Haku

APL 7/04

Tulosta

Asianumero: APL 7/04 (2004)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 03.05.2004

Eurex -johdannaiskauppa sopimusehdot korvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 20.1.2004 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 9.3.2004 päivätyn lausuman. Valituksessaan asiakas pyytänyt Arvopaperilautakuntaa antamaan käsityksensä pankin toimien ja sopimusten asianmukaisuudesta hänen optiokaupoihinsa liittyvässä asiassa.

Asiakas on esittänyt, että pankki olisi 2.12.2003 ilman hänen suostumustaan ostanut 50 kpl Nokian joulukuun 2003 15.00 osto-optioita, eikä olisi millään tavalla kaupan maksupäivän 3.12.2003 jälkeen ilmoittanut hänelle kaupasta syntyneestä pankin saatavasta. Asiakkaan mukaan optiot erääntyivät arvottomina 19.12.2003 ja kuitatakseen saatavansa pankki myi 8.1.2004 hänen salkustaan alihintaan 250 kpl Nokian tammikuun 2004 16.00 osto-optioita. Asiakas vaatii pankin myymien optioiden arvon palauttamista tililleen. Arvo, minkä hän katsoo optioista olleen saatavissa, mikäli pankki ei olisi toiminut virheellisesti ja hän olisi voinut myydä ne itse ennen niiden eräpäivää, on 0,70 € kappaleelta eli yhteensä 17.500 €, poislukien pankin palkkiot. Lisäksi asiakas vaatii 2.12.2003 tehdyn kaupan mitätöimistä pätemättömänä.

Asiakkaan mukaan pankin käyttämät sopimusehdot olisivat Hexin optiokaupoista antamien ohjeiden vastaisia sekä myös mm. arvo-osuustililain 6, 10 ja 30 §:ien sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 5 luvun 1 ja 7 §:ien ja arvopaperimarkkinalain säännösten vastaisia. Lisäksi palveluntarjoaja on asiakkaan tulkinnan mukaan laiminlyönyt tapauksessa osapuolten välisen sopimuksen salassapito- ja tiedottamisvelvollisuutta koskevat velvoitteensa sopimalla kaupoista ja niihin liittyvistä järjestelyistä valtuutetun kanssa. Asiakkaan mukaan hänen antamansa valtakirja oikeuttaa valtuutetun ainoastaan antamaan toimeksiantoja, ei vastaanottamaan tietoja eikä hoitamaan toimeksiantoihin liittyvää maksuliikennettä.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 13.2.2004 ja 1.4.2004 päivätyt vastineet. Vastauksissaan pankki on kiistänyt asiakkaan vaatimukset perusteettomina sekä määrältään että perusteeltaan. Pankki katsoo toimineensa tapauksessa lain ja tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Pankin mukaan asiakas on valtakirjalla 24.6.1998 valtuuttanut henkilön antamaan puolestaan toimeksiantoja, joita tämä on valtuutuksen perusteella tehnyt huomattavan määrän. Ennen pankille osoittamaansa reklamaatioita ja sittemmin myös Arvopaperilautakunnalle tekemäänsä valitusta asiakas ei ole aikaisemmin kyseenalaistanut valtuutetun oikeutta toimia asiassa puolestaan ja tehdä johdannaiskauppaa. Käytännössä valtuutettu on toiminut valtuutuksensa perusteella kaikissa asiakkaan toimeksiannoissa yhteyshenkilönä, jolle myös kauppoja koskevat ilmoitukset on tehty. Valtuutetun 2.12.2003 antama ostotoimeksianto on nauhoitettu, joten se voidaan tarvittaessa toimittaa. Kun käsiteltävänä olevaa optiokauppaa koskevaa maksua ei oltu sen eräpäivään mennessä suoritettu, pankki oli yhteydessä valtuutettuun, joka lupasi maksun tapahtuvan vuoden 2003 loppuun mennessä. Kun maksua ei suoritettu 8.1.2004 mennessä, pankki myi sopimuksen mukaisen pidätysoikeuden perusteella asiakkaan salkusta tammikuun 2004 16.00 osto-optioita maksamatta jätettyjen joulukuun 2003 15.00 osto-optioiden kustannusten kattamiseksi.

Pankin mukaan myyntipäätös tehtiin sen hetkisen tilanteen perusteella, mistä syystä asiakkaan korvausvaatimus, joka perustuu myynnin jälkeiseen arvonkehitykseen, on täysin spekulatiivinen ja perusteeton. Pankin mukaan sen toiminnan perusteena oleva sopimusehto on sekä sen että asiakkaan näkökulmasta kohtuullinen, koska sen perusteella johdannaiskaupasta johtuvat maksamattomat ja erääntyneet saatavat voidaan hoitaa mahdollisimman järkevästi. Myös asiakkaalle aiheutuvat perimiskustannukset ovat pienet verrattuna vaihtoehtoon, jossa saatava perittäisiin esimerkiksi käräjäoikeuden tuomion ja ulosoton kautta. Suoritetusta realisoinnista huolimatta pankilla on saatavaa asiakkaalta vielä 314,50 euroa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunta toteaa, että tapauksessa on kysymys Eurex-johdannaiskaupankäynnistä, jota koskevaa säätelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495) sekä sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (26.7.1996/579). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7.

Eurex-johdannaiset eivät ole kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (26.8.1988/772) mukaisia vakioituja johdannaisia. Tämän vuoksi Eurex-johdannaisiin ei sovelleta kyseisiä vakioituja johdannaisia koskevaa lakia. Eurex-johdannaiset eivät myöskään ole arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain (17.5.191/826) 2 §:ssä tarkoitettuja arvo-osuuksia, joten niihin ei sovelleta arvo-osuusjärjestelmäsäännöstöä. Eurex-johdannaisiin tulee kuitenkin arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisesti soveltaa arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ää ja sen nojalla esimerkiksi eräitä välittäjän toimintaa koskevia menettelytapasäännöksiä.

Markkinatilanteen mukaan vielä eräpäivänä asiakkaan selvitystilillä kirjattuna olevat johdannaiset joko raukeavat tai sitten hänen kotimaiselle arvo-osuustililleen kirjataan ilman eri toimenpiteitä johdannaissopimuksen mukaiset osakkeet taikka, jos kyse on asiakkaan hyväksi nettoarvontilitykseen johtavasta johdannaisesta, kyseinen nettoarvo kirjataan asiakkaan vastatilinä olevalle maksuliiketilille.

Edellä mainitut kotimaiset säädökset määrittävät, kuinka sijoituspalveluyritys voi tarjota ei-ammattimaiselle sijoittajalle sijoituspalvelun kohteena ulkomaista johdannaissopimusta, jonka kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Sovellettavien säädösten mukaan palveluntarjoajan tulee sopimussuhteen syntymiseen ja menettelyyn liittyvissä asioissa noudattaa kotimaisia säännöksiä, mutta itse sopimuksen ehdot ja palvelun sisältö määräytyvät arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:n perusteella kyseisen markkinapaikan ja kunkin instrumentin ehtojen mukaisesti.

Asiakas on esittänyt, että pankki olisi toiminut ilman asianmukaista toimeksiantoa ja että pankin käyttämät sopimusehdot olisivat Suomen lain vastaisia. Pankki on kiistänyt asiakkaan väitteet. Lautakunta toteaa, että saadun selvityksen mukaan asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä on laadittu 30.3.2000 Eurex-johdannaiskaupankäyntiä koskeva sijoituspalvelusopimus. Asiakas on lisäksi kirjallisesti valtuuttanut 24.6.1998 toisen henkilön antamaan nimissään osakejohdannaisten myynti- ja ostotoimeksiantoja. Sopimuksessa asiakas on sitoutunut noudattamaan Eurexin sääntöjä, minkä lisäksi hän on yleispantannut pankille selvitystilillä kulloinkin kirjattuna oleviin kauppoihin liittyvät saatavansa johdannaiskaupankäynnin selvitykseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Osapuolet ovat myös sopineet, että välittäjällä on pidätysoikeus asiakkaan lukuun hankittuihin sijoituskohteisiin ja mikäli asiakas ei suorita välittäjälle erääntynyttä saatavaa, välittäjällä on oikeus myydä julkisessa kaupankäynnissä sijoituskohteet parhaaksi katsomallaan tavalla asiakasta kuulematta.

Vaikka asiakkaan antaman valtakirjan sanamuodon mukaan hän on valtuuttanut valtuutetun antamaan nimissään toimeksiantoja, eikä sanatarkasti siten esimerkiksi maksamaan niitä tai vastaanottamaan toimeksiantoihin liittyvää raportointia, niin lautakunnan näkemyksen mukaan on hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaan hyväksyttyä ja perusteltua, että valtuutuksen perusteella annettuun toimeksiantoon liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä toimeksiannon tehneeseen valtuutettuun eikä valtuuttajaan. Lautakunta katsoo täten käsiteltävänä olevan toimeksiannon tapahtuneen asiakkaan hyväksymän käytännön mukaisesti ja häntä sitovasti.

Johdannaisten arvonkehitykseen liittyvistä riskeistä johtuen, niillä kauppaa käyvältä asiakkaalta vaaditaan avoinna olevista sopimuksista mahdollisesti syntyvien velvollisuuksien täyttämiseksi aina jonkinlainen vakuus. Koska asiakas on tehnyt kauppaa osto-optioilla, ei hänelle ole markkinapaikan sääntöjen ja sopimuksen mukaan syntynyt tarvetta asettaa erillistä lisävakuutta. Koska muuta realisoitavaa vakuutta ei ole ollut eikä asiakas tai valtuutettu ole suorittanut toimeksiannosta johtunutta saatavaan sen eräännyttyä, on pankin selvitystililtä suorittama realisointi ollut lautakunnan arvion mukaan markkinapaikan säännökset täyttävän sopimuksen mukainen ja tässä tapauksessa kohtuullinen menettely. Sillä, että option arvo on vielä suoritetun realisoinnin jälkeen noussut, ei ole merkitystä asiassa, koska pankilla ei ole ollut erityistä perustetta odottaa realisoinnin kanssa pidempään.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole syyllistynyt laiminlyöntiin tai sopimusrikkomukseen, minkä johdosta se olisi korvausvelvollinen asiakasta kohtaan.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta