Haku

FINE-000202

Tulosta

Asianumero: FINE-000202 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2017

Vuokratyöntekijän vuokralleottajan omaisuudelle aiheuttama vahinko. Työvoimaa välittävän yrityksen vastuu käyttäjäyritystä kohtaan. Työntekijän ammattitaidon varmistaminen.

Tapahtumatiedot

Työntekijöitä välittävä yritys A Oy oli toimittanut B Oy:lle työntekijän, joka oli 2.9.2016 noin neljän tunnin työskentelyn jälkeen peruuttanut B Oy:n omistaman kuorma-auton huonoon kulmaan ja tällä tavoin aiheuttanut vahinkoa autolle ja perävaunulle. Korjauskustannusten oli arvioitu olevan noin 4000 - 5000 euroa. A Oy oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan. A Oy oli katsonut tehneensä virheen jättämällä tarkistamatta vuokratun työntekijän työtaustan.

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 19.10.2016 ja 9.11.2016 evännyt korvauksen ja katsonut, ettei A Oy ollut toiminut tuottamuksellisesti työntekijän valinnassa. Koska A Oy ei ole vastuussa vahingosta, vakuutusyhtiöllä ei ollut korvausvelvollisuutta.

B Oy:n uudelleenkäsittelypyynnön mukaan A Oy:lle oli painotettu, että työntekijän tuli kyetä työskentelemään itsenäisesti. A Oy:ltä oli tilattu ammattitaitoinen ja vastuullinen kuorma-auton kuljettaja. Työntekijä oli saanut perehdytyksen työhön ja työnkuva oli selkeä. Työntekijä ei ollut myöskään kiistänyt aiheuttaneensa vahinkoa.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut, että se oli laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää B Oy:lle vuokraamansa työntekijän pätevyyden ja ammattitaidon riittävyyden.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on esittänyt, ettei asiassa ollut edes väitetty, että vuokrattavan työntekijän olisi tullut täyttää jotkin erityiset vaatimukset, tai että valintatilanteessa A Oy:n tietoon olisi tullut seikkoja, joiden perusteella sen olisi pitänyt katsoa työntekijä epäpäteväksi tai ammattitaidottomaksi. Työntekijällä oli kuorma-auton kuljettamiseen vaadittava ajo-oikeus, joten hän oli ollut lähtökohtaisesti pätevä tekemään sovittua työtä.

Työntekijän yksittäisestä arviointivirheestä kuorma-auton kääntämis- tai peruutustilanteessa ei suoraan johtunut, että hänet olisi katsottava epäpäteväksi työhönsä tai että A Oy olisi menetellyt huolimattomasti työntekijän valinnassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko A Oy laiminlyönyt työntekijän valintaa koskevan sopimusvelvollisuutensa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että työntekijöitä vuokraava yritys voi olla vahingonkorvausvastuussa käyttäjäyritystä kohtaan, jos se on laiminlyönyt työntekijän valintaa koskevan sopimusvelvoitteensa. B Oy:n edustajan mukaan A Oy:ltä oli tilattu ammattitaitoinen ja vastuullinen kuorma-auton kuljettaja. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, oliko A Oy:n ja B Oy:n kesken sovittu tarkemmin työntekijän valintaa koskevista vaatimuksista tai työntekijän ammattitaidosta.

Vuokrattu työntekijä oli ammatiltaan rakennusmies ja hänellä oli kuorma-auton ajokortti. Vakuutuslautakunta katsoo, että työntekijä oli lähtökohtaisesti riittävän ammattitaitoinen kuljettamaan kuorma-autoa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A Oy ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella laiminlyönyt työntekijän valintaa koskevaa sopimusvelvoitettaan. Koska vakuutettu A Oy ei ole vahingonkorvausvastuussa B Oy:lle aiheutuneesta vahingosta, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta A Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia