka on päivätty 10.10.2016. Todistuksen mukaan osakasluetteloon 7.4.2014 merkitty omistaja asunto-osakkeille on asiakas.
- Pankin kirjaukset asiakkaan lainahakemuksesta. Lisätietoine on kirjattu seuraavaa: ”Sukulaiskauppa. Kauppa tehty aiemmin. Tällä jälleen rajoitetaan loppukauppahinta.”
- Pankin 7.11.2016 päivätty luottotarjous 120.000 euron sijoitusasuntolainasta asiakkaalle.
- Pankin ja asiakkaan välisiä asiakaspalveluviestejä 7.11.–2.12.2016. Pankki on ilmoittanut 23.11.2016, että kauppasopimuksesta puuttui liite. Asiakas on seuraavana päivänä ilmoittanut, että kauppasopimus liitteellä on toimitettu.
- Osa toisen pankin luoton myöntämistä koskevasta asiakirjasta. Asiakirjan mukaan nostokuluina peritään 500 euron liittymismaksu sekä 100 euron toimitusmaksu.
- Tosite maistraatin veloittamasta allekirjoituksen oikeaksi todistamista koskevasta 37 euron maksusta, päivätty 19.12.2016.
- Postin kuitti kirjeestä ja saantitodistuskirjeestä, yhteensä 11,80 euroa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava onko pankilla ollut lainatarjouksen ehtojen mukaan oikeus kieltäytyä sijoitusasuntolainan myöntämisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Lainatarjouksen ehdoissa todetaan seuraavaa:

”Tarjoamme luottoa alla olevan mukaisesti. Tarjous perustuu teiltä saatuihin tietoihin, jotka koskevat muun muassa maksukykyänne, asiakkuutenne laajuutta sekä tulevaa vakuuskohdetta. Luoton ehdot saattavat muuttua, jos antamissanne tiedoissa tapahtuu muutoksia. Luoton myönnön edellytyksenä on, että pankki saa edellyttämänsä dokumentit. Luotto on nostettavissa, kun siihen liittyvät asiakirjat on allekirjoitettu ja pankki on vastaanottanut vakuudet.

Tämä tarjous on peruutettavissa pankin puolelta tarjoukseen perutustuvan lopullisen luottosuhteen syntymiseen saakka, mikäli pankin arvion mukaan tarjouksensaajan luottokelpoisuus heikentyy tarjouksen laatimishetkellä vallinneesta tasosta tai mikäli pankin maksuvalmius- tai vakavaraisuusasema on heikentynyt.”

Lisäksi lainatarjouksen lisäehdoksi on kirjattu, että tarjous edellyttää eläkepäätöksiä sekä kohteen kauppakirjaa.

Asian arviointi

Asiakas on hakenut pankista lainaa aiemmin ostetun sijoitusasunnon loppukauppahinnan maksamista varten. Pankki on antanut 7.11.2016 asiakkaalle luottotarjouksen sillä ehdolla, että se saa kohteen kauppakirjan. Asiakkaan pankille toimittamien kauppakirjan ja isännöintitodistuksen mukaan kauppa on tehty 31.1.2014 ja asiakas on kirjattu osakasluetteloon asunto-osakkeiden omistajaksi 7.4.2014.

Kauppakirjan toimittaminen on ollut lainan myöntämisen ehtona. Pankkilautakunta katsoo, että pankilla on ollut oikeus edellyttää asiakkaan toimittavan sellaisen kauppakirjakokonaisuuden, josta ilmenee kauppahinnan maksamisen tiedot.

Kauppakirjassa on kauppahinnasta todettu, että ”kauppahinta kuitataan maksetuksi (liite)”. Pankki on 23.11.2016 pyytänyt asiakaspalveluviestillä asiakasta toimittamaan kauppasopimuksen liitteen. Asiakas on seuraavana päivänä vastannut, että kauppasopimus liitteellä on toimitettu. Asiakkaan mukaan ainoa liite kauppakirjassa on valtakirja, joka on pankille toimitettu. Asiakkaan mukaan kauppasopimukseen kirjatulla ”kuitataan maksetuksi” -tekstillä tarkoitetaan tilannetta, jolla kauppaa ei voida enää perua ja kauppahinnan loppuosasta oli tarkoitus laatia velkakirja, jos sitä ei kohtuullisessa ajassa maksettaisi.

Lainaa on haettu aiemmin ostetun sijoitusasunnon loppukauppahinnan maksamista varten. Kauppakirjan mukaan kauppahinta on kuitattu maksetuksi. Pankkilautakunta katsoo, että tätä merkintää on lähtökohtaisesti tulkittava tarkoittavan sitä, että myyjä on kuitannut ostajan maksaneen kauppahinnan kokonaisuudessaan. Kauppahinnan maksamisen osalta on viitattu liitteeseen, mutta tällaista liitettä ei asiakkaan mukaan ole koskaan laadittu.

Pankkilautakunta katsoo, että joko kauppakirja on ollut puutteellinen tai epäselvä kauppahinnan maksun osalta tai kauppahinta oli kokonaisuudessaan kuitattu maksetuksi kauppakirjan allekirjoitushetkellä. Pankkilautakunta katsoo, että pankin pyydettyä kauppakirjan puuttuvaa liitettä asiakkaan olisi pitänyt toimittaa pankille selvitys kauppahinnan maksamisesta ottaen huomioon edellä mainittu kauppakirjan epäselvä merkintä. Asiassa ei ole esitetty asiakkaan toimittaneen tällaista selvitystä pankille.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankilla on ollut luottotarjouksen ehtojen mukainen peruste kieltäytyä lainatarjouksessa tarkoitetun sijoitusasuntolainan myöntämisestä.

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Lehtonen
Kallio
Pulkkinen

Tulosta