Haku

FINE-000434

Tulosta

Asianumero: FINE-000434 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.04.2017

Vakuutusehtojen soveltaminen. Putkivuodosta aiheutunut vesivahinko. Oliko kyseessä äkillisesti ja odottamattomasti syntyneen vian tai puutteen aiheuttama äkillinen vahinko?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan K Oy:n omistaman kiinteistön vedenkulutuksen oli huomattu lisääntyneen huomattavasti ja rakennuksen käyttövesijohdossa havaittiinkin syöpymisestä aiheutunut vuoto 16.10.2015. Vakuutusyhtiölle toimitettujen selvitysten mukaan putki oli vuotanut tammikuusta 2015 lähtien. Kiinteistössä toimiva ravintolayritys oli vaatinut K Oy:ltä korvausta vuotovahingosta kärsimästään vahingosta. K Oy oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on 5.1.216 antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan vahingon ei voitu katsoa syntyneen vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillisesti tai nopeasti eikä vahingon syynä ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute.

Asiakkaan valitus

K Oy on lausunut, että omaisuusvakuutusyhtiö oli tulkinnut vahingon korvattavaksi äkilliseksi ja ennalta arvaamattomaksi vahingoksi. Vastuuvakuutusyhtiön tulisi tällä perusteella korvata vahinko äkillisenä vesivahinkona.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei kyse ollut äkillisesti aiheutuneesta vahingosta eikä myöskään vahingon aiheuttanut vika ollut syntynyt vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti vaan syöpymisen myötä pidemmän ajan kuluessa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti ja oliko vahingon syynä rakennukseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

5.2 Vakuutuksen rajoitukset
5.2.1 Yleisten sopimusehtojen rajoitusten lisäksi vakuutus ei kata seuraavia vahinkoja…

5.2.15 Kosteus- ja tulvavahingot
Vahinko aiheutuu
• kosteudesta tai vedestä,
• sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
• hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
• toistuviin tapahtumiin
• jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
• vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Vahinko on tässä tapauksessa syntynyt pitkän ajan kuluessa veden vuotaessa putkeen hitaasti syöpyneestä reiästä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei rakennukseen syntynyt vika ole syntynyt vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti vaan kyseessä on ollut syöpymisen myötä hitaasti aiheutunut vika. Näin ollen kyseessä ei ole vastuuvakuutuksen perusteella korvattava vakuutustapahtuma. Kiinteistövakuutusehdoista ei tapauksessa ole kysymys.

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä edellä mainituin perustein asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohta Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia