Haku

FINE-000830

Tulosta

Asianumero: FINE-000830 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2017

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Viemärin tarkastuskaivon muhvillisen Y-haaran irtoaminen. Routavahinko. Rajoitusehdon soveltaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuonna 1978 valmistuneessa omakotitalossa oli 17.6.2016 kello 22.00 havaittu, että viemäristä oli noussut likavettä pesuhuoneen lattialle. Vesilaitokselta oli samana iltana kello 23.00 aikaan tullut paikalle imu-/huuhteluautolla päivystäjiä tutkimaan tilannetta. Vesilaitoksen raportin mukaan viemäriä oli yritetty avata korkeapainehuuhtelulla, mutta letku ei lähtenyt menemään putkeen, minkä jälkeen viemäri oli imetty huuhteluautolla tyhjäksi.

Vakuutuksenottaja oli 20.6.2016 soittanut kotivakuutusyhtiöönsä ja ilmoit­tanut roudan särkemästä viemärin tarkastuskaivosta. Ilmoitushetkellä put­kea ei ollut kaivettu auki, joten vahingon syy ei ollut tarkkaan tiedossa. Kirjal­linen vahinkoilmoitus on tehty 20.6.2016.

Vakuutusyhtiö on 25.8.2016 ja 30.9.2016 tekemissään korvauspäätöksissä todennut, ettei vahinko sisälly vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutuksesta ei rajoitusehtojen mukaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut maan painumisesta tai roudasta.

Vakuutuksenottaja on täsmennetyssä oikaisuvaatimuksessaan 4.12.2016 vii­tannut toimittamiinsa karttaliitteeseen ja ilmakuvaan, joissa on esitetty viemärin tarkastuskaivon ja viereisten vesiventtiilien sijainti. Paikalla käyneen asiantuntijan, joka on aikaisemmin toiminut vakuutusyhtiön vahinkovakuutustarkastajana, mielipiteen mukaan ei voi olla niin pistemäistä routaa, että se särkee yhden putken, mutta ei vieressä olevia muita putkia. Lisäksi asian­tuntija oli todennut, ettei routa ole voinut rikkoa tarkastuskaivoa, ja että rik­koutumisen oikeaa syytä on mahdotonta sanoa. Rikkoutuminen on ollut täy­sin ennalta arvaamaton, yllättävä ja äkkinäinen.

Vakuutusyhtiö on täsmennetyn oikaisuvaatimuksen johdosta 22.12.2016 an­tamassaan korvauspäätöksessä viitannut vesilaitoksen työnjohtajan näkemykseen siitä, että routa on nostanut muhvillisen tarkastusputken liitoksen Y-haarasta irti. Lisäksi päätöksessä todetaan, että Keskuskauppakamarin hy­väksymä tavarantarkastaja HL on tarkastuskertomuksessaan todennut va­hingon aiheuttajaksi putken nousemisen pikkuhiljaa vuosikymmenten aika­na. HL on myös todennut, että tämäntyyppinen vahinko tapahtuu hitaasti pitkän ajan kuluessa. Vakuutusyhtiö katsoo selvitysten perusteella, että va­hinko on aiheutunut roudan tai pakkasen seurauksena, kun routiva maa on nostanut tarkastusputkea pitkän ajan kuluessa ja lopulta irrottanut putken sen liitoksesta kokonaan. Tarkastusputkessa ei ole todettu mitään muita vaurioita tai vahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu raudasta, pakkasesta, jäätymisestä tai maan painumisesta.

Vakuutusyhtiö on 5.1.2017 päivätyssä, vakuutuksenottajalle osoitetussa sähköpostiviestissä todennut, että korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinko on aiheutunut. Vakuutusyhtiölle ei ole toimitettu mitään sellaista selvitystä, jonka mukaan putkessa olisi havait­tu jokin äkillinen rikkoutuminen tai muu vakuutuksesta korvattava vahinko.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii oikaisua vakuutusyhtiön päätökseen. Hän katsoo, että esitettyjen selvitysten perusteella voidaan päätyä toisenlaiseenkin lop­putulokseen kuin mihin vakuutusyhtiö on päätynyt. Oikaisuvaatimuksen lop­pusumma on 7.017,14 euroa.

Vakuutuksenottaja viittaa vahinkoasiassa esillä olleisiin asiakirjoihin. Hän ko­rostaa sitä, että tarkastuskaivo ei ole koko sen olemassaolon aikana, vuodes­ta 1978 alkaen, osoittanut mitään routimisen merkkejä, ei edes vuonna 1999, jolloin oli hirmuinen pakkastalvi.

Vakuutuksenottaja kiinnittää huomiota myös siihen, että alkuperäisen vahinkoilmoituksen sanamuoto perustui vesilaitoksen päivystäjän arvioon. Kun tarkastuskaivo myöhemmin kaivettiin esille, vesilaitoksen edustajat olivat paikalla vasta kun runkovesiputki oli jo poikki ja kaivanto oli täynnä vettä. Oikeaa rikkoutumissyytä ei voinut sen vuoksi tietää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo korvauspäätöksen olevan vakuutusehtojen mukaisen ja oikean. Vahingon aiheuttajaksi on ilmoitettu muhvillisen tarkastusputken Y-haaran irtoaminen roudan seurauksena. Vakuutusyhtiö viittaa tavarantarkastajan kertomukseen, jonka mukana putken nouseminen roudan seurauk­sena on voinut tapahtua vuosikymmenten aikana pikkuhiljaa. Kyseessä ei ole yhden talven roudan aiheuttama vahinko. Yksittäisten talvien olojen perus­teella ei voida tehdä johtopäätöksiä vahingon aiheuttajasta.

Vakuutusyhtiön mielestä yhden putken irtoaminen liitoksesta ei tarkoita sitä, että kaikki muutkin ympärillä olevat putket irtoavat samanaikaisesti. Valokuvien perusteella ei voida todeta, missä yhteydessä putki on rikkoutunut tai mikä on aiheuttanut kuvassa näkyvän putken rikkoutumisen. Putki on voinut rikkoutua korjaustöiden yhteydessä.

Vahinko on vakuutusyhtiölle toimitettujen selvitysten perusteella aiheutunut sen seurauksena, että muta on irrottanut tarkastusputken vuosikymmenten saatossa. Muuta syytä vahingolle ei ole osoitettu.

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut raudasta tai maan painumisesta tai hitaasti tapahtuneesta ilmiöstä. Voimassa olevan oikeuden mu­kaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvatta­va vahinkotapahtuma on sattunut.

Siltä varalta, että Vakuutuslautakunta suosittaa korvausta, vakuutusyhtiö il­moittaa, että omavastuulla ja ikävähennyksillä vähennetyn korvauksen mää­rä olisi 1.134,58 euroa, eikä vakuutuksenottajan vaatimat 7.017,14 euroa.

Selvitykset

Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja HL on vakuutuksenottajan pyynnöstä tehnyt 11.11.2016 tarkastuksen ja laatinut siitä tavarantarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksen mukaan maa-aines tarttuu tarkastusputken pintaan maan jäätyessä, jos putken ympärillä ei ole eristettä eikä routimatonta sorakerrosta. Routanousun aiheuttama voima nostaa tarkastusputkea. HL on katsonut, että jos putki on ollut muhvissa, niin irtoaminen em. syystä on mahdollista. Vahingon todennäköisimpänä syynä HL pitää putken nousemista pikkuhiljaa vuosikymmenten aikana, ja nousun määrä on aistinvaraisesti huomaamaton. Vaihtoehtoisesti tarkastuskaivo on voinut rikkoutua kiven ollessa putkea vasten, asennusvirheen tai valmistusvian ta­kia.

Asiakirjoihin on liitetty vesilaitoksen (N Oy) raportti vakuutuksenottajan tontilla 17.—30.6.2016 suoritetuista toimista.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on myös ollut vakuutuksenottajan toi­mittamia valokuvia ja karttapiirroksia alueelta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä,
- onko viemärin tarkastuskaivon muhvillisen tarkastusputken Y-haaran irtoaminen vakuutuksesta korvattava vahinko ja
- onko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä korvaus vetoamalla rajoitusehtoon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutuksen laajan tason turvat (kohta 4.1) korvaavat äkillisestä ja en­nalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Korvausrajoitusten (kohta 4.5) mukaan vakuutuksesta ei korvata
- (kohta 12.) vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle, irtaimelle omai­suudelle itselleen tai pihapiirille

  • pakkasesta tai jäätymisestä
  • kuumuudesta, kuivuudesta tai kondenssivedestä
  • maan painumisesta tai routimisesta.


Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus siitä, että hänelle on syntynyt vakuu­tuksen korvauspiiriin kuuluva vahinko. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuk­sesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Tapahtuman tulee ehtojen mu­kaan siis olla sekä äkillinen että ennalta arvaamaton.

Vahinkoilmoituksessa ja vesilaitoksen raportissa mainitaan roudan nostaneen tai irrottaneen viemärin tarkastuskaivon putken. Keskuskauppakama­rin hyväksymän tavarantarkastajan tarkastuskertomuksen mukaan ns. muhvillisen putken nouseminen on voinut tapahtua roudan seurauksena vuosi­kymmenten aikana vähitellen. Nousun määrä on tavarantarkastajan käsityk­sen mukaan ollut aistinvaraisesti huomaamatonta.

Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo jää­neen osoittamatta, että tarkastuskaivon putken Y-haaran irtoamisen olisi ai­heuttanut joku äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Vakuutuksenottaja on itsekin 3.1.2017 vakuutusyhtiölle lähettämässään sähköpostiviestissä katsonut, että tarkastuskaivon on rikkonut joku ennalta arvaama­ton, äkkinäinen syy, jota kukaan ei enää voi varmuudella tietää. Asiakirjoista ei myöskään ilmene, että tarkastuskaivon irronnut putki olisi rikkoutunut ir­toamisen johdosta.

Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä sitä, että tarkastuskaivon muhvillisen tarkastusputken Y-liitoksen haara on roudan vuoksi irronnut. Tästä on seurannut maa-aineksen valuminen putkeen ja sen tukkeutuminen sekä viemäriveden nouseminen omakotitalon pesuhuoneeseen. Vakuutuslautakunta katsoo vahingon aiheutuneen vähitellen putken Y-haaran nousemisen ja lopulta sen irtoamisen seurauksena. Kyseessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Koska roudan aiheut­tamat vahingot on lisäksi rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä, kyseinen vahinko ei tule korvattavaksi vakuutuksenottajalla voimassa olleen kotivakuutuksen ehtojen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tekemä korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Salminen
Sarin
Valtomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia