Haku

APL 7/13

Tulosta

Asianumero: APL 7/13 (2013)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 04.12.2013

Pääomaturva. Obligaatio. Markkinointi.

Tapahtumatiedot

Tapauksessa on kyse pääomaturvatusta obligaatiosta ja sen markkinoinnin yhteydessä annettujen tietojen asianmukaisuuden arvioinnista.

Keskusteltuaan palveluntarjoajan yhteistyökumppanina toimineen toiminimen edustajan kanssa, asiakas sijoitti 50.000 euroa riidanalaiseen obligaatioon 27.11.2007. Obligaation liikkeeseen laskenut yhtiö sekä tuotteen pääomaturvan taannut samaan konserniin kuulunut yhtiö asetettiin sittemmin konkurssiin, mikä vaikutti huomattavasti tuotteen markkina-arvoon. Konkurssimenettely on edelleen kesken.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas kertoo sijoittaneensa lähes 20 v ajan ja olevansa sijoittajaprofiililtaan varovainen. Pääosa sijoituksista on ollut rahastoja ja suorat osakesijoitukset maksimissaan 3.000 euron suuruisia. Keskusteltuaan tuotteen myyjän kanssa useaan otteeseen ja tämän vakuutettua tuotteen olevan käytännössä riskitön ja myyjän kerrottua itsekin sijoittavansa kyseiseen tuotteeseen, asiakas uskalsi ensimmäistä kertaa ottaa lainaa sijoitusta varten 45.000 euroa.

Liikkeeseenlaskijan konkurssin tultua julkiseksi syksyllä 2008 asiakas kertoo olleensa yhteydessä tuotteen myyjään, joka oli kuitenkin todennut, ettei asiassa ole tapahtunut mitään katastrofia, koska tappio oli kirjattavissa vähennyksiin. Asiakas tuo myös esille, että myöhemmin syksyllä yhtiön edustaja oli ollut yhteydessä häneen liittyen asiakkaan yritystoimintaan, missä yhteydessä he olivat myös keskustelleet riidanalaisesta sijoituksesta. Edelleen yhtiön toinen edustaja oli ottanut asiakkaaseen yhteyttä marraskuussa 2010, jolloin oli niin ikään keskusteltu tapauksesta.

Asiakkaan mukaan tuote myytiin hänelle hyvätuottoisena ja käytännössä riskittömänä eikä millään tavalla tuotu esille menetyksen mahdollisuutta, vaan päinvastoin todettiin että ”tuote on 100 % turvallinen, sillä käytännössä mitään sellaista ei voi tapahtua, joka aiheuttaisi riskin”. Lisäksi asiakkaan mukaan hänelle myös suositeltiin pankkilainan ottamista sijoitusta varten. Asiakas on myös koko ajan luullut olleensa tekemisissä suoraan yhtiön edustajan kanssa, koska myyjän käytössä oli yhtiön sähköposti sekä myöskin kaikki esitteet oli varustettu yhtiön logoilla. Asiakkaan näkemyksen mukaan yhtiö ei ole vastineissaan kiistänyt hänen myynnin yhteydessä esille nostamiaan seikkojaan, vaan sysännyt vastuuta yksittäiselle myyjälle.

Yhtiön vastaus asiakkaan valitukseen

Yhtiön näkemyksen mukaan asia on ensisijaisesti vanhentunut, minkä vuoksi lautakunnan ei tulisi antaa ratkaisusuositusta asiassa. Asiakkaan vaatimuksen osalta yhtiö toteaa, se on kohdistettu väärään tahoon, koska yhtiön edustajat eivät ole tavanneet asiakasta tai muutoinkaan markkinoineet tuotetta, koska asiakas on asioinut itsenäisen elinkeinonharjoittajan kanssa. Yhtiö tosin huomauttaa, että asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa tuotteen markkinointiesitteen, johon tutustumalla hän ei ole voinut jäädä perustellusti siihen käsitykseen, että tuote olisi riskitön. Yhtiön näkemyksen mukaan markkinointiesite on täyttänyt tapahtuma-ajankohdan viranomaisvaatimukset. Lisäksi yhtiö korostaa asiakkaan omaa selonottovelvollisuutta mahdollisista ristiriitaisista tai epäselvistä seikoista sekä uskoo, että asiakas olisi joka tapauksessa tehnyt sijoituksen, vaikka olisikin nyt väittämänsä vastaisesti ymmärtänyt tuotteeseen sisältyneen riskin, koska sijoituksen tekemisen aikaan kukaan ei pitänyt sen toteutumista todennäköisenä.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tuotteen markkinointiesite (6 sivua), joka sisältää kuvauksen tuotteen keskeisistä ominaisuuksista, tuotteen kohde-etuuksien esittelyn ja niiden historiallisen kehityksen, tiedot tuoton laskennasta sekä vuosilta 2005-2007 simuloidun tuoton. Lisäksi esitteessä on listattuna usein kysyttyjä kysymyksiä, joissa tuodaan esiin tuotteen liikkeeseenlaskija ja tuotteeseen liittyvä vakuus, tuotteeseen liittyvä tuotonlaskenta ja maksut, mahdollisuus saada sijoitetut varat takaisin ennen eräpäivää, tuotteen listaamattomuus, mahdollisuus tarjouksen peruuntumiselle sekä keskeiset riskitekijät, joiden osalta todetaan, että tuotteeseen ei tule sijoittaa perehtymättä lainaehtoihin, velkakirjadokumentaatioon sekä tuotetyyppiin liittyviin keskeisimpiin riskeihin, joiden kerrotaan olevaan saatavilla verkosta. Esitteen lopuksi on tuotu lyhyesti esiin tuotteeseen liittyvää verotuskohtelua.

- liikkeeseenlaskijayhtiön pääosin suomeksi käännetty perusesite, 218 sivua

- kolme kappaletta asiakkaan eräistä valtakunnallisista lehdistä tulostamia tuotteeseen ja yhtiön toimintaan liittyvää artikkelia

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että palveluntarjoajan menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa. Asiakkaan mukaan hän sai harhaanjohtavaa tietoa tuotteen riskeistä. Yhtiö on todennut, että se ei ole asioinut asiakkaan kanssa, mutta joka tapauksessa asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut tutustuneensa tuotteen markkinointiaineistoon, minkä perusteella hän ei ole voinut jäädä perustellusti siihen käsitykseen, että tuote olisi täysin riskitön.

Lautakunta toteaa, merkintäajankohtana voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n mukaan arvo-papereita ei saanut markkinoida eikä hankkia elinkeinotoiminnassa antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Rahoitustarkastuksen standardilla 2.2 puolestaan ohjeistetaan kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää rahoituspalvelujen tai –välineiden myyntiä ja sen soveltamisalaan kuuluvat siten kaikki arvopaperimarkkinalain (495/1989) soveltamisalaan kuuluvat arvopaperien liikkeeseenlaskijat ja tarjoajat sekä muut, jotka markkinoivat arvopapereita tai hankkivat niitä elinkeinotoiminnassa.

Tiedonantovelvollisuus tuotteen osalta, riskit

Tiedonantovelvollisuuden täyttämistä ja markkinoinnin asianmukaisuutta on arvioitava kokonaisuutena, jossa huomioon otetaan niin kirjallisesti kuin suullisestikin annetut tiedot. Sijoittajan vastuulla on tutustua riittävästi kaikkeen saamaansa aineistoon. Lain mukaan tuotteesta tulee antaa sijoittajille riittävät ja oikeansisältöiset tiedot ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Annettujen tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja esitystapaa on arvioitava sijoituspäätöstä tekevän asiakkaan näkökulmasta. Huomioon on otettava rahoitusvälineen luonne ja asiakkaan tuntemus rahoitusmarkkinoista.

Lautakunta toteaa, että pääomaturvattu sijoitus ei ole riskitön. Pääomaturvatun tuotteen ominaisuuksiin kuuluu, että tuotteen liikkeeseenlaskija lupaa maksaa nimellispääoman takaisin. Näin ollen pääomaturvattu tuote sisältää aina vähintäänkin liikkeeseenlaskijariskin. Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että tiedoista on käytävä riittävästi ilmi, miten kyseinen sijoitustuote käyttäytyy erilaisissa markkinaolosuhteissa, vaikka historiallisesti ja tuotteen myyntihetkellä tuotteeseen liittyvien riskitekijöiden toteutumista onkin pidetty epätodennäköisenä.

Tuotteesta annetut tiedot

Asiakas on allekirjoituksellaan ilmoittanut tutustuneensa tuotteen markkinointiaineistoon, mutta kertonut myös, että suullisessa markkinoinnissa olisi korostettu tuotteen 100 %:n nimellisarvon suojaa ja pääomaturvaa.

Lautakunta toteaa, että tuotteen markkinointimateriaalissa tuotteen rakenne, toimintaperiaatteet, riskit ja muut ominaisuudet on kuvattu markkinointihetken säännöstö huomioonottaen asianmukaisesti. Materiaali viittauksineen antaa siten riittävän ja oikean kuvauksen kyseisestä tuotteesta ja siihen tuotteen pääomaturvasta huolimatta liittyvästä liikkeeseenlaskijariskistä sekä sen myötä mahdollisuudesta menettää sijoitettu pääoma osin tai kokonaan tuotteen liikkeeseenlaskijan eräpäivän maksukyvystä riippuen.

Perustelut

Lautakunta antaa suosituksensa tapauksista sille esitetyn kirjallisen materiaalin ja muun selvityksen perusteella, minkä lisäksi lautakunta voi perustaa suosituksensa vain osapuolten asiassa tekemiin vaatimuksiin ja niiden tueksi esittämiin seikkoihin.

Lautakunta toteaa, että tapauksessa jää näyttämättä, että asiakkaalle olisi annettu tuotteen riskitasosta yhtiön toimesta sellaista kirjallisesta markkinointiesitteestä poikkeavaa tietoa, joka olisi antanut hänelle perustellun aiheen päätyä muuhun lopputulokseen kuin mihin hän kirjallisen materiaalin perusteella on voinut päätyä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että tuotteeseen sijoitetun pääoman menettämisestä asiakkaalle aiheutuva tappio ei ole sellaista vahinkoa, josta yhtiö olisi vastuussa.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että näyttämättä jää palveluntarjoajan menetelleen riidanalaista tuotetta markkinoidessaan tai myydessään arvopaperimarkkinalain ja Rahoitustarkastuksen ohjeen vastaisesti sekä muutoinkaan tuottamuksellisesti. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että tuotteeseen sijoitetun pääoman menettämisestä asiakkaalle aiheutuva tappio ei ole sellaista vahinkoa, josta yhtiö olisi vastuussa.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo ja jäsenet Norros, Repo sekä Sario ja varajäsen Kirppu. Sihteerinä toimi Sainio.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia