Haku

APL 80/04

Tulosta

Asianumero: APL 80/04 (2005)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 05.04.2005

Warrantit kaupankäynti pyöristyssääntö vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 7.9.2004 ja 19.1.2005 päivätyt valitukset.

Asiakas on vaatinut, että liikkeeseenlaskijan tulee korvata asiakkaalle 280,50 euron vahinko 9,5 %:n viivästyskorkoineen ajalla 16.6.2004 maksupäivään asti sekä 5 euron puhelin- ja postikulut, jotka ovat syntyneet pankin sopimuksenvastaisesta toiminnasta.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Liikkeeseenlaskija laski 4.6.2003 liikkeeseen 28.5.2003 päivättyyn listalleottoesitteeseen, sen warranttiohjeimaan ja warranttikohtaisiin ehtoihin 17/2003 perustutuvia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena oli Stora Enso Oyj:n R-sarjan osake. Warrantin 4FSTEEW100 lunastushinta oli 10 euroa. Warrantti on tyypiltään eurooppalainen, sen määräkerroin oli 1/10 ja viimeinen kaupankäyntipäivä kyseisellä osakkeella oli 4.6.2004. Toteutusarvon laskentatapa oli Stora Enson Oyj:n R-sarjan osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruinen kauppa Helsingin Pörssin jatkuvassa kaupankäynti I:ssä 4.6.2004. Lunastustapa oli nettoarvon tilitys rahana. Liikkeeseenlaskijan palkkio oli 1,5 prosenttia nettoarvosta.

Asiakas toteaa, että liikkeeseenlaskijan olisi edellä mainittua warranttien nettoarvoa laskiessaan tullut noudattaa toisenlaista pyöristystapaa. Asiakas katsoo, että oikea laskutapa olisi ollut noudattaa kahden pyöristyksen käytäntöä siten, että nettoarvoksi olisi tullut 0,095 euron sijaan 0,10. Warranttien ehdoissa on todettu, että lunastusarvo on 1,5 prosenttia nettoarvosta. Asiakas toteaa, että pyöristäminen olisi tehty oikein, jos 0,095 euron kurssi olisi pyöristetty 0,10 euroon, jolloin lunastusloppusumma olisi ollut 3250,50 euroa. Nyt 0,095 euroa on pyöristetty 0,09 euroon, jolloin lunastuslaskelman loppusumma on ollut 2970,00 euroa.

Asiakas on välittäjään kohdistetun vaatimuksensa perusteeksi esittänyt samat perustelut kuin liikkeeseenlaskijan osalta, mutta vedoten asiassa sopimussuhteeseen ja siitä syntyvään vastuuseen.
 

Liikkeeseenlaskijan vastaus asiakkaan valitukseen

Liikkeeseenlaskija on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 15.10.2004 päivätyn vastauksen asiassa.

Liikkeeseenlaskija on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Liikkeeseenlaskija on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Stora Enso Oyj:n R-sarjan osakkeen päätöskurssi 4.6.2004 oli 10,95 euroa. Liikkeeseenlaskijan käyttämä laskentatapa warrantinhaltijalle maksettavan nettoarvon määräytymiseksi oli seuraava: nettoarvo (10,95 — 10)*1/10=0,095. Nettoarvo vähennettynä palkkiolla 0,095*(1~1,5/10O)=0,093575, joka asiakkaalle maksettaessa pyöristyi täysiksi senteiksi 0,09 euroa. Yhden lunastettavan warrantin hintaa laskiessa liikkeeseenlaskija pyöristi yhden kerran eli lopputuloksen täysiksi senteiksi.

Asiakkaan vaatimuksen osalta liikkeeseenlaskija toteaa, että warranttien listalleottoesitteen 28.2003 3 ja 4 luvuissa ja kyseisissä warranttikohtaisissa ehdoissa on määritelty, miten warrantin haltijalle maksettava nettoarvo määräytyy. Ehdoissa ei ole tarkemmin otettu kantaa nettoarvon laskennassa saatavien lukujen pyöristykseen, vaan se on määräytynyt liikkeeseenlaskijan tilityksen soveltaman käytännön mukaan, joka elokuuhun 2004 asti on vakiintuneesti noudattanut yhden pyöristyksen käytäntöä. Käytetty laskentatapa on liikkeeseenlaskijan mielestä johtanut tarkempaan lopputulokseen kuin asiakkaan esittämä vaatimus. Liikkeeseenlaskija katsoo laskentatavassaan toimineensa warranttiin sovellettavien ehtojen puitteissa eikä katso olevansa velvollinen korvaamaan asiakkaalle laskentatavoista aiheutunutta erotusta.

Edellä kerrottuun perustuen liikkeeseenlaskija katsoo vahingonkorvausvaatimuksen olevan siten perusteeton.
 

Välittäjän vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakkaan kanssa sopimussuhteessa oleva välittäjä katsoo tapauksessa olevan kysymys warrantin nettoarvon tilityksestä. Tällaisessa tapauksessa välittäjä on toiminut vain rahasumman tilittäjänä ja liikkeeseenlaskija on rahasumman varsinainen maksaja. Välittäjä saa OMX:n Asiamiespalveluiden kautta valmiina tiedot, joiden mukaisesti maksu suoritetaan. Välittäjä katsoo, että mikäli kurssi on asiakkaan mielestä pyöristetty virheellisesti alaspäin tai laskelmassa on muita virheitä, se kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä warrantin liikkeeseenlaskijaan.

Edellä kertomallaan perusteella välittäjä katsoo, ettei se ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle 280,50 euron vahinkoa. Koska välittäjä on saanut asiakkaan vaatimuksen tiedoksi 12.1.2005, välittäjä kiistää vaatimuksen myös viivästyskoron maksuvelvollisuuden osalta. Vahingonkorvausvelalle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, on maksettava viivästyskorkoa siitä lähtien, kun on kulunut 30 päivää siitä päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa ja sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuus hankia selvitys.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että tapauksessa on lähtökohtaisesti kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälityksestä, joita on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi pyöristämistä koskevat yleiset periaatteet säädetään laissa euromääräisten maksujen pyöristämisestä (890/2000).

Asiakas on vaatinut, että liikkeeseenlaskijan olisi tullut noudattaa kahden pyöristyksen käytäntöä siten, että nettoarvoksi olisi tullut 0,095 euron sijaan 0,10. Warranttien ehdoissa on todettu, että lunastusarvo on 1,5 prosenttia nettoarvosta. Asiakas toteaa, että pyöristäminen olisi tehty oikein, jos 0,095 euron kurssi olisi pyöristetty 0,10 euroon, jolloin lunastusloppusumma olisi ollut 3 250,50 euroa. Nyt 0,095 euroa on pyöristetty 0,09 euroon, jolloin lunastuslaskelman loppusumma on ollut 2 970,00 euroa.

Liikkeeseenlaskija sekä välittäjä ovat vaatineet, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Arvopaperilautakunta katsoo, että liikkeeseenlaskijan warranttiohjelmassa 28.5.2003 kohdassa 3 “Yleiskuvaus warranteista arvopapereina” on selvitetty, kuinka rahasuoritus tapahtuu osto- ja myyntiwarranttien tapauksessa. Koska warranttiohjelmassa ei ole tarkemmin määritelty, kuinka liikkeeseenlaskija toimii mahdollisissa pyöristystilanteissa, lautakunta katsoo, että tapaukseen sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä euromääräisten maksujen pyöristämisestä, joka mahdollistaa sen, että laskutoimituksen välisumma pyöristetään, mutta laskutoimituksen välivaiheita ei pyöristetä.

Siten Arvopaperilautakunta katsoo, että yleisesti katsoen oikeimpaan lopputulokseen päästään, mitä yksityiskohtaisimmilla tiedoilla ja useammilla desimaaleilla luku esitetään. Lautakunnan näkemyksen mukaan yhden pyöristyksen sääntö on tarkempi kuin että pyörityksiä tapahtuisi laskutoimituksessa useampia. Liikkeeseenlaskija on pyöristänyt luvun 0,093575 luvuksi 0,09. Arvopaperilautakunta katsoo sen noudattavan euroja koskevaa pyöristyssääntöä.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Teperi, Tomperi, Turtiainen ja Virta. Sihteerinä toimi Kouvalainen.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta