Haku

FINE-000020

Tulosta

Asianumero: FINE-000020 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2017

Urheiluseuran vastuuvakuutus. Esinevahinko. Tuottamus. Jalkapallostadionilta lentänyt jalkapallo aiheuttanut ajoneuvolle peltivaurion.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt J.S. on ajanut jalkapallokentän vieressä kulkevalla tiellä, kun kentältä lentänyt pallo iskeytyi auton konepellille aiheuttaen siihen peltivaurion. J.S. on ryhtynyt selvittämään vahingonaiheuttajaa ja tehnyt ensisijassa korvausvaatimuksen vahingosta kaupungin urheilutoimelle, joka antamassaan vastauksessa katsoi, että kentän aidat olivat riittävän korkeat, eikä kaupungille näin ollen syntynyt asiassa vahingonkorvausvelvollisuutta. Tämän jälkeen J.S. vaati vahinkoa korvattavaksi urheiluseuralta.

Urheiluseuran vastuuvakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta eikä siten korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

J.S. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Valituksessaan J.S. toistaa asian tapahtumatiedot ja katsoo edelleen, että urheiluseura on toiminnallaan aiheuttanut hänen autonsa vahingon. J.S:n näkemyksen mukaan urheiluseura ei ole noudattanut yleistä huolellisuusvelvoitettaan urheilutapahtuman järjestäjänä.

J.S. vaatii korvattavaksi autonsa korjauskustannuksia ja vuokra-auton käyttämisestä aiheutuneet kustannukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja asiassa aikaisemmin antamaansa korvauspäätökseen.

Yhtiö toteaa, että yhdistyksen vastuuvakuutuksella eivät ole vakuutettuina yksittäiset pelaajat, vaan vakuutuksella katetaan vakuutettuina olevien urheiluseurojen toiminta.

Vastineen mukaan vahinkohetkellä oli ollut käynnissä tavallinen valmentajan ohjaama harjoitustilanne. Vahinko on sattunut normaalissa harjoitustilanteessa pelatessa jalkapalloa siihen soveltuvalla jalkapallokentällä pallon lentäessä ulos pelaajan potkun seurauksena. Selvyyden vuoksi yhtiö toteaa vielä, että kyseisen kentän kunnossapidosta vastaa kaupunki. Kenttä oli myös aidattu noin neljä metriä korkealla suoja-aidalla.

Edellä selostetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinko voida katsoa aiheutuneen urheiluseuran huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Asiassa ei siten ole perusteita suorittaa korvausta yhdistyksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutetun lausuma

Vakuutettu urheiluseura viittaa omassa lausumassaan vakuutusyhtiön vastineeseen ja yhtyy siinä lausuttuun. Lisäksi seura toteaa, että urheiluseura on ollut vuokralaisena kaupungin jalkapalloon suunnittelemalla sekä rakentamalla kentällä ja harjoittanut normaalia jalkapallotoimintaa. Kentän kunnosta ja kunnossapidosta vastaa vuokranantaja, eli kaupunki. Jalkapallossa on erittäin normaalia, että pallon lentoradat ovat korkeita ja pallot ottavat kimmokkeita esimerkiksi ylärimasta. Tilanteessa, jossa vahinko on aiheutunut, ei ole ollut mitään poikkeavaa tai tahallisuuteen tai tuottamuksellisuuteen viittaavaa. Neljä metriä korkeista suoja-aidoista vastaa kaupunki.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko asiakkaan autolle aiheutunut vahinko johtunut turvallisuuden laiminlyönnistä urheiluseuran toiminnassa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Tapauksessa kiista on siitä, onko asiakkaan vahinko aiheutunut sellaisesta syystä, jonka perusteella vakuutettu urheiluseura on siitä korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan J.S:n auto on kärsinyt vahinkoa, kun harjoitustilanteessa sen konepellille oli lentänyt pallo noin neljä metriä korkean aidan yli. Kentällä oli käynnissä urheiluseuran harjoitukset, joiden kulussa ei selvityksen mukaan ollut mitään poikkeavaa. Myöskään aidassa ei ollut havaittu mitään puutetta ennen harjoitusten alkamista. Seura vuokraa kentän kaupungilta, joka vastaa kentän kunnosta ja asianmukaisuudesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei sille esitetyn selvityksen perusteella voida todeta urheiluseuran toiminnassa tai harjoitusten kulussa mitään sellaista puutetta, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, jonka johdosta urheiluseuran voitaisiin katsoa olevan vastuussa J.S:n autolle aiheutuneesta vahingosta. Pelkästään pallon lentämistä aidan yli ei voida lautakunnan näkemyksen mukaan pitää vahingonkorvausvastuun synnyttämänä toimintana.

Lautakunta katsoo, että tapauksessa on kyse tapaturmasta, sillä urheiluseuran toiminnassa tai harjoitusten kulussa ei voida osoittaa sellaista laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, joka olisi johtanut vahingon syntymiseen. Vakuutetun ei voida katsoa olevan vastuussa J.S:lle aiheutuneista vahingoista eikä vahinkoa voida siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rantala
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia