Haku

FINE-000827

Tulosta

Asianumero: FINE-000827 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2017

Kiinteistönomistajan vastuu. Sulkeutuva liukuovi osunut henkilöön. Korostunut huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

Kauppakeskuksen valvontakameratallenteen mukaan hitaasti kävelykepin kanssa kävelevä A (syntynyt vuonna 1934) oli 1.10.2015 kulkemassa ulos kauppakeskuksen automaattisista liukuovista kun liukuovi sulkeutui A:n ollessa ovien välissä. A kaatui ja hänen lonkkaansa tuli murtuma. Korvausta on haettu kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen ja katsonut, että vahinkoa on pidettävä tapaturmana, joka ei aiheuta korvausvastuuta kiinteistönomistajalle. Kiinteistönomistaja oli näyttänyt huolehtineensa ovien säädöistä ja säännöllisestä huollosta asianmukaisesti.

Asiakkaan valitus

A on lausunut valituksessaan, että videotallenteesta käy ilmi, että kaatuminen oli johtunut oven liian suuresta nopeudesta, työntövoimasta sekä liian lyhyestä aukioloajasta. A on toimittanut valituksensa mukana tapahtuman nähneen S:n kirjallisen selvityksen tilanteesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että liukuovissa on kummallakin puolella valoverhot sekä avaustutkat. Ovi oli määräaikaishuollettu 11.2.2015 sekä 1.9.2015 ja todettu toimintakuntoiseksi.

Huoltoyhtiöltä saadun tiedon mukaan ovien tarkka työntövoima ei ole tiedossa, koska oven ohjausyksikkö määrää sen automaattisesti mm. ovilehtien painon mukaan. Normaalitilanteessa työntövoima on muutama Newtonmetri. Työntövoimaa pystyy muuttamaan erillisellä huoltotyökalulla, johon tarvitaan tunnussanoja sekä koulutusta. Oven säädöt on tarkistettu ja ne ovat edelleen tehdasasetuksissa. Koneiston ohjausyksikkö määrittelee, paljonko voimaa tarvitaan ovilehtien liikuttamiseen.

Sulkeutumisnopeus ovella on noin 20 millimetriä sekunnissa ja aukioloaika kaksi sekuntia sen jälkeen kun ilmaisimet eivät enää havaitse liikettä. Aukioloaikaa voi muuttaa ohjuskeskuksen kytkimestä tai huoltotyökalulla.

Huoltoyhtiön antaman selvityksen mukaan törmäystilanteessa ovet aukeavat millisekunneissa siitä kun ne törmäävät esteeseen. Huoltoyhtiön tietoon ei ollut tullut moitteita liukuoven toiminnoista, ja automaattiovi, jossa vahinko on sattunut, toimi testaushetkellä moitteettomasti. Turvalaitteet on asennettu sääntöjen ja normien mukaisesti vuonna 2012 ja ovea huolletaan määräaikaishuolloilla neljä kertaa vuodessa.

Videokuvasta käy ilmi, että A pysähtyy noin 1-2 sekunnin ajaksi ovien suulla, minkä jälkeen liikeilmaisin ei todennäköisesti enää havainnut liikettä. Ovet ovat todennäköisesti lähteneet sulkeutumaan kaksi sekuntia sen jälkeen kun ilmaisimet eivät enää ole havainneet liikettä.

Kiinteistössä liikkuvat ovat velvollisia tarkkailemaan ympäristöään ja sopeuttamaan liikkumisensa siten, ettei siitä aiheudu vahinkoa. Vakuutuksenottaja on osoittanut, että liukuovet toimivat standardien mukaisesti ja turvallisesti. Vakuutuksenottaja on osoittanut huolehtineensa riittävästi kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

4. Extent of cover

Subject to its terms, this policy will indemnify the Insured for all sums which the Insured is legally liable to pay resulting from a loss event.

The Insured shall take all reasonable care to prevent or limit a loss event provided they relate to a loss event which may be indemnifiable under this policy. This obligation only concerns measures that eliminate the immediate threat of a loss event but not any further measures after the loss event, unless such measures are separately agreed with the Insurer. This policy will indemnify all reasonable costs and expenses for loss prevention.

This policy also covers all other reasonable and necessary costs and expenses including those relating to legal proceedings provided they relate to a loss event which may be indemnifiable under the policy.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Lautakunta toteaa, että rakennusten rakenteiden ja laitteiden tulee olla turvallisia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus on varustettava siten, ettei sen käyttöön liity sellaista tapaturman vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Riskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon rakennuksen ennakoitu käyttö. Mikäli ennakoitavissa oleva vaara voidaan torjua teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisin toimin, rakennuksen omistajan tulee vastuusta vapautuakseen osoittaa nämä toimet toteuttaneensa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voi turvallisesti liikkua.

Yleisökäytössä olevien automaattiovien osalta yleisin vahinko on liikkuvan ovilehden osuminen ovesta kulkevaan henkilöön. Automaattiovien yleistyessä myös tämän kaltaisten vahinkojen määrä on kasvanut. Tässä suhteessa korkean riskin kohteena voidaan pitää automaattiovea, jonka käyttäjien ja käyttökertojen lukumäärä on suuri ja jota käyttävät myös lapset, liikuntarajoitteiset ja vanhukset.

Automaattiovien vahinkoriskeihin vaikuttavat oven työntövoima, sulkeutumisnopeus ja aukioloaika sekä se, kuinka nopeasti ovet avautuvat kohdatessaan esteen. Suomessa on vuonna 2001 vahvistettu konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuutta koskeva standardi. Vaikka kyseinen standardi koskee lähinnä tavara- ja ajoneuvoliikennettä palvelevia automaattiovia, voidaan siinä esitettyjä vaatimuksia muun sääntelyn puuttuessa pitää vähimmäisvaatimuksina myös jalankulkukäyttöön tarkoitettujen ovien osalta. Kyseisen standardin mukaan vaakasuoraan liikkuvilla ovilla suurin sallittu dynaaminen voima (vaikutusaika alle 0,75 sekuntia) ei saa ylittää 400N. Dynaamisen voiman vaikutuksen jälkeinen staattinen voima ei saa ylittää 150N ja vaikutusaika on viisi sekuntia, jolloin voiman tulee laskea alle arvon 25N.

Valvontakameratallenteesta ilmenee, että vakuutuksenottajana olevan kiinteistön tiloissa oleva liukuovi meni kiinni A:n ollessa ovien välissä. Huoltoyhtiön mukaan oven sulkeutumisnopeus on noin 20 millimetriä sekunnissa ja aukioloaika kaksi sekuntia sen jälkeen kun ilmaisimet eivät enää havaitse liikettä. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan törmäystilanteessa ovet aukeavat millisekunneissa siitä kun ne törmäävät esteeseen. Videotallenteesta käy ilmi, että ovet sulkeutuvat nopeasti ja voimakkaasti kun A oli ovien välissä. Vakuutuslautakunta katsoo, että ovien huollossa ja säädöissä on otettava huomioon A:n kaltaiset hitaasti liikkuvat asiakkaat. A:n kaatumiselle ei ole esitetty muuta syytä kuin ovien sulkeutuminen eikä asiassa ole esitetty tarkkaa selvitystä ovien työntövoimasta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kiinteistönomistaja ole osoittanut huolehtineensa kiinteistön turvallisuudesta asianmukaisesti, ja että A:n kaatuminen on johtunut kiinteistönomistajan laiminlyönnistä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen A:n henkilövahingosta kiinteistönomistajan kunnossapidon laiminlyönnin perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Karimäki

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia