Haku

APL 915/02

Tulosta

Asianumero: APL 915/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 27.11.2002

Kurssitietojen päivitys järjestelmähäiriö vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa tutkimaan, onko pankin kaupankäyntijärjestelmä toiminut asianmukaisesti hänen tapauksessaan. Asiakas kertoo, että 08.05.2002 pankin pörssikaupankäyntijärjestelmän tarjoustasot olivat jääneet kello 10:00 aikaan. Asiakas oli seurannut Raision osakkeen kurssikehitystä, joka oli edellisenä päivänä laskenut, johtuen yhtiön antamasta osavuosikatsauksesta. Järjestelmä näytti tason asiakkaan mukaan 08.05.2002 ostotasoa 1,50 euroa/osake. Asiakas oli arvellut kurssin laskevan alaspäin, joten hän oli tehnyt myyntitoimeksiannon hintaan 1,52 euroa, joka oli toteutunut välittömästi. Tästä sekä Nokian osakkeen hinnasta asiakas oli todennut, ettei järjestelmä ollut päivittänyt hänelle osakkeiden oikeaa hintaa. Asiakkaan mielestä on ongelmallista, jos pankin järjestelmä toimittaa toimeksiannot pörssiin, vaikka asiakas ei saa pankista oikeaa ja ajantasaista tietoa ja tämä tapahtuu ilman järjestelmästä tulevaa varoitusta. Asiakkaan mielestä kellonaikojen tulisi olla vierekkäin siten, että näkyy tarjoustason viimeisin tapahtuma sekä sen päivitysaika. Asiakas ei muista, että missään vaiheessa olisi tullut huomautusta järjestelmän häiriöistä.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan asiakas on tehnyt 8.5.2002 myyntitoimeksiannon 6.000 Raisio yhtymä Oyj:n osakkeista pankin verkkopankissa. Osakkeiden myyntitoimeksiannolle asetettiin rajakurssiksi 1,52 euroa. Myyntitoimeksianto toteutui 8.5.2002 kurssiin 1,53 euroa.

Pankin verkkopalveluiden kautta tarjotussa kurssi-informaatiossa ilmenee viimeisimmät tarjoustasot ja tämän kurssi-informaation kellonaika. Mikäli tieto ei ole reaaliaikaista, tämä ilmenee kellonajasta.

Pankin sähköisten asioinnin ehtojen kohdan 9.8.3. Välillinen vahinko mukaan pankki ei vastaa online-palvelun tai sen välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun käytön estymisestä, viivästymisestä tai virheellisyydestä ja palvelussa käytettävän tunnisteen toimimattomuuden tai sen muun palvelun käyttöön vaikuttavan ominaisuuden aiheuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä taikka muista kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista.

Lisäksi pankki toteaa, että verkkopalveluiden häiriötä koskeva tiedote toimitetaan mahdollisimman nopeasti verkkopalvelun kirjautumissivulle.
 

Asiakkaan lisävastine pankin vastineeseen

Asiakas toteaa pankin lisävastineeseen, että jos kurssi-informaatiosta ilmenee viimeisimmät tarjoustasot ja tämän kurssi-informaation kellon aika ja mikäli tieto ei ole reaaliaikaista, ilmenee tämä kellon ajasta. Asiakas haluasi tietää, että missä tämä näkyy ? Asiakas toteaa, että tarjoustasojen päällä oleva aika kuitenkin viimeisen tarjouksen jättöaika, joka pysähtyy, jos tapahtumia ei ole pörssiin tehty. Asiakkaan mukaan pankin kaupankäyntijärjestelmän alalaidassa oleva kello on varmasti ollut reaaliajassa silloinkin kun katkos on tapahtunut kurssi-informaatiossa, koska kaupankäyntijärjestelmä otti toimeksiantoja vastaan ja välitti ne pörssiin. Asiakas toivoo asian selvitettävän kaupankäyntijärjestelmän teknisellä selvityksellä.

Lisäksi asiakas toteaa, ettei kirjautumissivuille tulevasta häiriötiedotteesta ole apua niille, jotka ovat kirjautuneet järjestelmään sisään esimerkiksi kello 9:00 ja ilmoitus tulee vasta esimerkiksi kello 9:30. Asiakas ei näe ilmoitusta, koska on jo järjestelmässä sisällä.

Asiakkaan näkemyksen mukaan toimeksiannot eivät saa mennä eteenpäin pörssiin, jos järjestelmä ei toimita ajantasaista ja oikeaa tietoa asiakkaalle, koska asiakas tekee sijoituspäätökset virheellisen informaation perusteella.

Asiakas esittää vahingonkorvauksena Raision osakkeiden myyntitoimeksiannon hinnan ja takaisinoston välisen erotuksen sekä välityspalkkiot tapahtuneesta eli yhteensä 703 euroa.
 

Pankin lisävastine asiakkaan lisävastineeseen

Pankin toimittama tekninen selvitys asiassa, joka perustuu pankin järjestelmästä sekä Helsingin Pörssin järjestelmästä saatuihin tietoihin seuraavasti:

1. tiedot asiakkaan kaupasta pankin omasta kaupankäyntijärjestelmästä sekä logitiedot siitä, mitä infoa järjestelmä näytti kyseisenä hetkenä ?

Pankki toimitti oman järjestelmän kauppainformaation (liite), mutta vedoten järjestelmäteknisiin syihin logitietoja siitä, mitä informaatiota järjestelmä näytti toimeksiantoa jätettäessä ei pankki voi toimittaa. Tämä siitä syystä, että asiakkaan toimista verkkopankissa on kulunut niin pitkä aika.

2. Helsingin Pörssin logitiedosto toimeksiannosta ja sen toteutumisesta sekä pörssin info kyseisestä kurssitasosta kaupantekohetkellä ?

Pankki toimitti seuraavan vastauksen, joka oli saatu Helsingin Pörssin edustajalta ja vastauksen mukaan 08.05.2002 pankin osoittaman hetken aikana vallinnut tilanne Raision osakkeen tarjouskirjassa oli seuraava:

- pankin tunnuksella ZMI, kello 10:25:54 saapunut tarjous, tarjousnumero 5127027, myynti, 6000 kpl, hintaan 1,52 euroa;
- täsmäytyi välittömästi kaupaksi kokonaisuudessaan hintaan 1,53 euroa, vastapuolena MSI;
- Raision paras ostonoteeraus ko. hetkellä oli 1,53 euroa;
- Raision paras myyntinoteeraus ko. hetkellä oli 1,54 euroa; ja
- mukana myös kaikki päivän aikana tapahtuneet kaupat Raision osakkeista.

3. Raision toteutuneet kaupat ?

Pankki viittasi edellä olevaan selvitykseen.

4. Aamuavauslista pörssikaupankäynnistä 09.05.2002 ?

Kyseinen päivä 09.05.2002 ei ollut pörssipäivä (helatorstai). Toimeksianto on annettu 8.5.02 jatkuvassa kaupankäynnissä klo 10:26.

5. Mistä pankin kaupankäyntijärjestelmän markkinatieto tulee ? Tuleeko se suoraan Helsingin pörssistä vai jostakin muualta ?

Pankki toteaa, että heidän online -markkinainformaatio tulee suoraan Helsingin Pörssistä ja heidän järjestelmä kuuntelee Hexin viestiliikennettä ja välittää sen pankin verkkojärjestelmiin.

6. Päivittyykö pankin kurssitiedot, kun toimeksiantoa syötetään ns. toimeksiantoruutuun ja mikäli ei päivity samanaikaisesti, onko siitä todettu pankin sopimusehdoissa jotakin ?

Pankki toteaa, että asiakkaan avatessa arvopaperin toimeksiantoikkunan haetaan siihen reaaliaikakurssit juuri siltä hetkeltä, kun ikkuna avataan (SNAPSHOT), jos ikkunaa pidetään pitkään auki, on mahdollista että kurssitaso vaihtuu tuona aikana. Verkkopankin kautta asiakkaalle näkyvät kurssitiedot ovat pörssistä saadut viimeisimmät tarjoustasot

Lopuksi pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen sekä perusteiltaan että määrältään ja toteaa, että pankki on toteuttanut asiakkaan toimeksiannon sen ehtojen mukaisesti kuten se on pankille jätetty.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, ovatko pankin verkkokaupankäyntijärjestelmän kurssitiedot päivittyneet ja onko pankki antanut asiakkaalle sopimuksen mukaista ja oikeansisältöistä tietoa sijoituspäätöksen tekemiseksi. Asiakkaan ja pankin välistä vastuun jakautumista on arvioitava pankin sähköisen asioinnin ehtojen nojalla, joihin asiakas on sitoutunut.

Osapuolten välisen sopimusehtojen kohdan 9.2. mukaan osapuolet vastaavat siitä, että online -palveluun käytettävistä laitteista, ohjelmista, järjestelmistä tai yhteyksistä taikka näiden käytöstä ei aiheudu vahinkoa, häiriötä tai muuta haittaa osapuolille tai sivullisille. Tämän lisäksi sopimusehdon kohta 9.4 mukaan pankki, joka tuottaa finanssipalvelun, vastaa siitä, että asiakkaan finanssipalvelua koskevat toimeksiannot ja tehdyt sopimukset toteutetaan huolellisesti sovitussa ajassa ja asiakas saa käyttöönsä ne finanssipalvelut, joista hän on online –palvelussa sopinut. Arvopaperilautakunnan mukaan tapauksessa on tullut selvitetyksi se, että pankki on hoitanut asiakkaan antaman toimeksiannon sopimusehtojen mukaisesti. Arvioitavaksi on kuitenkin jäänyt se, onko asiakkaalla ollut käytettävissä ne finanssipalvelut, jotka hän on sopinut saavansa käyttöön online-palvelun kautta ja onko asiakkaalla siten ollut mahdollisuus tehdä toimeksianto oikean tiedon perustella. Asiakas on sopinut pankin kanssa siitä, että hän saa käyttöönsä maksua vastaan käyttöönsä reaaliaikaiset kurssitiedot, jotka päivittyvät pörssin kaupankäyntijärjestelmästä hänen käyttöönsä.

Pankki on sopimusehdoissa kohta 8.2 kertonut tallentavansa ja arkistoivansa tiedot asioinnista online-palvelussa, tunnisteen käytöstä ja varmenteen voimassaolon tarkistamisesta ja online-palvelun välityksellä annetuista toimeksiannoista, tehdyistä sopimuksista ja lähetetyistä viesteistä. Sopimusehdoista ei käy ilmi se, mitä tiedot asioinnista online-palvelusta tarkoittavat ja kuinka kauan tällaisia tietoja säilytetään. Sopimusehdoista ei myös käy esille se, kuinka pankki toimii järjestelmän häiriötilanteessa ja miten tieto asiakkaille toimitetaan online-palvelussa.

Arvopaperilautakunnan pyytämän teknisen selvityksen perusteella pankki on näyttänyt toteuttaneen toimeksiannon asiakkaan antamalla tiedoilla oikein, mutta pankin selvitys on jäänyt puuttumaan siltä osin, mitä pankin online –järjestelmä on näyttänyt asiakkaalle hänen toimeksiantonsa syöttöhetkellä. Pankki on asiassa vedonnut järjestelmätekniseen seikkaan. Toisaalta pankki ei ole myöskään luotettavasti selvittänyt sitä, päivittyikö kurssitieto asiakkaalle toimeksiantoa syötettäessä eikä myöskään antanut selvitystä siitä, onko järjestelmän käyttämisessä ollut virheitä ja onko siitä ilmoitettu käyttäjille. Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan pankin tulisi kyetä luotettavasti antamaan edellä mainitun kaltainen selvitys järjestelmästään ja sen logitiedoista.

Pörssistä saatu selvitys Raisiosta osakkeella 08.05.2002 toteutuneista kaupoista, tukee asiakkaan väittämää siitä, ettei hänellä ole ollut käytössään luotettavaa ja oikeaa selvitystä Raision osakkeen oikeasta hinnasta. Asiakasta edeltävät kaupat on tehty korkeammalla hinnalla kuin asiakkaan antamassa toimeksiannossa annettu hinta. Tästä seuraavat kaupat on myös heti tehty korkeampaan hintaan kuin asiakkaan antama myyntitoimeksianto. Asiakkaan antama toimeksianto siis poikkeaa muusta toimeksiantojen hintakehityksestä.

Asiakkaan ja pankin välisessä sopimuksen kohdassa 9.8.3 on välillisen vahingon aiheuttamat seuraukset rajoitettu pois pankin vastuulta. Tämä tarkoittaa, ettei pankki vastaa online-palvelun tai sen välityksellä tarjottavan tai käytettävän finanssipalvelun käytön estymisestä, viivästymisestä tai virheellisyydestä ja palvelussa käytettävän tunnisteen toimimattomuuden tai sen muun palvelun käyttöön vaikuttavan ominaisuuden aiheuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä taikka muista kolmannen osapuolen asiakkaalle esittämistä vaatimuksista.

Arvopaperilautakunta pitää toimeksiannon kohteena olevan arvopaperin kurssikehitykseen liittyvää saamatta jäänyttä voittoa tai syntynyttä tappiota välittömänä vahinkona, joten tapauksessa asiakkaan saamatta jäänyttä voittoa ei arvopaperilautakunnan mukaan voida pitää sopimusehtojen kohdan 9.8.3 mukaisena välillisenä vahinkona, kun tällaista vahinkotilannetta ei myöskään ole nimenomaisesti ehdossa mainittu.

Arvopaperilautakunta katsoo, että koska pankki ei ole pystynyt luotettavasti osoittamaan, että sen ylläpitämän järjestelmä on toiminut häiriöttömästi ja sopimuksen mukaisesti, vastaa pankki tästä häiriöstä asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Vahinko on tässä tapauksessa pidettävä erotusta, joka syntyy asiakkaan antaman toimeksiannon toteutumishinnan ja sen hetkisen todennäköisen todellisen hinnan välisestä erotuksesta. Kyseisessä tapauksessa tämä oli 6000 * 1,54 = 9.240 euroa – 6000 * 1,53 = 9.180 euroa eli yhteensä 60 euroa, jonka arvopaperilautakunta suosittaa pankin korvaamaan asiakkaalle. Muilta osin arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan korvausvaatimus on perusteeton.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia