Haku

APL 64/09

Tulosta

Asianumero: APL 64/09 (2011)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 12.04.2011

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus rahastojen lunastustoimeksianto

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ja pankin välillä oli täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus. Sopimuksen mukaan pankki päätti itsenäisesti sijoitustoiminnan ja muiden hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta ottaen huomioon määritellyt sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitukset. Asiakkaan edustaja oli antanut rahastoja koskevan lunastustoimeksiannon, jossa tarkoituksena oli lunastaa kaikki osakerahasto-osuudet kokonaisuudessaan. Lunastustoimeksianto oli annettu pankin edustajalle perjantaina 19.10.2007 noin kello 9.00. Pankki oli pyytänyt, että asiakkaan edustaja, jolla on kelpoisuus lunastustoimeksiannon antamiseen, lähettää sen pankille sähköpostilla. Viestin sisällöksi pyydettiin, että asiakas määrää pankin realisoimaan kaikki sijoitukset välittömästi ja siirtämään varat asiakkaan määräämälle tilille. Toimeksianto oli lähetetty samana päivänä kello 10.20. Pankin edustaja oli avannut viestin kello 13.35, minkä jälkeen toimeksiannot toteutettiin vasta maanantaina 22.10.2007.
 

Asiakkaan valitus arvopaperilautakunnalle

Asiakas katsoo, että pankki on vastuussa osakerahasto-osuuksien myyntitoimeksiannon toteuttamisen viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta. Myyntitoimeksiannon viivästymisen vuoksi asiakkaalle maksettava myyntitulo oli 54.104,87 euroa pienempi kuin olisi ollut, jos myynti olisi tapahtunut toimeksiannon antamispäivänä eli 19.10.2007.

8.2.2008 päivätyssä kirjeessä pankki lupasi korvata osan myyntitulon menetyksestä eli 24.511,18 euroa. Osakorvaus kattoi asiakkaan menetyksen niiden osuuksien myynnistä, jotka pankin selvityksen mukaan olisi ennätetty myydä vielä perjantaina 19.10.2007, jos pankin edustaja olisi ryhtynyt toimiin, kun hän oli lukenut kello 13.35 asiakkaan aikaisemmin samana päivänä lähettämän myyntitoimeksiannon. Osakorvaus maksettiin asiakkaalle 23.6.2008.

Asiakas vaatii pankilta täysimääräisen korvauksen, jonka määrä on 29.593,69 euroa eli myyntitulojen menetys 54.104,87 euroa vähennettynä asiakkaan saamalla osakorvauksella eli 24.511,18 eurolla.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki katsoo, ettei se ole velvollinen hyvittämään asiakkaalle sen vaatimaa korvausta. Pankin mukaan asiakkaan edustaja on perjantaina 19.10.2007 noin kello yhdeksän ilmoittanut pankille, että asiakas on päättänyt lunastaa kaikki sijoitukset mutta pankin edustajan tiedustellessa lunastuksen aikataulua, asiakkaan edustaja on vastannut, ettei aikataulusta ole ollut sen kummemmin puhetta. Pankin mukaan sen edustaja on tämän jälkeen pyytänyt lähettämään sähköpostin ja kertomaan mihin päivään mennessä toimeksianto halutaan hoidettavan. Pankin edustaja on ehdottanut sähköpostin tekstiksi, että asiakas pyytää realisoimaan kaikki sijoitukset välittömästi. Tämän jälkeen asiakkaan edustaja on pankin mukaan todennut, että toimeksiannot voi tehdä sitä mukaan kuin mahdollista ja ettei asialla niin hirveä hätä ole. Pankin edustaja on todennut toimeksiannoissa menevän päivän tai pari riippuen eri rahastojen määräajoista. Asiakas on pankin mukaan todennut, että toimeksiannon toteuttamiseen voi käyttää mahdollisen ja kohtuullisen työajan.

Pankin mukaan perjantaina 19.10.2007 noin kello yhdeksän käydystä puhelinkeskustelusta ei jäänyt sellaista kuvaa, että toimeksianto olisi tulossa pikaisesti ja että sen olisi ollut tarkoitus ehtiä samana päivänä toteutettavaksi.

Pankki toteaa, että osassa asiakkaan rahastoja määräaika, mihin mennessä pankin tulee olla vastaanottanut asiakkaan toimeksianto, jotta se ehtii toteutettavaksi saman päivän arvoon, oli mennyt umpeen perjantaina 19.10.2007 kello 13.35, kun pankin edustaja vastaanotti toimeksiannon. Näin näiden rahastojen osalta pankki on toiminut asianmukaisesti toteuttamalla toimeksiannot seuraavana pankkipäivänä eli maanantaina 22.10.2007.

Pankki toteaa, että muissa rahastoissa toimeksiantojen olisi pitänyt ehtiä toteutettavaksi kyseisen päivän arvoon mutta valitettavasti toimeksiannot ovat jääneet toteuttamatta johtuen samalle päivälle osuneesta pankin muutosta ja ne toteutettiin vasta maanantaina 22.10.2007.

Pankin mukaan yleisen vakiintuneen käytännön mukaan sähköpostin lähettäminen on asiakkaan vastuulla ja se saapuu perille vasta, kun vastaanottaja on avannut sen eli tapauksessa perjantaina 19.10.2007 kello 13.35. Pankin mukaan asiakkaan olisi tullut soittaa ja varmistaa, että pankin edustaja on sähköpostin vastaanottanut, jos toimeksiannon toteuttaminen perjantaina 19.10.2007 oli asiakkaalle tärkeää.
 

Selvitykset

Osapuolien kirjelmien lisäksi arvopaperilautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

1. Omaisuudenhoitosopimus 16. marraskuuta 1999, nro 226, liitteet 1-3
2. Sopimus täyden valtakirjan omaisuudenhoidosta 3.2.2004
3. Liiteluettelo 3.11.2008, liitteet 1.-10.
4. Rahastoesite 31.12.2007
5. Sähköpostikeskustelut 8. huhtikuuta 2008 15:10, 15:51, 16:46 ja 17:58
6. Puhelinkeskustelun nauhoitus, 11 minuuttia 9 sekuntia
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei tapaukseen sovelleta rahoitusvälineiden markkinoista annettua direktiiviä 2004/39/EY, koska direktiivin mukaiset lainmuutokset ovat tulleet Suomessa voimaan vasta 1.11.2007.

Koska lunastustoimeksianto annettiin 19.10.2007, sijoituspalvelun arviointiin sovelletaan lokakuussa 2007 voimassa olleita arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) säännöksiä.

Lain 4 luvun 1 §:n mukaan arvopaperien kaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä.

Lain 4 luvun 4 §:n 1 momentin arvopaperinvälittäjän on hoidettava toimeksiannot huolellisesti asiakkaan eduksi ilman aiheetonta viivytystä.

Perustelut

Omaisuudenhoitosopimuksesta

Tapauksessa asiakkaan ja pankin välillä oli täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus. Asiakkaan ja pankin välisen omaisuudenhoitosopimuksen mukaan asiakkaan ja pankin väliseen suhteeseen on sovellettu pankin omaisuudenhoidon ehtoja sekä pankin omaisuudenhoitosopimusten yleisiä ehtoja. Sopimuksen tarkoitus on ollut sopia asiakkaan sijoituskohteiden hoitamisesta niin, että päätösvalta on tietyin erikseen määrätyin ehdoin ollut pankilla.

Pankin omaisuudenhoidon ehtojen mukaan pankki pyrki asiakkaan määrittelemästä riskisuhteesta riippuen sellaiseen varallisuuden arvon kehitykseen, joka on yhdenmukainen tai parempi kun asiakkaalle määritellyn vertailuindeksin kehitys. Sopimuksen mukaan asiakkaalla oli oikeus vähentää sopimuksen piiriin kuuluvan omaisuuden määrää.

Pankin omaisuudenhoidon ehtojen mukaan pankki päättää itsenäisesti sijoitustoiminnan ja muiden hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta ottaen huomioon määritellyt sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitukset. Asiakasvastuulliset salkunhoitajat tekevät sijoitustoimintaan liittyvät toimenpiteet, jotka perustuvat pankin sijoitustoimikunnan päätöksiin.

Pankin omaisuudenhoidon ehtojen mukaan pankki vastaa siitä, että se omaisuudenhoitotoimenpiteet suoritetaan kaikissa olosuhteissa huolellisesti ja ammattimaisesti, sekä on vahingon vastuussa tekemiensä toimenpiteiden suorituksesta, mutta ei niiden taloudellisesta tuloksesta.

Asiantuntijan huolellisuudesta ja todistustaakasta

Yleisesti voidaan todeta, että omaisuudenhoito on eräs keskeisimmistä asiantuntijapalveluiden muodoista. Asiantuntijan keskeisenä velvollisuutena voidaan pitää toimimista huolellisesti sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Asiakas ostaa omaisuudenhoito- ja asiantuntijapalveluita nimenomaan siksi, ettei hän luota omiin tietoihinsa asiassa. Tästä syystä asiantuntijapalveluihin sovelletaan käännettyä todistustaakkaa. Jos asiantuntijan suorituksessa todetaan virhe, hänen vahingonkorvausvastuutaan arvioidaan pääsääntöisesti käännettyyn todistustaakkaan perustuvan tuottamusvastuun eli ekskulpaatiovastuun nojalla. Vahingonkorvausoikeudellisessa tuottamusharkinnassa jää siis lähtökohtaisesti asiantuntijan osoitettavaksi, että hän on toiminut huolellisesti.

Kysymys asiakkaan antamasta nimenomaisesta toimeksiannosta
Tapauksessa asiakas oli antanut puhelimitse toimeksiannon lunastaa kaikki osakerahasto-osuudet kokonaisuudessaan. Kun osapuolet ovat Arvopaperilautakunnalle osoittamissaan vastineissa esittäneet toisistaan poikkeavat näkemykset pankin saaman toimeksiannon sisällön suhteen, joudutaan sitä arvioimaan asiakkaan ja pankin edustajan välisen nauhoitetun puhelinkeskustelun perusteella.

Puhelinkeskustelussa asiakkaan edustaja esitti pankille lunastustoimeksiannon, minkä jälkeen toimeksiannon toteuttamisesta keskusteltiin. Puhelinkeskustelun lopuksi pankin edustaja pyysi asiakkaan kaikkien sijoitusten lunastamista koskevaa toimeksiantoa sähköpostilla ja viestiin mainintaa siitä, että täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus pidetään edelleen voimassa. Tässä pyynnössä pankin edustaja ehdottaa viestin sanamuodoksi, että asiakas määrää pankin realisoimaan kaikki sijoitukset välittömästi ja siirtämään varat asiakkaan määräämälle tilille. Arvopaperilautakunnan mukaan on otettava huomioon, että asiakkaan edustaja ja pankin edustaja puhuvat keskustelussa useammasta sijoitusten realisointiin liittyvästä asiasta. Keskustelussa puhutaan toimeksiannon antamisesta, rahastojen määräajoista, realisoinnissa kertyvien rahojen tulouttamisesta asiakkaalle ja täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen voimassa pitämisestä edelleen realisoinnin jälkeisenä aikana.

Asiakkaan pankille kello 10.20 lähettämässä sähköpostiviestissä vahvistettiin puhelinkeskusteluun viitaten pyyntö lunastaa asiakkaan sijoitukset ja täsmennettiin, että toimeksianto koski koko varallisuuserää.

Selonotto sähköpostiviestistä

Pankki on vedonnut siihen, että sähköpostin lähettäminen on asiakkaan vastuulla ja se saapuu perille vasta, kun vastaanottaja on avannut sen.

Sähköpostiviestin viivästyminen olisi ollut asiakkaan vastuulla, mikäli sähköposti olisi pitänyt lähettää tiettyyn määräaikaan mennessä tai sillä yksin olisi pitänyt antaa toimeksianto ilman voimassa olevaa omaisuudenhoitosopimusta. Sähköpostin lähettämisestä on säännökset muun muassa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Lain mukaan sähköpostina lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla ja määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä siten, että asiakirja on vastaanottajan käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Asiakirja katsotaan tällöin saapuneeksi, kun vastaanottaja pystyy teknisesti käsittelemään asiakirjaa.

Tapauksessa asiakas on lähettänyt sähköpostiviestin pankin pyynnöstä eikä ole esitetty edes väitettä siitä, ettei viesti olisi ollut vastaanottajan käytettävissä välittömästi. Pankki on kertonut, että sen edustaja, joka oli ohjeistanut asiakasta lähettämään toimeksiannon sähköpostilla, oli sähköpostin lähettämisen ajankohtana talon ulkopuolella tapaamisessa ja pääsi lukemaan sähköpostin vasta palattuaan toimistoon kello 13.35.

Pankin maksamasta osakorvauksesta

Pankki on korvannut niiden rahastojen lunastustoimeksiannon toteuttamisen viivästymisestä aiheutuneen vahingon, jotka sen näkemyksen mukaan olisi pitänyt ehtiä toteutettavaksi perjantain 19.10.2007 päivän arvoon, mutta jotka se myi vasta maanantaina 22.10.2007.

Suositus

Lautakunta toteaa, että omaisuudenhoitosopimuksissa tarkoituksena on avustaa asiakasta kaikissa sijoitusprosessin vaiheissa. Pankin suorituksen ydinsisältönä on tällöin pankin asiantuntemuksen tarjoaminen asiakkaalle.

Lautakunta katsoo kuitenkin, että omaisuudenhoitosopimuksille on tyypillistä, että asiakkaan tavoitteen toteutuminen riippuu asiantuntijan, tässä tapauksessa pankin, toiminnan lisäksi erilaisista ulkopuolisista seikoista kuten omaisuudenhoidossa yleisestä markkinakehityksestä. Pankki ei vastaa markkinakehityksestä johtuvasta negatiivisesta taloudellisesta tuloksesta mutta asiantuntija-asemansa puolesta sen on hoidettava tehtäväänsä huolellisesti ja vapautuakseen vastuusta sen on näytettävä toimineensa huolellisesti ja asiakkaan ja pankin välillä solmitun sopimuksen mukaisesti.

Tapauksen olosuhteissa asiakaan antamaa toimeksiantoa on arvioitava sen mukaan, että asiakas on lunastustarkoituksensa ilmoitettuaan toiminut pankin antamien ohjeiden mukaisesti. Arvopaperilautakunnan mukaan asiayhteydestä käy ilmi, että pankin on täytynyt antamansa ohjeistuksen perusteella ja asiantuntija-asemansa perusteella odottaa puheena olevaa sähköpostiviestiä lähetettäväksi välittömästi ja asiakkaan edustajan kelpoisuutta osoittava telefaksi vasta myöhemmin. On myös otettava huomioon, että pankin ja asiakkaan välisestä keskustelusta ei käy ilmi, että pankin taholta olisi tuotu asiakkaalle esille sitä, että pankin edustaja tulee olemaan poissa eikä voi asiaa hoitaa. Pankin olisi puhelimessa toimeksiannosta tieto saatuaan ja ohjeistettuaan asiakasta tullut omaisuudenhoitosopimuksen ja asiantuntija-asemansa perusteella varmistua siitä, että toimeksianto toteutetaan asiakkaan edun mukaisesti.

Koska pankki ei ole pystynyt osoittamaan, että sen menettely olisi asiassa ollut huolellista ja se olisi toiminut omaisuudenhoitosopimuksen mukaisesti, se on vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen myöskään sillä seikalla, onko sähköpostiviesti tullut perille vasta, kun pankin edustaja on sen avannut, ei ole merkitystä.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on menetellyt omaisuudenhoitosopimuksen ja arvopaperimarkkinalain vastaisesti ja asiakas on oikeutettu korvaukseen.

Lautakunta suosittaa, että pankki hyvittää asiakkaalle 29.593,69 euroa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Mikkilä.
 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta