Haku

FINE-000706

Tulosta

Asianumero: FINE-000706 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2017

Kunnan vastuu. Tuottamus. Koulun 12-vuotias oppilas törmäsi vahingonkärsineeseen polkupyörällä oppilaiden siirtyessä koululta urheilukentälle. Oliko kunta vastuussa aiheutuneesta henkilövahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 20.8.2015 mukaan B:n kunnan ylläpitämän koulun kolme kuudetta luokkaa olivat siirtymässä koululta urheilukentälle ja uimahalliin 21.5.2014. Osa oppilaista siirtyi opetuspaikalle linja-autolla ja osa polkupyörillä. Oppilaiden siirtyminen oli valvottua. Oppilaita pyöräili noin 50 ja mukana oli kaksi luokanopettajaa pyöräilemässä. Opettajat kävivät ennen lähtöä oppilaiden kanssa läpi turvallisuusohjeet, tarkistivat, että kaikilla oli pyöräilykypärät ja sopivat pysähtymismerkin koulun pihalla ennen lähtöä. Toinen opettajista polki oppilaiden edellä ja toinen perässä. Kun edellä pyöräillyt opettaja näki, että osa pyöräilevistä oppilaista jäi jälkeen, hän pysäytti koko jonon ja lähti tarkistamaan tilannetta. Suurin piirtein samoihin aikoihin oppilaiden perässä pyöräillyt opettaja oli huomannut, että joku makasi maassa. Kaatunut henkilö oli A, joka pyysi soittamaan ambulanssin. Opettajien selvitettyä tapahtunutta oppilailta kävi ilmi, että yksi oppilaista oli törmännyt A:han. Oppilaan mukaan joku jarrutti edessä ja oppilas oli liian lähellä edellä ajavaa, jolloin hän väisti ulospäin ja törmäsi vastakkaiseen suuntaan matkalla olleeseen A:han. Oppilas ei ollut noudattanut opettajan antamia turvallisuusohjeita. Törmäys tapahtui kevyen liikenteen väylällä. A otti keväällä 2015 puhelimitse yhteyttä kuntaan ja vaati vahingonkorvausta kärsimästään henkilövahingosta. B:n kunta teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

A:n vakuutusyhtiölle osoittaman, 15.9.2015 päivätyn korvausvaatimuksen mukaan A oli 21.5.2014 pyöräilemässä, kun häntä vastaan ajoi koululaisten ryhmä reipasta vauhtia koko pyörätien leveydeltä. Eräs koululainen huomasi vaaratilanteen viime tipassa ja väisti suoraan A:n eteen aiheuttaen törmäyksen. A kaatui vasemmalle kyljelleen pyörätielle. A kuljetettiin tapaturman jälkeen ambulanssilla sairaalaan ja hänellä todettiin murtumat vasemmassa lonkassa ja vasemmassa olkapäässä. A vaati B:n kunnan vastuuvakuutuksesta 3000 euron korvausta kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että oppilaiden siirtyminen koululta urheilukentälle ja uimahalliin oli ollut ohjeistettua ja tapahtui asianmukaisen valvonnan alla. Vahinko ei ollut aiheutunut kenenkään B:n kunnan työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä. Yhtiö piti vahinkoa äkillisenä ja ennalta arvaamattomana ja siten tapaturmaisena. Kunnalle ei siten syntynyt vahingosta korvausvastuuta eikä vahinkoa korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A katsoo, että oppilaiden valvonta siirryttäessä koululta urheilukentälle ja uimahalliin on ollut puutteellista. Viidenkymmenen pyöräilijän jono turvaväleineen on ollut suhteettoman pitkä ja vaikeasti valvottavissa. Oppilaille annettujen ohjeiden sisältö ei ole A:n tiedossa, mutta ohjeet näyttävät unohtuneen hyvin lyhyellä matkalla. Noin ison oppilasjoukon liikkumisen valvonta, saati virheisiin puuttuminen, on vaikea tehtävä kahdelle henkilölle. A itse paikalla olleena näki vastaan tulevan joukon rynnistyksen. Hän ei osannut yhtään ennakoida, etteivät oppilaat antaisi tilaa muille liikkujille.

A viittaa tapauksessa maalis-huhtikuussa 2016 suoritettuun poliisitutkintaan ja oppilaita valvomassa olleiden opettajien kuulustelukertomuksiin. Edellä ajanut opettaja ei ole voinut nähdä taakseen ajon aikana. Myöskään perässä ajanut opettaja ei ole nähnyt vahinkotapahtumaa, mikä tarkoittaa, ettei hänellä ole ollut näköyhteyttä valvottaviinsa. A kysyy, täyttääkö tämä asianmukaisen valvonnan kriteerit ja katsoo, ettei hyvään onneen luottaminen ole vastuullista toimintaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja katsoo, ettei A:n valituksessa ole annettu vahingosta sellaista uutta tietoa, joka muuttaisi annettua päätöstä.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle B:n kunnalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Kunta on kirjelmässään yhtynyt vakuutusyhtiön näkemykseen, jonka mukaan opettajat ovat suorittaneet oppilaiden valvonnan asianmukaisesti eikä kunnalle siten ole syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta.  

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 26.1.2017

- vakuutusyhtiön vastaus

- B:n kunnan kannanotto Vakuutuslautakunnalle 12.4.2017

- sairauskertomusteksti 26.5.2014

- vahinkoilmoitus 20.8.2015, liitteenä koulun rehtorin ja B:n kunnan konsernihallinnon lakimiehen selvitykset

- A:n korvausvaatimus vakuutusyhtiölle 15.9.2015

- vakuutusyhtiön korvauspäätös 16.9.2015

- B:n kunnan viranhaltijapäätökset asiassa 20.8.2015 ja 22.9.2015

- B:n kunnan ja vakuutusyhtiön sähköpostikirjeenvaihtoa 20. ̶ 24.8.2015

- vakuutuskirja

- vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata B:n kunnan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 3 luvun 1.1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään. 3 luvun 1.2 §:n mukaan mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön

toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon,

(…)

joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua.

Vakuutuslautakunta viittaa käyttöönsä toimitettuihin selvityksiin. B:n kunnan vahinkoilmoituksen ja sen liitteiden mukaan noin 50 peruskoulun kuudennen luokan oppilasta on 21.5.2014 ollut pyöräilemässä koululta uimahallille ja urheilukentälle kahden luokanopettajan valvonnassa. Opettajat ovat käyneet ennen matkaan lähtöä läpi turvallisuusohjeet, tarkistaneet, että kaikilla on pyöräilykypärät ja sopineet pysähtymismerkistä. Toinen opettaja on ajanut oppilaiden edellä ja toinen oppilaiden perässä. Kun edellä ajanut opettaja näki, että osa pyöräilevistä oppilaista jäi jälkeen, hän pysäytti jonon ja lähti tarkistamaan tilannetta. Samanaikaisesti jonon perässä ajanut opettaja huomasi A:n makaamassa maassa. A:n kaatumisen aiheuttanut oppilas ei ole noudattanut opettajien antamia ohjeita. A:n 15.9.2015 päivätyn korvausvaatimuksen mukaan vastaan tullut koululaisryhmä ajoi reipasta vauhtia koko pyörätien leveydeltä. Yksi koululaisista huomasi vaaratilanteen ja väisti suoraan A:n eteen, jolloin A kaatui ja loukkaantui.

Vakuutuslautakunta toteaa, että koulussa sattunut vahinko voi olla opettajien ja siten opettajien työnantajana olevan kunnan vastuulla siinä tapauksessa, että opettajien olisi pitänyt valvoa oppilaita paremmin. Nyt käsillä olevassa tapauksessa kahdella opettajalla on ollut valvottavanaan noin 50 koululaisen ryhmä siirryttäessä polkupyörillä koululta urheilukentälle ja uimahallille. Oppilaat ovat olleet peruskoulun kuudennella luokalla eli noin 12-vuotiaita. Ennen matkaan lähtöä oppilaiden kanssa on käyty läpi turvallisuusohjeet. Vahinko on selvitysten mukaan sattunut, kun yksi oppilaista ei ole noudattanut annettuja ohjeita. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että siirtyminen koululta urheilukentälle ja uimahallille on ollut asianmukaisesti järjestetty ottaen huomioon annetun turvallisuusohjeistuksen ja valvonnan. Lautakunta katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut kunnan tai sen palveluksessa olevan virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kunnalle ei siten ole syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta eikä vahinko siten tule korvattavaksi kunnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.  

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Karimäki

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia