Haku

APL 6/16

Tulosta

Asianumero: APL 6/16 (2016)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 11.11.2016

Toimeksiannon toteuttaminen ja välittäminen. Valuuttamääräinen joukkovelkakirjalaina. Reklamaatio.

Tapahtumatiedot

Asiakas otti yhteyttä pankkiin kesällä 2014, koska hänellä oli vapautumassa pääomaa toisen palveluntarjoajan kautta hankkimastaan joukkovelkakirjalainasta. Kahden tapaamisen jälkeen asiakas merkitsi valuuttamääräistä joukkovelkakirjalainaa itselleen ja vaimolleen yhteensä 153.373,63 euron arvosta. Joukkovelkakirja erääntyi helmikuussa 2016, jolloin asiakkaat saivat sijoittamastaan pääomasta takaisin 137.696,18 euroa, minkä lisäksi heille maksettiin 7,625 % mukaisena korkotuottona yhteensä 14.733 euroa. Pankki on tarjoutunut hyvittämään asiakkaille 944,45 euroa, minkä ansiosta asiakkaat pääsisivät samaan tilanteeseen kuin missä he olisivat, jos sijoitusta ei olisi lainkaan tehty. Asiakkaat eivät ole kuitenkaan kyseistä tarjousta hyväksyneet.

Asiakkaan valitus

Asiakkaiden mukaan pankin edustajan tapaamisista laatimat muistiot eivät vastaa käytyjä keskusteluja, sillä niistä puuttuvat kokonaan heidän lunastusarvoon liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Asiakkaiden mukaan heille oli vastattu, että tuotteen lunastusarvo tulee olemaan 100 % eikä mahdollisesta valuuttakurssin vaikutuksesta ollut kerrottu mitään. Asiakkaat huomauttavat myös, että heille ei näytetty kyseisiä muistioita ja etteivät he ole allekirjoituksellaan hyväksyneet niitä. Asiakkaiden mukaan he eivät olisi sijoittaneet tuotteeseen, mikäli pankin edustaja olisi asianmukaisesti tuonut esiin valuuttakurssinvaihtelun vaikutuksen tuotteen pääomaan. Pankista saamiaan arvopaperiotteita asiakkaat eivät ole kertomansa mukaan tarkastaneet, koska ovat luottaneet pankin toimintaan. Asiakkaat vaativat pankkia korvaamaan heille 17.962,36 euroa perustuen virheellisiin tietoihin.

Palveluntarjoajan vastine

Pankin mukaan se lähetti asiakkaan soiton johdosta hänelle listan myynnissä olleista joukkovelkakirjalainoista. Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä asiakkailta on myös tiedusteltu heidän varallisuudestaan ja elämäntilanteestaan. Asiakkaiden antamien tietojen perusteella heille on suositeltu omaisuuslajihajautukseksi 75 % osakkeisiin ja 25 % korkosijoituksiin pankin rahastojen avulla. Poiketen pankin suosituksesta asiakkaat halusivat kuitenkin sijoittaa riidanalaiseen joukkovelkakirjalainaan. Tapaamisen yhteydessä laadittu suunnitelma toimitettiin asiakkaille postitse kotiin ja itse merkintä tehtiin toisessa tapaamisessa sen jälkeen kuin varat olivat vapautuneet asiakkaiden edellisestä sijoituksesta. Merkintää jouduttiin kuitenkin vielä merkitsemään lisää, koska alun perin sen määrä oli ollut kyseisessä valuutassa 150.000, vaikka tarkoitus oli ollut tehdä 150.000 euron sijoitus.

Pankki huomauttaa, että se ei ole antanut asiakkaille sijoitusneuvontaa liittyen riidanalaiseen tuotteeseen, vaan on ainoastaan toteuttanut asiakkaiden antamat toimeksiannot, koska kyseessä ei ole ollut pankin oma tai edes sen suosittelema tuote. Kyseessä on ollut niin sanottu yksinkertainen tuote, jollaisia asiakkailla on ollut kymmeniä ennenkin. Ainoa ero aikaisempiin on ollut tuotteen valuuttamääräisyys, mikä on ilmennyt jo asiakkaille laadituissa säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmista sekä täydentävien merkintöjen yhteydessä heti kesäkuussa 2014 ja edelleen myös heille toimitetuista vahvistuksista sekä myöhemmin myös tiliotteista ja raporteista, joista on myös ilmennyt tuotteen arvonvaihtelut. Tästä huolimatta asiakkaat ovat reklamoineet asiasta vasta tuotteen eräännyttyä ja valuuttakurssin käännyttyä heille epäedulliseksi. Edellä todetuista seikoista ja syy-yhteyden puuttumisesta huolimatta pankin toiminnan ja asiakkaiden vaatiman euromäärän välillä, on pankki edelleen asiakassuhteen säilyttämiseksi edelleen valmis hyvittämään asiakkaille 944,45 euroa, mikä saattaisi asiakkaat samaan asemaan kuin missä he olisivat, jos he eivät olisi sijoitusta tehneet.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- asiakkaan korvausvaatimus pankille ja pankin vastaus siihen

- vahvistukset tuotteen ostosta ja siihen liittyneet korjaukset

- listaus pankilla sijoitushetkellä olleista joukkovelkakirjalainoista

- asiakkaille tehdyt säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmat

- asiakkaille toimitettuja arvopaperiotteita vuosilta 2014-2016

- pankin varainhoidon vuosiraportit asiakkaille vuosilta 2015 ja 2016

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Tapauksessa on kysymys tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä toimeksiantojen välittämisen yhteydessä. Asiakkaiden mukaan heille ei olisi kerrottu tuotteen valuuttamääräisyydestä ja sen mukanaan tuomasta sijoitettuun pääomaan liittyvästä riskistä. Pankin asiassa esittämän väitteen johdosta lautakunnan tulee kuitenkin ensin arvioida, onko asiakas tarpeettomasti viivyttelemällä reklamaation tekemistä menettänyt oikeutensa vaatia asiassa hyvitystä.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) 1 luvun 3 §:n mukaan arvopaperien ja muiden rahoitusvälineiden markkinoinnissa ja vaihdannassa, joka tapahtuu elinkeinotoiminnassa, sekä täytettäessä kyseisen lain mukaista tiedonantovelvollisuutta ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n mukaan sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa.

Jos sijoituspalveluyritys tarjoaa muuta kuin sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa eikä kysymyksessä ole rahoitusvälineiden säilyttäminen, sijoituspalveluyrityksen on ennen sijoituspalvelun tarjoamista pyydettävä ei-ammattimaiselta asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asiakkaan kannalta asianmukainen. Jos sijoituspalveluyritys katsoo saamansa tiedon perusteella, ettei rahoitusväline tai palvelu ole asiakkaan kannalta asianmukainen, sen on ilmoitettava tästä asiakkaalle. Jos asiakas kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja, sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava, että se ei voi arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle. Velvoitetta asianmukaisuusarvioinnin tekemiselle ei ole, mikäli kyse on asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta toimeksiantojen toteuttamista tai niiden välittämistä ja palvelu liittyy:

1) osakkeisiin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa valtiossa;

2) rahamarkkinavälineisiin;

3) joukkovelkakirjoihin tai muihin vastaavankaltaisiin velkasitoumuksiin, joihin ei sisälly johdannaissopimuksen ominaisuutta;

4) sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin; tai

5) muihin rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirektiivin 38 artiklassa tarkoitettuihin yksinkertaisiin rahoitusvälineisiin.

Luvun 5 §:n mukaan sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot sijoituspalveluyrityksestä ja tarjottavasta palvelusta. Ehdot ja tiedot on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle, jos se on varhaisempi ajankohta. Sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot mm. palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä sekä sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä.

Lisäksi Finanssivalvonnan standardeissa 2.1 ja 2.2 on lakia täydentäviä määräyksiä ja suosituksia.

Edellä todettujen säännösten lisäksi yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan osapuolen on reklamoitava kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon vastapuolen toimista, jotka eivät hänen mielestään ole menneet sovitulla tavalla tai mikäli niissä on muuten joku muu virhe. Kohtuullisen ajan pituus voi vaihdella riippuen tarjottavasta palvelusta ja osapuolten on mahdollista määritellä aikaa tarkemmin.

Asian arviointi

Säännösten mukaan sijoituspalveluyrityksen on ennen toimeksiannon välittämistä pyydettävä ei-ammattimaiselta asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asiakkaan kannalta asianmukainen. Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että pankki on täyttänyt kyseisen velvoitteen laadittuaan asiakkaille säästämisen- ja sijoittamisen suunnitelman kesäkuussa 2014, missä yhteydessä asiakkailta on muun muassa tiedusteltu heidän varallisuudestaan ja elämäntilanteestaan. Selvityksen yhteydessä on myös ilmennyt, että asiakkaat ovat jo aikaisemmin sijoittaneet useisiin vastaavanlaisiin euromääräisiin tuotteisiin.

Edelleen säännösten mukaan ehdot ja tiedot tuotteista ja palveluista on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle. Tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Lautakunta toteaa, että liikkeeseenlaskijariskin lisäksi valuuttamääräisen joukkovelkakirjalainan keskeinen riski on valuuttakurssien mahdollinen epäedullinen muutos. Selvitystä siitä, että asiakasta olisi huomautettu valuuttariskistä, ei ole asiassa esitetty.

Jos pankin toiminnassa katsotaan olleen sanotusta syystä virhe, tästä seuraa yleisten sopimusoikeudellisten oppien mukaan, että asiakkaiden on tullut reklamoida virheestä kohtuullisen ajan kuluessa virheen tultua havaittavaksi. Virheen paljastumista arvioitaessa on merkitystä paitsi sillä, mitä asiakkaat ovat todellisuudessa tienneet myös sillä, mitä heidän olisi pitänyt tietää ja ymmärtää. Lautakunta toteaa, että tieto tuotteen valuuttamääräisyydestä on ilmennyt ensimmäisen kerran pankin ennen tapaamista asiakkaille näiden pyynnöstä lähettämästä listauksesta tarjolla olleista tuotteista, minkä lisäksi asia on tullut konkreettisesti ilmi myös tuotteen merkinnän korjauksen yhteydessä kesäkuussa 2014. Lautakunta kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että valuuttakurssi on merkintöjen välillä muuttunut asiakkaille epäedulliseen suuntaan.

Tuotteen valuuttamääräisyyden ilmi tulo ei suoraan merkitse valuuttariskin paljastumista asiakkaille. Kun kysymys kuitenkin on yleistietojenkin valossa tunnetusta riskistä ja tapauksessa vielä melko kokeneista sijoittajista, lautakunta katsoo, että asiakkaiden on tullut ymmärtää valuuttariskin olemassaolo heti saatuaan tiedon tuotteen valuuttamääräisyydestä. Ymmärtämisvaatimusta puoltaa myös velkakirjalle luvattu korkeahko korko 7,625 % ja se keskeinen sijoitustoiminnan periaate, että hinnanmuodostuksen ollessa tehokasta korkea tuotto edellyttää korkeaa riskiä.

Kun asiakkaat ovat reklamoineet mahdollisesta virheestä pankille vasta helmikuussa 2016, arvopaperilautakunta katsoo heidän laiminlyöneen velvollisuutensa huomauttaa pankkia väitetystä virheestä kohtuullisessa ajassa ja näin menettäneen oikeutensa esittää sen perusteella vaatimuksia pankkia kohtaan.

Lopputulos

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Sainio

 

Jäsenet:

Kajala

Neuvonen

Sario

Turtiainen

Tulosta