Haku

APL 7/11

Tulosta

Asianumero: APL 7/11 (2011)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 08.11.2011

Sijoitusneuvonta korkorahaston markkinointi vahingonkorvausvaatimus

Tapahtumatiedot

Asiakas on saanut palveluntarjoajan edustajalta sijoitusneuvontaa puhelinkeskustelussa helmikuussa 2003, minkä jälkeen hänelle on 7.2.2003 tehty sijoitusehdotus. Ensimmäisen merkintänsä puheena olevaan korkorahastoon asiakas on tehnyt vasta 13.5.2003, noin kolme kuukautta sijoitusehdotuksen vastaanottamisen jälkeen. Sijoitusehdotuksen antamisen ja merkintäajankohdan välillä rahaston esitettä on päivitetty. Ensimmäisen sijoituksen jälkeen asiakas on tehnyt lukuisia merkintöjä korkorahastoon rahaston verkkopalvelussa ilman palveluntarjoajan myötävaikutusta. Lisäsijoitukset on tehty 14.5.2003–9.11.2007 välisenä aikana.

Tehdyt merkinnät ja lunastukset on esitetty seuraavassa taulukossa perustuen asiakirja-aineiston liitteenä olevaan, 9.11.2008 päivättyyn tuottoraporttiin. Lisäksi taulukossa on esitetty tiivistettynä kyseisen tuottoraportin tiedot puheena olevaan korkorahastoon liittyen.

Ensimmäisen sijoituksen aikana voimassa olleen rahastoesitteen mukaan kysymys on korkorahastosta, joka sijoittaa varansa euroalueella korkoa tuottaviin, vähäriskisiin arvopapereihin. Rahaston tavoitteena on ylittää 3 kk:n Euribor-korkoa vastaava tuotto. Rahastoesitteen mukaan rahasto soveltuu hyvin yksityissijoittajalle vaihtoehdoksi perinteiselle sijoittamiselle tai osana sijoitussalkkua. Sijoituskohteet ovat esitteen mukaan pääasiassa euroalueen pankkien sijoitustodistuksia, yritystodistuksia, pankkien ja yritysten liikkeelle laskemia vaihtuvakorkoisia joukkolainoja, kuntatodistuksia sekä euroalueen valtioiden liikkeelle laskemia lyhytaikaisia velkasitoumuksia. Sijoitusten keskimääräinen korkoriski on alle vuoden pituinen. Myöhemmistä kuukausikatsauksista käy ilmi, että syksystä 2001 kevääseen 2007 rahaston tuotto on ylittänyt vertailuindeksinä käytettävän 3 kk:n Euribor-koron. Rahaston sijoituspolitiikka ja tuottotavoite eivät ole tarkasteluajanjakson aikana oleellisesti muuttuneet.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas katsoo, että palveluntarjoajan korkorahastoa koskeva markkinointi on ollut virheellistä ja harhaanjohtavaa. Asiakas vaatii palveluntarjoajalta korvausta, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, mikä on ollut korkorahaston ja 3 kk:n Euribor-koron toteutuneen tuoton erotus aikavälillä 1.7.2007–1.12.2008. Asiakas perustelee valitustaan sillä, että rahaston tuotto vuonna 2007 on ollut 2,79 % ja vertailuindeksin 4,28 %. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2007 rahasto on tuottanut tappiota ja vuonna 2008 rahaston kehitys on myös ollut tappiollista -1,4 % vertailuindeksin tuoton ollessa 5,24 %. Asiakkaan valituksen mukaan palveluntarjoaja ei ole antanut mitään varoituksia siitä, että tuotot voidaan menettää pitkän, yli vuodenkin sijoitusajalta.

Rahastoa on asiakkaan mukaan markkinoitu laajasti pankkitalletuksen vaihtoehtona tai yrityksille kassavarojen tehokkaaseen hoitoon. Lisäksi palveluntarjoaja on markkinoinut rahaston sopivan sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata tuottoa. Asiakkaan mukaan palveluntarjoajan rahastoa koskevista esitteistä saa käsityksen, että sijoituskohteena on lähinnä riskittömiä, lyhyitä rahamarkkinatalletuksia ja että pääomariski rahastossa on olematon.

Asiakkaan mukaan hän oli sijoittanut varat rahastoon sijoitusehdotuksessa ilmoitetulla henkilökohtaisella viitenumerolla asioimatta palveluntarjoajan verkkosivuilla. Rahaston sääntöjä ei ole asiakkaan mukaan toimitettu hänelle sijoitusehdotuksen mukana tai sen jälkeen, kun merkintöjä oli tehty vaan vasta 5.5.2010 asiakkaan esittämän korvausvaatimuksen seurauksena.

Myöhemmässä vastineessaan asiakas toteaa vielä, että palveluntarjoaja ei rahastoesitteessä mainitse mitään likviditeettiriskistä, yrityslainojen riskipreemioriskistä eikä vaihtuvakorkoisten lainojen vastapuoliriskistä. Asiakas olisi odottanut palveluntarjoajan kertovan asiakkailleen avoimesti, mistä rahaston arvon vaatimaton kehitys on johtunut sekä mitä riskejä rahastossa on toteutunut. Asiakas on kertomansa mukaan luottanut rahaston antamaan lupaukseen tasaisesta tuotosta ja rahaston sijoitusten luotettavuudesta. Asiakkaan käsityksen mukaan palveluntarjoajan henkilökunta on varmasti ollut tietoinen myös sijoituskohteiden riskeistä, mutta tästä huolimatta näistä ei ole annettu asiakkaalle mitään informaatiota. Palveluntarjoaja ei asiakkaan mukaan olisi voinut antaa asiakkaalle sijoitusehdotuksessaan lupausta tasaisesta tuotosta rahamarkkinasijoituksille, kun rahaston sijoituspolitiikka on täynnä riskejä, joista ei ole mainittu edes yksinkertaistetussa rahastoesitteessä.
 

Palveluntarjoajan vastaus asiakkaan valitukseen

Palveluntarjoajan vastauksen mukaan asiakas on ennen ensimmäistä sijoitusta saanut sijoitusehdotuksen, jossa kerrotaan rahastosta yleisesti. Sijoitusehdotuksen 7.2.2003 liitteenä asiakkaalle on palveluntarjoajan mukaan annettu rahastoesite, rahaston tammikuun 2003 kuukausikatsaus ja merkintälomake. Rahaston esitettä on päivitetty 10.4.2003 ja asiakas on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa rahastoon 13.5.2003.

Sijoitusehdotuksessa ja asiakkaalle toimitetussa rahaston esitteessä on palveluntarjoajan mukaan kerrottu mm., että rahaston avulla on mahdollisuus vakaaseen ja vähäriskiseen tuottoon, eikä rahastoa näin ollen ole markkinoitu riskittömänä vaan vähäriskisenä. Sijoitusehdotuksen mukaan tuotto-odotus on ollut 3 kuukauden Euribor vähennettynä hallinnointipalkkiolla. Sijoitustoiminnan tavoitteena on ollut ylittää pitkällä aikavälillä kolmen kuukauden rahamarkkinasijoituksen tuotto. Edellä esitettyihin ilmauksiin sisältyy palveluntarjoajan käsityksen mukaan jo lähtökohtaisesti epävarmuus tulevasta tuotosta. Palveluntarjoaja toteaa edelleen, että lisäsijoitukset vuosina 2003–2007 on tehty asiakkaan toimesta verkkopalvelussa, jossa rahaston esitteet ja kuukausikatsaukset ovat olleet asiakkaan saatavilla ja joihin verkkopalvelussa on kehotettu tutustumaan.

Asiakkaalle on postitettu tuotto- ja tapahtumaraportit puolivuosittain. Saatekirjeissä on kerrottu, että rahastojen kuukausikatsaukset ovat saatavilla pankin nettisivuilta. Toimitetuista raporteista on käynyt ilmi asiakkaan tekemien sijoitusten arvonkehitys. Lisäksi palveluntarjoaja on tuottanut ja julkaissut rahastosta muita raportteja, joiden seuraaminen on asiakkaan omalla vastuulla, sillä laissa ei edellytetä kyseisten raporttien lähettämistä osuudenomistajille.

Palveluntarjoajan mukaan asiakkaalla on ollut eri ajankohtina mahdollisuus saada tiedot rahaston tuottokehityksestä. Palveluntarjoajan vastauksen mukaan esimerkiksi elokuun 2007 kuukausikatsauksesta on voinut havaita, että kuukauden tuotto on ollut negatiivinen. Tästä huolimatta asiakas on tehnyt rahastoon lisäsijoituksen verkkopalvelun kautta syyskuussa 2007. Lisäksi palveluntarjoaja on esittänyt selvityksen niistä päivistä, joina asiakas on asioinut verkkopalvelussa 15.7.2007–1.12.2008. Rahastosijoituksen arvonkehitys on ollut aina verkkopalvelussa asiakkaan nähtävillä.

Palveluntarjoajan mukaan lyhyen koron rahastojen vaikeuksien syynä oli vuonna 2007 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi. Kriisin ensimmäiset merkit alkoivat näkyä jo syksyllä 2007, jolloin korkomarkkinoiden likviditeetti häiriintyi merkittävästi. Kansainvälisten pankkien vetäytyminen korkomarkkinoilta sekä suurten pankkien suorittamat sijoitusten likvidoinnit vakavaraisuusasemiensa ylläpitämiseksi vaikuttivat myös kyseisen korkorahaston sijoitusten arvoon, vaikka kysymys oli luottokelpoisuudeltaan hyvistä velkapapereista. Edellä mainitut tapahtumat heijastuivat rahastossa olevien sijoitusten arvoon siitä syystä, että rahasto joutuu arvostamaan sijoituksensa päivittäin vallitsevaan markkinatasoon. Rahaston aiemmin vakaa kehitys häiriytyi ja rahaston tuotto jäi negatiiviseksi (-1,42 %) vuonna 2008.

Palveluntarjoajan mukaan asetettu tuottotavoite on pitkällä aikavälillä saavutettu, mutta rahasto on poikennut 3 kuukauden Euriborin tuotosta sekä ylös- että alaspäin tarkasteluajanjaksolla. Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä todetaan, että rahastosijoittamiseen liittyy aina riski, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja että sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan rahoja. Markkinointi- ja esitemateriaali, katsaukset ja asiakasraportit ovat palveluntarjoajan käsityksen mukaan olleet kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisia eikä niissä ole ollut virheitä.

Palveluntarjoaja korostaa vastauksessaan myös sitä, että asiakas ei ole valituksessaan yksilöinyt niitä asiakirjoja, joihin hän on ennen sijoituksen tekemistä tutustunut. Palveluntarjoajan mukaan asiakas antaa valituksessaan kuitenkin ymmärtää, ettei ole tutustunut mihinkään viralliseen rahastoesitteeseen tai muuhunkaan voimassaolevaan materiaaliin ennen merkinnän tekemistä.

Palveluntarjoaja katsoo edellä esitetyin perustein, ettei se ole asiassa vahingonkorvausvelvollinen asiakasta kohtaan.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- sijoitusehdotus 7.2.2003, jossa todetaan mm. että korkorahastojen sijoitusaika on joustava, ja kyseinen rahasto vähäriskinen ja tasaisen tuoton antava sijoitusvaihtoehto. Sijoitusehdotuksen mukaan rahasto sopii yrityksen kassanhallintavälineeksi tai yksityishenkilön lyhytaikaiseksi sijoitukseksi. Sijoitussuosituksen sivulla 3 on luetteloitu suosituksen liitteet, jotka ovat rahastoesitteet ja merkintälomake.
- asiakkaan 21.2.2003 ja palveluntarjoajan edustajan 27.5.2003 allekirjoittama asiakassopimus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.
- rahastoesite 10.4.2003 koskien puheena olevaa korkorahastoa. Rahastoesitteessä rahastoa markkinoidaan seuraavasti: ”tasaista tuottoa käyttövaroille” sekä ”rahasto sopii sijoittajille ja säästäjille, jotka etsivät käyttövaroilleen tuottomahdollisuutta ja joille säästövarojen säilyminen on ensiarvoista”. Esitteen mukaan kyseisen rahaston pääomariski on lähes olematon ja korkoriski voi realisoitua pääomatappiona käytännössä vain, jos lyhyet markkinakorot nousevat voimakkaasti ja sijoitusaika on kovin lyhyt, esim. alle kuukauden mittainen.
- rahaston säännöt 4/2003
- asiakkaalle toimitettuja kutsuja palveluntarjoajan sijoitusiltoihin
- osuudenomistajan tiedot palveluntarjoajan verkkopalvelusta tulostettuna
- saate palveluntarjoajan toimittamaan tuotto- ja tapahtumaraporttiin 30.6.2005. Saatteessa suositellaan pitkäaikaiseen jatkuvaan säästämiseen osake- tai yhdistelmärahastoja. Lisäksi saatteessa suositellaan tutustumista palveluntarjoajan suhdannekatsaukseen, jossa esitetään palveluntarjoajan näkemyksiä tulevaisuuden talouskehityksestä. Edelleen saatteessa todetaan, että rahastojen viikko- ja kuukausikatsaukset ovat saatavissa palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä pankin toimistoista. Lisäksi todetaan, että rahasto-osuuksien arvot julkaistaan päivittäin palveluntarjoajan verkkosivuilla, suurimmissa päivälehdissä ja teksti-TV:ssä.
- yksinkertaistettu rahastoesite 1.2.2007, jossa todetaan rahaston olevan lyhyen koron rahasto ja käydään läpi rahaston sääntöihin perustuvat sijoituskohteet. Esitteen mukaan rahaston tavoitteena on sijoitusvarallisuuden arvon säilyttäminen sekä maltillinen tuottokehitys lyhyelläkin aikavälillä. Esitteessä todetaan rahaston sopivan sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata tuottoa sijoituksilleen eikä ole halukas hyväksymään korkeaa riskitasoa. Rahasto on myös varteenotettava vaihtoehto yksityishenkilölle pankkitalletuksen vaihtoehdoksi. Rahaston keskeisiä riskejä koskevassa kohdassa tuodaan esiin, että korkotason muutokset vaikuttavat rahaston arvoon. Korkojen noustessa rahaston arvo laskee ja päinvastoin. Esitteen mukaan rahastosijoittamiseen liittyy aina riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja.
- rahastokohtaiset säännöt (Rahoitustarkastus hyväksynyt 21.6.2007)
- rahaston kuukausikatsaus heinäkuulta 2007 sekä asiakkaan tuottoraportti 30.6.2007, kuukausikatsaus elokuulta 2007 sekä viikkokatsaus 35/2007, kuukausikatsaukset syys-, loka-, marras- ja joulukuulta 2007 sekä tammi-joulukuulta 2008
- korkorahastossa olevien arvopaperisijoitusten ja johdannaissopimusten ryhmittelyjä eri ajankohdilta
- asiakkaan tuottoraportti 9.11.2008
- Morningstar-sivustolta tulostetut yleiskatsaukset rahastosta 7.11.2008 ja 12.6.2009
- listaus asiakkaan käynneistä palveluntarjoajan verkkopalvelussa päivämäärittäin
- asiakkaalle lähetetty ilmoitus rahaston uusista säännöistä, jotka tulivat voimaan 20.8.2007. Ilmoituksen mukaan muutokset eivät vaikuta rahasto-osuuksien arvoon ja rahaston sijoituspolitiikka säilyy pääosin ennallaan.
- palveluntarjoajan rahastoja koskeva viikkokatsaus 16/2010.
- otteita 1 kk:n ja 3 kk:n Euriboria kuvaavista käyristä eri ajankohdilta.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiakas on saanut palveluntarjoajan edustajalta kirjallisen sijoitusehdotuksen 7.2.2003. Saamansa sijoitusneuvonnan perusteella asiakas on 13.5.2003 tehnyt 10.000 euron suuruisen merkinnän sijoitusehdotuksessa suositeltuun korkorahastoon. Myöhemmät merkinnät rahastoon asiakas on tehnyt palveluntarjoajan verkkopalvelussa ilman palveluntarjoajan myötävaikutusta. Asiakas on valituksessaan katsonut, että palveluntarjoajan puheena olevaa rahastoa koskeva markkinointi on ollut virheellistä ja harhaanjohtavaa.

Tapauksessa on kysymys palveluntarjoajan tarjoamasta sijoituspalvelusta ja arvopaperien markkinoinnista. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495), jota on muutettu 7.2.2003 annetun sijoitusneuvonnan jälkeen. Näin ollen ennen sanottua ajankohtaa annettuun sijoitusneuvontaan sovelletaan vain mainittuna ajankohtana voimassa olleita säännöksiä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonnan) ohje nro 201.7 sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista sekä ohje nro 201.2, jonka mukaan arvopapereita ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuta sopimatonta menettelyä.

Ratkaisussa on otettava kantaa palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen, rahaston markkinoinnissa annettujen tietojen oikeellisuuteen, sijoitustuotteen sopivuuteen sekä palveluntarjoajan mahdolliseen korvausvelvollisuuteen.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 §:ssä määrättiin sijoitusneuvonnan ajankohtana, että arvopaperinvälittäjän on annettava asiakkaalle sijoituspalvelusta ja sen kohteena olevista arvopapereista ne tiedot, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta asiakkaan päätöksentekoon, jollei se sijoituspalvelun luonteeseen tai muutoin olosuhteisiin nähden ole ilmeisen tarpeetonta.

Pankin tiedonantovelvollisuuden osalta Rahoitustarkastuksen ohjeessa nro 201.7 on todettu, ettei arvopapereiden myyntiä saa pyrkiä edistämään antamalla harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Pankilla on tiedonantovelvollisuus asiakasta kohtaan ja tiedot on annettava asiakkaalle ennen kaupan tekemistä. Pankilla on velvollisuus varoittaa asiakasta, mikäli toimeksiannon kohteena olevaan arvopaperiin tai sen liikkeeseenlaskijaan liittyy erityisiä riskejä. Samoin asiakkaalle on annettava tieto julkistetuista tai muutoin yleiseen tietoon tulleista seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

Edelleen Rahoitustarkastuksen ohjeessa nro 201.2 on todettu, että ”totuudenvastaisen tiedon antamisella tarkoitetaan jonkin arvopaperia ja markkinoita koskevan seikan selostamista tai muunlaista esittämistä virheellisellä tai vääristävällä tavalla. Tiedon totuudenvastaisuus arvioidaan aina objektiivisesta näkökulmasta. Harhaanjohtava tieto voi itsessään olla totuudenmukainen, mutta se voi puutteellisuutensa, esittämistapansa tai -muotonsa takia antaa vastaanottajalle virheellisen käsityksen. Tiedon harhaanjohtavuutta arvioidaan sijoituspäätöstä tekevän henkilön näkökulmasta. Tämän lisäksi otetaan kuitenkin huomioon myös se, onko seikka objektiivisesti arvioituna sellainen, että sen merkitys on olennainen.”

Riskiarvioinneista ohjeessa todetaan seuraavaa: ”Arvopaperisijoittamisen luonteeseen kuuluu, että se sisältää aina riskejä. Arvopaperien markkinoinnissa käytetyt perustelemattomat riskittömyyteen liittyvät ehdottomat väittämät tai sanonnat ovat siten harhaanjohtavia AML 2 luvun 1:ssä tarkoitetulla tavalla. Markkinointiaineistossa ei saa antaa sellaista kuvaa, että arvopaperisijoitus on riskitön.”

Perustelut

Palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuuden täyttäminen

Palveluntarjoaja on toimittanut asiakkaalle 7.2.2003 sijoitusehdotuksen, jonka lopussa olevassa liiteluettelossa liitteinä on mainittu rahastoesitteet sekä merkintälomake. Asiakas ei ole valituksessaan kiistänyt vastaanottaneensa sijoitusehdotuksessa mainittuja asiakirjoja, jolloin asiakkaalla on katsottava olleen mahdollisuus tutustua sijoitusehdotuksen liitteenä olevaan aineistoon. Arvopaperilautakunta katsoo näin ollen, että palveluntarjoaja on täyttänyt asiassa tiedonantovelvollisuutensa.

Rahaston markkinoinnissa annettujen tietojen oikeellisuuden arviointia

Asiakas ei ole valituksessaan yksilöinyt niitä asiakirjoja, joihin hän on tutustunut ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Asiakkaan väittämä markkinoinnin virheellisyydestä ja harhaanjohtavuudesta koskee sijoitusehdotuksessa annettuja tietoja. Lisäksi asiakas viittaa hänelle 30.4.2010 toimitettuun, 10.4.2003 päivättyyn rahastoesitteeseen. Selvittämättä on jäänyt, onko asiakas tutustunut sijoitusehdotuksen vastaanottamisen ja merkinnän tekemisen välillä 10.4.2003 päivitettyyn rahastoesitteeseen ennen ensimmäisen rahastosijoituksen tekemistä.

Asiakirja-aineiston perusteella on todettavissa, että sijoitusehdotuksessa korkorahastoa on markkinoitu vähäriskisenä ja tasaisen tuoton antavana sijoitusvaihtoehtona. Ensimmäisen merkinnän tekemisen aikana voimassa olleessa yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on todettu pääomariskin olevan lähes olematon sekä korkoriskin voivan realisoitua pääomatappiona käytännössä vain, jos lyhyet markkinakorot nousevat voimakkaasti ja sijoitusaika on kovin lyhyt. Rahaston tavoitteena on esitteen mukaan ylittää 3 kk:n Euribor-korkoa vastaava tuotto. Myös yksinkertaistetussa rahastoesitteessä 1.2.2007 on tuotu esiin rahaston keskeiset riskit, mm. se, että korkotason muutokset vaikuttavat rahaston arvoon.

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiassa ole osoitettu palveluntarjoajan antaneen rahaston markkinoinnissa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai muulla tavoin laiminlyöneen sijoitusrahastolakiin liittyviä velvoitteitaan. Markkinointiaineistossa ei ole annettu kuvaa, jonka mukaan rahastosijoitus olisi riskitön.

Lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että asiakas on ensimmäisen merkinnän jälkeen tehnyt oma-aloitteisesti palveluntarjoajan verkkopalvelussa lukuisia merkintöjä kyseiseen korkorahastoon varsin pitkällä aikavälillä. Asiakkaalla on ollut mahdollisuus tutustua verkkopalvelussa mm. korkorahaston kuukausikatsauksiin, joista rahaston heikko arvonkehitys vertailuindeksiin verrattuna kesästä 2007 alkaen on ollut nähtävissä. Verkkopalvelussa asiakasta on nimenomaisesti kehotettu tutustumaan kuukausikatsauksiin ja rahaston esitteisiin. Lautakunta toteaa, että verkkopalvelussa tekemiensä merkintöjen osalta asiakas vastaa itse sijoituksiin liittyvistä riskeistä.

Sijoitustuotteen sopivuuden arviointia

Sijoitusehdotuksessa 7.2.2003 todetaan ehdotuksen perustuvan asiakkaan antamiin tietoihin koskien sijoitettavaa summaa, sijoitusaikaa, käyttötarkoitusta, riskitasoa ja hajautustarvetta. Asiakkaan antamia, edellä esitettyjä seikkoja koskevia tietoja ei ole kuitenkaan sijoitusehdotuksessa yksilöity eikä Arvopaperilautakunta voi tästä syystä ottaa yksiselitteistä kantaa sijoitustuotteen sopivuuteen mm. asiakkaan antamaa sijoitusaikaa silmällä pitäen. Sijoitusajan osalta ehdotuksessa todetaan kyseisen rahaston sopivan yksityishenkilön lyhytaikaiseksi sijoitukseksi, mikä luo käsityksen siitä, että asiakas olisi etsinyt sopivaa sijoituskohdetta lyhytaikaiselle sijoitukselle.

Asiakkaalle toimitetussa tuotto- ja tapahtumaraportin 30.6.2005 saatteessa todetaan, että pankki suosittelee pitkäaikaiseen jatkuvaan säästämiseen osake- tai yhdistelmärahastoja. Asiakas on kuitenkin tehnyt puheena olevaan korkorahastoon lukuisia merkintöjä verkkopalvelun kautta 14.5.2003–9.11.2007 välisenä aikana. Kaikki merkinnät huomioon ottaen asiakas on pitänyt varojaan kyseisessä korkorahastossa 13.5.2003 alkaen aikavälillä 10.11.–1.12.2008 tehtyihin lunastuksiin saakka.

Asiakkaalla on ollut eri ajankohtina mahdollisuus tutustua mm. kuukausikatsauksiin, joista rahaston tuottokehitys on ollut helposti nähtävissä. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen Arvopaperilautakunta ei katso asiassa esitetyn, että sijoitusehdotuksessa 7.2.2003 olisi ehdotettu asiakkaalle sijoituskohteeksi sopimatonta tuotetta. Rahaston heikko tuottokehitys vuosina 2007–2008 on ollut pääasiallisesti seurausta rahoitusmarkkinoita kohdanneesta ennakoimattomasta kriisistä.

Asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksen arviointia

Arvopaperilautakunta katsoo, että palveluntarjoaja on menetellyt sijoitusneuvottelussa helmikuussa 2003 arvopaperimarkkinalain ja Rahoitustarkastuksen antamien ohjeiden mukaisesti ja että myöhemmät verkkopalvelun kautta tehdyt rahastomerkinnät on tehty asiakkaan toimesta itsenäisesti ilman erillistä sijoitusneuvontaa. Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että palveluntarjoaja olisi antanut harhaanjohtavia tietoja tai muulla tavoin laiminlyönyt sijoitusrahastolakiin liittyviä velvoitteitaan. Palveluntarjoaja ei ole edellä mainituin perustein vastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Suositus

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Arvopaperilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.


Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Saarinen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia