Haku

FINE-000322

Tulosta

Asianumero: FINE-000322 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2017

Tuottamus. Astianpesukoneen hanan auki jääminen. Poistoputken puutteellinen tulppaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli pyyhkinyt osittain omistamansa asunnon tiskipöytää 6.1.2016, jolloin astianpesukoneen hana oli mennyt vakuutetun huomaamatta auki-asentoon. Asunnossa ei ollut vahingon tapahtuessa astianpesukonetta. Poistoputken tulppausta ei ollut tehty asianmukaisesti ja putkesta vuoti hanan auettua vettä kiinteistöön rakenteisiin. Vahinko huomattiin 13.1.2016 astianpesukoneen asentamisen yhteydessä. Kiinteistön rakenteille aiheutuneesta vahingosta oli haettu korvausta A:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli katsonut korvauspäätöksessään, ettei vahinko ollut aiheutunut A:n tuottamuksesta.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on lausunut valituksessaan, että hanan auki jättäminen oli vahingon välttämätön syy. A oli jättänyt hanan auki esinevakuutuksen suojeluohjeen vastaisella tavalla. Tällaista tekoa on pidettävä tuottamuksellisena. Vakuutetun olisi lisäksi tullut varmistaa ennen huoneistosta poistumista, ettei huoneistoa uhkaa mikään akuutti vaara.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei A ollut tehnyt tulppausta, eikä hän ole näin ollen vastuussa vahingossa. A:lla ei ollut syytää tarkastaa astianpesukoneen tulppauksen mahdollista vuotoa, koska huoneistossa ei ole ollut astianpesukonetta eikä hän ollut huomannut hanan aukeamista. Pesukoneen sulkuventtiilin suljettuna pitämistä koskeva suojeluohje on tarkoitettu vesijohtoon kytketyn pesukoneen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.

Vakuutetun kuuleminen

A on kertonut, ettei hän osannut epäillä, että poistoputki olisi ollut puutteellisesti tulpattu. Hana oli auennut vain vähän, ja tämä oli huomattavissa vasta tarkemman tarkastelun jälkeen. Pelkästään avaamalla kaapin oven tulppauksen vuotamista ei olisi voinut havaita vielä 6.1.2016. Kun vuoto havaittiin 13.1.2016, poistoputkesta tihkui vettä hyvin vähän ja kesti tovin ennen kuin putken päähän muodostui pisara.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko A aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osakkeenomistajan kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensää huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan sellainen vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutetun osittain omistaman asunnon tulppaamattomasta astianpesukoneliitoksesta asunto-osakeyhtiön rakenteille aiheutunut vahinko korvattava kotivakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingon syntyminen on edellyttänyt yhtäältä sulkuventtiilin auki jäämistä ja toisaalta poistoputken puutteellista tulppaamista.

Lautakunta toteaa, että se, että osakas on kunnossapitovastuussa tiettyjen laitteiden ja rakenteiden asianmukaisuudesta oman asuntonsa osalta, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että osakas olisi automaattisesti tuottamuksestaan riippumatta korvausvastuussa myös asunto-osakeyhtiölle tai toiselle osakkaalle kyseisistä laitteista aiheutuneista vahingoista. Kysymys ei siten ole ns. ankarasta vastuusta. A:lta saadun tiedon mukaan asunnossa ei ole ollut hänen eikä edellisen omistajan omistusaikana astianpesukonetta. A ei näin ollen ole vastuussa puutteellisesta tulppauksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa asiassa jääneen epäselväksi, mistä syystä hana oli jäänyt auki. A on epäillyt osuneensa vahingossa hanaan siivouksen yhteydessä tai altaan vesihanaa käsitellessään. Vakuutuslautakunta katsoo, että tilanteessa, jossa tiskikoneen hanan avautuminen on jäänyt huomaamatta, A:Ila ei ole ollut syytä epäillä, että hana olisi auki, ja että tästä voisi aiheutua vesivahinko. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut A:n tuottamuksesta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta rakenteille aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta