Haku

FINE-000699

Tulosta

Asianumero: FINE-000699 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.03.2017

Vastaako kortinhaltija internetissä toimivien palveluntarjoajien hänen korttinsa tiedoilla tekemistä veloituksista? Verkkomaksu. Toistuvaismaksu. Kortinhaltijan suostumus. Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan tililtä on tehty syksyllä 2012 hänen Visa Electron -kortin korttitietoja käyttäen internet-ostoveloituksia. Asiakas on kertomansa mukaan itse hyväksynyt internetissä yhden 1,00 euron suuruisen korttiveloituksen, mutta hän kiistää hyväksyneensä muut, neljän eri maksunsaajaan veloittamat 14 veloitusta, ja vaatii pankkia korvaamaan nämä yhteensä 367,03 euron suuruiset veloitukset.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänen tililtään tehdyt 14 eri veloitusta yhteismäärältään 367,03 euroa.

Asiakas on itse tehnyt vain yhden 1,00 euron määräisen maksusuorituksen ja ihmettelee, millä oikeudella ne maksutapahtumat, joista osan on tehnyt erinimiset yritykset, on voitu tehdä. Asiakas on lisäksi peruuttanut ko. tarjouksen 14 päivän sisällä puhelimitse ja sähköpostitse eikä ole saanut ko. yritykseltä mitään käyttäjätunnuksia. Asiakas ei myöskään ole saanut mitään tuotteita tai palveluja, vaikka on osallistunut ko. kilpailuun. Lukuun ottamatta em. yhden euron tapahtumaa kaikki muut veloitukset ovat varmuudella rikollista toimintaa.

Pankilla ei ollut mitään varmennus- tai muuta turvasysteemiä asiakkaidensa tileiltä pankin ulkopuolelta tulleille veloituksille eikä pankki ole riittävällä tavalla varmentanut asiakkaidensa tileiltä maksettavien veloitusten oikeellisuutta ja veloittavien yritysten oikeutta veloituksiin. Tällaisia maksatuksia ilmeni tuolloin suuria määriä ja kaiketi nyt pankki on saanut tarvittavat turva-asiat kuntoon.

Pankin vastine

Pankki on tutkinut asiakkaan reklamoimia veloituksia jo vuonna 2012 ja todennut, että korttitapahtumien mukaan kaikkien palvelutarjoajien veloittamassa pienessä alkumaksussa on annettu nettimaksamisen turvaluku maksun ja palvelusopimuksen avaamisen yhteydessä. Hyväksynnät on tehty seuraavasti: 3.8.2012 asiakas on osallistunut kahteen erilliseen Pointpay.fi tilaukseen (klo 13:45 ja 13:50). Toisen näistä (tilaus 758796) hän on ilmoituksensa mukaan perunut 14.8.2012, mutta kyseisestä perumisesta ei ole olemassa kirjallista selvitystä. Toista tilausta (tilaus 391619) ei ilmeisesti koskaan ole edes yritetty peruuttaa. Asiakas on lisäksi rekisteröitynyt seuraaviin vastaaviin palveluntarjoajien palveluihin: 30.8.2012 Askivipoceanin yhden euron tarjous, 10.9.2012 2beinlovenetin 0,15 euron tarjous sekä 24.9.2012 Jukebuxin yhden euron tarjous. Näitäkään sopimuksia ei ilmeisesti ole peruutettu.

Hyväksymällä edellä mainittujen palveluiden ehdot asiakas on valtuuttanut palveluntarjoajat veloittamaan kortiltaan alkumaksun lisäksi myös sopimusten mukaiset jatkuvat toimitukset. Näihin jatkuviin veloituksiin ei ole enää tarvittu asiakkaan vahvistusta turvaluvulla, koska se oli annettu jo palvelusopimuksen hyväksymishetkellä. Kyseiset sopimukset ovat voimassa kunnes ne irtisanotaan palveluntarjoajan verkkosivuilla ja ehdoissa kerrotulla tavalla taikka kyseinen kortti poistetaan käytöstä. Pankilla ei ole ollut mahdollisuutta reklamoida kyseisiä veloituksia palveluntarjoajalle, koska asiakas on antanut valtuutuksensa veloituksiin.

Koska kyseiset veloitukset on tehty vuonna 2012 ja muiden palvelutarjoajien paitsi PointPay:n Internetsivut on poistettu, pankilla ei ole mahdollisuutta liittää kyseisiä jatkuvan toimituksen ehtoja tähän vastineeseen. PointPay:n tällä hetkellä voimassa olevista ehdoista kuitenkin selviää, että samalla kun asiakas on osallistunut yhden euron arvontaan, hän on hyväksynyt ehdot, joiden mukaan PointPay:Ila on oikeus veloittaa hinta VIP-jäsenyydestä 30 päivän välein.

Pankki katsookin siis, että koska asiakas on itse, hyväksymällä palveluntarjoajien sopimusehdot, antanut luvan palvelutarjoajille veloittaa toistuvasti tiliään, pankki ei ole velvollinen korvaamaan hänelle hänen tililtään veloitettuja maksuja.

Selvitykset

Valitus koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- PoinPay LTD:n sopimusehdot
- Korttien sisältämät toiminnot ja sovellettavat ehdot
- Asiakkaan ja PointPayn Asiakastuen välisiä sähköposteja
- Otteita asiakkaan tilin tapahtumista

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankkilautakunnan on asian ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa antaneen ko. veloittajalle suostumuksensa riidanalaisten maksutapahtumien toteuttamiselle. Mikäli asiakkaan ei katsota antaneen suostumustaan, on tapauksessa kyse maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä ja Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain (290/2010) 38 §:n (Maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen) mukaan
Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen) 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. […]

Maksupalvelulain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä) mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palvelun-tarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksu-välineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Maksupalvelulain 72 §:n (Todistustaakka) mukaan
Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. [..]
Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, että suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksuvälineellä, ei välttämättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvälineen haltija on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut petollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan.

Pankin korttien yhteisten ehtojen (korttiehdot) kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortinhaltijan vastuuta koskevan kohdan mukaan
Kortinhaltija sitoutuu maksamaan ostoista, käteisnostoista tai toistuvaismaksuista tai muusta kortti-tapahtumasta syntyneen velan Pankille tai muun korttiominaisuuden myöntäneelle yritykselle:
- käyttämällä korttia internetissä

Korttiehtojen kortin käyttämistä koskevan kohdan mukaan
Kortinhaltija tekee toistuvaismaksusta sopimuksen yrityksen kanssa. Kortinhaltija hyväksyy ensimmäisen maksun veloitettavaksi internetissä, maksupäätteellä tai muutoin korttiehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen toistuvaismaksut veloitetaan tililtä automaattisesti kortinhaltijan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisesti. Summa voi olla kiinteä tai käytettyjen palveluiden mukaan vaihtuva. Kortinhaltija on velvollinen tarkastamaan, että toistuvaismaksun veloitettu määrä on oikea. Halutessaan lopettaa palvelun kortinhaltijan tulee ottaa yhteyttä maksunsaajaan.

Korttiehtojen kortin käyttö internetissä koskevan kohdan mukaan
Kortinhaltija voi kortin numeron, kortin voimassaoloaikatiedon, kortin kääntöpuolella olevan kolmi-numeroisen turvaluvun ja tarvittavien tunnusten, esimerkiksi pankkitunnusten, avulla maksaa ostamiaan tuotteita tai palveluita internetissä. Kortinhaltijan suositellaan maksavan kortillaan ostoksia ainoastaan sellaiselle internet-kauppiaalle, joka on mukana Verified by Visa- tai MasterCard SecureCode -palvelussa tai jonka kortinhaltija tietää muuten olevan turvallinen.

Asian arviointi

Kiistatonta tapauksessa on, että asiakas on antanut 3.8.2012 veloitettua PointPayn tekemää 1 euron veloitusta varten internetissä korttinsa tiedot. Pankkilautakunnalle tekemässä valituksessaan asiakas kiistää hyväksyneensä yhtäkään muista kyseessä olevista korttiveloituksista. Pankille 29.11.2012 lähettämässään viestissä asiakas kuitenkin kertoo osallistuneensa kahteen eri kilpailuun ja hyväksyneensä em. 1 euron veloituksen lisäksi 0,15 euron veloituksen, jonka Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella olleen 2beinlovenet:in 10.9.2012 tekemä veloitus. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo em. kahden veloituksen olevan kiistattomasti asiakkaan hyväksymiä.

Asiakas kiistää antaneensa hyväksyntäänsä muille kyseessä olevien neljän maksunsaajan tekemille veloituksille. Pankkilautakunta toteaa pankin olevan näin ollen maksupalvelulain 72 §:n todistustaakkaa koskevan säännöksen mukaan velvollinen osoittamaan, että asiakas on antanut suostumuksensa ko. veloituksiin sovitulla tavalla.

Riidanalaiset veloitukset on saadun selvityksen mukaan tehty oikeilla korttitiedoilla. Nämä tiedot asiakas on kuitenkin antanut hyväksymiänsä 1,00 euron ja 0,15 euron veloituksia varten ja Pankkilautakunta katsoo maksupalvelulain 72 §:n 2 momentissa esitetyn periaatteen mukaisesti, etteivät maksajalla/maksunsaajalla olleet oikeat korttitiedot vielä osoita, että asiakas olisi antanut suostumuksensa toistuvaisveloituksiin ja/tai riidanalaisiin veloituksiin.

Pankin mukaan asiakas on rekisteröitynyt ko. maksunsaajien palveluihin ja hyväksymällä palveluiden ehdot asiakas on valtuuttanut palveluntarjoajat veloittamaan kortiltaan alkumaksun lisäksi myös sopimusten mukaiset jatkuvat toimitukset. Pankki ei kuitenkaan ole toimittanut Pankkilautakunnalle minkään ko. palveluntarjoajan palvelun ehtoja syksyltä 2012 eikä pankki ole myöskään selvittänyt, miten asiakas olisi ko. palveluihin rekisteröitynyt taikka miten hän olisi kyseiset ehdot tiedokseen saanut ja ne hyväksynyt. Pankki on toimittanut ainoastaan PointPay:n internet-sivuilta nyt lautakuntakäsittelyn aikana tulostamansa ehdot. Lisäksi pankki toteaa, että PointPay:ta lukuun ottamatta palvelutarjoajien internet-sivut on poistettu eikä pankilla tämän vuoksi ole mahdollisuutta saada kyseisiä jatkuvan toimituksen ehtoja. Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kuitenkin, ettei pankki ole myöskään alun perin syksyllä 2012 asiakkaan reklamaation saatuaan ollut yhteydessä maksunsaajiin riidanalaisten veloitusten oikeutusta selvittääkseen.

Pankkilautakunta katsoo, ettei pankki ole osoittanut asiakkaan hyväksyneen tai edes saaneen tietoonsa pankin viittaamien palvelujen ehtoja antaessaan PointPay:lle ja 2beinlovenet:lle korttitietonsa ja hyväksyntänsä 1,00 ja 0,15 euron veloitusten tekemiseen. Edelleen Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, ettei asiakkaan voida katsoa sitoutuneen korttitiedoilla veloitettaviin toistuvaismaksuihin tai muulla tavoin antaneen suostumustaan kyseessä oleville riidanalaisille veloituksille.

Maksupalvelulain 38 §:n maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksessä (169/2009) lain 62 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan

Maksuvälineen käyttö on oikeudetonta myös esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa käyttäjä tosin on alun perin saanut maksuvälineen luvallisesti haltuunsa, mutta käyttää sitä sen jälkeen, kun maksupalvelun käyttäjä on kieltänyt häntä enää käyttämästä sitä tai kun hänen oikeutensa maksuvälineen käyttöön on muuten lakannut.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan annettua korttitietonsa ainoastaan 1,00 euron ja 0,15 euron veloituksia varten on maksunsaajien oikeus maksuvälineen käyttöön ko. veloituksen jälkeen lakannut ja maksunsaajien tekemissä riidanalaisissa korttiveloituksissa on siten kyse maksupalvelulaissa tarkoitetusta oikeudettomasta käytöstä, jota koskeva asiakkaan vastuu on ratkaistava lain 62 §:n perusteella.

Pankkilautakunta katsoo, ettei tässä tapauksessa voida katsoa olevan kyse maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksuvälineen luovuttamisesta sen käyttöön oikeudettomalle asiakkaan annettua korttitietonsa maksunsaajalle asiakkaan hyväksymän korttimaksun toteuttamista varten. Näin ollen arvioitavaksi jää, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen asiakkaan huolimattomuudesta maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti. Tältä osin Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakas ole menettelyllään voinut vaikuttaa siihen, että maksunsaaja on käyttänyt korttitietoja heidän välisensä sopimuksen vastaisesti oikeudettomiin veloituksiin, ja ettei asiakas näin ollen ole huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tavalla, joka synnyttäisi vastuun oikeudettomista maksutapahtumista.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki hyvittää asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia