Haku

FINE-000574

Tulosta

Asianumero: FINE-000574 (2017)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 05.06.2017

Lääkevahingon korvaaminen. Atorvastatin-lääkkeestä aiheutunut isojen pakaralihasten surkastuma. Tarpeelliset sairaanhoitokulut. Fysioterapian korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 3.5.2013 mukaan A:lle (s. 1931) määrättiin 17.9.2012 Atorvastatin-lääke veren kohonneiden kolesteroliarvojen hoitoon. Pian lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen A:n yleisvointi heikkeni: jalat olivat mennä alta kesken kävelyn, oli huimausta, pahoinvointia ja ruoka ei maistunut. A:ta jo aiemmin vaivannut unettomuus lisääntyi ja aiemmin aktiviinen liikuntaharrastus vaikeutui. Kylpylälomalla marraskuussa 2012 tuli pakaroiden pettämisen tunne. A yhdisti oireet Atorvastatin-lääkkeeseen ja lopetti lääkkeen käytön 7.11.2012. Pakarakivun aiheuttajaksi ilmeni lihasvaurio, jota A:ta tutkinut ortopedi piti Atorvastatin-lääkkeen aiheuttamana. A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli Atorvastatin-lääkkeen aiheuttama korvattava lääkevahinko. Yhtiö maksoi A:lle korvausta mm. tilapäisestä ja pysyvästä haitasta sekä hoitokuluista. Yhtiö kuitenkin hylkäsi A:n korvaushakemuksen fysikaalisesta hoidosta 8.9.2015 jälkeiseltä ajalta. Yhtiö katsoi, ettei fysikaaliselle hoidolle enää useampi vuosi todetun pakaralihasvaurion jälkeen ollut lääketieteellisiä perusteita. Omaehtoinen jumppa olisi yhtiön käsityksen mukaan riittävä ja tehokas hoitomuoto.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen fysikaalisen hoidon osalta ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Fysioterapeutin kanssa yhdessä suunniteltu hoito on toiminut A:n vaivojen lievittäjänä; krooninen kipu on hoidon aikana helpottunut. A viittaa Käypä hoito -suositukseen kroonisen kivun hoidossa. A toteaa, että kipu on peräisin lääkevahingosta, joten vakuutusyhtiö on sen hoidosta korvausvelvollinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksissään esitettyyn.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 17.9.2012 ̶ 19.4.2016.

Terveyskeskuksen sairauskertomustekstin 17.9.2012 mukaan A on ollut verenpaine- ja kolesterolikontrollissa. Kokonaiskolesteroli on ollut koholla (6,7), jonka johdosta on päätetty aloittaa Atorvastatin ja sovittu kontrolli 2 kuukauden päähän. Sairauskertomustekstin 31.1.2013 mukaan A on käyttänyt kolesterolilääkitystä 2 kuukauden ajan, minkä aikana hänelle tuli lihassärkyjä ympäri kehoa, huonovointisuuskohtauksia, pahoinvointia ja jonkinlaista rintatuntemusta, joka ei liittynyt rasitukseen. Ollessaan kuntoutusjaksolla A yhdisti oireet Atorvastatiniin ja lopetti lääkkeen käytön.

Terveyskeskuksen sairauskertomustekstin 2.9.2013 mukaan A on tullut vastaanotolle pakarakipujen takia. Kivut ovat alkaneet Atorvastatin-lääkityksen myötä eivätkä ne ole poistuneet, vaikka lääkkeen käyttö on lopetettu. Toukokuussa 2013 A on käynyt yksityisesti ortopedillä. Tämä on todennut molemminpuolisen isojen pakaralihasten surkastuman, jota on epäillyt kolesterolilääkityksen aiheuttamaksi. A:lle on suositeltu fysioterapiaa ja pakaralihaksia vahvistavaa liikuntaa ja A on toiminut suosituksen mukaisesti. Kipua on hoidettu myös lääkkeillä. Elokuussa 2013 A on joutunut hakeutumaan kivun vuoksi päivystykseen. Kipujen selvittämiseksi A:lle on määrätty lannerangan röntgentutkimus ja laboratoriokokeita, joissa ei sairauskertomusmerkinnän 13.9.2013 mukaan ole todettu selittävää. Merkinnän 19.9.2013 mukaan A:lle tehdyssä pakaroiden ultraäänitutkimuksessa on todettu kauttaaltaan pakaralihasten surkastumaa. Neurologian poliklinikan sairauskertomustekstien 13.12.2013 ̶ 25.2.2014 mukaan A on ollut tutkittavana pakaralihasten surkastuman syyn selvittämiseksi. Neurologi on arvioinut, että kysymyksessä on ollut Atorvastatin-lääkkeen haittavaikutus.

Yksityisen lääkäriaseman sairauskertomustekstin 18.12.2015 mukaan A on ollut vastaanotolla pakaralihasten kipuoireiden takia. Oireet ovat olleet päivittäin läsnä ja istuminen on ollut hyvin hankalaa. Liikkuessa kipu on helpottanut jonkin verran, mutta ei ole mennyt kokonaan ohi. Yöllä kipu on haitannut nukkuessa ja viime aikoina A on tarvittaessa ottanut iltaisin 1 ̶ 2 tablettia Panacodia. Unettomuuteen/levottomuuteen on ajoittain ollut käytössä Mirtazapin. A:lle on aloitettu Triptyl-lääkekokeilu krooniseen kipuun ja unettomuuteen ja lisäksi määrätty tarvittaessa Mirtazapin, Tenox ja kovien kipujen kyseessä ollessa Panacod. Lisäksi on tehty lähete 10 hoitokerran fysioterapiajaksolle, koska tästä on tullut A:lle selkeästi apua arkielämään.

Fysioterapiapalautteen 19.4.2016 mukaan A:lla on pakaralihasten surkastumisen seurauksena krooninen kipuoireisto pakaroiden ja lantion alueella. Surkastuma on pahimmillaan iskiashermon päällä. Hermo ärtyy erittäin herkästi vedosta ja selinmakuulla nukkumisesta ja istuminen kovemmalla alustalla on mahdotonta. A joutuu kuljettamaan mukanaan istuinpehmustetta ja olemaan kotona lähinnä seisoma-asennossa. A on käynyt fysioterapiassa 10 hoitokertaa. Hoitokerrat sisälsivät aktiivisia alaraajoja sekä pakaroita vahvistavia liikkeitä, manuaalista lihasten käsittelyä sekä rentouttavia passiivisia venytyksiä. A on hyötynyt fysioterapiasta suuresti, kivut ovat pysyneet lievempinä hoitopäivän sekä muutaman päivän hoidon jälkeenkin. A:n pakaralihasten tonus on kasvanut ja A on motivoitunut tekemään aktiivisia harjoituksia kotonaan päivittäin. Hermosäryt ärtyvät kuitenkin herkästi ja A:n saama vaiva on pysyvä, joten fysioterapeutti suosittelee A:lle fysioterapeuttisia hoitoja säännöllisesti tilanteen helpottamiseksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle korvata Atorvastatin-lääkkeen aiheuttaman lääkevahingon hoitokuluina fysikaalista hoitoa 8.9.2015 jälkeiseltä ajalta.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Ehtojen kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a ̶ 2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. (…)

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vakuutusehdoissa lueteltuja vahingonkorvauslain pykäliä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen mm. tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista. Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 167/2003, vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §, yksityiskohtaiset perustelut) mukaan sairaanhoitokustannusten tarpeellisuutta koskevasta vaatimuksesta seuraa, että korvattavia ovat vain yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaiset tutkimukset ja hoidot.

Asiassa on riidatonta, että A:n isojen pakaralihasten surkastuma on Atorvastatin-lääkkeen käytön aiheuttama lääkevahinko. Riitaa on siitä, onko 8.9.2015 jälkeen annettu fysioterapia enää ollut lääkevahingon tarpeellista hoitoa. Vakuutuslautakunta toteaa, että A on asiakirjaselvitysten mukaan hoikkarakenteinen, jolloin jo pienikin lihassurkastuma aiheuttaa toimintakyvyn laskun. Alkuvaiheen kuntoutuksessa fysioterapia on tärkeää ja A:n kohdalla se on ollut myös tuloksellista. Lautakunta katsoo, että myös myöhemmin seuranta, jossa omatoimisen kuntoutuksen onnistumista voidaan arvioida, on tärkeää etenkin A:n ikä huomioon ottaen. Vakuutuslautakunta suosittaa tällä perusteella, että vakuutusyhtiö korvaa A:lle harvajaksoiset fysioterapeutin kontrollit myös jatkossa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lle harvajaksoiset fysioterapeutin kontrollit myös 8.9.2015 jälkeiseltä ajalta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio-Timonen
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Paakkari
Soinila

Tulosta