Haku

APL 718/02

Tulosta

Asianumero: APL 718/02 (2002)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 27.11.2002

Arvopaperikaupankäynti sijoitusanalyysit sijoituspäätös vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa tutkimaan, ovatko pankkiiriliikkeen analyytikot ja meklarit toimineet asiakkaan sijoitusasioissa siten, että pankkiiriliike voisi joutua asiassa korvausvastuuseen.

Asiakas aloitti arvopaperisäästämisen syksyllä 1998. Sitä aikaisemmin hän teki vain pieniä, enimmäkseen lyhytaikaisia arvopaperisijoituksia. Alku oli vähäistä aina vuoden 2000 alkuun, jolloin hänen panokset nousivat n. 110.000 euroa. Asiakas lisäsi kevään 2000 aikana panosta vielä n. 85.000 eurolla, josta 50.000 euroa pankki antoi tililuottona.

Asiakas tuli vuoden 2000 helmikuussa pidetyn asiakastilaisuuden jälkeen pankkiiriliikkeen kanssa samaan konserniin kuuluvan pankin asiakkaaksi. Pankin toimihenkilön avulla asiakkaalle valittiin meklari pankkiiriliikkeestä. Asiakas otti omaan meklariinsa yhteyttä aina tarvittaessa. Meklari antoi sijoitussuosituksia hyvin reippaasti. Asiakas piti siitä, vaikkakin ihmetteli, kuinka meklari uskalsi antaa niin reilusti ostosuosituksia. Asiakas arveli syyn johtuvan siitä, että koska pankki oli erikoistunut sijoittamiseen.

Asiakas antaa muutaman esimerkin. Vuoden 2000 alussa pankkiiriliikkeen eräs kestosuosikki oli TJ Group Oyj:n osake, jota asiakas osti 17.02.2000 meklarin suosituksesta 1 000 kpl á 16.40 euroa. Pankkiiriliikkeen kuukausikatsauksen mukaan osakkeen tavoitehinta oli 38.00 euroa, joten asiakas ajattelin saavan hyvin voittoa. Osakkeen kurssi kuitenkin laski ja kun se 06.03.2000 oli vain 15.00 euroa, soitti asiakas meklarille, joka arveli notkahduksen olevan tilapäinen ja suositteli lisäämään osaketta, kun niitä saisi näin edullisesti. Asiakas osti 500 TJ Group Oyj:n osaketta lisää.

Kun kyseisen osakkeen arvo putosi 10.00 euroon, asiakas soitti jälleen meklarilleen, joka ei pitänyt asiaa huolestuttavana. Meklari suositteli edelleenkin vain lisäämään osaketta, koska sitä saisi todellakin edulliseen hintaan. Asiakas ei kuitenkaan ostanut osakkeita lisään, vaan jäi odottamaan kurssin nousua. Vielä joulukuussa 2000 meklari arveli TJ Group Oyj:n osakkeen hinnan 1.25 eurona olevan erittäin edullinen, koska pelkästään yhtiön rahoitusomaisuus olisi 0.40 euroa/osake. Asiakas myi TJ Group Oyj:n osakkeet 16.01.2001 1.10 eurolla. Tänään TJ Group Oyj:n osakkeen arvo on n. 0,28 euroa eli alle meklarin mainitseman rahoitusomaisuuden arvon. TJ Group Oyj sijoituskohteena aiheutti asiakkaalle tappiota 22.310 euroa.

Vuoden 2000 helmikuussa F-Secure Oyj:n osakkeen hinta oli noin 90 euroa ja tavoitehinta oli asetettu 120 euroon. Yhtiön pörssiarvo oli 13 mrd. euroa. Kun asiakas ihmetteli yhtiön pörssiarvon suuruutta, totesi meklari, että yhtiön odotusarvo on niin suuri. Siitäkin huolimatta, että yhtiö tuotti tappiota. Myös F-Secure aiheutti asiakkaalle tappiota. Samoin Sonera, josta asiakas antoi kestosuosituksen ostaa, kun kurssi on alle 90.00 euron ja myydä n. 95.00 eurolla. Pankkiiriliikkeen markkinakatsauksessa Soneran tavoitehinta oli tällöin 115 euroa.

Markkinakatsausten osalta asiakas toteaa, että pankkiiriliike julkaisee 1-2 kuukauden välein markkinakatsauksia, joissa pankkiiriliike antaa arvopapereille ns. tavoitehinnat. Pankkiiriliikkeen pääanalyytikko sanoi helmikuun 2001 asiakastilaisuudessa, että tavoitehinnan oletetaan toteutuvan 6-12 kk kuluessa.

Asiakas teki selvityksen eräiden hänen salkussaan olleiden osakkeiden tavoitehintojen toteutumisista (liite nro 1). Siinä seurattiin markkinakatsauksia kolmen kuu-kauden välein niin, että ensimmäisenä oli joulu-tammikuun 2000-2001 markki-nakatsaus, sitten maalis-huhtikuun 2001, kesä-heinäkuun 2001 ja elo-syyskuun 2001 markkinakatsaukset. Asiakkaan mukaan selvitys paljasti sen, että analyytikkojen arviot menivät täysin päälaelleen, jopa syyskuun 2001 markkinakatsauksissa oli isoja epätarkkuuksia. Nämä analyysit tarkoitettiin kuitenkin tukemaan meklareiden ja sijoittajien sijoituspäätöksiä. On luonnollista, että kun analyysit epäonnistuvat, niiden pohjalta tehdyt sijoituksetkin epäonnistuvat —kuten asiakkaalle kävi.

Kun asiakas mainitsi asiasta pankin konttorin toimi-henkilölle, sanoi hän asiakkaalle, että oma vika, kun uskoit niihin ! Meklari taas oli kysynyt asiakkaalta, että olisiko asiakas itse osannut ennustaa paremmin ? Asiakas vastasi, ettei tietenkään olisi, mistä syystä hän olikin joutunut turvautumaan pankkiiriliikkeen asiantuntevalla äänellä annettuihin sijoitussuosituksiin.

Yhteenvetona asiakas toteaa, että pankkiiriliikkeen analyytikoiden väärät, vastuuttomat neuvot aiheuttivat asiakkaalle suuren vahingon, jonka merkittävin syy on analyytikoiden täydelliset arviovirheet osakkeiden kurssien muutoksista, joiden perusteella sijoittajat tekivät virheellisiä sijoituspäätöksiä ja pankkiiriliikkeen meklarit antoivat heille virheellisiä suosituksia.

Asiakas luopui käsittelyn aikana kaikista pankkiiriliikkeen välitystoimintaan kohdistuneista vaatimuksista kuunneltuaan kaupankäyntiinsä liittyvät äänitteet, mutta uudisti vaatimukset koskien pankkiiriliikkeen analyysitoimintaa.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on pyytänyt arvopaperilautakuntaa selvittämään, ovatko pankkiiriliikkeen analyytikot ja meklarit toimineet oikein hänen sijoitusasiassaan. Pankkiiriliike korostaa, ettei se tarjoa omaisuudenhoitopalvelua eikä se myöskään hoida asiakkaan arvopaperisijoituksia muutoin kuin toteuttamalla asiakkaan antamat arvopapereiden osto- ja myyntitoimeksiannot.

Pankkiiriliike toteaa, että sen tuottama sijoitustutkimus on tarkoitettu asiakkaan avuksi sijoituspäätöksiä tehtäessä. Tutkimukset eivät kuitenkaan sisällä kehotuksia tiettyjen osakkeiden ostamiseksi tai myymiseksi. Samoin meklarit eivät anna suosituksia osakkeiden ostamiseksi tai myymiseksi, vaan välittävät asiakkaalle tietoa arvopaperimarkkinoista. Asiakas on yksin vastuussa toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisista seurauksista.

Pankkiiriliike korostaa, että tapauksessa meklarit eivät ole antaneet asiakkaalle osakekohtaisia suosituksia. Meklarit ovat kertoneet asiakkaalle osakekauppoihin liittyvistä riskeistä, mutta eivät ole kieltäytyneet toteuttamasta asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

Pankkiiriliike huomauttaa, että asiakas on käynyt myös ns. päivän sisäistä kauppaa, jossa asiakkaan on katettava positionsa saman päivän sisällä. Päivän sisäisessä kaupassa asiakkaalla on näkemys siitä, mihin suuntaan osakekurssit kehittyvät. Koska kuitenkaan mitään ehdottoman varmaa tietoa osakekurssien kehityksestä ei ole, on tappio osakekauppojen johdosta aina mahdollinen.

Edellä mainituilla perusteilla pankkiiriliike katsoo, ettei se ole vastuussa asiakkaalle hänen sijoituspäätöstensä johdosta aiheutuneista tappiosta.
 

Asiakkaan lisävastine pankkiiriliikkeen vastineeseen

Lisävastineena pankkiiriliikkeen antamaan vastineeseen asiakas toteaa seuraavaa:

- pääsääntöisesti osakekaupat on tehty pankkiiriliikkeen vastineessa esittämällä tavalla, kuitenkin niin, että asiakas keskusteli hyvinkin tiiviisti meklareiden kanssa ja teki päätökset meklarin suosituksia noudattaen;

- meklarin päätökset taas perustuvat pankkiiriliikkeen analyytikoiden antamiin suosituksiin, jotka asiakas on käsittänyt tarkoittavan mm. kuukausikatsauksissa heidän varmaa näkemystään, miten osakkeiden arvot kehittyvät ja korostanut, ettei hänellä asiakkaan ole ollut sen parempaa auktoriteettia käytettävissä asiassa; sekä

- päiväkaupat asiakas korostaa tehneen meklarin kanssa yhteisymmärryksessä ja asiakas on kantanut niistä yksinään vastuun.

Asiakas korostaa, että hänen mielestään pankkiiriliike on vastuussa edellä kerrotuissa tapauksissa, koska kuukausikatsauksissa esitetyt osakkeiden varmat tavoitehinnat antavat sellaisen kuvan, että asiantuntijat ovat laskelmissaan päätyneet lukuihin ja ne suurella todennäköisyydellä toteutuvat - ainakin lähes.
 

Pankkiiriliikkeen lisävastine asiakkaan lisävastineeseen

Asiakkaan lisävastineen osalta pankkiiriliike toteaa, että he toimivat arvopaperivälittäjinä ainoastaan välittäjän roolissa asiakkaan arvopaperikaupoissa. Tämän lisäksi he tarjoavat asiakkaalle välineitä helpottamaan sijoituspäätösten tekemistä, mutta asiakas itse on yksin vastuussa tekemistään sijoituspäätöksistään. Pankkiiriliike ei osallistu asiakkaan arvopaperikaupoilla tekemiin voittoihin, mutta ei myöskään tappioihin. Pankkiiriliike katsoo, että asiakkaan vaatimus arvopaperikauppojensa johdosta aiheutuneiden tappioiden korvaamisesta on perusteeton.
 

Asiakkaan lisävastine pankkiiriliikkeen lisävastineeseen

Asiakas toteaa, että pankkiiriliikkeen asiakkaiden suurin ongelma on ollut pankkiiriliikkeen analyytikoiden erittäin rohkeat markkina- ja aamukatsaukset, joiden nojalla asiakkaat ovat tehneet sijoituspäätöksiään ja meklarit antaneet sijoitussuosituksiaan asiakkailleen.

Asiakkaan näkemys on, että koska analyytikoiden arviot tulevasta markkinakehityksestä ovat olleet aivan kohtuuttoman virheellisiä (vertailuliite) ja koska ne on annettu monisanaisesti perustel-len eli siis ammattitaitoa uhkuen sekä lisäksi hyvällä painopaperilla, ei asiakas ole osannut epäillä heidän ammattitaitoaan. Myöskään pankkiiriliike ei epäile sitä vieläkään, kuten sen asiassa antamat lausunnot osoittavat.

Asiakas huomauttaa, että pankkiiriliikkeen imago on rakennettu sijoitustoimintaan erikoistuneeksi yritykseksi ja sitä on tukenut myös konserniin kuuluvan pankin pääjohtajan menestys sijoitustoiminnassa. Nämä yhdessä hyvälaatuisten ja monisanaisten markkinakatsauksien kanssa loivat uskoa siihen, että pankkiiriliikkeessä osataan sijoitustoiminta ja pankin sijoitussuosituksiin uskalsi luottaa.

Asiakas korostaa, että varsinkin asiakkuutensa alkuvaiheessa eli vuonna 2000 pankkiiriliikkeen sijoitussuositukset tulivat reippaasti ja ehdottoman varmasti. Tästä esimerkkinä on asiakas selvityspyynnössään kertonut TJ Group Oyj:n tapauksen.

Asiakas toteaa, että mikäli hän ei olisi saanut näin vakuuttavasti esitettyjä ennusteita, olisi hän toiminut paljon varovaisemmin ja hänen vahinko olisi jäänyt huomattavasti pienemmäksi.

Vahingonkorvausvaatimuksena asiakas esittää pankkiiriliikkeen antamien sijoitusohjeiden noudattamisesta aiheutuneiden 110 000 euron vahingon siten, että vahinko puolitettaisiin, niin että pankkiiriliike suorittaisi vahingonkorvauksena 55.000 euroa.

Vahingonkorvauksen perusteluna asiakas toteaa, että:

- pankkiiriliike on markkinoinut itseään sijoittamiseen erikoistuneena yhtiönä ja antanut ymmärtää, että heillä on sijoitusajan ammattitaitoa. Tätä ammattitaitoa pankkiiriliike on korostanut jokaisessa vastineessaankin;

- pankkiiriliike on toimittanut asiakkailleen markkinakatsauksia, joissa se on antanut kullekin osakkeelle tavoitehinnat;

- pankkiiriliikkeen pääanalyytikko vastasi asiakastilaisuudessa 2001, että edellä mainittu tavoite toteutuu 6-12 kuukauden kuluessa;

- pankkiiriliikkeen arvioit markkinoiden kehittymisestä ovat menneet täysin päälaelleen, sillä se ennusti kurssien nousua, mutta todellisuudessa ne laskivat. Esim. pankkiiriliikkeen VIII-IX/2001 markkinakatsauksessa se ennusti Nokian kurssin nousevan 51 prosenttiyksikköä, mutta se laskikin 35 prosenttiyksikköä, Comptelin ennustettiin nousevan 78,6 prosenttiyksikköä, mutta se laskikin 85 prosenttiyksikköä, Elqotec nousisi 96,7 prosenttiyksikköä, mutta se nousi vain 25 prosenttiyksikköä, Aldatan ennustettiin nousevan 60 prosenttiyksikköä, mutta se laskikin 75 prosenttiyksikköä;

- Vuonna 2000 ennusteet olivat vieläkin enemmän virheellisiä. Vuonna 2000 pankkiiriliike ennusti esim. F-Securen osakkeen nousevan 90 eurosta 120 euroon, vaikka tappiollisesti toimivan yhtiön pörssiarvo oli jo 90 euron osakehinnalla 500 vuoden liikevaihdon arvoinen;

- asiakas on tehnyt pörssikaupoistaan yli 90 prosenttia pankkiiriliikkeen meklareiden avustamana ja meklarit luonnollisesti seuraavat analyytikoiden sijoitusohjeita. Näin ollen ohjeiden oikeellisuus on hyvin ratkaisevassa osassa; sekä

- koska pankkiiriliike on markkinoinut itseään sijoittaja-ammattilaisena ja antanut rohkeita sijoitusneuvoja ja niiden noudattaminen on aiheuttanut asiakkaalle huomattavan kulun, on varsin kohtuullista, että myös pankkiiriliike osallistuu vastuun kantamiseen. Mainittakoon vielä, että pankkiiriliike on saanut huomattavat tulot väärin neuvomiensa osto- ja myyntitoimeksiantojen välityksestä.
 

Pankkiiriliikkeen lisävastine asiakkaan lisävastineeseen

Asiakas on arvopaperilautakunnalle lähettämässään selvityspyynnössään esittänyt, että pankkiiriliikkeen analyytikoiden arviot osakkeiden kurssien muutoksista, joiden perusteella hän on tehnyt sijoituspäätöksiä, ovat aiheuttaneet hänelle vahinkoa. Asiakas kertoo osakesijoitustensa tuottaneen hänelle tappiota.

Pankkiiriliike uudistaa sen, mitä ovat aiemmissa vastineissa todenneet, että asiakas on itse vastuussa sijoituspäätöksistään myös siinä tapauksessa, että hän käyttää sijoitustutkimuksiamme apuna sijoituspäätöstensä tekemisessä.

Asiakas on seurannut pankkiiriliikkeen markkinakatsauksia ja niiden sisältämien osakekohtaisten ennusteiden toteutumista. Sijoitustutkimuksissa esitettyjä osakekohtaisia ennusteita tarkastellaan pankkiiriliikkeessä jatkuvasti uuden saatavan informaation, kuten tulostietojen, osakeantien ja toteutuneiden pörssikurssien valossa ja ennusteita voidaan muuttaa saadun uuden informaation perusteella.

Sijoitustutkimuksissa esitetyt tiedot perustuvat luotettavina pidettyihin lähteisiin ja analyytikon parhaaseen arvioon sijoitustutkimusta laadittaessa. Kuitenkaan sijoitustutkimukset eivät voi sisältää muuta kuin arvioita osakekurssien kehityksestä tulevaisuudessa, sillä yhtiöiden arvostukseen vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi yleinen markkinatilanne, sijoittajien muuttunut suhtautuminen riskiin ja tietyn toimialan dramaattisesti muuttunut kysyntätilanne.

Edellä mainitun ja aikaisemmissa vastineissa esittämän perusteella pankkiiriliike katsoo, etteivät yhtiön sijoitustutkimukset ole sisältäneet virheellistä tietoa. Pankkiiriliike toteaa, etteivät he ole vastuussa asiakkaan sijoituspäätöksistä, eivätkä asiakkaalle niiden johdosta aiheutuneesta tappiosta.

Pankkiiriliike kiistää asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksen 55.000 euroa perusteiltaan sekä määrältään. Kiistämisen perusteeksi yhtiö viittaa aiempiin vastineisiin.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko pankkiiriliike vastuussa asiakkaan sijoitustoiminnassa aiheutuneista tappioista, kun asiakas on käyttänyt sijoituspäätöstensä tekemisessä apuna pankkiiriliikkeen välitystoimintaa ja sijoitustutkimuksen tuottamaa materiaalia osake- ja rahoitusmarkkinoiden tilanteesta. Tapauksessa pankkiiriliikkeen toiminnan ja menettelytapojen arviointi perustuu arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 lukuun ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 3 §:ään sekä Rahoitustarkastuksen antamaan ohjeeseen nro 201.7, jossa määritellään sijoitustutkimusta koskeva vähimmäissisältö.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas ja pankkiiriliike ovat tehneet sijoituspalvelun asiakassopimuksen 31.01.2000, jonka sisältönä on arvopaperikaupankäynnin hoitaminen pääsääntöisesti kirjallisilla toimeksiannoilla. Muutoin arvopaperikaupankäynnin ehtoina sovelletaan pankkiiriliikkeen sijoituspalvelun yleisiä ehtoja, joihin pankkiiriliike ja asiakas ovat sitoutuneet allekirjoituksillaan. Tämän edellä mainitun sopimuksen lisänä asiakkaalla on ollut käytettävissään pankkiiriliikkeen tuottamaa sijoitustutkimusmateriaalia, jolla tarkoitetaan sijoituspalveluyhteisön arvopaperin liikkeeseenlaskijasta, tietystä toimialasta tai tietystä markkina-alueesta laatimaa kirjallista tutkimusta tai muuta analyysiä, jota ei ole laadittu yksinomaan sijoituspalveluyhteisön tai sen lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen sisäiseen käyttöön.

Sijoituspalvelun asiakassopimuksen kohdassa 5.4 ”Asiakkaan taloudellinen vastuu” todetaan, että asiakas vastaa yksin toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta seuraamuksista. Sopimuksen ehto on arvopaperilautakunnan mukaan selkeä ja yksiselitteinen. Asiakas on sopimuksessa hyväksynyt allekirjoituksellaan sen, että hän on yksin vastuussa sijoituspäätösten taloudellisista seuraamuksista.

Arvopaperilautakunta on arvioinut asiassa myös sitä, onko edellä mainittu sopimuksen ehto kohtuuton sovellettavaksi käsillä olevaan tilanteeseen tai onko pankkiiriliike mahdollisesti tekemillään sijoitustutkimuksillaan laiminlyönyt asetettuja hyvän tavan mukaisia vaatimuksia.

Sopimusehdon kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen sovittelua koskevat yleiset periaatteet. Arvopaperilautakunnan mukaan asiassa ei voida ohittaa sopimuksen tarkoitusta, jossa asiakkaan tavoitteena on arvopaperikaupankäynnin kautta saavuttaa taloudellista voittoa, jolloin myös riskinotto on välttämätöntä. Lisäksi lautakunta katsoo, ettei kyseinen vastuun jakoa koskeva sopimusehto ole olennaisesti toisenlainen kuin, mitä yleisesti käytetään vastaavissa sopimuksissa. Lautakunta katsoo, ettei sopimusehto johda asiakkaan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, koska tappion mahdollisuus täytyy mieltää kuuluvan kyseisenkaltaiseen toimintaan jo yleisen elämänkokemuksen perusteella. Näiden lisäksi asiakas on allekirjoituksellaan sopimuksessa vahvistanut sen, että pankkiiriliike on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, johon sisältyy tällöin myös riskin käsitteen selvittäminen asiakkaalle.

Arvopaperilautakunta katsoo, että sijoitustutkimus on vain yksi sijoitusmarkkinoista tietoa antava informaatioväline. Sijoitustutkimuksessa annetaan tietoa vain julkaisuhetkeä ennen vallinneesta taloudellisesta tilanteesta, joka arvopaperimarkkinoilla voi muuttua erittäin lyhyessä ajassa. Tämän lisäksi sijoitustutkimus sisältää sijoitustutkimuksen laatijan näkemyksen tulevaisuuden kehittymisestä. Nämä ovat seikkoja, jotka sijoittajan on ymmärrettävä ryhtyessään sijoitustoimintaan ja jotka tulevat selvitetyksi viimeistään siinä vaiheessa, kun sijoituspalvelua koskeva asiakassopimus on allekirjoitettu.

Jokaisessa pankkiiriliikkeen sijoitustutkimuksissa on todettu, että kaikki julkaisussa esitetyt asiat perustuvat pankkiiriliikkeen parhaisiin tiedossa oleviin lähteisiin ja omiin arvioihin. Vaikka pankkiiriliike pyrkii antamaan mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankkiiriliike voi taata kaikkien käytössä olevien lähteiden täydellistä oikeellisuutta. Lisäksi olosuhteissa voi tapahtua varoituksetta sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat julkaisussa esitettyihin mielipiteisiin. Pankkiiriliike ei julkaisujen nimenomaisten lausuntojen mukaan vastaa käytöstä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Edellä kerrotulla perusteella lautakunta katsoo, että asiakas ei perustellusti ole voinut olla siinä käsityksessä, että pankkiiriliike olisi antamansa sijoittajainformaation perusteella vastuussa niistä sijoituspäätöksistä ja sen kautta mahdollisesti aiheutuvista tappioista, jotka asiakkaalle on tämän informaation käyttämisestä syntynyt. Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan valitus ja sen perusteella tehty vahingonkorvausvaatimus on aiheeton.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia