Haku

APL 9/08

Tulosta

Asianumero: APL 9/08 (2008)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 18.12.2008

Arvopaperinvälitys listaamaton arvopaperi järjestelmävirhe

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 9.1.2008 päivätyn valituksen. Lisäksi asiakas on toimittanut 11.4. ja 26.5.2008 päivätyt lisävastineet sekä 25.6.2008 ilmoittanut, ettei hänellä ole asiassa enää lisää lausuttavaa. Asiakas vaatii, että välittäjän on toteutettava sen peruuttamat arvopaperikaupat ja maksaa kauppahinnoille viivästyskorkoa alkuperäisistä selvityspäivistä lukien. Toissijaisesti asiakas vaatii välittäjää korvaamaan asiasta hänelle arvopapereiden uudelleenmyynnissä realisoituneesta alkuperäistä alemmasta kauppahinnasta aiheutuneen vahingon, yhteensä 18.545,62 euroa viivästyskorkoineen kauppojen selvityspäivistä lukien.

Tapahtumien kulku

Asiakas antoi 18.12.2007 toimeksiannon myydä kahdeksan kappaletta tietyn osuuskunnan osuuksia. Kaupat toteutuivat samana päivänä, jonka jälkeen välittäjä lähetti asiakkaalle samana päivänä online-palvelunsa kautta ilmoituksen kauppojen perumisesta. Syynä oli ilmoituksen mukaan osuuskunnan osuuksien pilkkoutuminen (split) ja sitä seurannut merkittävä väärinhinnoittelu. Asiakas toimitti välittäjälle samana ja seuraavana päivänä vastineet, joissa asiakas ilmoitti, että oikeustoimi sitoo ostajaa ja myyjää, eikä asiakas hyväksy purkua. Välittäjä selvitti 18.12.2007 toteutuneet kaupat 19.12.2007.

Asiakas antoi myös 19.12.2007 toimeksiannon myydä osuuskuntaosuuksia kaksi kappaletta. Kaupat toteutuivat samana päivänä ja välittäjä selvitti ne 27.12.2007. Asiakkaan käsityksen mukaan välittäjä ilmeisesti kuitenkin 28.12.2007 kirjasi suoritetun kauppahinnan suuruisen vähennyksen asiakasvaratilille ja palautti samassa yhteydessä kaupan kohteena olleet arvo-osuudet arvo-osuustilille. Peruuttamisesta ei asiakkaalle ilmoitettu muutoin kuin lähettämällä 3.1.2008 tilinylitysilmoitus.

Asiakas antoi vielä 28.12.2007 kolmannen toimeksiannon myydä osuuksia kolme kappaletta. Tämän toimeksiannon välittäjä jätti selvittämättä, eikä ilmoittanut asiakkaalle asiasta mitään.

Kauppojen peruminen

Välittäjä perusteli 18.12.2007 lähettämässään ilmoituksessaan ensimmäisten kauppojen peruuttamista arvopapereiden väärinhinnoittelulla. Asiakkaan mielestä asiaa ei voi näin perustella. Asiakkaan mukaan välittäjä on ilmeisesti soveltanut palvelussaan jonkin markkinapaikan markkinasääntöä. Arvopaperikauppaa ei kuitenkaan ole tehty markkinapaikassa eikä sopimuksessa ole sovittu minkään markkinapaikan markkinasääntöjen soveltamisesta.

Asiakas vastasi välittäjälle heti 18.12.2007 ja ilmoitti, että ei hyväksy kauppojen perumista. Asiakas antoi välittäjälle vielä seuraavana päivänä tarkemmin perustellun vastauksen, jossa myös pyysi välittäjältä mahdollisimman nopeaa kirjallista vastausta. Kun välittäjä ei toimittanut asiakkaalle mitään selvitystä eikä muuttanut online-palvelussa olleita osuuskuntaosuuksien hintavaihtelurajoja, asiakas katsoi välittäjän hyväksyneen asiakkaan esittämän argumentaation sopimuksen sisällöstä. Välittäjä vastasi asiakkaan reklamaatioon 21.12.2007, mutta välittäjän vastaus ei sisällä perusteluja. Asiakkaalle jäi epäselväksi, millä oikeudellisella perusteella kaupat peruttiin.

Välittäjän 18.12.2007 ilmoituksessa toteamat seikat eivät ole relevantteja asiakkaan ja välittäjän välisen kaupankäyntisopimuksen kannalta. Välittäjä myönsi tämän seikan omalla toiminnallaan 1) jättämällä vastaamatta sopimuksen argumentointia 19.12.2007 koskevaan viestiin, 2) olemalla muuttamatta osuuksien hintavaihtelurajoja ja 3) selvittämällä 19.12.2007 toteutuneet kaupat normaalisti. Kun välittäjä selvitti asiakkaan 19.12.2007 tekemät kaupat normaalisti, tämä vahvisti asiakkaalle välittäjän em. hyväksymisen.

Asiakkaan mukaan välittäjä ei voi purkaa yksipuolisella ilmoituksella kauppoja syyllistymättä sopimusrikkomukseen. Listaamattomilla arvopapereilla käytävää kauppaa koskevan sopimusliitteen mukaan

”pankki vastaanottaa ja välittää Asiakkaan Palvelussa kulloinkin määriteltyjen hintavaihtelurajojen puitteissa olevat osto- ja myyntitoimeksiannot sellaisenaan valvomatta ja muutoinkaan puuttumatta sijoituskohteen kauppahintaan”.

Sopimuskohta määrittelee nimenomaisesti kaupankäyntipalvelun sisällön ja osapuolten keskinäisen aseman. Välittäjä on sopimuksessa itse rajannut oman roolinsa online-palvelun käyttämän kaupankäyntijärjestelmän tekniseksi toteuttajaksi eikä rooli voi mm. lainsäädännöstä ja välittäjän toimiluvasta johtuen ollakaan muu. Välittäjä on rikkonut sopimusta peruuttamalla myyjää ja ostajaa sitovan kaupan, joka on tehty välittäjän itsensä määrittelemissä hintavaihtelurajoissa. Asiakas selvitti välittäjälle 19.12.2007 lähettämässään viestissä sopimuksen sisällön ja välittäjän sopimusperusteisen aseman. Välittäjä on viimeistään tämän viestin jälkeen tahallisesti jättänyt noudattamatta sopimusta peruuttaessaan 19.12.2007 ja 28.12.2007 toteutuneet kaupat.

Asiakkaaseen luvattiin ottaa yhteyttä välittäjän toimihenkilön loman jälkeen. Välittäjän mukaan asiakkaan olisi 18.12.2007 toimeksiantoa tehdessään huomioida online-palvelussa näkynyt omistettujen osuustodistusten määrä, joka näytti pilkkoutumisen. Asiakkaan mukaan hän ei ole kiinnittänyt seikkaan huomiota, joten hän ei voi ottaa asiaan kantaa. Asiakas ei myöskään koko aikana havainnut online-palvelun toiminnassa ongelmia eikä välittäjä ole esittänyt ongelmista mitään selvitystä. Ongelmien on pitänyt vaikuttaa järjestelmään ainakin 18.–19. sekä 22.–28.12.2007, joten voidaan perustellusti kysyä, miksi väitettyä ongelmaa ei ole korjattu. Toisaalta väite teknisistä ongelmista on vailla oikeudellista merkitystä, koska palvelu on toiminut listaamattomien arvopapereiden kaupankäyntijärjestelmänä siten, että asiakkaat ovat halunneet käydä hintavaihtelurajojen puitteissa sitovaa kauppaa.

Reklamaatiovelvollisuus

Mikäli välittäjällä katsottaisiin olevan kauppojen suhteen purkuperuste, välittäjä kuitenkin laiminlöi sopimusperusteisen reklamaatiovelvollisuutensa 19.12.2007 ja 28.12.2007 tehtyjen kauppojen osalta. Välittäjä on korvausvelvollinen näiden kauppojen perumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Ensimmäinen kauppa tehtiin 19.12.2007, jolloin se tuli välittäjän tietoon. Sijoituspalvelun yleisten sopimusehtojen mukainen seitsemän päivän reklamaatioaika oli kulunut, kun välittäjä 28.12.2007 teki kirjauksia asiakasvaratilille. Mitään ilmoitusta peruuttamisesta ei asiakkaalle annettu eikä välittäjän tekemistä kirjauksista myöskään ilmoitettu asiakkaalle ennen tilinylitysilmoitusta 3.1.2008. Välittäjällä ei ollut oikeutta puuttua asiakkaan asiakasvaroihin ilman asiakkaan suostumusta. Viimeisen 28.12.2007 toteutuneen kaupan välittäjä jätti kokonaan selvittämättä, eikä ilmoittanut peruuttamisesta asiakkaalle mitään. Tätä ei voida pitää välittäjän taholta sopimuksen tarkoittamana reklamaatioilmoituksena, varsinkin kun asiakas on asiaa välittäjältä 3.1.2008 nimenomaisesti tiedustellut.

Välittäjän mukaan se yritti tavoittaa asiakasta puhelimitse useita kertoja. Samoin välittäjän mukaan se lähetti asiakkaalle 4.1.2008 sähköpostia. Välittäjällä on online-palvelussaan asiakkaan voimassaolevien yhteystietojen päivityspalvelu. Asiakas poisti asiakastiedoistaan yli puoli vuotta aikaisemmin sähköpostiosoitteen, jonne välittäjä 4.1.2008 lähetti sähköpostia. Asiakas tarkisti tämän sähköpostin 16.1.2008, jolloin havaitsi viestin. Asiakas reklamoi samana päivänä välittäjää vanhentuneen ja asiakastiedoista aikoja sitten poistetun sähköpostiosoitteen käyttämisestä. Asiakkaan voimassa olevissa yhteystiedoissa ei ole ollut voimassa olevaa puhelinnumeroa, koska häntä ei tavoita päivisin puhelimella. Kun välittäjän 4.1.2008 lähettämä sähköposti lähetettiin yli puoli vuotta aikaisemmin asiakastiedoista poistettuun sähköpostiosoitteeseen, ei välittäjän voida katsoa reklamoineen 28.12.2007 tehdystä arvopaperikaupasta. Sillä seikalla, että asiakas sattumalta sai viestin noin kaksi viikkoa reklamaatioajan päättymisen jälkeen, ei ole asiassa oikeudellista merkitystä.

Välittäjä on myös 19.12.2007 ja 28.12.2007 tehtyjen kauppojen osalta rikkonut em. sopimusehtoa. Kun välittäjä ei ole reklamoinut 19.12.2007 ja 28.12.2007 tehdyistä kaupoista on välittäjä hyväksynyt kaupat.

Osuuskuntaosuuksien arvo ja kauppojen vastapuoli

Välittäjä on viitannut osuuskuntaosuuksilla järjestelmässä vuonna 2007 tehtyihin kauppoihin. Asiakkaan mukaan osuuskunnan siirryttyä arvo-osuusjärjestelmään kesällä 2007, ovat ainoat palvelussa tehdyt kaupat nyt kyseessä olevat kaupat. Välittäjän kaupankäynti- ja hintaväitteet eivät ole todellisia.

Välittäjä on ilmoittanut, että kauppojen toisena osapuolena oli toinen asiakas. Asiakas katsoo, että välittäjä ei ole näyttänyt, ettei kyseessä olisi välittäjän sisäpiiriin kuuluva taho, jonka intressissä välittäjä on toiminut.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Välittäjä on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 7.3.2008 päivätyn vastineen. Lisäksi välittäjä on toimittanut 9.5. ja 18.6.2008 päivätyt lisävastineet. Välittäjän näkemyksen mukaan asiakkaan väitteet ja vaatimukset ovat perusteettomia.

Välittäjän mukaan sitovan kaupan syntymiselle ei ollut edellytyksiä osuuskuntaosuuden pilkkoutumisesta johtuen. Mikäli kauppoja ei olisi peruttu, asiakas olisi saanut perusteetonta etua satakertaisesti käypään hintaan verrattuna. Välittäjä ei ole missään vaiheessa myöntänyt asiakkaan toimenpiteitä oikeiksi tai hyväksynyt niitä. Välittäjä ei ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen peruuttaessaan kaupat.

Sovellettavat säännökset ja sopimukset

Asiakkaan allekirjoittama listaamattomien arvopapereiden kaupankäyntiä koskeva sopimusliite täydentää osapuolten välistä sijoituspalvelusopimuskokonaisuutta. Liitteen mukaisesti listaamattomilla arvopapereilla käytävään kauppaan ”sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevia sijoituspalvelusopimuksen sopimusehtoja soveltuvin osin”. Yleisten ehtojen mukaisesti sopimukseen sovelletaan ”yleisten ehtojen ohella kunkin Markkinapaikan maan lakia sekä Markkinasääntöjä”. Markkinasäännöt ovat sijoituspalvelusopimuksen yleisten ehtojen mukaan ”voimassa olevan lainsäädännön perusteella annetut päätökset ja viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä Markkinapaikkojen säännöt, ohjeet ja määräykset, markkinoiden itsesääntely ja kulloinkin sovellettava kauppatapa”. Lisäksi sijoituspalvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia.

Tapahtumien kulku

Kaupan kohteena ollut osuuskuntaosuus pilkkoutui 17.12.2007 1:100, joten osuuden noin 1.720 euron hinta pilkkoutui noin 17 euroon. Pilkkoutumisen seurauksena kaupankäyntipalvelusta olisi pitänyt poistua ennen 18.12.2007 annetut toimeksiannot, mutta manuaalisen virheen vuoksi näin ei tapahtunut. Tämän vuoksi palvelussa oli 18.12.2007 satakertaisella hinnalla olevia ostotoimeksiantoja, jotka oli annettu marras–joulukuussa. Järjestelmän hintavaihtelurajan oli pitänyt määrittyä uudelleen osuuden pilkkoutumisen jälkeen, joten toimeksiantojen antaminen nyt toteutuneisiin hintoihin ei olisi pitänyt olla mahdollista.

Asiakas antoi 18.12.2007 myyntitoimeksiannon osuuksista rajahintaan 898 euroa, josta osa toteutui pian (viisi kappaletta 1.720 eurolla ja kolme kappaletta 1.730 eurolla). Kun välittäjä huomasi, että kauppa toteutui pilkkoutumisen jälkeen satakertaisella hinnalla, yritti välittäjä tavoittaa asiakasta useamman kerran puhelimitse. Välittäjä perui kaupan 18.12.2007 hetki sen toteutumisen jälkeen ja ilmoitti asiasta asiakkaalle online-palvelun välityksellä hetkeä myöhemmin. Asiakas vastasi ilmoitukseen kahdella viestillä samana ja seuraavana päivänä.

Ilmoituksesta huolimatta asiakas antoi 19.12.2007 toisen myyntitoimeksiannon samoista osuuskuntatodistuksista. Tämä toimeksianto toteutui lähes välittömästi ja kauppa selvitettiin 27.12.2007. Asiakas siirsi samana päivänä kaupasta saamansa varat pois tililtään, vaikka tiesi 18.12.2007 ja 21.12.2007 annettujen ilmoitusten perusteella välittäjän kannan ko. hintaan toteutettavien kauppojen osalta. Asiakkaalle ilmoitettiin myös viestissä 21.12.2007, että häneen otetaan asiasta uudestaan yhteyttä. Välittäjä yritti tavoittaa asiakasta 28.12.2007 ja myös perui kaupat. Myydyt osuudet palautettiin asiakkaan salkkuun, ja tiliä veloitettiin kauppahintaa vastaavalla määrällä. Asiakas oli yhteydessä välittäjään tiliä koskevan veloituksen osalta, ja tiliä hyvitettiin kauppahintaa ja siihen asti kertynyttä viivästyskorkoa vastaavalla määrällä. Hyvityksestä huolimatta asiakkaan haltuun jäi perutun kaupan kaksi osuuskuntaosuutta. Välittäjä ilmoitti, että se ei kuitenkaan luovu saatavastaan.

Välittäjän 21.12.2007 antamasta ilmoituksesta huolimatta asiakas antoi kolmannenkin myyntitoimeksiannon 22.12.2007. Kolmannen toimeksiannon perusteella toteutuneet kaupat peruttiin toisen toimeksiannon kauppojen perumisen yhteydessä 28.12.2007. Tekninen häiriö mahdollisti asiakkaan 18.12.2007 tekemien toimenpiteiden toistumisen 19. ja 28.12.2007.

Kauppojen peruminen

Kun asiakas 18.12.2007 antoi ensimmäisen toimeksiannon, palvelun syöttösivulla näkyi asiakkaan omistamien osuuksien määränä 5.500 kappaletta, vaikka aikaisempi määrä oli 55 kappaletta. Kappalemäärän muutoksen vuoksi asiakkaan täytyi tietää pilkkoutumisesta. Sama kappalemäärä näkyi palvelussa myös 19.12.2007 ja 22.12.2007. Asiakas hyödynsi tietoisesti järjestelmän teknistä häiriötä vielä kaksi kertaa, vaikka asiakkaalle oli 18.12.2007 ilmoitettu ensimmäisen kaupan perumisesta ja pilkkoutumisesta. Asiakkaan kauppa- ja oikeustieteellisen koulutuksen perusteella asiassa ei voinut olla kysymys ymmärtämättömyydestä. Vaikka asiakas ei olisi kappalemäärän muutosta huomannut, asiakas oli saanut tiedon pilkkoutumisesta viimeistään 18.12.2007.

Online-sijoituspalvelusopimuksen ehtojen kohdan 4.3 mukaan

”pankilla on oikeus asiakasta kuulematta peruuttaa asiakkaan toimeksianto tai toimeksiannon perusteella syntynyt kauppa, mikäli toimeksianto tai kauppa on pankin tai markkinapaikan näkemyksen mukaan markkinasääntöjen vastainen”.

Välittäjän mukaan markkinasäännöt kattavat markkinapaikan sääntöjen lisäksi myös kulloinkin sovellettavan kauppatavan. Välittäjän mukaan toteutuneet kaupat olivat sovellettavan kauppatavan ja lain vastaisia. Vaikka kaupat eivät ole syntyneet markkinapaikalla, OMX Nordic Exchange Helsinki voi arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamiseksi tai muusta erityisen painavasta syystä peruuttaa kaupan, joka johtuu 1) ilmeisen selvästä erehdyksestä tai virheestä, jonka on aiheuttanut OMX Nordic Exchange Helsingin välittäjän tai välittäjän asiakkaiden tekninen tai manuaalinen virhe, 2) kiistattomasta ja huomattavasta lain, määräysten tai Norex-sääntöjen keskeisten säännösten rikkomisesta tai 3) kaupankäynti ja/tai selvitysjärjestelmässä ilmenneistä teknisistä häiriöistä, joihin välittäjä ei voi vaikuttaa.

Välittäjä ei puuttunut sijoituskohteen kauppahintaan sinänsä, vaan siihen, että pilkkoutumisesta huolimatta annetut ostotoimeksiannot eivät olleet poistuneet järjestelmästä ja järjestelmän hintavaihteluraja (±50 % viimeisestä kaupasta) oli väärä. Kauppoja syntyi näin ollen selkeästi käypää hintaa vastaamattomalla hinnalla.

Kyseessä oleva osuuskuntaosuus otettiin pankin listaamattomien arvopaperien kaupankäyntiin kaupankäynnin kohteeksi toukokuussa 2007. Tällöin arvopaperille asetettiin ns. vertailuhinta, joka ei näy asiakkaille. Palveluun on asetettu ±50 %:n hintavaihteluraja, jonka puitteissa toimeksiantoja voi toteuttaa. Raja määrittyy kulloinkin viimeisen tehdyn kaupan perusteella. Mikäli kauppoja ei ole tehty, raja määrittyy alkuperäisen vertailuhinnan perusteella. Välittäjän palvelussa ei käyty kyseisellä arvopaperilla kauppaa ennen asiakkaan 18.12.2007 tekemää kauppaa. Ratkaisevaa asiassa on, että osuuskuntaosuus oli pilkkoutunut ja sen seurauksena ns. vertailuhinnan (ja hintavaihtelurajojen) olisi pitänyt muuttua ja kaikkien aiemmin annettujen toimeksiantojen olisi pitänyt poistua palvelusta. 18.12.2007 oli kyseessä manuaalinen virhe ja myöhemmin tekninen häiriö. Asiaa korjattiin, mutta valitettavasti se toistui. Alkuperäinen, asiakkaalle näkymätön vertailuhinta palautui kaupankäyntijärjestelmään alkuperäiselle tasolle.

Reklamointivelvollisuus

Välittäjä reklamoi asiakkaalle online-palvelun välityksellä ensimmäinen kaupan perumisesta. Toinen ja kolmas toimeksianto ovat koskeneet samoja osuuskuntaosuuksia, joten asiakkaan on tullut ymmärtää välittäjän kanta myös niihin. Asiakasta yritettiin tavoittaa asiakkaan antamasta matkapuhelinnumerosta jokaisen kaupan perumisen yhteydessä. Lisäksi asiakkaalle lähetettiin sähköpostia koko valitusta koskevan asian osalta 4.1.2008.

Osuuskuntaosuuksien arvo ja kauppojen vastapuoli

Mikäli välittäjä katsottaisiin korvausvelvolliseksi, välittäjä toteaa, että asiakkaan myymien osuuskuntaosuuksien todellinen arvo markkinoilla oli 18.12.2007–5.3.2008 välisenä aikana 17–21 euroa kappaleelta. Osuuksilla on käyty kauppaa muuallakin.

Kaikissa kaupoissa vastapuolena on ollut välittäjän toinen asiakas, jokaisessa eri asiakas.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, oliko välittäjällä oikeus peruttaa asiakkaan toimeksiannon perusteella toteutunut kauppa ja täyttikö välittäjä asiassa reklamointivelvollisuutensa.

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoituspalvelusta, josta on säännelty sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 5 §:ssä ja arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 luvussa (923/2007). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän standardin 2.1 rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.

Asiakkaan ja välittäjän välisessä sopimussuhteessa noudatetaan välittäjän laatimia sijoituspalvelun yleisiä sopimusehtoja sekä online-palvelun ehtoja, jotka hän on itse hyväksynyt. Sijoituspalvelusopimukseen sisältyy erillinen listaamattomilla arvopapereilla käytävää kauppaa koskeva liite, jolla täydennetään sijoituspalvelusopimuksen ehtoja. Liitteen mukaan asiakkaan tulee lisäksi tutustua välittäjän palvelussa esitettyyn ohjeistukseen koskien listaamattomilla arvopapereilla käytävää kauppaa.

Kauppojen peruminen

Välittäjän mukaan järjestelmään annettu toimeksianto voi täsmäytyä kaupaksi ainoastaan toisen järjestelmään annetun toimeksiannon kanssa. Tarjousten kohdatessa kauppa toteutuu automaattisesti reaaliajassa ilman välittäjän erillistä toimenpidettä. Välittäjän mukaan järjestelmässä käytetään ns. hintavaihtelurajaa, joka on pääsääntöisesti ±50 % edellisen päivän viimeisestä kaupasta. Mikäli annettu toimeksianto ei ole hintavaihtelurajan puitteissa, jää toimeksianto odottamaan järjestelmään. Välittäjän asiakkaille suunnatuissa ohjeissa todetaan erikseen, että kyseessä ei ole markkinapaikka eikä välittäjä seuraa muiden välittäjien kautta listaamattomilla arvopapereilla tehtyjen kauppojen hintatasoa.

Asiakas on vedonnut asiassa listaamattomilla arvopapereilla käytävää kauppaa koskevaan sopimusliitteeseen, jonka mukaan välittäjä ”vastaanottaa ja välittää Asiakkaan Palvelussa kulloinkin määriteltyjen hintavaihtelurajojen puitteissa olevat osto- ja myyntitoimeksiannot sellaisenaan valvomatta tai muutoinkaan puuttumatta sijoituskohteen kauppahintaan”. Asiakkaan mukaan välittäjän rooli oli toimia kaupankäyntijärjestelmän teknisenä toteuttajana eikä sillä ollut oikeutta peruuttaa kauppoja väärinhinnoittelun perusteella. Välittäjän mukaan se ei puuttunut asiassa kauppahintaan vaan siihen, että sen järjestelmässä olleen virheen vuoksi annetut ostotoimeksiannot eivät poistuneet järjestelmästä ja hintavaihteluraja oli asetettu väärin.

Välittäjän mukaan sillä oli kuitenkin online-sijoituspalvelusopimuksen ehtojen mukaan oikeus peruuttaa kaupat, koska kaupat olivat markkinasääntöjen vastaisia. Sopimuksen kohdan 4.3 mukaan ”pankilla on oikeus asiakasta kuulematta peruuttaa asiakkaan toimeksianto tai toimeksiannon perusteella syntynyt kauppa, mikäli toimeksianto tai kauppa on pankin tai markkinapaikan näkemyksen mukaan markkinasääntöjen vastainen”. Markkinasääntöjä ovat sijoituspalvelun yleisten sopimusehtojen kohdan I.2 mukaan ”voimassa olevan lainsäädännön perusteella annetut päätökset ja viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä markkinapaikkojen säännöt, ohjeet ja määräykset, markkinoiden itsesääntely sekä kulloinkin sovellettava kauppatapa”.

Riidatonta asiassa on, että kyseessä olevat kaupat eivät ole tapahtuneet millään markkinapaikalla. Sopimusehtojen mukaan peruste kauppojen peruuttamiselle voi olla esimerkiksi sovellettavan kauppatavan vastaisuus. Sopimusehdoissa ei määritellä, mitä kulloinkin sovellettavalla kauppatavalla tarkoitetaan. Lautakunta katsoo, että asiassa kulloinkin sovellettavan kauppatavan sisältöä arvioitaessa on merkitystä mm. arvopaperikaupassa yleisesti noudatettavilla käytännöillä. Välittäjä on viitannut NOREX-sääntöihin, joiden mukaan pörssi voi perua kaupat mm. silloin, kun se johtuu ”ilmeisen selvästä erehdyksestä tai virheestä, jonka on aiheuttanut – – välittäjän – – tekninen tai manuaalinen virhe”. Arvopaperilautakunnan mukaan valituksen kohteena ollut tilanne on rinnasteinen pörssin ohjeessa esitettyyn tilanteeseen. Lautakunta katsoo, että arvopaperikaupassa sovellettavan kauppatavan perusteella voidaan pitää hyväksyttävänä, että välittäjällä on oikeus perua sen oman teknisen tai manuaalisen virheen perusteella toteutetut kaupat.

Välittäjän mukaan asiakkaan antaessa toimeksiannon 18.12.2007, oli online-palvelussa asiakkaalle näkynyt hänen omistamien osuuskuntaosuuksien lukumäärä ollut 100-kertainen verrattuna aiempaan. Asiakas ei ole nimenomaisesti kiistänyt seikkaa, mutta ei oman ilmoituksensa mukaan kuitenkaan asiaa toimeksiantoa antaessaan huomannut. Lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi pitänyt pystyä huomioimaan omistamiensa osuuksien kappalemäärässä tapahtunut huomattava muutos, eikä hän voi vedota sen suhteen tietämättömyyteen.

Asiakkaan mukaan välittäjä ei toiminut hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisesti tehdessään ilman asiakkaan suostumusta asiakasvaratilille kirjauksia kauppojen perumisen jälkeen. Online-sijoituspalveluehtojen mukaan pankilla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta veloittaa kaikki asiakkaalta olevat erääntyneet saatavansa asiakkaan tililtä. Saman sopimuksen mukaan tämän em. tilin ehtoja sovelletaan soveltuvin osin asiakkaan muuhun pankissa olevaan sijoituspalvelun rahaliikenteen hoitamiseen käytettävään raha- tai talletustiliin. Ratkaisusuosituksessa mainitut perusteet huomioon ottaen, Arvopaperilautakunta katsoo, että välittäjällä oli oikeus toteutettujen ja peruttujen kauppojen osalta tarvittavat kirjaukset tilille tehdä.

Reklamaatiovelvollisuus

Reklamaatiovelvollisuuden osalta asiassa on riidatonta, että välittäjä ilmoitti asiakkaalle 18.12.2007 toteutuneiden kauppojen perumisesta samana päivänä. Asiakkaan mukaan välittäjä ei kuitenkaan täyttänyt reklamaatiovelvollisuuttaan 19.12. ja 22.12.2007 toteutuneiden kauppojen osalta. Asiakkaan mukaan välittäjä ei vastannut hänen 19.12.2007 lähettämäänsä viestiin, joten asiakas oli siinä käsityksessä, että välittäjä oli hyväksynyt hänen menettelynsä. Välittäjän mukaan jälkimmäisissä kaupoissa oli kyse samoista osuuskuntaosuuksista, joten asiakkaan piti ymmärtää välittäjän kanta myös niihin ilman erillisiä ilmoituksia. Sijoituspalvelua koskevan sopimuksen mukaan

”pankin on katsottava hyväksyneen asiakkaan – – toiminta ellei pankki viimeistään seitsemän päivän kuluessa asiakkaan toiminnasta tiedon saatuaan ilmoita asiakkaalle, ettei se hyväksy tämän toimintaa”.

Arvopaperilautakunta toteaa, että välittäjä ilmoitti asiakkaalle ensimmäisten kauppojen perumisesta sopimuksen mukaisessa ajassa. Asiakkaan 19.12.2007 lähettämään viestiin välittäjä vastasi 21.12.2007 online-palvelun kautta lähettämällään viestillä. Viestissä ilmoitettiin, että ensimmäiset kaupat on peruttu aiemman ilmoituksen mukaisesti. Asiakkaaseen luvattiin ottaa yhteyttä välittäjän toimihenkilön loman jälkeen. Lautakunta katsoo, että koska myöhemmin tehdyissä kaupoissa oli kyse samoista osuuskuntaosuuksista, piti asiakkaan ymmärtää, että välittäjä ei näitäkään kauppoja hyväksy. Asiakkaan on välittäjän lähettämien viestien perusteella pitänyt ymmärtää, että välittäjä ei ole hyväksynyt myöskään hänen 19.12. ja 22.12.2007 tekemiään kauppoja. Lautakunta katsoo, että välittäjä on toiminut asiassa reklamaatiovelvollisuutensa edellyttämällä tavalla.

Kauppojen vastapuoli

Asiakas on vaatinut välittäjää näyttämään, ettei kauppojen vastapuolena ollut joku välittäjän sisäpiiriin kuuluva henkilö. Välittäjä on ilmoittanut, että kauppojen vastapuolena oli välittäjän toinen asiakas, jokaisessa tapauksessa vielä eri asiakas. Arvopaperilautakunta toteaa, että lakimääräisen salassapitovelvollisuuden ja sopimusehtojen mukaan välittäjä ei ole oikeutettu ilmaisemaan asiakkaalle kaupan toisena osapuolena olevaa asiakasta. Lautakunta katsoo, että asian lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä kuka arvopaperikaupoissa toimi ostajana.

Lopputulos

Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Tauru sekä jäsenet Kontkanen, Sainio, Sario, Teperi ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta