Haku

FINE-000050

Tulosta

Asianumero: FINE-000050 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 16.05.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan ja kortin tunnusluvulla Tallinnassa 15.12.2016 klo 03.56–04.01 välisenä aikana tehdyt yhteensä 6.410 euron automaattinostot. Viimeinen asiakkaan itse tunnusluvullaan hyväksymä maksutapahtuma on tehty Tallinnassa klo 03.40. Pankin kortinvalvonta on sulkenut kortin klo 04.05.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että Tallinnassa ollessaan hänen korttinsa oli lompakossa takin vetoketjullisessa sivutaskussa. Hän on tarkastanut baarista poistuessaan lompakon ja kortti oli siellä. Asiakas sai aamulla pankista soiton, jossa kerrottiin epämääräisistä nostoista. Asiakas epäilee, että tunnusluku on urkittu kameralla tai muulla menetelmällä ja sen jälkeen kortti on varastettu lompakosta asiakkaan huomaamatta. On mahdollista, että asiakkaan ja hänen työkavereidensa ympärille oli järjestetty tarkoituksella tuuppimista ja muuta häiriötä. Asiakas on säilyttänyt korttia ja tunnuslukua huolellisesti.

Lisävastineessaan asiakas on ilmoittanut pitäneensä työkavereidensa kanssa palaverin matkan tapahtumista. Tämän perusteella asiakas on kertonut ottaneensa koko reissulla yhteensä noin neljä olutta ja epäilee, että hänet on huumattu. Työkavereiden mukaan asiakkaan silmät alkoivat yhtäkkiä harottaa ja hän puhui sekavia sekä asiakas on puhunut aamuyön tunteina aivan sekavia. Asiakas epäilee lisäksi baaria rikollisesta toiminnasta, sillä baari yritti laskuttaa kahdesta oluesta 200 euroa.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortilla tehdyt oikeudettomat nostot 6.410 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että asiakkaan kertomuksessa ei ole tarkemmin selostettu kyseisen illan tapahtumista siltä osin, miten sivulliset olisivat oikeudettomasti käyttäneet korttia. Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli tässä tapauksessa asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua.

Tapauksesta ei ole tehty pankin tietojen mukaan poliisille rikosilmoitusta, mikä osaltaan osoittaisi, ettei tapauksessa ole kyse rikollisesta osallistumisesta.

Pankki katsoo, että asiakas käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua on menetellyt törkeän huolimattomasti. Tästä johtuen hän vastaa vahingosta täysimääräisesti.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Ote korttitapahtumista
- Korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua nappaillessaan suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä – riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista – ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Asiakas on kertonut säilyttäneensä korttia lompakossa takin vetoketjullisessa sivutaskussa. Asiakas on käyttänyt korttiaan viimeisen kerran baarissa klo 03.40 ja asiakas on kertonut suojanneensa tunnusluvun näppäilyn huolellisesti. Asiakas on kertonut tarkastaneensa baarista poistuessaan lompakon ja kortti oli siellä. Asiakas epäilee, että kortin tunnusluku on urkittu kameralla tai muulla menetelmällä ja sen jälkeen kortti on varastettu lompakosta asiakkaan huomaamatta.

Valituksessaan asiakas on kertonut pitävänsä mahdollisena, että asiakkaan ja hänen työkavereidensa ympärille oli järjestetty tarkoituksella tuuppimista ja muuta häiriötä. Lisävastineessaan asiakas on kertonut työkavereidensa kanssa keskusteltuaan epäilevänsä tulleen huumatuksi kyseisenä iltana.

Tässä tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo jäävän osittain epäselväksi, mitä tapauksessa on Tallinnassa 15.12.2016 aamuyöllä tapahtunut. Asiakas on esittänyt huumausepäilynsä vasta lisävastineessaan eikä asiakas ole tehnyt rikosilmoitusta tapahtumista. Selvää kuitenkin asiassa on se, että asiakas on käyttänyt korttiaan viimeisen kerran 16 minuuttia ennen kortin oikeudetonta käyttöä. Asiakas ei ole esittänyt itse tekemäänsä kortin käyttöön liittyvän mitään epäselvyyksiä. Edelleen asiassa ei ole esitetty näyttöä kortin tunnusluvun urkkimiselle kameran avulla.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella todennäköisenä, että asiakkaan kortin tunnusluku on urkittu asiakkaan käytettyä korttia baarissa ja kortti on onnistuttu sen jälkeen anastamaan asiakkaan huomaamatta.

Tunnusluvun käyttäminen

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.  Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä.

Tässä tapauksessa asiakas kertoo yrittäneensä suojata tunnuslukua, mutta tarkempaa selvitystä asiakkaan menettelystä tai olosuhteista baarissa ei asiassa ole esitetty. Ottaen huomioon, että kortilla on tehty onnistuneita automaattinostoja pian kortin anastuksen jälkeen ja erityisesti sen, että lompakon anastanut on todennäköisesti ollut varma siitä, että hän oli onnistunut urkkimaan tunnusluvun täysin oikein, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan tunnusluvun päätymisen sivullisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan suojata tunnusluvun näppäilyään.

Kortin säilyttäminen ja tallella olon seuraaminen

Pankin korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja turvallisesti. Ehtojen mukaan kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että kortti on tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen. Kortinhaltijalta ei kuitenkaan voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Tässä tapauksessa asiakas on kertomansa mukaan säilyttänyt lompakkoaan vetoketjullisessa takin taskussaan. Asiakas on kertonut pitävänsä mahdollisena, että asiakkaan ja hänen työkavereidensa ympärille oli järjestetty tarkoituksella tuuppimista ja muuta häiriötä.

Pankkilautakunta toteaa asiassa jääneen epäselväksi, missä välissä ja miten asiakkaan lompakko on onnistuttu anastamaan. Asiakkaan tapaa säilyttää korttiaan voidaan sinänsä pitää tavanomaisena ja huolellisena menettelynä, jota päivittäisessä käytössä olevan maksuvälineen haltijalta voidaan edellyttää.

Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, että asiakkaalla on asiassa saadun selvityksen perusteella ollut syytä tarkistaa korttinsa tallellaolo ennen aamua, kun hänelle soitettiin pankista. Lautakunta katsoo siten, että asiakas näin ollen on laiminlyönyt velvollisuutensa seurata korttinsa tallellaoloa olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja kortin säilyttämisen suhteen. Lautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan menettelyn kokonaisuutena voida kuitenkaan katsoa osoittavan asiakkaan suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena myöskään osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta ja että asiakkaan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta rajoittuu 150 euroon.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia