Haku

APL 93/09

Tulosta

Asianumero: APL 93/09 (2010)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 29.10.2010

Konsultatiivinen varainhoito Optio-oikeudet Väärä tieto verkkopalvelussa Syy-yhteys

Tapahtumatiedot

Asiakas on solminut pankin kanssa arvopaperisäilytyssopimuksen, konsultatiivisen varainhoitosopimuksen ja verkkopalvelusopimuksen. Hänen sijoitussalkussaan oli mm. 5.500 kpl hänen työnantajanaan olevan pörssiyhtiön optio-oikeuksia. Niiden kaupankäynnin päättymispäivä oli 29.4.2008, mutta pankin verkkopalvelussa päättymisajaksi oli merkitty virheellisesti 29.4.2009. Optio-oikeudet raukesivat käyttämättöminä. Asiakas reklamoi pankille, mutta sovintoa ei syntynyt.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Valitus 15.2.2009

Asiakkaalla oli ollut pörssiyhtiön optio-oikeuksia neljää eri sarjaa. Hän oli hoitanut salkkuaan pankin dokumentaatioon luottaen. Aiemman sarjan optiot hän oli myynyt ongelmitta vuoden 2007 aikana.

Asiakas vaatii pankilta 44.000 euroa korvausta optio-oikeuksien vanhentumisesta. Kyseisten optio-oikeuksien arvo oli lokakuussa 2007 ollut yli 70.000 euroa ja marraskuun alussa 44.000 euroa. Tuolloin asiakas oli päättänyt, ettei hän myy optioita, koska pankin dokumentaation mukaan myyntiaikaa oli jäljellä vielä 1,5 vuotta. Asiakkaan puoliso oli 22.5.2008 yllätyksekseen huomannut pörssitiedotteesta, että optioiden kaupankäynti olikin päättynyt. Jos pankin sijoitusdokumentaatio olisi marraskuussa 2007 näyttänyt myyntiaikaa olevan jäljellä ainoastaan viisi kuukautta, asiakas olisi myynyt optiot heti.

Lisäkirjeet 14.6.2009 ja 27.8.2009

Asiakkaan mukaan tiedot optioiden määristä ja niiden päättymispäivistä ovat välittyneet suoraan hänen työnantajaltaan pankille. Pankki on ollut huolimaton siirtäessään tietoja asiakkaan sijoitussalkun luetteloon ja kirjatessaan optioiden päättymispäivää. Asiakkaan sijoitusasioita on käytännössä hoitanut hänen puolisonsa, jolla ei ole ollut mitään syytä epäillä pankin välittämien tietojen paikkansapitävyyttä, koska edellisten optioiden myynti oli toteutunut onnistuneesti. Asiakkaan tulee voida luottaa pankilta ostamiensa palvelujen luotettavuuteen ja tietojen paikkansapitävyyteen. Oleellinen osa palvelua on ollut, että asiakkaan perhe on saanut omistamiaan arvopapereita koskevat tiedot yhdestä lähteestä, jolloin eri informaatiolähteiden seurannalta on vältytty.

Pankki on kiinnittänyt huomiota siihen, että asiakas on kyseisessä pörssiyhtiössä talousjohtajana. Asiakkaan mukaan konsernissa on samalla tittelillä kymmeniä henkilöitä. Asiakas ei ole yhtiön taloudesta vastaava talousjohtaja eikä hänen suora alaisensa. Asiakkaan vastuulla ovat yhtiön eri yksiköiden peruslaskentaprosessit. Asiakas ei ole millään tavalla ollut tekemisissä optioiden ja niiden laadinnan kanssa, eikä hän ole muutenkaan ollut niistä erityisesti tietoinen. Pörssiyhtiö ei ole jälkeenpäin mitenkään informoinut antamiaan optioita tai niihin liittyviä asioita.

Asiakas katsoo, että vahinko tapahtui marraskuussa, jolloin hän harkitsi optioiden myymistä mutta luopui siitä, koska aikaa näytti olevan jäljellä vielä puolitoista vuotta. Lokakuussa 2007 optioiden arvo oli ollut korkeampi. Asiakas ei siten perusta vaatimustaan mielivaltaisesti valittuun ajankohtaan, kuten pankki on katsonut.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Vastine 15.5.2009

Pankki myöntää optio-oikeuksien kaupankäynnin päättymisajankohtaa koskevan virheen verkkopalvelussaan mutta kiistää sen olevan syy-yhteydessä asiakkaan kärsimään vahinkoon. Lisäksi pankki kiistää asiakkaan vaatimuksen määrältään.

Pankki viittaa sopimusehtoihinsa. Asiakkaalla on ollut arvopaperisäilytyksessä mm. nyt kyseessä olevan sarjan optio-oikeuksia. Verkkopalvelussa on ollut virheellinen tieto näiden optioiden päättymisajankohdan osalta. Sijoituskonsultointisopimuksessa pankki on sitoutunut pitämään asiakkaaseen säännöllisesti yhteyttä ja tekemään muutosehdotuksia asiakkaan salkkuun. Asiakkaalle ei ole annettu pankista sijoitusneuvontaa, jonka kohteena olisivat olleet nyt kyseessä olevat optio-oikeudet tai yrityksen aiemmat optio-ohjelmat, eikä pankki ole ollut asiakkaaseen erikseen yhteydessä optio-oikeuksien osalta. Säilytyssopimuksen ehtojen mukaan pankki ei ole velvollinen ilmoittamaan optio-oikeuksien raukeamisesta asiakkaalle.

Syy-yhteydestä

Pankin mukaan sille syntyy vahingonkorvausvastuu, jos voidaan katsoa pankin verkkopalvelusivuilla olevan virheellisen tiedon aiheuttaneen asiakkaalle vahinkoa. Vahingon tulisi olla seurausta pankin huolimattomasta menettelystä. Asiassa on otettava huomioon, että pankin verkkopalvelusivut eivät ole asiakkaan yksinomainen tietolähde näistä optio-oikeuksista ja niiden aikatauluista. Asiakas työskentelee talousjohtajana kyseisessä pörssiyhtiössä ja on ollut myös yrityksen aiempien optio-ohjelmien piirissä. Näiden optio-ohjelmien piiriin kuuluvat yrityksen avainhenkilöt. Yritys on julkistanut optio-ohjelmiensa tiedot mm. internet-sivuillaan. Pankki pitää todennäköisenä, että yritys on muutenkin informoinut avainhenkilöstöään mm. ohjelman aikataulusta. Joka tapauksessa yhtiön talousjohtajan voidaan olettaa tietävän yhtiön optio-ohjelmaan liittyvistä ehdoista.

Pankin näkemyksen mukaan ei ole selvää, onko pankin verkkosivuilla ollut virheellinen tieto aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa, kun asiakkaan on ollut mahdollista saada oikea tieto työnantajansa kautta. Pankin mukaan asian selvittäminen edellyttäisi suullista todistelua.

Vahingon määrästä

Vahingon määrän osalta pankki vetoaa vahinkoa kärsineen myötävaikutukseen. Asiakkaalla olisi yrityksen talousjohtajana ollut mahdollisuus estää vahinko selvittämällä optio-ohjelman aikatauluja myös työnantajaltaan. Mahdollista on, että työnantaja on erikseen ilmoittanut henkilöstölleen optio-ohjelman päättymisestä.

Asiassa tulee arvioida, milloin asiakkaan olisi tullut käyttää optio-oikeuksiaan. Vahingonkorvauksen määrä ei voi perustua mielivaltaiseen ajankohtaan. Asiakas ei voi jälkikäteen esittää, että hän harkitsi optio-oikeuksien myyntiä marraskuussa 2007, koska niitä ei tosiasiassa tuolloin myyty. Asiakas olisi voinut myydä tai käyttää optio-oikeutensa milloin tahansa optio-ohjelman mukaisena aikana. Hän ei kuitenkaan tehnyt näin vaan oli jäänyt odottamaan kurssikehityksen paranemista.

Pankki toteaa, että kyseisen sarjan optio-oikeuksilla on käyty kauppaa vaihtelevilla hinnoilla. Huhtikuussa 2008 tehtyjen kauppojen keskihinta päivän viimeisen kaupan hintojen mukaan laskettuna on ollut 2,87 euroa. Kuun alin toteutunut kauppa on tehty hintaan 1,90 euroa ja ylin hintaan 3,79 euroa. Päivän viimeinen kauppa oli toteutunut 31.3.2008 hintaan 1,90 euroa, 29.2.2008 hintaan 1,60 euroa ja 31.1.2008 hintaan 3,00 euroa.

Pankki pitää 44.000 euron korvausvaatimusta perusteettoman suurena. Vahinko on syntynyt huhtikuussa 2008, jolloin optio-oikeuksiin perustuva merkintäaika on päättynyt ja optio-oikeudet ovat rauenneet käyttämättöminä. Markkinoilla on tehty kyseisillä optio-oikeuksilla viimeinen kauppa 23.4.2008 hintaan 2,05 euroa. Asiakkaan 5.500 optio-oikeuden arvo on tuolloin ollut 11.275 euroa, mitä pankki pitää asiakkaalle syntyneen vahingon enimmäismääränä.

Lisävastine 17.7.2009

Pankki selostaa, miten optio-oikeuksia koskevat tiedot olivat tulleet sen verkkopalveluun. Optioista oli tiedotettu mm. pörssitiedotteella 30.3.2005. Optio-oikeuksia koskevat tiedot olivat välittyneet pankin verkkopalvelusivuille Euroclear Finland Oy:n kautta. Valitettavasti merkintäajan päättymishetki oli merkitty pankin verkkopalvelusivuille virheellisesti.

Ratkaisevaa on, onko pankin verkkopalvelusivuilla ollut virheellinen tieto aiheuttanut asiakkaalle vahingon. Pankki ei väitä, että asiakas olisi erityisesti ollut tietoinen yhtiön optiojärjestelmistä tai osallistunut niiden laadintaan. Yhtiön talousjohtajan tulisi olla tietoinen yhtiön optio-ohjel­man ehdoista siitä riippumatta, onko hän osallistunut niiden laatimiseen. Talousjohtajana asiakkaalla on ollut mahdollisuus estää tai rajoittaa vahinkoa. Jos Arvopaperilautakunta katsoo, että virheellinen tieto on aiheuttanut vahinkoa, pankki jättää korvauksen kohtuullisen määrän lautakunnan arvioitavaksi.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- 22.5.2008 päivätty tuloste pankin verkkopalvelusta. Sen mukaan asiakkaalla on 5.500 kpl kyseisiä optio-oikeuksia, ja sijoituksen markkina-arvo on 11.275 euroa. Optio-oikeuksien kaupankäynnin päättymispäiväksi on merkitty 29.4.2009.

- pörssitiedote 22.5.2008, jonka mukaan nyt kyseessä olevan sarjan optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30.4.2008.

- päiväkohtainen selvitys kyseisillä optiotodistuksilla huhtikuussa 2008 käytyjen kauppojen hinnoista ja tiedot kuun lopun hinnoista tammi-, helmi- ja maaliskuulta 2008. Huhtikuun keskihinta päivän viimeisen kaupan hinnoilla laskien on ollut 2,87 euroa, kuun alin hinta on ollut 1,90 euroa ja ylin 3,79 euroa. 31.1.2008 kuun viimeisen kaupan hinta on ollut 3,00 euroa, 29.2.2008 1,60 euroa ja 31.3.2008 1,90 euroa.

Kerrotuilla tiedoilla laskettuna asiakkaan optio-osuuksien markkina-arvo on huhtikuussa 2008 ollut alimmillaan 10.450 euroa ja ylimmillään 20.845 euroa, keskihinnan mukaan laskettuna 15.785 euroa. Tammikuun 2008 viimeisenä päivänä arvo on ollut 16.500 euroa, helmikuun lopussa 8.800 euroa ja maaliskuun lopussa 10.450 euroa.

- arvopaperisäilytystä koskeva sopimus 17.6.1992, jonka yleisten sopimusehtojen kohdassa 1 on lueteltu pankin vastuulle tulevat hoitotoimenpiteet ja todettu, että pankki ei ole velvollinen ryhtymään muihin kuin ehdoissa mainittuihin hoitotoimenpiteisiin, ellei niistä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Optio-oikeuksien raukeamisesta ilmoittaminen ei sisälly ehdoissa lueteltuihin hoitotoimenpiteisiin.

- sijoituspalvelusopimus 8.9.2005, jonka ehtojen kohdan 3 mukaan pankki pitää säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen ja tekee muutosehdotuksia asiakkaan sijoitussalkkuun. Asiakas päättää itsenäisesti kaikista toimenpiteistä ja kantaa sijoitustoiminnastaan koituvan taloudellisen riskin. Asiakas saa käyttöönsä sijoitustutkimusaineistoa ja vähintään neljännesvuosittaista sijoitustensa kehitykseen liittyvää raportointia.

- verkkopalvelusopimus 15.2.2007, jonka yleisten sopimusehtojen kohdan 9 (”Sijoittajan palvelut”) mukaan arvopaperisäilytystä ja arvo-osuustilejä koskevan sopimuksen tehneellä asiakkaalla on mahdollisuus tehdä arvopaperin myynti-, osto- ja merkintätoimeksiantoja sekä saada tietoja säilytyksessään ja arvo-osuustilillään olevista arvopapereista.

Ehtojen kohdan 10 (”Informaatiopalvelut”) mukaan verkkopalveluissa tarjotaan pankin ja muiden palveluntarjoajien informaatiopalveluja, kuten esim. sijoitusmarkkinoiden informaatiota ja pankin palveluja koskevia tietoja. Ehtojen mukaan pankki ei vastaa palveluissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä vastaa vahingosta, joka informaatiopalveluiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse pankin verkkopalvelussa olleesta virheellisestä tiedosta ja asiakkaan optio-oikeuksien raukeamisesta 30.4.2008. Riitaa on asiakkaan vahingon korvaamisesta. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että pankin menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Asiakas katsoo, että hänen tappionsa johtuu verkkopalvelussa olleesta väärästä tiedosta, jonka mukaan hänen sijoitussalkussaan olleiden optio-oikeuksien kaupankäynti päättyisi vasta 29.4.2009. Todellisuudessa kaupankäynti päättyi jo vuotta aiemmin eli keväällä 2008. Asiakas on vaatinut optio-oikeuk­sistaan marraskuun 2007 hintatason mukaista 44.000 euron korvausta.

Pankki on myöntänyt verkkopalvelussaan olleen tuottamuksellisen virheen mutta kiistänyt sen syy-yhteyden vahinkoon. Pankki ei ole vedonnut mihinkään vastuunrajoituslausekkeeseen, joka koskisi nyt kyseessä olevaa sijoittajan palvelua eli verkkopalvelusopimuksen ehtojen kohdan 9 mukaista asiakkaan oikeutta saada verkkopalvelusta tietoja säilytyksessään ja arvo-osuustilillään olevista arvopapereista. Syy-yhteyden lisäksi pankki on riitauttanut vaaditun määrän suuruuden ja vedonnut vahingon kärsijän myötävaikutukseen sekä vahingon rajoittamisen laiminlyöntiin.

Perustelut

Asian käsitteleminen kirjallisessa menettelyssä

Pankki on katsonut syy-yhteyskysymyksen arvioinnin edellyttävän suullista todistelua. Arvopaperilautakunta katsoo kuitenkin asiakkaan vastanneen pankin esittämiin seikkoihin sellaisessa laajuudessa, että tapausta voi mielekkäästi arvioida esitetyn kirjallisen selvityksen pohjalta.

Väärän tiedon syy-yhteys vahinkoon

Asiakkaalla oli ollut sijoitussalkussaan neljää eri sarjaa kyseisen pörssiyhtiön optio-oikeuksia. Näistä yhdet optio-oikeudet oli myyty vuonna 2007 pankin verkkopalvelua käyttäen. Esitetyn selvityksen perusteella asiakas ja hänen puolisonsa olivat verkkopalvelussa seuranneet nyt kyseessä olevan sarjan optio-oikeuksien arvon kehitystä syksyllä 2007 ja todenneet niiden arvon laskeneen lokakuusta marraskuuhun tultaessa. Asiakas on kertonut päättäneensä tuolloin odottaa kurssikehityksen parantumista, koska myyntiaikaa näytti olevan jäljellä yli vuosi.

Pörssiyhtiön optio-oikeuksien jättäminen myymättä tai käyttämättä niin, että ne raukeavat ja menettävät arvonsa, on sijoittajalle taloudellisesti epärationaalista. Sijoittajien ei lähtökohtaisesti voi olettaa tietoisesti menettelevän taloudellisten etujensa vastaisesti. Tapauksessa asiakas on selostanut, että pankin verkkopalvelua oli käytetty hänen optio-oikeuksiensa arvon seuraamiseen. Hänellä oli näistä sijoitustuotteista ja verkkopalvelusta aiempaa kokemusta, eikä hänellä tai hänen puolisollaan ilmoituksensa mukaan ollut syytä epäillä pankin järjestelmän toimintaa. Lautakunta katsoo, että nämä seikat kokonaisuutena tukevat asiakkaan kertomusta siitä, että optioiden myymättä jättäminen on johtunut pankin verkkopalvelussa olleesta virheellisestä päivämäärätiedosta.

Lautakunnan käsityksen mukaan asiassa on riidatonta, ettei asiakas ollut työnantajansa palveluksessa osallistunut optio-ohjelmien laadintaan tai ollut muulla vastaavalla tavalla erityisesti niiden sisällöstä tietoinen. Asiakas on kiistänyt saaneensa työnantajaltaan tai muualta erikseen tietoa optio-ohjelman aikatauluista. Tapauksessa esitetystä selvityksestä ei ilmene mitään sellaista, joka osoittaisi tämän kertomuksen paikkansa pitämättömäksi.

Näillä perusteilla lautakunta pitää todennäköisenä, että pankin verkkopalvelussa ollut virheellinen tieto on syy-yhteydessä asiakkaalle optio-oikeuksien vanhentumisesta aiheutuneeseen vahinkoon.

Vahingonkorvauksen määrä

Lausuntopyynnön perusteella asiakas oli seurannut optio-oikeuksiensa markkina-arvon kehitystä ja oli päättänyt odottaa kurssikehityksen paranemista. Lautakunta katsoo, että asiakkaan kertomuksesta ilmenevä valmius ottaa riski tulevasta kehityksestä ei tue sitä väitettä, että hän oikeat tiedot saadessaan olisi myynyt optio-oikeutensa marraskuussa 2007, viisi kuukautta ennen kaupankäynnin päättymistä. Tällaista vaihtoehtoista sijoituskäyttäytymistä ei muutenkaan voida jälkeenpäin varmuudella todentaa.

Lautakunta pitää kaiken edellä todetun perusteella todennäköisenä, että asiakas oikeat tiedot saadessaan olisi myynyt myös nyt kyseessä olevan sarjan optio-oikeudet viimeistään huhtikuussa 2008. Myynnin tarkka ajankohta jää kuitenkin epäselväksi, jolloin vahingon määrääkään ei voi tarkoin selvittää. Vahingon määrä tulee arvioida oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 pykälästä ilmenevän kohtuusperiaatteen mukaisesti. Arvioinnissa lautakunta ottaa huomioon optio-oikeuksien arvonkehityksestä esitetyt tiedot.

Vahingon kärsijän myötävaikutuksen osalta lautakunta toteaa, että virheellinen tieto on ollut osa pankin asiakkaalleen tarjoamaa asiantuntijapalvelukokonaisuutta. Asiakkaan velvollisuus ryhtyä erikseen varmentamaan palvelussa olevia, hänen varallisuuttaan koskevia tietoja edellyttäisi sitä, että palvelussa oleva virhe on selvä tai että asiakkaalla muuten on jokin syy suhtautua tiedon paikkansapitävyyteen varauksellisesti.

Selvityksen mukaan lausunnonpyytäjällä ei aiemman kokemuksensa perusteella ollut syytä epäillä verkkopalvelun toimintaa. Lautakunnan arvion mukaan nyt kyseessä oleva päivämäärävirhe ei ole siten ilmeinen, että asiakkaan tai hänen sijoitusasioitaan hoitaneen puolisonsa olisi se tullut huomata. Lautakunta katsoo myös, ettei pelkästään asiakkaan toimiminen pörssiyhtiössä talousjohtajan tittelillä ole perustanut hänelle velvollisuutta erikseen varmentaa pankin verkkopalveluun merkittyjä, nyt kyseessä olevia optio-oikeuksia koskevia tietoja. Lautakunta katsoo näin ollen, ettei asiakas ole myötävaikuttanut vahingon syntyyn.

Vahingon rajoittamisen osalta lautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella asiakas on tullut tietoiseksi pankin virheestä vasta sen jälkeen, kun optio-oikeudet olivat rauenneet. Vahingon estäminen tai rajoittaminen ei tuossa vaiheessa ole enää ollut mahdollista.

Edellä todetun perusteella lautakunta arvioi kohtuulliseksi vahingonkorvauksen määräksi asiassa 16.000 euroa.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankin verkkopalvelussa ollut virheellinen tieto optio-oikeuksien kaupankäynnin päättymisajasta on syy-yhteydessä asiakkaalle aiheutuneeseen vahinkoon. Asiakas ei ole myötävaikuttanut vahinkoon eikä laiminlyönyt rajoittaa sitä. Lautakunta suosittaa, että pankki maksaa asiakkaalle 16.000 euron hyvityksen.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Haunio-Rudanko, Hulkkonen, Palin, Repo, Tauru, Teperi ja Turtiainen. Sihtee­rinä toimi Raulos.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta