Haku

FINE-000303

Tulosta

Asianumero: FINE-000303 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 16.05.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin 14.10.2016 bussipysäkillä Mallorcalla ja hänen Visa Electron -kortillaan tehtiin oikeudeton automaattinosto klo 11.34 aiheuttaen nostokuluineen yhteensä 1.000,75 euron vahinko. Asiakas oli itse käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua viimeisen kerran hotellin vastaanotossa 13.10.2016 klo 14.47. Asiakkaan kortti suljettiin klo 14.27.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että hänen vastuunsa rajataan 150 euroon.

Asiakkaan viimeinen varkautta edeltävä tapahtuma kortilla on hotellin vastaanotossa 13.10.2016 klo 14.47 tehty maksu. Tunnusluvun urkinta on tapahtunut tämän maksutapahtuman yhteydessä joko kurkkimalla tai paikalla sijainneen valvontakameran avulla. Vastaanottoaula oli iso oleskelutila, missä ihmisiä kuljeksi edestakaisin. Maksutapahtuma oli hieman sekava ja asiakas joutui kirjoittamaan PIN-koodin pyynnöstä uudestaan.

Seuraavana aamuna asiakas oli menossa vaimonsa kanssa läheiseltä linja-autoasemalta Palmaan. Alueella on useita hotelleja, joiden asiakkaat käyttävät aamuisin paikallista bussipysäkkiä. Kyseisenä aamuna paikalla oli toistasataa sopivaa uhria lompakot esillä. Varkaat valitsivat ”tutun” turistin, jonka PIN-koodi oli jo tiedossa.

Bussipysäkillä oli paljon lähtijöitä ja asiakas otti lompakostaan valmiiksi rahat matkaa varten ja laittoi lompakon housujensa taskuun. He olivat nousemassa kyytiin klo 11.20, kun viereen kiilannut nainen tönäisi asiakasta ja hävisi saman tien. Asiakas aikoi laittaa vaihtorahat takaisin lompakkoon, mutta sitä ei ollut enää. Asiakas ei heti tajunnut tilannetta ja he poistuivat autosta. He etsivät lompakkoa jonkin aikaa, mutta tilanteen valjettua menivät hotellille sulkemaan korttia.

Asiakas soitti sulkupalvelunumeroon klo 11.54 eikä klo 14.27 kuten pankki väittää. Asiakas joutui sulkemaan kortin uudelleen klo 14.27, koska pankin asiakaspalvelu oli aktivoinut kortin huolimattomuuttaan.

Pankin vastine

Asiakkaan kiistämä tapahtuma on tehty hänen alkuperäisellä kortillaan ennen kortin sulkemista klo 11.34 ja tapahtuma on hyväksytty korttiin liittyvällä tunnusluvulla. Kortti suljettiin pankin toimesta klo 14.27, mutta asiakkaan mukaan hän oli yrittänyt sulkea kortin jo klo 11.56. Oikeudeton tapahtuma on tehty jo ennen kuin asiakas on ensimmäistä kertaa yrittänyt kortin sulkea.

Pankki ei pidä todennäköisenä asiakkaan kertomaa tapahtumakulkua siitä, että tunnusluku olisi urkittu edellisenä päivänä hotellissa ja seuraavana päivänä urkkija olisi odotellut pysäkillä löytääkseen sen/niitä henkilöitä, joita olisi edellisenä päivänä onnistunut tunnusluvun urkkimaan. Pankki pitää todennäköisenä, että tunnusluku oli joutunut varkaalle yhdessä kortin kanssa lompakon varastamisen yhteydessä. Koska asiakas ei ole noudattanut sellaista huolellisuutta ja varovaisuutta, jota maksupalvelulaki ja korttiehdot edellyttävät, vaan on toiminut törkeän huolimattomasti säilyttäessään korttia ja tunnuslukua samassa lompakossa, hänen tulee vastata oikeudettomasta käytöstä itse kokonaisuudessaan.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
-Korttien sisältämät toiminnot ja sovellettavat ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta pankista saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun.

Asian arviointi

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun olosuhteita ja tapahtumia koskevan kokonaisselvityksen perusteella uskottavaksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on asiakkaan olettamalla tavalla päätynyt sivullisen tietoon hotellin vastaanotossa 13.10.2016 asiakkaan itse tekemän maksutapahtuman yhteydessä ja että turistina Mallorcalla ollut asiakas on joutunut suunnitelmallisesti toimineiden taskuvarkaiden uhriksi.

Koska tapauksessa pankin näkemys siitä, että asiakas olisi menetellyt törkeän huolimattomasti, perustuu yksinomaan sille, että asiakas olisi säilyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua samassa lompakossa, ja toisaalta asiakas itse katsoo vastuulleen asiassa aiheutuneesta vahingosta kuuluvan 150 euroa, Pankkilautakunta ei ole katsonut riita-asian ratkaisemisen kannalta tarpeelliseksi arvioida tapahtumia ja asiakkaan menettelyä tämän enempää.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia