Haku

APL 95/04

Tulosta

Asianumero: APL 95/04 (2005)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 07.02.2005

Osakemerkintä osakkeiden siirto korvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 17.8.2004 päivätyn valituksen, jossa hän viittaa pankin kanssa asiassa aikaisemmin vuonna 2000 käymäänsä kirjeenvaihtoon. Lisäksi hän on antanut 1.11.2004 päivätyn lisävastineen sekä 2.12.2004 ilmoittanut, ettei hänellä ole enää lisälausuttavaa asiassa. Asiakkaan mukaan pankin tulisi korvata hänelle sen huolimattomasta ja vastuuttomasta toiminnasta sekä laiminlyönneistä aiheutuneet vahingot ja palauttaa yhteensä 3567,21 euroa asianmukaisine korkoineen lisättynä pankin mahdollisesti perimillä säilytyspalkkio ym. kuluilla.

Asiakkaan mukaan hän antoi 8.6.2000 pankin puhelinpankin välityksellä toimeksiannon merkitä 3000 kappaletta Telian osakkeita kirjattavaksi hänen toisessa pankissa olevalle arvo-osuustililleen. Koska osakkeet eivät olleet 2 viikossa kirjautuneet ko. tilille, asiakas otti yhteyttä pankkiin. Tällöin selvisi, ettei osakkeita ollut lainkaan merkitty. Asia kuitenkin sovittiin korjattavaksi siten, että pankki osti asiakkaalle omalla kustannuksellaan vastaavan määrän alkuperäisen toimeksiannon mukaisesti. Myös tässä yhteydessä asiakas toisti halunsa saada osakkeet merkityksi toisessa pankissa olleelle arvo-osuustilille. Asiakas oli uudelleen yhteydessä pankkiin 7.9.2000, koska osakkeet eivät olleet siirtyneet hänen haluamalleen arvo-osuustilille. Asia luvattiin tuolloin järjestää, mutta osakkeet kirjautuivat vasta 27.10.2000 asiakkaan tilille hänen oltuaan uudelleen yhteydessä pankkiin ja ilmoitettuaan haluavansa perua pankin viivyttelyn ja virheiden vuoksi koko osakemerkinnän.

Saadakseen takaisin mahdollisesti edes osan osakkeisiin sijoittamistaan varoista asiakas kertoo myyneensä kyseiset osakkeet 29.12.2000 ja tyytyneensä pankista vuonna 2001 saamaansa kirjeeseen ja siinä esitettyyn kielteiseen korvauspäätökseen, koska pelkäsi tapauksen jatkokäsittelyn vaikuttavan kielteisesti muuhun asiakkuuteensa pankissa. Ennen yhteydenottoaan Arvopaperilautakuntaan asiakas oli neuvotellut tapauksesta uudelleen pankin kanssa, jolloin hänelle oli pahoiteltu asiaa ja luvattu tapahtuneesta pieni korvaus. Asiakas katsoo, ettei hän itse ole tehnyt virhettä asiassa, mistä syystä pankin tulisi korvata kokonaan hänelle tapauksesta syntynyt vahinko eikä vain murto-osaa siitä. Syyksi halulleen saada osakkeet kirjatuksi toiseen pankkiin asiakas kertoo keskittäneensä sijoitusasiansa kyseiseen pankkiin ja saaneensa sieltä mielestään parempaa palvelua, mistä syystä hän ei välttämättä ilman erityistä syytä tutustunut kuin vain sijoituspankistaan saamiinsa tiliotteisiin.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 28.9.2004 päivätyn vastineen, jossa se on myös viitannut asiakkaalle vuonna 2001 antamaansa vastaukseen sekä ilmoittanut 24.11.2004 päivätyssä lisävastineessaan, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Vastauksissaan pankki on myöntänyt osakkeiden siirron viivästymisen johtuneen osittain sen toimista ja ilmoittanut olevansa siltä osin valmis korvaamaan asiakkaalle 129 euroa osakkeiden säilytyksestä ja myynnistä aiheutuneina kustannuksina. Muilta osin pankki ei ole katsonut voivansa suostua asiakkaan esittämiin vaatimuksiin.

Pankin mukaan asiakkaan alun perin 8.6.2000 tekemä merkintä ei ehtinyt välittyä ajallaan merkintäjärjestelmään, mutta asian ilmettyä 13.6.2000 asiakkaalle oli ostettu vastaava määrä osakkeita, jotka hän olisi saanut toteutumatta jääneen toimeksiannon nojalla itse osakeannissakin. Kyseiset osakkeet on siirretty asiakkaan pankissa olleelle tilille 19.6.2000 ja niiden kauppahinta on veloitettu hänen tililtään 21.6.2000. Asia on siten tullut korjatuksi eikä asiakas ole kärsinyt vahinkoa. Näistä toimenpiteistä asiakkaalle on myös toimitettu asianmukaiset tiliotteet heinäkuussa 2000. Pankin mukaan se on siirtänyt asiakkaan osakkeet tämän pyynnön mukaisesti toiseen pankkiin 7.9.2000, mutta ne ovat jostakin syystä kirjautuneet hänen siellä olleelle tililleen vasta 27.10.2000.

Pankki katsoo asian siten omalta osaltaan tulleen selvitetyksi jo vuonna 2000, mistä syystä sitä ihmetyttää asiakkaan yli neljän vuoden jälkeen tapahtunut uusi yhteydenotto. Pankin mukaan sen viivästymisellä ei näyttäisi olleen merkitystä asiassa, koska asiakas on myynyt kyseiset osakkeet vasta 29.12.2000. Myös viivästyksen aikana asiakkaan olisi ollut mahdollista myydä osakkeet pankin kautta. Kyseisten osakkeiden kurssikehitys oli annin jälkeen laskeva. Myyntiä asiakas ei kuitenkaan ole halunnut tai edes yrittänyt tehdä. Pankin mukaan kurssiriski kuuluu osakesijoittamiseen ja siitä kantaa vastuun sijoituspäätöksen tehnyt asiakas eikä riskiä voi vyöryttää pankin maksettavaksi.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan ohjesäännön 2 §:n 3 kohdan mukaan lautakunta ei anna ratkaisusuositusta, ellei tähän ole painavia syitä, jos valitusasiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista Arvopaperilautakuntaan on kulunut yli kaksi vuotta siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä sijoituspalveluyritykseen tai rahastoyhtiöön kysymyksessä olevassa asiassa. Lautakunta katsoo asiakkaan vuoden 2001 jälkeen osoittamalla passiivisuudella hyväksyneen asian ja tuolloin tapahtumasta saamansa selvityksen. Ratkaisusuosituksen antamiselle tapaukseen ei lautakunnan näkemyksen mukaan myöskään ole painavia syitä. Lautakunta toteaa, että edellä mainittua ohjesäännön kohtaa ei siten ole tarkoitettu tulkittavaksi tavalla, joka mahdollistaisi tapausten käsittelyn lautakunnassa pelkästään asiakkaan myöhemmän irralliseksi katsottavan yhteydenoton perusteella, vaan siinä mainittu kahden vuoden aika tulee laskea siitä, kun asiassa osapuolten välinen aktiivinen yhteydenpito tapauksessa on päättynyt.

Edellä mainituilla perusteilla Arvopaperilautakunta toteaa, ettei se anna ratkaisusuositusta asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Tomperi, Tuokko ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia