Haku

FINE-000507

Tulosta

Asianumero: FINE-000507 (2017)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 08.06.2017

Arvo-osuustili. Kuolinpesä. Pesän selvittäjä ja -jakaja. Arvo-osuuksien siirtoon tarvittava selvitys.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan jälkeen on toimitettu perunkirjoitus pankin tiloissa, missä yhteydes­sä kaksi pankin työntekijää on toiminut uskottuina miehinä. Pankin lomaketta hyödyntäen pesässä on sittemmin myös toimitettu osittainen perinnönjako, missä yhteydessä on jaettu myös arvo-osuuksia. Pesään käräjäoikeuden mää­räämä pesänselvittäjä ja -jakaja on lopullisen jaon tehtyään pyytänyt pankkia erillisellä ilmoituksella lopettamaan arvo-osuustilin ja siirtämään sillä olleet ar­vo-osuudet jaon mukaisesti osakkaiden samassa pankissa oleville arvo-osuustileille, mistä pankki on kieltäytynyt pyytäen lisäselvitystä asiaan.

Asiakkaan valitus

Pesää edustavan pesänselvittäjän ja -jakajan mukaan asiassa on kysymys kuolinpesän virallisselvityksestä, pesänselvittäjän toimivallasta sekä asianajajan vaitiolo- ja tilitysvelvollisuudesta. Yli 30-vuotisen uransa aikana jakaja kertoo havainneensa, että pankkien käytännöt kyseisten asioiden suhteen vaihtelevat suuresti, minkä vuoksi niihin tulee saada Arvopaperilautakunnan näkemys.

Jakajan mukaan nyt käsiteltävässä tapauksessa kaikki tarvittava tieto ja selvitys on pankin tiedossa, mutta siitä huolimatta se pyytää niitä uudelleen vain peri­aatteesta. Jakaja katsoo pankin viivyttelystä ja niskuroinnista aiheutuneen yli­määräisiä kuluja 2.500 euron edestä, mitä hän vaatii korvattavaksi pesälle.

Palveluntarjoajan vastine

Pankin mukaan kirjaamishakemuksen esittäjän on selvitettävä hakemuksensa oikeusperuste. Vaikka hakija onkin käräjäoikeuden määräämä selvittäjä ja jaka­ja, niin kirjaamisratkaisun tekee ja siirron toteuttaa teknisesti tilinhoitaja, jolle tulee esittää selvitystä hakemuksen oikeusperusteesta, mitä ei toistaiseksi ole vielä tehty. Pankki ei ole laatinut perukirjaa eikä ole saanut osakkuusasemaselvitystä aikaisemmin, minkä vuoksi se onkin pyytänyt jakajaa toimittamaan jakokirjan liitteineen sekä selvityksen jaon lainvoimaisuudesta.

Asiassa esitetyn korvausvaatimuksen osalta pankki toteaa, että vaatimusta ei ole eritelty ja että joka tapauksessa sen määrä on liioiteltu. Pankki tuo myös esiin, että hakijalle syntyisi kirjaamishakemuksesta joka tapauksessa kustan­nuksia ja että siltä osin kuin vaatimus koskee asian käsittelyä lautakunnassa, niin ohjesääntönsä mukaisesti lautakunta ei ole toimivaltainen ratkaisemaan korvausvaatimusta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- pesänselvittäjän- ja jakajan määräyskirja 10.10.2013
- asiakkaan 9.5.2007 päivätty perukirja
- sopimus kuolinpesän arvopapereiden ja-osuuksien osittaisesta jaosta 1.11.2008
- vainajan omaisuusotteet 31.12.2015 ja 31.12.2016
- vuoden 2016 omaisuusotteen saate
- kuolinpesän asiakirjasäilytysluettelo 31.12.2016, mistä ilmenee että pankis­sa on säilytyksessä vainajan ja tämän puolison perukirjat sekä kauppakirja liitteineen
- pesänselvittäjän- ja jakajan faksi pankille 20.12.2016, jossa pyydetty siirtoja

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, mitä tietoja pankilla on velvollisuus tapauksessa pyytää kirjaamishakemuksen tekijältä ja vastaavasti siitä, mitä asiakirjoja ha­kemuksen tekijän tulee pankille toimittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Perintökaaren 19 luvun 13 §:n mukaan pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantaa ja vastaa pesää koskevissa asioissa.

Perintökaaren 23 luvun 9 §:n mukaan perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Milloin pesänjakaja on toimittanut jaon, on hänen allekirjoitettava se.

Edelleen perintökaaren 19 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan puolestaan kun ositus tai perinnönjako on toimitettu ja tullut lainvoimaiseksi, on pesänselvittäjän annettava kullekin osakkaalle tuleva omaisuus.

Arvo-osuustililain 17 §:n mukaan kirjaamishakemuksen esittäjän on selvitettä­vä hakemuksensa oikeusperuste. Päätös kirjaamisesta tehdään merkitsemällä ratkaisu asianomaiselle arvo-osuustilille. Merkintä on tehtävä viivyttelemättä. Päätöksen kellonaika on merkittävä tilille arvopaperikeskuksen määräämällä tavalla. Jos hakemus kokonaan tai osaksi hylätään tai jätetään tutkimatta, siitä on kuitenkin annettava erillinen päätös, jonka yhteydessä on mainittava päätöksen peruste.

Saman lain 18 §:ssä todetaan, että jos kirjaamishakemuksen perusteeksi esitet­ty selvitys on puutteellinen eikä hakemusta ole heti jätettävä tutkimatta tai hy­lättävä, hakemuksen vireilletulosta on tehtävä väliaikainen kirjaus ja kehotettava hakijaa esittämään riittävä lisäselvitys. Hakijalle on ilmoitettava, millä ta­voin hakemus on puutteellinen, minä päivänä hänen on viimeistään täydennettävä hakemustaan ja mitkä ovat täydennyskehotuksen noudattamatta jättämi­sen seuraukset. Tarvittaessa voidaan antaa uusi täydennyskehotus. Jollei hakija viimeistään määräpäivänä täydennä hakemustaan tarpeellisella tavalla, hake­mus jätetään tutkimatta tai hylätään. Jos hakija asetetussa määräajassa esittää vaaditun selvityksen, kirjaus katsotaan tehdyksi väliaikaisen kirjauksen tekohetkellä. Muussa tapauksessa väliaikainen kirjaus jää vaille vaikutuksia.

Euroclear Finlandin toimitusjohtaja on lisäksi vahvistanut edellä todettuja sää­döksiä täydentävän kirjaamisohjeen. Kirjaamisohjeessa esitetään näkemys hy­vän tavan mukaisessa kirjaustoiminnassa noudatettavista periaatteista ja se on valmisteltu yhteistyössä tilinhoitajien kanssa, mutta ohje ei velvoita tilinhoitajia.

Ohjeen mukaan kirjausten tekeminen arvo-osuustilille perustuu aina hakemuk­sen esittäjän asiakirjoihin, koska arvo-osuustilien sisällön on aina oltava palautettavissa, jos niiden sisältö tietojärjestelmässä syystä tai toisesta ei ole käytet­tävissä. Suullisesti tehdyistä oikeustoimista tulee jäädä kirjallinen arkistointikappale tilinhoitajalle. Jos varsinaista asiakirjaa ei saada asiakkaalta, on oikeustoimen sisältö kirjattava tilinhoitajassa. Asiakirjasta on tarkastettava, että se on aito ja milloin niin edellytetään, tehty vaaditussa määrämuodossa.

Ohjeen 15.8.2 mukaan vaikka kuolinpesään on määrätty pesänselvittäjä tai pesänjakaja, osakasselvitystä tarvitaan kun kirjataan osakkaan perinnönjaossa saamat arvo-osuudet oikealle arvo-osuustilille. Pesänselvittäjällä on velvolli­suus siirtää perinnönjaossa saadut varat osakkaille, mutta tilinhoitajan vastuul­la on tarkistaa, että perinnönjakokirja osana saantoselvitystä on lainvoimainen.

Selvityksenä on esitettävä
- perukirja ja sukuselvitys vainajasta tai
- rekisteröity perukirja tai osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja
- lainvoimainen perinnönjakokirja
- pesänjakajan määräyskirja, jos perinnönjaon on tehnyt pesän-jakaja
- maistraatin lupa, jos pesässä on vajaavaltaisia osakkaita eikä pesänjakajaa ole määrätty
- pesänselvittäjän määräyskirja, mikäli pesään on määrätty pe-sänselvittäjä.

Jäljennös perinnönjakokirjasta, rekisteröimättömästä tai osakastiedoiltaan vahvistamattomasta perukirjasta sukuselvityksineen ja mahdollisesta testa­mentista ja avioehdosta sekä määräyskirjoista arkistoidaan.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että toimivaltansa puitteissa se arvioi asiassa ainoastaan pankin toimien asianmukaisuutta.

Arvo-osuusjärjestelmän merkinnöillä on ns. julkinen luotettavuus. Toisin sano­en vilpittömässä mielessä olevalla sivullisella on oikeus luottaa siihen, että arvo-osuusjärjestelmässä olevat tiedot esimerkiksi arvo-osuuksien omistajista tai arvo-osuuksiin kohdistuvista panttioikeuksista ovat oikein ja vastaavat todelli­sia oikeussuhteita, minkä vuoksi merkintöjen tulee perustua asianmukaisiin selvityksiin. Arvo-osuusjärjestelmään kirjauksia tekevät tilinhoitajat ovat lisäksi tietyin edellytyksin huolimattomuudestaan riippumattomassa korvausvastuussa mm. virheellisistä rekisterimerkinnöistä aiheutuneesta vahingosta.

Lautakunta toteaa asiasta saadun selvityksen perusteella olevan riidatonta, et­tä pankille ei ole toimitettu perinnönjakokirjaa ja ennen kaikkea selvitystä sen lainvoimaisuudesta, vaan ainoastaan pesänjakajan ilmoitus jaon lopputulok­sesta pesässä olleiden arvo-osuuksien osalta. Vaikka pesänjakaja toimiikin asi­assa käräjäoikeuden määräämänä ja mahdollisten muiden omien vastuidensa velvoittamana, ei kyseistä ilmoitusta ole edellä todettu huomioiden pidettävä sellaisenaan vielä riittävänä perusteena lopullisen kirjauksen tekemiselle. Vä­hintään pankin tulee voida varmistua jaon lainvoimaisuudesta.

Lopputulos

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki ei ole perusteettomasti kieltäytynyt kirjauksen tekemisestä ja siten aiheuttanut pesälle vahinkoa.

Arvopaperilautakunta ei suosita korvausta. Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Repo
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala
Sario

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia