Haku

FINE-000184

Tulosta

Asianumero: FINE-000184 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 09.05.2017

Vuotovahinko. Rajoitusehdot. Hanaliitoksen tulppausmutterin rikkoutuminen. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan keväällä 2016 valmistuneessa kesähuvilassa todettiin vuotovahinko 24.9.2016. Keittiön allaskaapissa tulpattuna ollut käyttövesiputki (varaus astianpesukoneelle) oli alkanut vuotaa tulppausmutterin rikkouduttua. Mutterissa oli todettavissa halkeama. Keittiön alakaapisto ja puulattia vaurioituivat vuotovedestä.

Tulppausmutteri oli rikkoutunut 4,5 kuukautta asentamisensa jälkeen. Käyttöä se oli kestänyt kuusi viikkoa. Asiassa jäi epäselväksi, oliko kyseinen tulppamutteri peräisin keittiötoimittajalta vai hanan toimittajalta. Putkiurakoitsija oli selostanut tulpan tulleen toimituksen mukana ja että hän oli tehnyt normien mukaiset painetestit toukokuussa 2016 töiden valmistuttua.

Asiakkaat kertoivat sulkeneensa päähanan aina mökiltä poistuessaan. Keittiön hanassa olleeseen on-off -vipuun he eivät olleet koskeneet, eivätkä he olleet tienneet mikä vipu se oli. Asiakas vaati äkillisestä rikkoutumisesta johtuneen vuotovahingon korvaamista.

Vakuutusyhtiö piti todennäköisenä, että vain kuusi viikkoa käytössä olleen tulppauksen pettäminen johtui vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta materiaali- tai asennusvirheestä. Valokuvista ilmenevä mekaaninen halkeaminen johtuu yleensä siitä, että osaa on kiristetty liikaa sitä paikoilleen laitettaessa. Toinen vaihtoehto on se, että tulppa on ollut heikkolaatuinen, ja se on haljennut jo normaalin kiristämisen yhteydessä. Yhtiö ei korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas toteaa, että urakoitsija, keittiötoimittaja ja hanatoimittaja ovat siirrelleet vastuuta toisilleen ja asiakkaan kotivakuutusyhtiölle. Asiakas vaatii vuotovahingon korvaamista kotivakuutuksestaan. Karkea kustannusarvio tällä hetkellä on 10.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Rikkoutumisen syyn selvittämiseksi kyseinen mutteri oli toimitettu VTT:lle tutkittavaksi. Tutkimusselostuksen mukaan muovisessa mutterissa havaitut jäljet viittaavat siihen, että mutteri oli kiristetty liian kireälle. Varmuutta ei saatu siitä, onko kyseinen mutteri tarkoitettu paineenkestäväksi vai esimerkiksi vain koristetulpaksi peittämään putken päätä. Mutterin toimittajaa tai valmistajaa ei saatu selville, joten mahdollista materiaalivirhettä ei voitu todentaa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että astianpesukoneen sulkuhana on ilmeisesti ollut auki asentamisestaan lähtien, koska asiakkaat eivät olleet koskeneet siihen. Sulkuhanan olisi tullut olla kiinni. Joka tapauksessa LVI-laitteiden ja asennusten tulisi kestää käytössä vähintään useita vuosia. Koska kyseinen asennus on uusi, tulpan hiushalkeaman syynä on joko liiallinen kiristäminen, ainevika tai se, että osa on ollut käyttötarkoitukseen sopimaton, eikä se ole kestänyt normaalia kiristämistä asennettaessa.

Tulppaus oli asennettu toukokuussa 2016 ja rikkoutuminen oli todettu syyskuussa 2016, joten kyse ei voi olla esimerkiksi jäätymisen aiheuttamasta vahingosta. Rikkoutuma oli kohdistunut takuun alaiseen työhön.

Virheellisestä työstä tai osan aineviasta johtuvat vahingot taikka takuun perusteella korvattavat vahingot on vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Kyseessä ei ole ehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Selvitykset

Lautakunnan käyttöön on toimitettu valokuvia kyseisestä allaskaapista, putkiasennuksesta ja rikkoutuneesta hattumutterista.

Lisäksi on toimitettu VTT:n tutkimusselostus, josta ilmenee hattumutterin vaurioituneen kannen ympäriltä. Ehjänä säilyneellä alueella oli värimuutosta, mikä selostuksen mukaan johtuu tyypillisesti siitä, että muovimateriaali altistuu muokkaukselle esimerkiksi liian kiristäminen vuoksi. Tutkimuksessa havaittu kromipinnoitteen paikallinen puuttuminen mutterin pinnalta voi viitata siihen, että mutterin kiristykseen on käytetty työkalua. On mahdollista, että kromipinnoitettua mutteria on asennuksen yhteydessä luultu metalliseksi ja kiristetty sen vuoksi liikaa. Muovi oli paikoittain hieman vaurioitunut ja muovikierteet paljastuneet metallipinnoitteen alta. Jos muovimutteri on kiristetty liian kireälle, mutterimateriaali voi ajan myötä murtua. Johtopäätöksinään VTT toteaa vielä, että mahdollista materiaalivirhettä ei voida todentaa, mutta tulisi varmistaa, onko kyseinen mutteri tarkoitettu paineenkestäväksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko asiakkaan huvilan keittiössä sattunut tulppausmutterin rikkoutumisesta johtunut vuotovahinko laajasta kotivakuutuksesta korvattavaksi tuleva tapahtuma.

Sovellettavat vakuutusehdot ja rakentamisnormit

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 21.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 21.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus- ja käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä.

Ehtojen kohdan 21.2.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan kuluttajansuoja-, tuotevastuu-, liikennevakuutus-, sähkömarkkina-, sähköturvallisuuslain tai muun erityislain tai takuun perusteella. Takuulla tarkoitetaan kaikkia takuusitoumuksia, jotka on annettu irtaimeen esineeseen, rakennuksen LVISA-laitteisiin ja -järjestelmiin tai rakennuksen rakentamiseen tai korjaamiseen liittyen.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 (2007) kohdan 2.3.3 määräyksen mukaan vesilaitteiston materiaaleina on käytettävä käyttötarkoitukseen sopivia laadultaan testattuja ja tarkastettuja materiaaleja.

Kohdan 2.6.3 määräyksen mukaan vesilaitteisto on tehtävä tiiviiksi. Laitteisto on tehtävä siten, että varmistetaan sen riittävä kestävyys ja toimintavarmuus suunnitellun käyttöiän aikana.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että erilaiset äkilliset vuotovahingot ovat lähtökohtaisesti laajasta vakuutuksesta korvattavaksi tulevia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkotapahtumia. Korvattavuus voi kuitenkin estyä, jos vahingon todennäköisenä syynä on jokin vakuutuksen rajoitusehdoissa lueteltu tekijä. Vakuutusyhtiöllä on näyttövelvollisuus rajoitusehdon soveltumisesta tapaukseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että mutterista otetussa valokuvassa mutterin hatussa näkyy kaareva, mutterin sisällä olevan vesiputken reunaa myötäilevä murtumajälki. Tällainen jälki sopii esimerkiksi mutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamaksi, tai kyse voi olla siitä, ettei osa syystä tai toisesta ole kestänyt siihen kohdistunutta vedenpainetta. Myös VTT:n tutkimusselostuksen perusteella liiallinen kiristäminen, jonkinlainen materiaalivika tai osan sopimattomuus käyttötarkoitukseensa ovat mahdollisia vahingon syitä. Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene muita mahdollisia vahingon syitä kuin nämä osavalintaan, materiaaliin ja asennustyöhön liittyvät vaihtoehdot.

Lautakunta toteaa, että sopimattoman osan käyttäminen tai osan liiallinen kiristäminen ovat vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 21.2.2 mukaisia asennusvirheitä. Mutterin mahdollinen materiaalivika on rajoitusehtokohdan mukainen valmistus- tai ainevika. Esitetystä selvityksestä ilmenevät vahingon syyt ovat sellaisia, että niistä johtuva vuotovahinko jää laajan kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Lopputulos

Vakuutusyhtiöllä on oikeus kieltäytyä kyseisen vuotovahingon korvaamisesta kotivakuutuksen rajoitusehtojen perusteella. Yhtiön korvauspäätös on siten vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Raulos

Jäsenet:
Sario
Uimonen
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia