Haku

FINE-000297

Tulosta

Asianumero: FINE-000297 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2017

Parvekeovien kaatuminen. Tuottamus. Näyttö vakuutustapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön asuntoihin tarkoitetut parvekeovet olivat muoviin suojattuina nojallaan autokatoksen tolppaan. Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu K.M. oli 27.11.2015 purkanut neljän oven muovisen suojapakkauksen, poistanut nipusta yhden oven, siirtänyt sen äitinsä asuntoon, suojannut ja paketoinut jäljelle jääneet ovet alkuperäisellä muovilla uudelleen ja jättänyt ovet autokatoksen tolppaa vasten nojalleen, mutta ei ollut varmistanut ovien kiinnitystä. Kolme parvekeovea oli rikkoutunut, kun ne olivat kaatuneet 27.-28.11.2015 välisenä yönä.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään ensisijaisesti katsonut, että vakuutettu oli ottanut ovet vastuuvakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamatta tavalla käsiteltäväkseen ja huolehdittavakseen eikä se tämän vuoksi ole korvannut vahinkoa. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu ei välttämättä ole vahingosta korvausvastuussa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on antanut 5.1.2017 asiassa ratkaisun, jossa se on katsonut, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutetun tuottamuksesta ja että vakuutusyhtiöllä ei tämän vuoksi ole korvausvelvollisuutta.

Asiakkaan valitus

Jäljelle jääneet ovet ovat jääneet kiinnittämättä, minkä vuoksi tuuli oli kaatanut ne. Vakuutusturvan poissulkevan rajoitusehdon sovellettavuutta ei voida perustella samoilla seikoilla, jotka ovat aiheuttaneet korvausvelvollisuuden syntymisen. Tässä tapauksessa rajoitusehdon soveltamista ei siis voida perustella sillä, että vakuutettu oli purkanut asennusta odottaneen ovinipun ja poistanut siitä yhden oven, tai sillä, että hän on huolimattomuuttaan jättänyt kiinnittämättä jäljelle jääneet ovet siten, että ne ovat päässeet kaatumaan.

Käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan omaisuuden rajoitusehdolla on tarkoitus estää se, että käyttö- ja määräysvallassa olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa pyrittäisiin saamaan korvattavaksi vastuuvakuutuksesta. Tällaisten rajoitusehtojen tulkinnan on lähtökohtaisesti oltava suppeaa. Tarkastelun lähtökohtana on lisäksi pidettävä sitä, miten vakuutusehtoja lukeva yksityishenkilö voi ehdon vastuuta rajoittavan sisällön yleiskielenkäytön mukaan ymmärtää.

Vakuutetulla ei ollut yhteenkään oveen eikä varsinkaan kaatuneisiin nähden sellaista käyttö- ja määräysvaltaa, joka oikeuttaisi käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan omaisuuden rajoitusehdon soveltamisen

Ovet olivat kiinni autokatoksen tolpassa kiristekalvolla tuettuna kaatumisen varalta. Vakuutettu oli poistanut tämän kiinnityksen, mikä oli aiheuttanut ovien kaatumisen. Tapahtuma-aikainen kova tuuli, joka oli voimakkuudeltaan ainakin 15 metriä sekunnissa, oli kaatanut ovet.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutettu oli käsitellyt ovia vastuuvakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla. Kyse ei ole ollut satunnaisesta tai hetkellisestä esineeseen koskettamisesta. Kyse on ollut ovinipun käsittelystä. Vakuutettu on ollut velvollinen huolehtimaan ovien suojaamisesta toimenpiteidensä jälkeen. Asunto-osakeyhtiö ei ollut osallistunut ovien käsittelyyn, valvonut ovien käsittelyä eikä edes ollut tietoinen vakuutetun toimenpiteistä. Ovet ovat olleet vakuutetun käsiteltävänä ja myös huolehdittavana.

Ovien kaatuminen  on voinut johtua myös vakuutetun toimista riippumattomasta seikasta. Oville on voinut tapahtua mitä tahansa. Ei ole oletettavaa, että tuuli olisi kaatanut ovet, sillä kyseisenä ajankohtana ei tuullut voimakkaasti ja ovet ovat joka tapauksessa olleet autokatoksessa ainakin osittain tuulen suojassa. Lähimmällä mittausasemalla Vihdissä tuulen voimakkuus tapahtuma-aikaan oli ollut 4–5 metriä sekunnissa ja puskissa 9–13 metriä sekunnissa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetun toimenpiteillä ei ole syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon tai ainakin se on jäänyt osoittamatta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys ensiksi siitä, onko vakuutettu vastuussa parvekeovien kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta. Mikäli vakuutetun katsotaan olevan vastuussa vahingosta, on asiassa kysymys siitä, onko vahinko aiheutunut huolehdittavana ja käsitelevänä olleelle omaisuudelle.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan VA131 mukaan vakuutus korvaa vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohdan VA135 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön
- valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä
- säilytettävänä
- suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun henkilön toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
- muulla tavoin huolehdittavana.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan olosuhteiden edellyttämän huolellisuuden laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski. Korvauksen hakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Vakuutettu on vahinkoilmoituksessa kertonut vahinkotapahtumasta, että ”(p)arvekeovet olivat muovilla suojattu autokatokseen tolppaan nojallaan” ja ”suojasin ovet samaisella muovilla, mutta huolimattomuuttani en varmistanut ovien kiinnitystä niin, etteivät ne pääsisi kaatumaan.” Vakuutusyhtiölle toimittamassaan oikaisupyynnössä vakuutettu on todennut, että ”(t)oki leikkasin ovia suojaavan muovin auki, että sain ovinipussa päällimmäisenä olevan yhden oven hallintaani. Tämän jälkeen teippasin ovien suojana olleen muovin takaisin kiinni enkä huolimattomuuttani varmistanut, että suojaus on riittävä.” Vakuutettu ei ole antanut selvitystä siitä, miten ovet olivat kiinnitettyinä tolppaan. Vakuutettu ei ole myöskään maininnut poistaneensa kiinnitystä, jolla ovet oli kiinnitetty autokatoksen tolppaan. Vakuutettu on päinvastoin kertonut laittaneensa ovien suojana olleen muovin takaisin, mutta ei ollut varmistanut ovien riittävää suojausta.

Vahingonkärsijänä olevan asunto-osakeyhtiön myöhemmän lausunnon mukaan ovet oli kiinnitetty huolellisesti kelmulla autokatoksen tolppaan. Ovien kiinnityksestä on siten annettu ristiriitaisia tietoja. Lautakunta toteaa, että vahingosta annettuja ensimmäisiä tietoja on lähtökohtaisesti pidettävä luotettavimpana kuvauksena vahingosta eikä vahingonkärsijän antamia tietoja voida pitää luotettavampina kuin vakuutetun antamia tietoja. Lautakunta ei pidä uskottavana sitä, että vakuutettu olisi vahinkoilmoituksessa jättänyt mainitsematta siitä, että ovet oli kiinnitetty huolellisesti kelmulla tolppaan, mikäli tällainen kiinnitys olisi ollut.

Lautakunnan katsoo käytettävissään olevan kirjallisen selvityksen perusteella, että vakuutettu on jättänyt ovet samaan tilaan kuin missä ne olivat olleet ennen hänen toimenpiteitään. Vakuutetun huolimattomuutta ei osoita yksin se, että hän ei ollut erikseen varmistanut, että ovien suojaus oli ollut riittävä. Tämän vuoksi vakuutettu ei ole vastuussa vahingosta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta