Haku

APL 61/04

Tulosta

Asianumero: APL 61/04 (2004)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 11.10.2004

Arvopaperinvälitys optio-oikeus etuoikeusaseman muutos välittäjän vahinko vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 26.4.2004 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 27.8.2004 päivätyn lausuman.

Asiakas on vaatinut, että välittäjän tulee järjestää hänelle 31.1.2005 mennessä Huhtamäki Oyj:n optio-oikeuksia 2000 A 50 kappaletta hintaan 4,50 euroa tai vastaava rahallinen korvaus vahingosta, joka on syntynyt välittäjän sopimuksen vastaisista toimenpiteistä sekä kohtuullinen korvaus asian selvittämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Asiakas on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakas teki 17.6.2003 välittäjän kaupankäyntijärjestelmän kautta 50 kappaleen ostotoimeksiannon Huhtamäki Oyj:n optio-oikeuksista 2000A rajahintaan 5,00 euroa. Asiakas muutti 19.6.2003 toimeksiannon rajahintaa 4,50 euroksi. Muutaman päivän päästä ostotoimeksiannon muutoksesta pörssin kaupankäyntiin ilmestyi toisen välittäjän kautta tullut toinen saman rajahinnan ostotarjous. Tämä jälkimmäinen toimeksianto oli tehty toistaiseksi voimaksi olevaksi.

Myöhemmin 27.6.2003 toteutettiin 4,50 euron rajahinnalla kaupat, joista 50 kappaletta optio-oikeuksia myytiin jälkimmäisen ostotoimeksiannon antaneelle ja 1000 kappaletta sisäisenä kauppana.

Jälkimmäinen ostotoimeksianto ei poistunut yön ajaksi pörssin kaupankäyntijärjestelmästä ja säilytti siten vanhan aikaleimansa ja virheellisin perustein ohitti asiakkaan jo 17.6.2003 antaman toimeksiannon. Jälkimmäinen toimeksianto ei ollut mukana 27.6.2003 pörssin aamun täsmäysjärjestelmän arvonnassa.

Asiakas huomauttaa, ettei 27.6.2003 toiselle asiakkaalle toteutunut 50 kappaleen ostotoimeksianto tapahtunut pörssin sääntöjen mukaisesti, koska kyseisen tyyppiset toimeksiannot jäivät pörssin kaupankäyntijärjestelmän järjestelmävirheen vuoksi satunnaisarvonnan ulkopuolelle. Pörssi suoritti sittemmin kaupankäyntijärjestelmänsä testauksen, jossa todettiin järjestelmässä olevan systemaattinen virhe. Tämä aiheutti sen, että toteutuneen toimeksiannon tyyppiset toimeksiannot eivät olleet mukana pörssin satunnaisarvonnassa ja saivat siten aina perusteettoman ykkössijan. Pörssi toimi tuolloin omien sääntöjensä vastaisesti.

Asiakkaalle oli välittäjän toimesta kerrottu, että kaikki toimeksiannot ovat voimassa pörssin kaupankäyntijärjestelmässä vain yhden päivän. Jokaisena pörssiavausaamuna tapahtuu uudelleenarvonta, jossa välittäjien toimeksiannot asetetaan uuteen satunnaisjärjestykseen. Jälkimmäisen asiakkaan toimeksianto ei kuitenkaan ollut mukana tuossa arvonnassa.

Asiakas katsoo, että vaikka välittäjä ei olekaan varsinaisesti aiheuttanut asiassa virhettä, vaan virhe on tapahtunut pörssissä, niin välittäjän asiakkaana hänen tulee sopimusehtojen mukaan kääntyä vahingonkorvausasiassa hänen kanssaan sopimussuhteessa olevan välittäjän puoleen. Vahingon osalta muutoin asiakas toteaa, ettei arvonnan tulosta voida spekuloida, vaan kysymys on siitä, onko asiassa toimittu oikein.

Asiakas on vaatinut, että välittäjän tulee järjestää hänelle Huhtamäki optio-oikeuksia 2000 A 50 kappaletta hintaan 4,50 euroa tai vastaava rahallinen korvaus, joka syntyy, kun vähennetään kyseisen arvopaperin korkeimmasta arvosta ajalla 27.6.2003 aina tulevaan korvauspäivään asti kyseinen tarjoushinta 4,50 euroa kerrottuna 50. Vahingon rajaamisen osalta asiakas toteaa, että arvopaperit ja erityisesti optiotodistukset ovat arvoiltaan hyvin muuttuvia. Asiakkaan oma ostotoimeksianto oli ollut 4,50 euroa/kappale ja viimeiset toimeksiannot on tehty 17,00 euron tasoon. Kyseinen arvopaperi on tapahtuma-ajankohdasta tähän päivään asti noussut ja laskenut. Asiakas toteaa, että optio-oikeuden arvo olisi saattanut laskea vaikkapa 1,00 euroon/kappale. Kyseisellä optio-oikeudella käydään kauppaa 24.10.2006 asti eli lähes mikä kuviteltavissa oleva arvo on mahdollinen. Jos kurssi olisi laskenut tai laskisi tulevaisuudessa, ei mitään taloudellista vahinkoa olisi edes syntynyt. Asiakas korostaakin, ettei kukaan voi tietää, koska vahinko olisi pienimmillään. Asiakkaan näkemyksen mukaan vahingon rajaaminen on täysin spekulatiivista. Yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaan tulisi myös vahingonaiheuttajan olla velvollinen toimimaan niin ikään aktiivisesti rajoittaakseen syntyneen vahingon määrää.

Kyseisellä optiotodistuksella on kuitenkin viimeinen myyntipäivä, joten korvauksen maksamista ei voi venyttää loputtomiin. Asiakas katsoo, että välittäjällä on käytössään tutkimus- ja analyytikkotoimintaansa hyödyntämällä käytössään kuitenkin parhaat välineet ostohetken oikeassa ajoittamisessa. Asiakkaan mielestä välittäjän näkökulmasta paras vaihtoehto olisi hankkia asiakkaalle 50 kappaletta puuttumatta jääneitä optiotodistuksi ja veloittamalla niistä asiakkaalta 4,50 euroa kappaleelta. Viimeiseen myyntipäivään (24.10.2006, jolloin optiotodistus muuttuu arvottamaksi) vedoten asiakas asettaa takarajaksi kuitenkin 31.1.2005.

Asiakas toteaa, ettei halunnut tehdä asiassa uutta toimeksiantoa 27.6.2003, koska toimeksiannoissa pätee sääntö: osta halvalla ja myy kalliilla. Tämä kyseinen mahdollisuus oli asiakkaalta evätty. Jos haluaa ostaa jotakin nimenomaista arvopaperia hinnasta piittaamatta, voi senkin tehdä, mutta se ei liene kovin järkevää.
 

Välittäjän vastaus asiakkaan valitukseen

Välittäjä on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 7.7.2004 päivätyn vastauksen asiassa.

Välittäjä on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Välittäjä on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun muassa seuraavaa.

Asiakkaan 17.6.2003 tekemän ja 19.6.2003 muuttaman Huhtamäki Oyj:n A-optio-oikeuksien rajahinnallinen ostotoimeksianto ei toteutunut pörssissä. Sen sijaan pörssissä toteutui toisen välittäjän vastaava toimeksianto. Asia koskee asiakkaan kesällä 2003 käynnistämää selvitystä pörssin kaupankäyntijärjestelmän toiminnasta tilanteessa, jossa päivän avauksesta jatkuvaan kaupankäyntiin siirtyvien, hintaehdoiltaan yhtä edullisten tarjousten keskinäinen etusija määräytyy.

Välittäjä toteaa, että arvopaperi, josta asiakas oli antanut toimeksiannon, on vähän vaihdettu, eikä sillä käydä kauppaa päivittäin. Välittäjän järjestelmässä toimeksiannot ovat aikajärjestyksessä. Välittäjän järjestelmä lähettää tarjoukset päivittäin pörssiin, jossa pörssin järjestelmä huolehtii välittäjän päivän avaukseen lähettämien samanhin-taisten tarjousten välisestä etuoikeusjärjestyksestä. Päivän mittaan tulleet uudet toimeksiannot ovat aikajärjestyksessä saapumisajankohtansa mukaan. Koska pörssin aamuinen arvonta ei ottanut huomioon ajankohtaa, jolloin toimeksianto on saapunut välittäjälle, on mahdollista, että toisen välittäjän uudempikin toimeksianto on saanut etusijan pörssin järjestelmässä. Välittäjän järjestelmät huolehtivat arvopaperimarkkinalain mukaisesti välittäjien omien toimeksiantojen keskinäisestä järjestyksestä. Toimeksiannon toteutuksessa ei ole tapahtunut välittäjästä johtuvaa virhettä eikä välittäjä tai sen järjestelmä ole rikkonut pörssin sääntöjä eikä arvopaperimarkkinalakia.

Välittäjä toteaa, että pörssi on sittemmin reagoinut kaupankäyntijärjestelmässä havaittuun virheeseen muuttamalla 3.11.2003 alkaen kaupankäyntisääntöjen nojalla annettu ja sovellusmääräyksiä poistamalla satunnaisjärjestystä (”arvontaa”) koskevan lauseen. Nyt voimassa olevien kaupankäyntisääntöjen mukaan avauskurssitasolla jatkuvaan kaupankäyntiin siirtyvien tarjousten tallennushetki pörssin HETI –järjestelmään määritetään etuoikeuden eikä järjestelmän toiminnan ja sääntöjen välillä ole ristiriitaa.

Asiakkaan kohdalle osunut tapahtuma on sikäli harvinainen, ettei asiakkaan mainitsemaa korvaushakukäytäntöä pörssin kaupankäyntijärjestelmävirheen pörssivälittäjän asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta tiettävästi ole. Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen lähtökohta kuitenkin on, että sopimus- ja toimeksiantosuhteessa korvausvaatimus tulee kohdistaa siihen palveluntarjoajaan, jonka asiakkaana on vahinkoa kärsinyt. Lisäksi asiakas ei voi kohdistaa vaatimustaan suoraan pörssiin, koska heidän välillä ei ole sopimussuhdetta.

Välittäjä on sopimussuhteessa pörssiin. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on määritelty välittäjän ja pörssin välisessä sopimuksessa, jossa pörssi on rajannut vastuunsa ulkopuolelle kaikki välittäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuneet välilliset vahingot (esim. korkotappio, saamatta jäänyt voitto, kaupankäynnin keskeytyminen tai estyminen). Vaikka kaupankäyntijärjestelmän virhettä ei voida suoranaisesti rinnastaa kaupankäyntijärjestelmän toimintahäiriöön, mainittakoon kuitenkin, että myös järjestelmän toimintahäiriöiden välittäjälle tai tämän asiakkaalle aiheuttamat välilliset tai muut epäsuorat vahingot on suljettu pois pörssin vastuun piiristä.

Välittäjän näkemys on, että sen toimintaperiaatteen mukaista on korvata vain niitä vahinkoja, jotka välittäjä on omalla virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut. Tästä syystä välittäjä katsoo, ettei voi olla asiassa korvausvelvollinen.

Tapauksessa välittäjä korostaa, että mikäli pörssin kaupankäyntijärjestelmä olisi toiminut virheettä eli silloisten sovellusmääräysten mukaisesti, asiakkaan toimeksiannon ja toisen välittäjän asiakkaan toimeksiannon välinen etuoikeusjärjestys olisi määräytynyt päivän avauksesta jatkuvaan kaupankäyntiin siirryttäessä satunnaisjärjestyksessä. Tällaisen arvonnan tulos olisi voinut olla asiakasta suosiva, mutta yhtä suurella todennäköisyydellä arvonnan toinenkin osapuoli olisi voinut siinä voittaa. Järjestelmävirhe on ainoastaan estänyt tulokseltaan epävarmaan arvontaan mukaan pääsyn mahdollisuuden, mutta samalla antanut pörssin sääntöjen vastaisesti etuoikeusaseman toisen välittäjän toimeksiannolle.

Vahingonkorvauksen osalta välittäjä toteaa, että lautakunnan ratkaisukäytännön ja yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan vahingonkärsijä on velvollinen toimimaan aktiivisesti rajoittaakseen syntyneen vahingon määrää. Välittäjä katsoo, että asiakas olisi ollut velvollinen rajoittamaan vahinkoaan ja hankkimaan välittömästi uudella toimeksiannolla 27.6.2003 saamatta jääneet arvopaperit, jos hän halusi niihin sijoittaa. Korvausvaatimuksen määrää ei tule perustaa arvopaperin arvon tätä myöhempään kurssikehitykseen vaatimalla korkeamman mahdollisen hinnan ja oman tarjoushinnan erotusta.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta arvopaperinvälitystoiminnasta, josta on säännelty laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.7.1996/579) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Lisäksi Rahoitustarkastus on antanut edellä mainittuja lakeja täydentävän sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevan ohjeen nro 201.7, jonka mukaan sijoituspalveluyhteisön on noudatettava tiettyjä velvollisuuksia, jotta asiakkaiden suoja ja sijoittajien luottamus toteutuisi. Määritellyt toimintatavat muodostavat perustan välittäjän vastuun arvioinnille.

Asiakas on vaatinut, että välittäjän tulee järjestää hänelle 31.1.2005 mennessä 50 kappaletta Huhtamäki Oyj:n optio-oikeuksia 2000 A hintaan 4,50 euroa tai vastaava rahallinen korvaus vahingosta, joka on syntynyt välittäjän sopimuksen vastaisista toimenpiteistä, sekä kohtuullinen korvaus asian selvittämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Välittäjä on vaatinut, että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana. Välittäjä on tapauksessa vedonnut siihen, ettei se voi olla asiassa korvausvelvollinen, koska toimeksiannon toteutuksessa ei ole tapahtunut välittäjästä johtuvaa virhettä eikä välittäjä tai sen järjestelmä ole toiminut vastoin pörssin säännöissä eikä arvopaperimarkkinalaissa asetettuja vaatimuksia. Välittäjän järjestelmässä toimeksiannot ovat aikajärjestyksessä ja järjestelmä huolehtii arvopaperimarkkinalain mukaisesti välittäjien omien toimeksiantojen keskinäisestä järjestyksestä.

Asiassa on tullut selvitetyksi, että 27.6.2003 toisen välittäjän asiakkaalle toteutunut 50 kappaleen Huhtamäki 2000 A ostotoimeksianto säilyi yön yli pörssin kaupankäyntijärjestelmässä, säilyttäen siten vanhan aikaleimansa ja ohittaen siten asiakkaan jo 17.6.2003 antaman samanhintaisen toimeksiannon.

Tapahtumakulun mukaan ensimmäisen toimeksiannon antaneen asiakkaan välittäjä poisti välittämänsä kaupat pörssin kaupankäyntijärjestelmästä yön ajaksi ja lähetti ne aamulla pörssiin uudelleen. Tällöin pörssin kaupankaupankäyntijärjestelmässä tehty tallennusajankohta muuttui huolimatta siitä, milloin toimeksianto oli alun perin välittäjälle tehty. Koska jälkimmäisen välittäjän kautta tehtyä toimeksiantoa ei poistettu yöksi pörssin kaupankäyntijärjestelmästä, ohitti myöhäisempi toimeksianto aikaisemmin tehdyn toimeksiannon. Etuoikeusaseman muuttuminen aiheutui siitä, ettei pörssin kaupankäyntijärjestelmä toiminut siten, kuten sääntöjen sovellusohjeessa oli kuvattu.

Ensimmäisen asiakkaan välittäjän lähetettyä ostotarjouksen pörssiin kaupankäyntijär-jestelmän olisi tullut huolehtia välittäjien päivän avaukseen lähettämien samanhintaisten tarjousten välisestä etuoikeusjärjestyksestä, joka tarkoitti satunnaisjärjestystä eli arvontaa. Jos järjestelmä olisi toiminut virheettä ja kuvauksen mukaisesti, asiakkaan toimeksiannon ja toisen välittäjän asiakkaan toimeksiannon välinen etuoikeusjärjestys olisi määräytynyt päivän avauksesta jatkuvaan kaupankäyntiin siirryttäessä satunnaisjärjestyksessä. Tällaisen arvonnan tulos olisi voinut olla ensimmäistä toimeksiantoa suosiva, mutta yhtä suurella todennäköisyydellä arvonnan toinenkin osapuoli olisi voinut siinä voittaa. Järjestelmävirhe on siten estänyt tulokseltaan epävarmaan arvontaan mukaan pääsyn mahdollisuuden, mutta siten samalla antanut sääntöjen vastaisesti etuoikeusaseman toisen välittäjän toimeksiannolle.

Välittäjä on vedonnut asiassa pörssin kaupankäynnin sääntövirheeseen. Pörssi on 3.11.2003 siltä osin täsmentänyt kaupankäyntisääntöjen nojalla antamaansa sovellusmääräystä, josta on poistettu virheellinen järjestelmäkuvaus eli satunnaisjärjestystä koskeva lause. Nykyisin voimassa olevien kaupankäyntisääntöjen mukaan päivän avauksesta jatkuvaan kaupankäyntiin siirtyvien tarjousten etusijajärjestys jatkuvan kaupankäynnin alkaessa määräytyy siten, että hintaehdoiltaan yhtä edullisten tarjousten keskinäinen etuoikeus määräytyy tallennusajankohdan mukaan. Siten järjestelmän toiminnan ja sääntöjen välillä ei ole enää ristiriitaa.

Arvopaperilautakunta toteaa välittäjän noudattaneen voimassa olevaa pörssin ja välittäjän välistä sopimusta ja toimineen voimassa olevien pörssin kaupankäyntisääntöjen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Välittäjä on sitoutunut välittäjän ja pörssin välisessä sopimuksessa 15.5.2000 noudattamaan sopimuksen lisäksi pörssin kulloinkin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Lautakunta katsoo välittäjän hoitaneen toimeksiantoa sen tiedon mukaisesti, mikä sillä on ollut silloisesta kaupankäyntijärjestelmästä.

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei välittäjä ole tilanteessa laiminlyönyt omia sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan sopimuspuoli vastaa kuitenkin apunaan käyttämiensä itsenäisten yritysten vastuulle kuuluvista virheistä samalla tavoin kuin omasta toiminnastaan. Tästä ei lautakunnan käsityksen mukaan ole aihetta poiketa välittäjän ja pörssin välistä suhdetta arvioitaessa eikä tarkasteltavassa sopimuksessa ole myöskään määräyksiä, jotka rajoittaisivat välittäjän vastuun tältä osin.

Vahingonkorvauksen osalta lautakunta toteaa, että välittäjän ja asiakkaan välisessä Internet –tunnuksilla käytettävien palvelujen yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 18 on todettu, että ”välittäjä ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.” Tapauksessa Arvopaperilautakunta katsoo vahingon olleen välitöntä vahinkoa toteutumattomasta kaupasta.

Asiassa on otettava myös huomioon suorittamatta jääneen arvonnan epävarma tulos sekä se, että asiakkaalla on ollut velvollisuus rajoittaa omaa vahinkoaan. Asiakkaan olisi tullut ostaa 50 kappaletta Huhtamäki Oyj:n 2000 A:n osto-optioita välittömästi, kun asiakas on havainnut 27.6.2003, ettei alkuperäinen toimeksianto ole toteutunut. Siten asiakas olisi voinut ostaa kyseiset osto-optiot itselleen viimeistään 27.6.2003 hintaan 5,01 €/kappale, jolloin asiakkaalle asiassa aiheutunut vahinko on (5,01 € - 4,50 €) * 50 kappaletta eli yhteensä 25,50 €. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Arvopaperilautakunta suosittaa, että pankki korvaa asiakkaalle tämän summan.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen ja Kariola. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta