Haku

APL 614/02

Tulosta

Asianumero: APL 614/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 14.10.2002

Osakekaupan peruuttaminen kaupankäynnin ehdot

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on ostanut pankin kautta JOT Automation Oyj:n osakkaita 7.4.2000, joiden osalta asiat eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Asiakas on harrastanut pienimuotoista ja satunnaista osakesijoittamista tammikuusta 1982 lähtien. Tänä aikana hän on huomannut, miten kevyellä tietomäärällä ja niukalla ostopaikan asiantuntijan opastuksella, ostopäätös on tehtävä. Vaikka tiedonhalu ja asian vaatima tarkkuus on itsellä, ei välittäjältä useinkaan saa toivomaansa kriittistä arviota. Välittäjään luotetaan vaikka päätöksenteko on ostajan. Tilanne on kuin leikkaukseen menevän potilaan, jolle riskeistä ei ole kerrottu.

Asiakas oli tehnyt ostotarjouksen, kun hän usein tekee, kuukauden mittaiseksi voimassaoloajaltaan. Asiakas korostaa, ettei minkäänlaisia asiapapereita ole koskaan lähetetty, vaan asiat on hoidettu vuosien varrella puhelimitse. Asiakas oli JOT Automation Oyj:n kaupan yhteydessä odottanut osakkeen hinnan kanssa niin, että torstaina 06.04.2000 hän päätyi hintaan, joka johti 07.04.2000 kauppaan 49.94 markan kappalehintaan eli yhteis-hinnaksi 400 kappaleelle tuli 19.977.65 markkaa. Asiakkaalle oli vielä viime vaiheessakin vakuutettu osakkeiden olevan hyvä sijoitus siten, että niiden kerrottiin pankista olevan ”tulevaisuuden osakkeita”. Asiakas sai kerran viikossa pankki konsernin pankkiiriliikkeeltä analyysin, joissa JOT Automation Oyj:n osakkeen kohdalla noihin aikoihin “OSTA” -suositus.

Hieman sen jälkeen (07.04.2002) oli JOT:in osakkeen kohdalla tapahtunut pörssiromahdus ja asiakas oli soittanut pankin edustajille peruuttaakseen kauppansa, mutta tuloksetta. Asiakkaan näkemys on, että koska hän ammattinsa ja omien kysymystensä vuoksi kuuluu sellaiseen asiakasryhmään, joille palvelun pankin toimesta on ehkä välinpitämättömämpää kuin parhaimmille asiakkaille.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin näkemys on, että asiakkaan valitus on aiheeton. Arvopaperilautakunnalle osoittamassaan valituksessaan asiakas on ilmoittanut olevansa tyytymätön pankin toimintaan JOT Automation Group Oyj:n osakkeiden kaupan yhteydessä. Asiakas on antanut 6.4.2000 pankille kuukaudeksi toimek-siannon ostaa 400 JOT Automation Group Oyj:n osakkeita hintaan 49,90 markkaa kappale. Toimeksianto toteutui 7.4.2000.

Kun JOT Automation Group Oyj:n kurssi yhtiön 7.4.2000 antaman tulosvaroituksen seurauksena lähti putoamaan, asiakas oli koettanut peruuttaa toimeksiannon. Asiakas arvostelee valituksessaan yleisesti arvopaperinvälittäjiltä saamaansa niukkaa opastusta arvopa-perinvälitystoimeksiantojen hoitamisen yhteydessä. Erityisesti hän korostaa, että JOT Automation Group Oyj:n osakkeiden mainittiin vielä aivan viime vaiheessa olevan tulevaisuuden osakkeita ja että hänelle toimitetussa pankkiiriliikkeen raportissa oli noihin aikoihin ollut “osta” suositus.

Asiakas on tehnyt pankin kanssa arvopaperi-palvelusopimuksen, jonka yhteydessä hänelle on lähetetty arvopaperipalveluiden yleiset sopimusehdot. Arvopaperipalvelusopimuksen sisältönä ei ole sijoitusneuvonnan tarjoaminen vaan arvopaperinvälitystoimeksiantojen hoitaminen.

Arvopaperipalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaan sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan erikseen antamissa toimeksiannoissa, jotka koskevat Helsingin arvopaperipörssissä noteerattavia arvopapereita, kotimaisia obligaatioita, debentuureja ja muita joukkovelka-kirjalainoja sekä koti- ja ulkomaisia sijoitusrahasto-osuuksia.

Sopimuksessa on sovittu nimenomaan puhelintoimeksiantojen hoitamisesta. Asiakkaalla on mahdollisuus antaa toimeksiantoja puhelimitse, jolloin toimeksiannosta kirjataan asiakkaan erikseen ilmoittamat seikka. Ehtojen mukaan jokaisesta tehdystä kaupasta myös ilmoitetaan asiakkaalle. Ehtojen mukaan asiakkaalla on oikeus muuttaa toimeksiantoa tai peruuttaa se ennen kauppaan johtaneen sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Kaupan tapahduttua peruuttamien ei enää ole ehtojen mukaan mahdollista.

Ehdoissa pankki sitoutuu asiamiehenä välittämään sille annetut merkintä, osto- ja myyntitoimeksiannot sekä arvo-osuustiliä koskevat toimeksiannot, hoitamaan asiakkaan ja pankin välillä käytävän suorakaupan sekä sitoutuu toimeksisaajana hoitamaan sille arvopaperisäilytykseen jätettyä omaisuutta niiden ehtojen mukaisesti ammattitaitoisesti ilman aiheetonta viivytystä. Toimenpiteiden taloudellisesta tuloksesta pankki ei vastaa.

Pankin näkemys sijoitusneuvontatilanteesta on, että jos tarjotun palvelun sisältönä on sijoitusneuvonnan antaminen asiakkaalle tai jos asiakas ennen välitystoimeksiannon antamista pyytää sijoitusneuvontaa, pankin on arvopaperimarkkinalain 3 a §:ssä määrätyin tavoin pyydettävä asiakkaalta tiedot tämän taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta sekä sijoituspalvelun käyttämistä koskevista tavoitteista. Näiden tietojen perusteella pankin on pyrittävä varmistumaan siitä, että asiakkaan taloudellinen vastuunkantokyky ja sijoituskokemus riittävät asiakkaan kaavailemiin tai hänelle suositeltaviin toimiin.

Silloinkin kun kysymyksessä ei ole neuvontapalvelun tarjoaminen asiakkaalle, vaan palvelu käsittää ainoastaan välitystoimeksiantojen hoitamisen, pankilla on velvollisuus antaa asiakkaalle sijoituspalvelun kohteena olevista arvopapereista tiedot, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta asiakkaan päätöksentekoon. Tiedonantovelvollisuus käsittää tiedot arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista. Asiakkaalle on esimerkiksi annettava tieto julkistetuista tai yleiseen tietoon tulleista arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista. Arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuus koskee niitä seikkoja, joita huolellisella arvopaperinvälittäjällä tulisi olla.

Asiakas antoi 6.4.2000 pankille toimeksiannon ostaa JOT Automation Group Oyj:n osak-keita 400 kappaletta. Raja-hinnaksi hän asetti 49.90 markkaa. Koska kauppaa ei asiakkaan asettamalla rajahinnalla voitu toteuttaa 6.4.2000, se vietiin seuraavana aamuna klo 9.00-9.40 arvopaperipörssin kaupankäyntijärjestelmään, kuten toimitaan kaikkien avoinna olevien toimeksiantojen osalta. JOT Automation Group Oyj:n hinnan laskettua asiakkaan asetta-maan rajahintaan 49.90 markkaan kauppa toteutui.

Pankin näkemys on, että se hoitanut asiakkaan toimeksiannon arvopaperimarkkinalain ja rahoitustarkastuksen ohjeiden mukaisesti huolellisesti ja viipymättä. Kaupasta on asiakkaalle ilmoitettu lähettämällä hänelle kauppaa koskeva laskelma. Asiakkaan antaessa toimeksiantoa 6.4.2000 ei pankilla ole ollut eikä sillä edes voinut olla tietoa siitä, että JOT Automation Group Oyj tulee seuraavana päivänä antamaan tulosvaroituksen, jonka seurauksena osakkeen kurssi tulee laskemaan. Kun asiakas oli ollut yhteydessä pankkiin peruuttaakseen kaupan, ei se ole enää mahdollista, koska kauppa oli jo tehty.

Kuten asiakkaan valitukseen liittämistä lehtileikkeistäkin (HS 7.4.2000 ja 8.4.2000) JOT Automation Group Oyj:n 7.4.2000 klo 14.00 antama tulosvaroitus ja siitä seurannut osakkeen kurssin lähteminen laskuun olivat markkinoille täysin yllättäviä tapahtumia, joidenka suhteen arvopaperinvälittäjänä toimivalla pankilla ei ole ollut eikä ole voinut olla tiedonantovelvollisuutta edellisenä päivänä toimeksiannon tehnyttä asiakastaan kohtaan.

Pankki korostaa, että asiakas on itse ilmoittanut harjoittaneensa sijoitustoimintaa vuodesta 1982. Myös hänellä on siten täytynyt jo yleisen elämänkokemuksensa perusteella olla tieto siitä, että osakkeitten kurssit voivat pudota.

Lopuksi pankki korostaa, ettei se ole antanut asiakkaalle sijoitusneuvontaa. Arvopaperivälitystoimeksiannon hoitamisen yhteydessä sillä ei ole voinut olla tiedonantovelvollisuutta tulevien, täysin yllättävien tapahtumien suhteen. Kaiken edellä olevan perusteella toteamme, että asiakkaan Arvopaperilautakunnalle tekemä valitus pankin toiminnasta on aiheeton.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan mukaan asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas ja pankki ovat tehneet asiakassopimuksen, jonka sisältönä on arvopaperikaupankäynnin hoitaminen puhelinpalveluna. Muutoin arvopaperikaupankäynnin ehtoina sovelletaan pankin arvopaperipalveluiden yleisiä sopimusehtoja, jonka toimeksiantosopimuksen kohdan 1.1.3.2. mukaan pankin tehtävänä on vain toimittaa asiakkaalta saamansa toimeksiannot samansisältöisinä toimeksiantoina arvopaperinvälittäjälle. Arvopaperilautakunta yhtyy pankin näkemykseen siinä, ettei sopimuksen sisältönä ole ollut sijoitusneuvonnan antaminen, mistä asiakas on valituksessaan huomauttanut.

Silloinkin kun kysymyksessä ei ole neuvontapalvelun tarjoaminen asiakkaalle, vaan palvelu käsittää ainoastaan välitystoimeksiantojen hoitamisen, pankilla on velvollisuus antaa asiakkaalle sijoituspalvelun kohteena olevista arvopapereista tiedot, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta asiakkaan päätöksentekoon. Tiedonantovelvollisuus käsittää tiedot arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista. Asiakkaalle on esimerkiksi annettava tieto julkistetuista tai yleiseen tietoon tulleista arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista. Arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuus koskee niitä seikkoja, joita huolellisella arvopaperinvälittäjällä tulisi olla.

Arvopaperilautakunta katsoo kuitenkin, että asiakkaan antaessa toimeksiantoa 6.4.2000 ei pankilla ole ollut eikä sillä edes voinut olla tietoa siitä, että JOT Automation Group Oyj tulee seuraavana päivänä antamaan tulosvaroituksen, jonka seurauksena osakkeen kurssi tulee laskemaan. Kun asiakas oli ollut yhteydessä pankkiin peruuttaakseen kaupan, ei se ole enää mahdollista, koska kauppa oli sopimusehtojen mukaisesti jo tehty.

Näin ollen Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on toiminut asiakkaan ja pankin tekemän sopimuksen mukaisesti eikä ole missään toimeksiannon vaiheessa laiminlyönyt velvollisuuksia noudattaa arvopaperimarkkinalain määräyksiä tai Rahoitustarkastuksen ohjetta sijoituspalveluyritykselle annetuista menettelytapamääräyksistä. Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan tekemä valitus pankin toiminnasta on edellä mainituilla perusteilla aiheeton.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Myllylä, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia