Haku

FINE-000819

Tulosta

Asianumero: FINE-000819 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 29.09.2017

Vahingon korvattavuus. Jäätymisestä aiheutunut vuotovahinko. Polttimen rikkoutuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut 26.1.2016 päivätyssä vahinkoilmoituksessa, että aikaisemmin majoituskäytössä olleen kiinteistön lämmityshuoneen vesiputki oli alkanut vuotaa sulaessaan. Vakuutuksenottaja kertoi käyneensä vahinkopaikalla viimeksi 18.1.2016.

3.2.2016 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan ullakkotilojen konehuoneessa olleen vesiputken hanakulman tulppaus oli pettänyt jäätymisen seurauksena. Putkirikko johtui todennäköisesti siitä, ettei konehuoneessa ollut keskuslämmitystä. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut, että tilaa lämmittäneet tuloilmakojeet oli otettu pois käytöstä 20.12.2015. Tilassa oli apulämmittimenä 2000 watin patteri, joka oli otettu käyttöön muutamia viikkoja ennen vahinkoa. Vahinkotarkastuksessa todettiin, etteivät tuloilmakojeiden patterit olleet jäätyneet.

Vesi oli valunut lämmityshuoneen alla olevaan huoneeseen katon läpi. Vakuutuksenottajan arvio vahingon määrästä oli noin 30 000 euroa. Vakuutuksenottaja täydensi vahinkoilmoitusta 1.2.2016 ja ilmoitti, että vuotovahinkoon oli voinut vaikuttaa polttimen rikkoutuminen, joka huomattiin vahingon jälkeen.

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 5.2.2016 ja 22.2.2016 evännyt korvauksen ja viitannut vakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut jäätymisestä, ellei jäätyminen ole ollut välitön ja väistämätön seuraus rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai ennalta ilmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa. Vakuutusyhtiö on katsonut, että jäätyminen oli luonnollinen seuraus pakkasesta ja tilan puutteellisesta lämmityksestä. Siten vahingon syynä ei ollut mikään vakuutusehdoissa mainittu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut käyneensä viikon aikana kaksi kertaa tarkastamassa lämmitystilanteen ja valuttamassa vettä. Lämpökeskuksessa olleen mittarin lukemat vaihtelivat 5 ja 10 asteen välillä. Vahingon täytyi näin ollen johtua lämmityksessä aiheutuneesta ongelmasta. Vakuutuksenottajan mukaan tila oli eristetty hyvin.

Vakuutuksenottajan mukaan voisi olla mahdollista, että vesivahinko oli johtunut kattilan kiehumisesta polttimen rikkoutumisen takia, koska vain kuumavesitulppa oli vaurioitunut. Vakuutuksenottaja on kertonut 23.5.2017 päivätyssä vastineessaan, että hanan tulppaus oli ollut väliaikainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 16.5.2017 päivätyssä vastineessaan, että vahinko ei ollut voinut aiheutua sähkönjakelun häiriöstä, koska jos lämmitysjärjestelmä ei olisi ollut kunnossa, olisivat myös lämmityspatterit jäätyneet kiinni. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei polttimen rikkoutumisella ollut syy-yhteyttä jäätymisestä johtuneeseen vuotovahinkoon. Vahinko ei ole voinut aiheutua myöskään kiehumisesta.

Vakuutusyhtiön mukaan putkien tulppausta ei ollut tehty asianmukaisesti. Lämmönvaihtokonehuoneeseen oli tehty putkivaraukset hanaa varten 1990-luvulla, jolloin rakennus oli valmistunut. Hanaa ei kuitenkaan ollut missään vaiheessa asennettu, joten putkilinjat olivat jääneet käyttämättömiksi.

Linjat oli tulpattu asentamalla hanakulmiin hattumutteri. Putkilinjat olivat jääneet paineellisiksi. Koska putkilinjat olivat olleet käyttämättömiä, niiden tulppaus olisi pitänyt suorittaa runkojohdon puoleisesta päästä sekä vuotoriskin että legionellabakteerin aiheuttaman terveysriskin vuoksi. Jos putket olisi tulpattu asianmukaisesti, vuotovahinkoa ei olisi päässyt tapahtumaan. Vahingon aiheutumiseen oli vaikuttanut näin ollen rakennusvirhe.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vuotovahinko aiheutunut rikkoutumisesta tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vai rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla jäätymisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

6.6.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta
- rakennukseen kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta
- rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta tai käyttölaitteesta tai näiden liitännästä. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että liitäntä on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla ja että vesiliitännässä on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana ja että vuodon syynä on vesikalusteen, käyttölaitteen tai näiden liitännän mekaaninen rikkoutuminen
- rakennuksen lämmitystä tai ilmastointia palvelevasta kiinteästi asennetusta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä
-kiinteästi asennetusta pore- tai uima-altaan putkistosta tai rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta.

6.6.2 Korvausrajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

-jäätymisestä, ellei jäätyminen ole ollut välitön ja väistämätön seuraus rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai ennalta ilmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa. …
- vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tällaisen vahingon seurauksena virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut välittömästi ilmennyt vahinko. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen tällaisesta teosta, laiminlyönnistä tai virheen olemassa olosta eikä itselle aiheutettua vahinkoa.

Talotekniikan rikkovakuutus on Kiinteistövakuutuksen valinnainen osa. Jos Kiinteistövakuutus ei sisällä Talotekniikan rikkovakuutusta, tämä on merkitty vakuutuskirjaan.

6.8.1 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan talotekniikan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta talotekniikalle aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan edellä tarkoitetun korvattavan rikkoutumisvahingon korjaamisesta aiheutuneet välttämättömät vian paikallistamiskustannukset, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivu- ja täyttökustannukset.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että jos putken jäätyminen olisi johtunut katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa, olisi myös patteri jäätynyt. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan lämpökeskuksessa olleen tuloilmakojeen patteri ei ollut jäätynyt.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei huoneessa ollut keskuslämmitystä eikä öljypolttimen rikkoutuminen ole näin ollen syy-yhteydessä jäätymisen aiheuttamaan vahinkoon.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinko on aiheutunut jäätymisestä ja ettei putken jäätyminen ole ollut välitön ja väistämätön seuraus rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai sähkönsaannin keskeytymisestä. Sen vuoksi vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta