Haku

APL 9/13

Tulosta

Asianumero: APL 9/13 (2013)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 03.10.2013

Arvopaperinvälitys merkintäoikeus tiedottaminen

Tapahtumatiedot

Asiakas on omistanut pörssissä noteeratun yhtiön A osakkeita ja yhtiö on järjestänyt merkintäoikeusannin. Asiakkaan aikaisemman omistuksen perusteella hänen salkkuunsa on kirjattu 3400 kappaletta merkintäoikeuksia 21.1.2013. Asiakas on ostanut lisää yhtiön A liikkeeseen laskemia merkintäoikeuksia 24.1.2013 toiset 3400 kappaletta ja 31.1.2013 vielä 1700 kappaletta pankin verkkopalvelussa. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyi 31.1.2013 ja merkintä tuli tehdä 6.2.2013 mennessä. Asiakas ei ollut antanut merkintätoimeksiantoa merkintäajan päättymiseen mennessä, jonka vuoksi sekä asiakkaan aikaisemman omistuksen perusteella kirjatut, että asiakkaan ostamat yhtiön A merkintäoikeudet ovat rauenneet arvottomina. Palveluntarjoaja on poistanut rauenneet merkintäoikeudet asiakkaan salkusta.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas kertoo, että pankki ei ollut ohjeistanut häntä merkintöjen tekemisessä riittävällä tavalla, kuten aikaisemmassa yhtiön B osakeannissa, johon asiakas oli osallistunut ja jonka osalta merkintä oli onnistunut asiakkaan haluamalla tavalla. Ostaessaan yhtiön A merkintäoikeuksia, asiakas on ollut siinä uskossa, että hänelle on merkitty uusia osakkeita kohdeyhtiöön. Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki on törkeällä huolimattomuudellaan laiminlyönyt velvollisuutensa ohjeistaa asiakasta merkinnän tekemisessä.

Asiakas vaatii pankkia palauttamaan kaikki hänen merkintäoikeuksien ostoon käyttämänsä varat korvaukseksi merkintäoikeuksien menetyksestä.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan sen menettely on ollut kaikilta osin huolellista ja voimassaolevien sopimusehtojen mukaista. Pankin mukaan asiakkaan vaatimus on perusteeton.

Pankki kertoo lähettäneensä asiakkaalle kolmeen otteeseen sähköisen muistutuksen/huomautuksen yhtiön A osakeannista pankin viestikeskuksen kautta ja ensimmäisellä kerralla myös sähköpostitse. Viestikeskuksessa oli ensin ilmoitus osakeannin alkamisesta ja lisäksi kaksi muistutusta asiasta. Pankin sisäiseen viestikeskukseen lähetetyt viestit olivat ajastettuja osakeannin keston ajaksi (24.1. — 7.2.2013) ja ne poistuivat viestikeskuksesta automaattisesti 7.2.2013.

Pankin mukaan se ei tee asiakkaan puolesta osakemerkintää automaattisesti, vaan osakeanteihin osallistuminen on aina asiakkaan itsensä vastuulla. Pankki toimii merkinnöissä asiamiehen asemassa, ei järjestäjänä. Merkintäoikeuksien irtoaminen tai niiden ostaminen pörssistä eivät itsessään vielä johda siihen, että uusmerkintä tehdään, vaan asiakkaan tulee uusmerkinnän tehdäkseen aina lähtökohtaisesti osallistua osakeantiin pankin verkkopalvelussa. Verkkopalvelu tarjoaa osakeannin yhteydessä mahdollisuuden lukea antia koskevat lisäohjeet.

Pankki kertoo myös suorittavansa asiakkaistaan arvopaperimarkkinalain mukaisen soveltuvuusarvioinnin, jonka avulla pankki varmistaa, että asiakkailla on tarpeeksi tietämystä ja kokemusta arvopaperikaupasta sellaisilla arvopapereilla, joita he haluavat ostaa tai myydä. Arvioinnissa erotellaan yksinkertaiset ja monimutkaiset arvopaperit. Monimutkaisiin arvopapereihin kuuluvat sellaiset arvopaperit, joiden osalta asiakkaiden on vaikeampi ymmärtää arvopaperin tarkempi rakenne, ominaisuudet ja riskit. Näihin arvopapereihin katsotaan myös liittyvän tietty taloudellisen menetyksen riski. Merkintäoikeudet liittyvät yleensä yritystapahtumaan ja niillä käydään kauppaa rajoitetun ajan. Monimutkaisten arvopapereiden haltijan tulee ymmärtää oikeuksiin ja tapahtumaan liittyvät erityisehdot ja voimassaoloajat.

Merkintäoikeudet kuuluvat pankin sisäisen asiakasluokittelun mukaan monimutkaisten arvopaperien piiriin. Jos tietty asiakas haluaa tehdä toimeksiantoja tällaisilla arvopapereilla, pankki arvioi sen, että hänellä on riittävästi tietoa ymmärtääkseen mitä kaupankäynti kyseisellä arvopaperilla merkitsee. Soveltuvuusarviointi suoritetaan esittämällä asiakkaalle joukko kysymyksiä. Arviointi suoritetaan ainoastaan ensimmäisellä kerralla, kun asiakas tekee kauppaa monimutkaisilla arvopapereilla. Toimeksianto otetaan vastaan vain, jos asiakkaalla on tehtynä merkintäoikeuskaupankäyntiä koskeva soveltuvuusarviointi.

Asiakas on suorittanut pankin monimutkaisten arvopapereiden kaupankäyntiin liittyvän soveltuvuusarvioinnin verkkopalvelussa kattaen merkintäoikeudet, tietyt ETF:t ja osakeindeksiobligaatiot. Näin ollen pankin käsityksen mukaan asiakkaan voidaan edellyttää ymmärtäneen, tai hänen olisi ainakin tullut ymmärtää, että pelkkä merkintäoikeuksien hankinta ei tässä riitä, vaan että hänen tulee vielä itse suorittaa yhtiötapahtuman uusmerkintä erikseen pankin verkkopalvelun kautta, mikäli asiakas halusi merkitä uusia osakkeita omistamiensa merkintäoikeuksien nojalla. Merkintäoikeus antaa oikeuden mutta ei velvoita tekemään maksullista uusmerkintää.

Pankki on tuonut esille myös, että asiakas oli aiemmin vuonna 2009 osallistunut yhtiön B osakeantiin merkitsemällä itse osakkeita antitapahtumassa omistamiensa merkintäoikeuksien nojalla. Asiakas on tuolloin lukenut antia koskevan tiedotteen viestikeskuksessa ja onnistunut tekemään merkinnät, vaikka viestikeskuksessa oleva ilmoitus ei ollut sisältänyt yksityiskohtaisia merkintäohjeita.

Asiakkaan ja pankin välillä on voimassa säilytyssopimus, jonka yleisten ehtojen kohdan B.1.4 mukaan arvopaperin liikkeeseenlaskija vastaa vuosikertomusten, osavuosikatsausten, tarjousesitteiden ja muiden tietojen jakelusta. Esitteitä ja muuta tietoa tarjouksista ei yleensä välitetä. Pankin saatua tiedon tarjouksesta asiakas saa tiivistelmän siitä. Samalla asiakkaalle ilmoitetaan, mistä hän voi saada lisätietoja tarjouksesta. Asiakasta muistutetaan ehdoissa siitä, että tiedot yhtiötapahtumista (arvopaperien liikkeeseenlasku, lunastus ja takaisinosto) tarjotaan sisään kirjautuneelle asiakkaalle vain pankin kotisivujen kautta.

Yleisten ehtojen kohtien B.2.3 ja B.3.1 nojalla pankin velvollisuus on ilmoittaa asiakkaalle hyvissä ajoin osakemerkinnän viimeisestä päivästä. Pankki on sitoutunut toteuttamaan osakkeiden uusmerkinnän ainoastaan, mikäli asiakas on antanut erityiset ohjeet uusmerkinnän tekemiseksi.

Pankin säilytyssopimuksen yleisten ehtojen kohdan G.10 mukaan pankki ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista vahingoista tai muista seurauksista, jos pankki on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Välillisistä vahingoista ei vastata, jos vahinko ei ole pankin törkeän huolimattomuuden aiheuttamaa.

Pankin näkemyksen mukaan sen toiminta asiakkaan tapauksessa on ollut kaikilta osin huolellista ja sopimusehtojen mukaista. Merkintäoikeusanteihin osallistuminen on lähtökohtaisesti aina asiakkaan omalla vastuulla. Pankki on tiedottanut merkintäoikeusannista viestikeskuksessaan ja verkkopalvelunsa kautta sopimusehtojen mukaisesti. Lisäksi asiakas voi aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, joka auttaa asiakkaiden kysymyksissä liittyen pankin verkkopalvelun käyttöön.

Asiakas on myös suorittanut soveltuvuusarvioinnin pankin verkkopalvelussa mahdollistaen kaupankäynnin monimutkaisilla arvopapereilla, minkä perusteella pankki voi perustellusti edellyttää, että asiakas ymmärtää merkintäoikeuksien ominaisuudet ja niihin liittyvät sitoumukset. Tästä johtuen pankki pitää asiakkaan vaatimusta perusteettomana.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien ja reklamaatiota koskevan kirjeenvaihdon lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Pankin säilytyssopimuksen yleiset ehdot.
  • Pankin viestikeskuksen kautta lähetetty viesti ajalta 24.1.-7.2.2013, jossa kehotetaan asiakasta vastaamaan yhtiötapahtumaa koskevaan tarjoukseen viimeistään 6.2.2013 verkkopalvelun ”omat yhtiötapahtumat” osiossa.
  • Pankin verkkopalvelusta saatavilla olleet yhtiön A merkintäoikeusantia koskevat lisäohjeet. Lisäohjeissa on yksityiskohtaisesti selvitetty merkintäoikeuksiin liittyvä mahdollisuus merkitä yhtiön A osakkeita, merkinnän tekemisen ajankohta, merkintäoikeuksien raukeaminen arvottomina niiden jäädessä käyttämättä ja asiakkaan mahdollisuus myydä merkintäoikeudet viimeistään 31.1.2013, jos asiakas ei halua merkitä yhtiön A osakkeita.
  • Pankin vuonna 2009 lähettämä viesti yhtiön B osakeantiin liittyen sekä 11.3.2013 lähettämä viesti yhtiön C osakeantiin liittyen sekä kaksi verkkopalvelun viestikeskuksessa 7.2.2013 asti näkynyttä viestiä liittyen riidanalaiseen yhtiön A merkintäoikeusantiin osallistumisesta. Yhtiön B osakeantiin liittyvässä viestissä pankki muistuttaa asiakasta antamaan vastauksensa yhtiötapahtumaan verkkopalvelun salkku-osiossa omien yhtiötapahtumien kohdalla. Lisäksi on muistutettu viimeisestä vastauspäivästä. Yhtiön C osakeantia koskevassa viestissä on kerrottu merkintäoikeusannista ja annettu asiakkaalle kaksi vaihtoehtoa 1. haluan sijoittaa lisää rahaa ja 2. en halua sijoittaa lisää rahaa. Vaihtoehdon 1. kohdalla on kehotettu myymään merkintäoikeudet pörssissä ja vaihtoehdon 2. kohdalla on selostettu yksityiskohtaisesti merkintätoimeksiannon antaminen pankin verkkopalvelussa. Yhtiön A merkintäoikeusantia koskevista viesteistä ensimmäisessä on kehotettu asiakasta myymään merkintäoikeudet viimeistään 31.1.2013, jos hän ei halua merkitä uusia osakkeita. Lisäksi on kerrottu, että merkintäaika jatkuu aina 6.2.2013 klo 20:00 asti. Toisessa viestissä on kerrottu yhtiön A osakeannin merkintäajan päättymisestä 6.2.2013 ja kerrottu, että mikäli asiakas ei ole vielä tehnyt merkintää, hän voi tehdä sen pankin verkkopalvelussa. Viestissä on todettu myös, että merkintäoikeudet muuttuvat arvottomiksi osakeannin jälkeen.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse pankin tarjoamasta rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelusta ja palveluun liittyvistä menettelytavoista ja vaatimuksista sekä siitä, millä tavalla ja kenen vastuulla näihin liittyvät tiedonantovelvollisuudet on katsottava tulleen täytetyiksi.

Sijoituspalvelulain (14.12.2012/747) 10 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan: ”Sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaan edun mukaisesti.” Lisäksi arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) 1 luvun 2 §:ssä todetaan seuraavaa: ”Arvopaperimarkkinoilla ei saa menetellä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti.”
Rahoitustarkastus (nyk. Finanssivalvonta) on antanut standardin 2.3 Rahoituspalvelusopimukset, jossa todetaan yleisesti sopimusten vähimmäissisällön osalta kohdassa 6.6 seuraavaa: ”Sopimuksen perusteella toimitettavat ilmoitukset ja asiakasraportointi. Sopimuksessa on mainittava, miten sopimusta koskevista asioista ilmoitetaan toiselle osapuolelle ja milloin tämän katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon.

Sopimuksessa tulee sopia, miten ja mitä tietoja palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle palvelusta tai sen käytöstä.”

Lisäksi samassa standardissa todetaan, että säilytyssopimuksella tarkoitetaan arvo-osuustilisopimusta ja muuta säilytyssopimusta sekä lausutaan niiden osalta erityisesti kohdassa 7.5.2 vielä seuraavaa:

”Sopimuksessa tulee määritellä säilyttäjälle kuuluvat hoitotoimenpiteet ja se, milloin säilyttäjälle syntyy velvollisuus ryhtyä säilytettävää omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa tulisi mainita, ettei säilyttäjällä ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sovittuihin toimenpiteisiin.”

Perustelut

Lautakunta katsoo, että ensisijainen tiedottamisvastuu osakeannista ja siihen liittyvistä seikoista on osakeannin järjestävällä yhtiöllä eikä pankilla, mutta pankki on asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen perusteella sitoutunut tiedottamaan sen säilytettävinä oleviin arvopapereihin liittyvistä osakeanneista ja huolehtimaan siihen liittyvistä merkinnöistä asiakkaan antaman erillisen toimeksiannon mukaisesti.

Lautakunta toteaa, että pankin ja asiakkaan välisen säilytyssopimuksen yleisten ehtojen mukaan pankki on sitoutunut ilmoittamaan asiakkaalle hyvissä ajoin merkintäoikeusantiin liittyvästä viimeisestä merkintäpäivästä. Lisäksi pankki on sitoutunut toteuttamaan asiakkaan antaman merkintätoimeksiannon.

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että pankki on tiedottanut asiakkaalle yhtiön A merkintäoikeusannista kahdella viestillä, jotka ovat olleet pankin verkkopalvelussa näkyvissä asiakkaalle 7.2.2013 asti. Ensimmäisessä viestissä on kehotettu asiakasta myymään merkintäoikeudet viimeistään 31.1.2013, jos hän ei halua merkitä uusia osakkeita. Lisäksi on kerrottu, että merkintäaika jatkuu aina 6.2.2013 klo 20:00 asti. Toisessa viestissä on kerrottu yhtiön A osakeannin merkintäajan päättymisestä 6.2.2013 ja kerrottu, että mikäli asiakas ei ole vielä tehnyt merkintää, hän voi tehdä sen pankin verkkopalvelussa. Samassa viestissä on myös todettu, että merkintäoikeudet muuttuvat arvottomiksi osakeannin jälkeen. Asiakkaan mukaan viesteissä ei kuitenkaan ollut riittäviä ohjeita siitä kuinka osakkeiden merkintä tulisi teknisesti suorittaa. Asiakas on vedonnut yhtiön B ja C osakeanteja koskeviin pankin viesteihin, joissa on ollut yhtiön A merkintäoikeusantiin liittyviä viestejä yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, missä verkkopalvelun osiossa asiakas voi antaa vastauksensa yhtiötapahtumaa koskevaan tarjoukseen.

Lautakunta katsoo, että pankki on lähettämillään viesteillä täyttänyt säilytyssopimuksen ehtoihin sisältyvät merkintäoikeusantia koskevat velvoitteensa. Pankin viestit ovat sisältäneet yleisten sopimusehtojen edellyttämät tiedot yhtiön A osakeannin viimeisestä merkintäpäivästä. Se seikka, että pankki on antanut eräiden muiden yhtiöiden osakeantien yhteydessä yksityiskohtaisia ohjeita merkinnän tekemisestä verkkopalvelussa, ei perusta pankille laajempaa ilmoittamisvelvoitetta kuin asiakkaan ja pankin välisessä sopimuksessa on sovittu. Lisäksi pankin verkkopalvelussa on ollut saatavilla yhtiön A osakeantia koskeva yksityiskohtainen ohjeistus merkinnän tekemisestä.

Lautakunta toteaa lisäksi, että verkkopalvelu on yleensä edullisempaa kuin henkilökohtainen asiointi ja edullisuuden vastapainona korostuu asiakkaan oma vastuu verkkopankissa tehtävistä toiminnoista. Jos asiakas ei halua kantaa tätä riskiä, asiakkaalla on mahdollisuus korvausta vastaan hankkia pankilta yksilöllisempiä palveluja.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on täyttänyt velvoitteensa asiakasta kohtaan eikä se ole siten velvollinen korvaamaan merkintäoikeuksien raukeamisesta asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa.

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Norros, Kajala, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Koskinen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia