Haku

FINE-000513

Tulosta

Asianumero: FINE-000513 (2017)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.05.2017

Lakipykälät: 5, 9, 20

Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus muuttaa tasoitettu vakuutusmaksu iän mukaan nousevaksi? Olivatko vakuutuksenottaja ja vakuutettu yhdessä sopineet vakuutusmaksun muuttamisesta? Syöpävakuutus. Vakuutusmaksun ja sopimusehtojen muuttaminen. Muutosperusteen yksilöinti. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Tehottomuus. Mitättömyys.

Tapahtumatiedot

A (synt. 1966) sopi vakuutusyhtiön kanssa henkilövakuutuksesta, jonka korvauspiiriin sisältyy kertakorvaus (20 000 euroa) vakuutetulla diagnosoidun syövän johdosta. Kertakorvauksen lisäksi vakuutuksesta voidaan korvata kotiapua ja ansiotulojen menetystä. Vakuutusyhtiön A:n vakuutusta koskeva vastuu alkoi 11.7.2007. A:n vakuutuksen vakuutusmaksuksi sovittiin 13,90 euroa kuukaudessa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle 8.5.2014 päivätyllä tiedotteella, että vakuutusmaksu ja maksun määräytymistapa eivät enää vastaa vakuutusyhtiön vakuutustuotteissa, -toiminnassa ja vahinkokehityksessä tapahtuneita muutoksia. Vakuutusmaksu tulee jatkossa muuttumaan. Tiedotteen mukaan vakuutusmaksu määräytyy jatkossa vakuutetun iän mukaan. Vakuutusmaksutaulustosta ilmenevät ikäluokat ovat 18–19, 20–29, 30–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 ja 60–64. A:n vakuutuksen vakuutusmaksuksi tuli 23,90 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksutauluston perusteella A:n vakuutuksen vakuutusmaksu olisi 23,90 euroa kuukaudessa ikäluokassa 45–49, 28,90 euroa kuukaudessa ikäluokassa 50–54, 39,90 euroa kuukaudessa ikäluokassa 55–59 ja 46,90 euroa kuukaudessa ikäluokassa 60–64.

Vakuutusyhtiön asiamies oli A:han puhelimitse yhteydessä. Vakuutuslautakunnalla on käytössään puhelua koskeva nauhoite. Puhelun aluksi asiamies kertoi soittavansa tulevasta hinnanmuutoksesta koskien asiakkaan voimassa olevaa syöpävakuutusta. Asiamiehen mukaan vakuutusmaksu nousee vakuutuksen vuosipäivänä. Tämä johtuu asiamiehen mukaan vahinkokehityksestä. Jatkossa vakuutetun ikä vaikuttaa hintaan ja A:n kohdalla vakuutusmaksuksi tulee 23,90 euroa.

A totesi asiamiehelle, että taitaa lopettaa vakuutuksen. Asiamies kehotti A:ta miettimään rauhassa, hintamuutos tapahtuu 11.7 ja tästä tulee paperit kotiin. Asiamies kertoi, että kirjeessä kerrotaan mahdollisuudesta alentaa korvaussummia alemmalle tasolle, jolloin vakuutusmaksu olisi alempi. Asiamies totesi edelleen, että A saa miettiä asiaa rauhassa. A kertoi katsovansa asiaa.

A reklamoi ehtomuutoksesta vakuutusyhtiölle 14.11.2016. Vastauksessaan vakuutusyhtiö viittasi A:lle 8.5.2014 lähetettyyn ilmoitukseen, jonka mukainen muutos on astunut voimaan 11.7.2014.

Asiakkaan valitus

A on tyytymätön vuonna 2014 tehtyyn vakuutusmaksun muutokseen. Hän kertoo, ettei ikääntymisen vuoksi rohjennut lopettaa vakuutusta eikä terveyshistoriansa vuoksi löytänyt enää toista vastaavaa vakuutusta. A:n mukaan hän ei hinnanmuutoksen yhteydessä saanut minkäänlaista ohjetta valittaa asiasta eikä ymmärtänyt valituksen olevan mahdollista. A katsoo vakuutusyhtiön toimineen väärin muuttaessaan vakuutusmaksut ikäperusteiseksi kesken sopimuskauden vastoin lupausta vakiona pysyvästä hinnasta. Vakuutusmaksu on palautettava ennalleen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimuksen. Yhtiön vastineen mukaan Vakuutuslautakunta on vuonna 2014 antanut ratkaisusuosituksia, joissa on ollut kysymys tähän vakuutustuotteeseen tehdyistä ehtomuutoksista. Tässä tapauksessa on kysymys samasta ehtomuutoksesta, mutta eri olosuhteista. Vakuutusyhtiö ei ole muuttanut ehtoja yksipuolisesti, vaan yhtiö ja A ovat sopineet muutoksesta.

Vakuutusyhtiö on lähettänyt A:lle 8.5.2014 ehtomuutosta koskevan kirjeen, jossa on kerrottu tulevasta vakuutusmaksuun ja vakuutusmaksun määräytymiseen vaikuttavasta ehtomuutoksesta. Kaksi viikko kirjeen lähettämisen jälkeen 20.5.2014 vakuutusyhtiön asiamies on soittanut A:lle ilmoituksen johdosta tarkoituksenaan selittää hänelle vielä puhelimitse, mitä ehtomuutos tarkoittaa, vastata asiakkaan mahdollisiin kysymyksiin ja kysyä asiakkaan halukkuutta pitää vakuutus voimassa uusin ehdoin.

Vakuutusyhtiön asiamies on selittänyt A:lle ehtomuutoksen ja kertonut, että uudet ehdot astuvat voimaan vuosipäivästä 11.7.2014 lukien. A on ihmetellyt vakuutuksen korkeaa hintaa ja esittänyt mahdollisesti irtisanovansa vakuutuksen. A:lle on kirjeen ja puhelun perusteella käynyt selväksi, että hänen vuonna 2008 ottama vakuutus ei jatku sellaisenaan, vaan vaihtoehtoina on ollut vakuutusturvan päättyminen tai uusien ehtojen hyväksyminen ja vakuutusturvan jatkuminen uusin ehdoin. Vaikka A oli puhelun aikana esittänyt mahdollisesti päättävänsä vakuutuksen, hän ei ole sitä tehnyt 11.7.2014 mennessä eikä sen jälkeenkään. Vakuutusturva on jatkunut muuttuneessa muodossa 11.7.2014 jälkeen.

Vastineen mukaan vakuutusyhtiön ja A:n välille on 11.7.2014 syntynyt 8.5.2014 lähetetyn ilmoituksen mukainen sitova vakuutussopimus. A on hyväksynyt ehtomuutoksen tietoisena siitä, että hän voi milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen näin halutessaan. Tilanne on jatkunut muuttumattomana lähes kaksi ja puoli vuotta. Vakuutusyhtiö varaa A:lle tilaisuuden päättää vakuutussopimuksen 14.11.2016 alkaen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus ilmoitusmenettelyllä muuttaa vakuutussopimusta siten, että vakuutusmaksu muuttuu vakuutetun iän perusteella. Kysymys on myös siitä, ovatko A ja vakuutusyhtiö sopineet yhdessä vakuutussopimuksen sisällön muuttamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Ennen 1.11.2010 voimassa olleen vakuutussopimuslain 5.1 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9.1 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 20.1 a §:n (Henkilövakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen) mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja ei kuitenkaan saa muuttaa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

Saman pykälän 3 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä henkilövakuutuksen vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Saman pykälän 5 momentin mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tämän momentin mukaisen ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta.

Kuluttajansuojalain 4:1 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Kuluttajansuojalain 4:2 §:n mukaan jos 1 §:ssä tarkoitettu sopimusehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, on 1 §:ää sovellettaessa noudatettava tässä pykälässä säädettyjä rajoituksia.

Jos ehto sopimusta tehtäessä vallinneissa olosuhteissa on ollut kohtuuton, ei ehdon kohtuuttomuutta myöhemmin arvioitaessa saa kuluttajan vahingoksi ottaa huomioon olosuhteiden muuttumista.

Jos ehdon sovittelu tai sen jättäminen huomioon ottamatta koskee sellaista ehtoa, joka hyvän tavan vastaisesti johtaa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi, sopimusta ei voida sovitella muilta osin. Tällöin sopimus jää voimaan muilta osin muuttumattomana, jos se sellaisenaan voi pysyä voimassa.

Vakuutukseen vuonna 2007 liitetyt vakuutusehdot:

4.0 Vakuutussopimuksen alkaminen ja voimassaolo

4.2 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen mukaisesti, mitä myöhemmin kohdassa 9.0 määrätään. Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vastaavia muutoksia vakuutusehtoihin ilmoittamalla tästä kirjallisesti vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden alkamista.

Vakuutusehdot 25.3.2014:

4.0 Vakuutussopimuksen alkaminen ja voimassaolo

4.2 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen mukaisesti, mitä myöhemmin kohdassa 9.0 määrätään. Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vastaavia muutoksia vakuutusehtoihin ilmoittamalla tästä kirjallisesti vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden alkamista. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

7.0 Vakuutusmaksun suorittaminen

7.2 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun tupakoinnin tai tupakoimattomuuden ja iän perusteella. Maksuluokat ovat 18–19, 20–29, 30–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 ja 60–64. Maksu nousee vakuutetun siirtyessä seuraavaan vakuutusmaksuluokkaan. Uusi vakuutusmaksu astuu voimaan siirtymistä seuraavasta vakuutusmaksukaudesta.

Vakuutusyhtiön 2014 ilmoittama vakuutusmaksutaulusto

Ikäluokka             Taso 2 EUR/kk,              Taso 2 EUR/kk

                             mikäli ette tupakoi       mikäli tupakoitte

18–19                   11,90                             11,90

20–29                   12,90                             12,90

30–39                   14,90                             15,90

40–44                   19,90                             22,90

45–49                   23,90                             28,90

50–54                   28,90                             39,90

55–59                   39,90                             58,90

60–64                   46,90                             83,90

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön muutosilmoitus 8.5.2014 ja vakioehtoihin otettu muutosperuste

Vakuutusyhtiö on kiistänyt A:n vaatimuksen tämän vakuutussopimuksen alkuperäisen, vuonna 2007 sovitun sisällön noudattamisesta sillä perusteella, että vakuutusyhtiön ja A:n välille on syntynyt 8.5.2014 lähetetyn ilmoituksen mukainen sopimus. Yhtiö on viitannut vakuutusyhtiön asiamiehen ja A:n 20.5.201 käymään puhelinkeskusteluun.

Vakuutuslautakunta tarkastelee asiaa ensivaiheessa vakuutusyhtiön 8.5.2014 päivätyn ilmoituksen ja vakiovakuutusehtoihin otetun muutosperusteen perusteella.

Vakuutussopimuslain mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutussopimuslaki edellyttää, että vakuutusehtoihin otetut vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen muuttamisessa käytettävät perusteet ovat yksilöityjä. Lain alkuperäisten esitöiden (HE 114/1993, s. 37) mukaan perusteen tulee olla yksilöity siten, että siitä ilmenevät muutoksen edellytykset ja perusteet. Esitöissä on mainittu esimerkkeinä ehtoihin otettavista muutosperusteista lainsäädännön muutokset ja viranomaisten määräykset, ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, kuten esimerkiksi poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai kansainvälinen kriisi, sekä vakuutusmaksun muuttaminen vakuutuksen korvausmenon muutosta vastaavasti.

Vakuutusyhtiö on ehtomuutosta koskevassa ilmoituksessa 8.5.2014 todennut, että vakuutuksen vakuutusmaksu ja maksun määräytymistapa eivät enää vastaa yhtiön vakuutustuotteissa, -toiminnassa ja vahinkokehityksessä tapahtuneita muutoksia. Vakuutusyhtiön harkittavana on tästä johtuen ollut vakuutuksen lakkauttaminen tai vakuutusehtojen muuttaminen. Yhtiö toteaa ilmoituksessa päätyneensä muuttamaan ehtoja vakuutusturvan jatkumisen mahdollistamiseksi.

A:n vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vastaavia muutoksia vakuutusehtoihin. Muita muutosperusteita ehdoissa ei ole mainittu. Sovellettavissa vakuutusehdoissa ei ole muutosperusteen osalta määritelty sitä, mitä vakuutustuotteilla tai vakuutustoiminnalla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Ehdoista ei ilmene, viitataanko vakuutustuotteissa tapahtuneella kehityksellä tämän yhtiön tarjoamissa syöpävakuutustuotteissa tapahtuneeseen kehitykseen vai esimerkiksi yleisesti henkilövakuutuksissa tapahtuneeseen kehitykseen. Vakuutusehdoissa ei ole myöskään määritelty sitä, että vakuutustoiminnassa tarkoitetulla kehityksellä tarkoitettaisiin nimenomaan tai ainoastaan vahinkokehitystä.

Vakuutusyhtiön näihin vakioehtoihin määrittelemät muutosperusteet ovat yksilöimättömiä. Vakuutustuotteissa ja vakuutustoiminnassa tapahtunut kehitys voidaan tulkinnasta riippuen käsittää eri tavoilla, jolloin vakuutuksenantajalle jäisi laaja ja tarkemmin määrittelemätön muutosoikeus. Tällä tavalla sanamuotonsa mukaan laajasti sovellettuna kyseistä ehtokohtaa voidaan pitää kuluttajan kannalta yleisesti kohtuuttomana. Ehdon soveltaminen johtaisi myös kohtuuttomuuteen, jos sitä tulkitaan vakuutustuotteiden kehityksen osalta vakuutusyhtiön esittämällä tavalla niin, että muutosperusteena olisi saman vakuutusyhtiön tällä hetkellä uusmyynnissä olevien vakuutustuotteiden sisältö. Tällaisessa tilanteessa vakuutusyhtiö voisi määrittää omalla tuotekehityksellään myös aikaisemmin sovittujen sopimusten sisällön. Vakuutustoiminnan kehitys voi taas viitata eri asioihin, jolloin vakuutusyhtiölle jäisi sanamuodon perusteella laaja muutosoikeus. Vakuutusehdoista ei ilmene, että vakuutustoiminnan kehityksellä tarkoitettaisiin vakuutusyhtiön esittämällä tavalla vahinkokehitystä. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa myös, että vakuutusyhtiö ei ole esittänyt selvitystä tämän vakuutustuotteen vakuutuskannan vahinkokehityksestä.

Vakuutusehdoissa käytetyt vakuutustuotteiden ja vakuutustoiminnan muutoksiin kytketyt muutosperusteet eivät täytä vakuutussopimuslain edellyttämää yksilöintivaatimusta. Vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta muuttaa A:n vakuutuksen vakuutusmaksua ehtokohdan 4.2 perusteella. A:n vakuutuksen vakuutusmaksun muutos ei ole vakioehtojen sisällön perusteella tarkasteltuna vakuutussopimuslain 20.1 a §:n edellytysten mukainen. Vakuutusyhtiön ilmoittama vakuutusmaksun muutos on mitätön.

A on valituksessaan vedonnut siihen, että vakuutusta myytäessä on kerrottu vakuutuksen vakuutusmaksun pysyvän samana.

Vakuutussopimuslain mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Lain mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusyhtiön tulee ennen sopimuksen päättämistä antaa vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmaksuistaan. Vakuutuslautakunta pitää asiassa riidattomana, että A:lle on ennen sopimuksen päättämistä kerrottu vakuutusmaksun pysyvän muuttumattomana vakuutuksen voimassaoloajan. Vakuutusyhtiö ei ole edes väittänyt, että se olisi ennen sopimuksen päättämistä kiinnittänyt A:n huomiota vakuutusehtojen muuttamista koskevaan mahdollisuuteen. Tilanteessa, jossa vakuutusyhtiö on ennen sopimuksen päättämistä nimenomaisesti kertonut, että vakuutusmaksu pysyy samana koko vakuutuksen voimassaoloajan, olisi vakuutusyhtiön tullut kiinnittää A:n huomiota myös ehtomuutoksia koskevaan mahdollisuuteen. Näin vakuutusyhtiön olisi tällaisessa tilanteessa tullut toimia, vaikka oikeus ottaa ehtomuutosta koskevia yksilöityjä perusteita sisältyy lakiin, ja siinäkin tapauksessa, että tämän vakuutuksen vakioehdot sisältäisivät yksilöidyt perusteet sopimusehtojen muuttamiselle. Kun yhtiö ei ole näin toiminut, on A:lla saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, että vakuutus pysyy voimassa samanhintaisena koko vakuutuksen voimassaolon ajan. Vakuutusyhtiöllä ei myöskään tällä perusteella tarkasteltuna ole ollut oikeutta muuttaa A:n vakuutuksen vakuutusmaksua.

Asiamiehen 20.5.2014 puhelun merkitys

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslaki ei sisällä säännöksiä, jotka koskevat vakuutussopimuksen muuttamista osapuolten yhteisellä päätöksellä. Yleisten sopimusoikeudellisten käytäntöjen mukaisesti osapuolet voivat myös vakuutussopimusten kohdalla yhdessä sopia vakuutussopimuksen sisällön muuttamisesta. Sopimuksen muuttaminen tällä tavalla edellyttää osapuolten yksimielisyyttä.

Aloite vakuutussopimuksen muuttamisesta voi tulla vakuutuksenottajalta ja sen syynä voivat olla esimerkiksi hänen olosuhteidensa muuttumisesta aiheutuneet tarpeet. Myös vakuutusyhtiö voi varata vakuutuksenottajalle vapaaehtoisen tilaisuuden muuttaa vakuutussopimusta. Kysymyksessä voi tällöin olla tilanne, jossa sovellettavaksi tulevat ne vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset, jotka koskevat uuden vakuutussopimuksen päättämistä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiön puolesta 20.5.2014 tehty puhelinsoitto liittyy kiinteästi vakuutusyhtiön 8.5.2014 ilmoittamaan ehtomuutokseen, jossa vakuutusyhtiö on pyrkinyt muuttamaan vakuutussopimuksen sisältöä vakuutussopimuslain 20.1 a §:n mukaisessa järjestyksessä. Kysymyksessä ei ole puhelun sisältö huomioiden tilanne, jossa vakuutusyhtiö olisi varannut vakuutuksenottajalle vapaaehtoisen tilaisuuden muuttaa vakuutussopimusta.

Vakuutuslautakunta on edellä pitänyt muutosilmoituksessa 8.5.2014 kerrottua ehtomuutosta laki ja vakioehtojen sisältö huomioiden mitättömänä. Puhelussa 20.5.2014 ei ole kysymys tilanteesta, jossa vakuutusyhtiö olisi varannut A:lle vapaaehtoisen tilaisuuden muuttaa vakuutussopimusta, vaan puhelu koski vakuutusyhtiön 8.5.2014 tekemää muutosilmoitusta. Vakuutusyhtiö ei ole nauhoitteesta 20.5.2014 ilmenevällä menettelyllä voinut korjata 8.5.2014 ilmoitettua mitätöntä ehtomuutosta tehokkaaksi. A ei ole puhelun aikana sopinut uudesta vakuutussopimuksen sisällöstä siten, että hän olisi tullut luopuneeksi hänelle vakuutussopimuslain nojalla muodostuvista oikeuksista. A ei ole menettänyt oikeuttaan vedota 20.5.2014 ilmoitetun ehtomuutoksen tehottomuuteen myöskään sillä perusteella, että hän on maksanut korkeampaa vakuutusmaksua. A:n vakuutussopimus on voimassa sen sisältöisenä kuin siitä on sovittu vuonna 2007.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön ilmoittama A:n vakuutusmaksun muutos on mitätön eikä puhelinkeskustelu 20.5.2014 korjaa tätä tehottomuutta. Puhelinkeskustelussa ei ole kysymys vakuutussopimuksen muuttamisesta osapuolten yhteisellä päätöksellä.

A:n syöpävakuutus on voimassa niin, että sen kuukausivakuutusmaksu on 13,90 euroa. Siltä osin kuin A on maksanut tätä korkeampaa vakuutusmaksua, tulee sen ja 13,90 euron vakuutusmaksun erotus palauttaa A:lle. A:n vakuutus pysyy voimassa samanhintaisena koko vakuutuksen voimassaolon ajan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Korkeamäki

Jäsenet:
Ahlroth
Kummoinen
Niklander
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia