Haku

APL 65/03

Tulosta

Asianumero: APL 65/03 (2003)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 17.12.2003

Kurssitietojen päivitys järjestelmähäiriö vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaiden valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 27.3.2003 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 17.6.2003 ja 22.8.2003 päivätyt lausumat.

Asiakas on vaatinut, että pankin tulee korvata asiakkaalle 12 000 euron vahinko, joka on syntynyt pankin sopimuksenvastaisesta toiminnasta.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas on todennut valituksessaan, että 18.4.2002 pankin verkkopankin markkinatietopalvelun ajantasaista kurssitietoa ei ollut saatavilla, jonka vuoksi asiakas ei ollut voinut tehdä Nokian osakkeita koskevia myyntitoimeksiantoja haluamanaan ajankohtana.

Asiakas toteaa, että jos asiakas olisi kyseisenä päivänä nähnyt Nokian osaketta koskevan kurssi-informaation, asiakas olisi myynyt pois kaikki omistamansa Nokian osakkeet. Kyseisen päivän ylin myyntikurssi oli ollut 24,35 euroa, mutta se laski alimmilleen 20,30 euroon eli 12,41 prosenttia. Kun markkinainformaatio alkoi jälleen seuraavana päivänä toimia, oli Nokian myyntikurssi pudonnut jo 19,19 euroon.

Asiakas toteaa, ettei ole saanut sopimuksen teon yhteydessä käyttöönsä arvopaperikaupankäynnin yleisiä sopimusehtoja. Asiakas kertoo tehneensä 12.10.2001 sopimuksen arvo-osuustileistä ja säilytyksestä. Loppuvuodesta 2001 asiakas kertoo tehneensä pankin kanssa arvopaperikaupankäyntiä koskevan perussalkkusopimuksen. Asiakirjoista asiakkaalla ei ole tietoa, koska pankki ei ole antanut sopimuksen teon yhteydessä mitään suullista tai kirjallista informaatiota. Asiakas toteaa, että mikäli asiakas olisi sopimuksen teon yhteydessä tiennyt, ettei sähköinen tiedonkulku toimi, asiakas ei olisi tehnyt mitään sopimusta pankin kanssa.

Asiakas kiistää pankin väitteet siitä, että asiakas olisi kuitannut vastaanottaneensa sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot 1.6.2001 ja perehtyneensä niiden sisältöön. Asiakkaan mukaan on otettava huomioon, että kysymyksessä on pankin tuottama oma tuloste, johon asiakkaalle ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Asiakas toteaa, ettei ole kohtuullista pankilta väittää asiakkaan saaneen sopimusehdot, jotka ovat yhdeksän sivua pitkät ja suurennuslasilla luettavaa tekstiä. Pankin sijoitusneuvojan olisi tullut informoida asiakasta pankin tietojärjestelmän heikkouksista. Asiakas kertoo saaneensa vasta lautakuntakäsittelyssä ensimmäisen kerran sopimusehdot ja näiden liitteet, joissa todella todetaan, ettei pankki vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä ja virheistä. Asiakkaan mukaan pankin olisi tullut ottaa asiassa huomioon se, että kysymyksessä on uusi asiakas, jolta ei voine edellyttää samoja asioita kuin harjaantuneemmalta asiakkaalta. Asiakas katsoo, ettei kukaan halua tehdä arvopaperikauppaa tappiolla, jollei siihen ole pakotettu.

Edellä kerrotuilla perusteilla asiakas katsoo, että koska pankin antamissa kaupankäyntiohjeissa ei ole varoitettu Markkinatietopalvelussa mahdollisesti esiintyvistä ongelmista, pankki on asiassa vastuussa ja korvausvelvollinen asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.
 

Pankin vastaus asiakkaiden valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 15.5.2003 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 29.7.2003 päivätyn lausuman asiassa.

Pankki on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Pankki on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Pankki toteaa asiakkaan vaatimukseen, että ajantasaista tietoa asiakkaalla olisi ollut saatavilla Markkinatietopalvelun viiveen aikana esimerkiksi pankin verkkopalvelun Sijoitukset pääsivulla Kurssit ja Indeksit –linkin kautta sekä erään toisen palvelun välityksellä. Pankin tunnuksilla käytettävien palvelujen yleisten sopimusehtojen (3.2.2000) kohdan 10 (Tietopalvelut) mukaan pankki ei vastaa tietojen saannin viivästymisestä tai tietojen saannin estymisestä aiheutuvista vahingoista.

Arvo-osuustilisopimuksesta pankki toteaa, että asiakkaan ja pankin välillä on 12.10.2001 tehty sopimus arvo-osuustileistä ja arvopaperisäilytyksestä. Sopimuksen tehdessään asiakas on kuitannut vastaanottaneensa sopimuksen yleiset ehdot (1.6.2001) ja perehtyneensä niiden sisältöön. Kyseisten ehtojen 1 kohdan mukaan (Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset) asiakkaan verkkopalvelussa tekemiin osto- ja myyntitoimeksiantoihin sovelletaan pankin kulloinkin voimassa olevia verkkopankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä sopimusehtoja.

Pankki kiistää asiakkaan väitteen siitä, että asiakas olisi saanut sopimusehdot vasta valituskäsittelyn yhteydessä ja toteaa, että asiakkaan ja pankin välillä on 15.6.2001 tehty sopimus, johon liittyy asiakkaan allekirjoittama vakuutus sopimusehtojen 3/2000 vastaanottamisesta, ehtoihin tutustumisesta ja niiden hyväksymisestä sekä pankin tietojärjestelmästä tulostetun jäljennöksen asiakkaan 27.11.2001 tekemästä, pankin tietojärjestelmään kirjatusta sopimuksen hyväksymistä koskevasta tahdonilmaisusta. Kaikki sopimusehdot ovat olleet samanaikaisesti asiakkaan saatavilla ja pankin vastuun rajauksesta on huomautettu erillisellä dokumentilla.

Pankki katsoo pyrkineensä monin eri tavoin kiinnittämään asiakkaan huomiota sopimusehtoihin ja niistä aiheutuviin vastuunrajoituksiin. Asiakas on pankin käsityksen mukaan kuitenkin hyväksynyt sopimusehdot niihin riittävästi perehtymättä.

Edellä kerrotuilla perusteilla pankki katsoo, ettei sillä ole vastuuta kurssi-informaation viivästymisen väitetyistä seurauksista. Pankki toteaa, että asiakkaan Nokian osakkeiden kaupat 12.3–21.3.2002 välisenä aikana pankin salkkupalvelun kautta olivat keskimäärin 24,96 euroa ja siten asiakkaan hankkimien 1.500 kappaleen Nokian osakkeen myynti olisi 18.4.2002 toteutettunakin tuottanut tappiota. Näin silloinkin, vaikka asiakas olisi onnistunut myymään osakkeensa päivän ylimpään kurssiin 24,35 euroon. Nokian kurssikehityksestä johtuen asiakkaan noudattama periaate ”osta halvalla ja myy kalliilla” ei olisi ollut mahdollinen.

Pankki toteaa, ettei asiakas ollut tyytynyt vielä seuraavana päivänäkään 19.4.2002 vallinneeseen kurssitasoon (20,30–19,19 €). Osakkeiden myyntiajankohtana 15.10.2002, johon asiakas on korvausvaatimusmääränsä perustanut, on asiakkaan itsensä valitsema ajankohta eikä pankki ole voinut vaikuttaa syntyneen luovutustappion määrään asiakkaan myydessä osakkeet keskimäärin 15,27 euron kurssitasolla.

Edellä kerrottuun perustuen pankki katsoo vahingonkorvausvaatimuksen olevan perusteeton.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään, onko pankki vastuussa verkkopankkinsa Markkinainformaatiopalvelun toimimattomuudesta, kun asiakas olisi halunnut tehdä Nokian osakkeitaan koskevan kaupan 18.4.2002 ja onko pankki vastuussa tästä asiakkaalle aiheutuneista 12 000 euron kurssitappioista.

Pankki on vaatinut, että asiakkaiden valitus tulee hylätä perusteettomana.

Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan ja pankin välistä vastuuta on arvioitava osapuolten tekemän verkkopankin salkkupalvelusopimuksen nojalla. Tämän sopimuksen perusteella pankki vastaa erikseen sovittujen palveluiden tarjoamisesta ja toteuttamisesta pankin vastuunrajoitukset huomioon ottaen.

Tapauksessa asiakas on yrittänyt tehdä toimeksiantoa 1500 kappaleesta Nokian osakkeestaan 18.4.2002, mutta pankin Markkinainformaatiopalvelu ei ole kyseisenä ajankohtana toiminut ja asiakkaalla ei siten ole ollut käytettävissään ajantasaista kurssi-informaatiota. Asiakkaalla olisi ollut pankin mukaan mahdollisuuksia hankkia tietoa myös toisaalta pankin palveluista.

Asiakas on lisäksi kiistänyt olleensa asiassa tietoinen siitä, että asiakasta koskevat pankin palveluja koskevat sopimusehdot, koska sopimuksia tehtäessä ei kyseisiä ehtoja ole asiakkaalle toimitettu eikä palveluneuvoja ole sopimusehdoista asiakkaalle sopimusta tehtäessä huomauttanut.

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on näyttänyt asiassa asiakkaan hyväksyneen sopimuksien ehdot itseään sitoviksi. Pankin tunnuksilla käytettävien palvelujen yleisten sopimusehtojen kohdan 18 (Pankin vastuunrajoitukset) pankki ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvista välillisistä tai epäsuorasta vahingosta. Tämän lisäksi sopimusehtojen kohdassa 10 (Tietopalvelut) on todettu, että tietopalvelun sisältämät tiedot toimitetaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Pankki ei kuitenkaan vastaa tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä, tietojen saannin viivästymisestä tai tietojen saannin estymisestä aiheutuvista vahingoista.

Edellä kerrottuun perustuen Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on selkeästi sopimusehdoissaan todennut, ettei se vastaa siitä, että verkkokaupankäyntijärjestelmä ja tietopalvelu ovat jatkuvasti käytössä. Tämän lisäksi lautakunta katsoo, että asiakkaalla olisi ollut asiassa mahdollisuus toimia myös suoraan pankin konttorin tai esimerkiksi puhelinpankin kautta heti samana tai viimeistään seuraavana pankkipäivänä. Koska asiakas ei ole pyrkinyt käyttämään muita keinoja toimeksiannon antamiseksi, ei pankki ole vastuussa mahdollisesti asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi lautakunta toteaa, ettei asiakas ole selvittänyt, miksi Nokian osakkeita koskeva toimeksianto on tehty vasta 15.10.2002, eikä esimerkiksi heti seuraavana päivänä 19.4.2002. Lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tullut myydä Nokian osakkeensa viivytyksettä ja heti kuin se olisi ollut mahdollista, jotta asiakas voisi vedota hänelle mahdollisesti aiheutuneeseen vahinkoon.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Kariola ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia