Haku

APL 57/09

Tulosta

Asianumero: APL 57/09 (2011)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 20.05.2011

Turbowarrantti ehtojen tulkinta maksuasiamies lautakunnan toimivalta

Tapahtumatiedot

Tapauksessa on kysymys warranttien ehtojen tulkinnasta, maksuasiamiehen roolista ja Arvopaperilautakunnan toimivallasta.

Asiakasyhtiö oli hankkinut erään toisen suomalaisen välittäjän kautta ulkomaisen liikkeeseenlaskijan, jonka maksuasiamiehenä pankki toimi, turbowarrantteja 15.000 kappaletta. Kyseisten warrantien markkinatakaus päättyi ennenaikaisesti warrantin kohteena olleen osakkeen saavutettua knock-out tasonsa 11.3.2008.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan näkemyksen mukaan warrantin ehdot sen ennenaikaisen päättymisen osalta ovat vaikealukuiset sekä tulkinnanvaraiset ja että epäselvissä tilanteissa niitä tulee tulkita laatijansa vahingoksi. Yhtiön näkemyksen mukaan warrantin viimeinen kaupankäyntipäivä on se päivä, jona niillä käydään viimeksi kauppaa. Se, että ehdoissa on arvioitu mikä mahdollinen viimeinen kaupankäyntipäivä olisi, ei voi johtaa tilanteeseen jossa tosiasiassa viimeinen kaupankäyntipäivä olisi kuukausia ennen viimeistä kaupankäyntipäivää. Koska pankki on maksuasiamiehen roolissa osallisena sijoituspalvelun tuottamiseen warrantinhaltijoille, tulee sen suorittaa yhtiölle 6.000 euroa, joka muodostuu warranttien tosiasiallisen kaupankäynnin päättymishetken selvityshinnan ja warrantin liikkeeseenlaskijan käyttämän laskennallisen selvityshinnan erotuksesta. Lisäksi yhtiö vaatii 1.000 euroa asian selvittelykuluina.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastauksessaan pankki toteaa, että se ei ole tarjonnut yhtiölle sijoituspalvelua tai muutakaan palvelua eikä pankin ja yhtiön välillä ole sopimus- tai toimeksiantosuhdetta. Maksuliikenteen toteuttaminen liikkeeseenlaskijan puolesta tämän nimenomaisten ohjeiden mukaisesti ei ole osaksikaan warrantinhaltijoille tarjottava sijoituspalvelu, varsinkin kun warranttien ehdoissa on nimenomaisesti poissuljettu warrantinhaltijan ja maksuasiamiehen välinen asiamies- tai luottamussuhde. Yhtiö ei ole edes väittänyt, että pankki olisi rikkonut velvollisuuksiaan maksuasiamiehenä.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- 15.6.2007 päivätty warranttiohjelma, listalleottoesite ja ohjelmaesite; yhteensä 59 sivua. Warrantin yleisissä ehdoissa todetaan seuraavaa: ”Maksuasiamiessopimuksen perusteella toimiessaan maksuasiamies toimii pelkästään liikkeeseenlaskijan asiamiehenä eikä se Maksuasiamiehenä toimiessaan ole vastuussa Warrantinhaltijoihin nähden taikka minkäänlaisessa asiamies- tai luottamussuhteessa Warrantinhaltijoiden kanssa”. Edelleen ehtojen mukaan: ”Maksuasiamies (toimien liikkeeseenlaskijan puolesta) hyvittää (tai antaa toimeksi hyvittää) selvityspäivänä selvityssumman warrantinhaltijan arvo-osuustiliin liittyvälle pankkitilille.”
- asiakkaan käyttämän välittäjän ilmoitus, jonka mukaan yhtiö on luokiteltu ei-ammattimaiseksi sijoittajaksi
- tulosteita asiakasyhtiön nettisivuilta, joista käy ilmi yhtiön toimiala sekä yhtiön omistajan koulutus-, työ- ja akateemista julkaisuhistoriaa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Arvopaperilautakunta toteaa, että ohjesäännön mukaisesti lautakunta antaa ratkaisusuosituksia sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitetuissa sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin liittyvissä, näitä palveluja tarjoavan yrityksen ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisissä lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperikauppatavan ja sopimusehtojen soveltamista sekä palveluntarjoajan menettelyä koskevissa asioissa ja erimielisyyksissä. Lautakunta ei anna sijoitusneuvontaa eikä ota kantaa vaatimuksiin, jotka kohdistuvat muuhun kuin sijoituspalveluja tarjoavaan yritykseen tai rahastoyhtiöön. Lautakunta ei myöskään käsittele vaatimusta sille osoitetun lausuntopyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta.

Perustelut

Vaikka pankki on ohjesäännössä mainittu sijoituspalveluyritys, niin kyseessä olevassa tapauksessa suhteessa yhtiöön se ei ole tarjonnut asiakkaalle sijoituspalvelua, vaan on toiminut warrantin liikkeeseenlaskijan asiamiehenä. Pankin tehtäviin ei warrantin ehtojen mukaan kyseisessä roolissa ole kuulunut mitään itsenäisiä warrantin arvon määritykseen tai kaupankäyntiin liittyviä oikeuksia tai velvoitteita, vaan sen tehtävä on ollut lähinnä huolehtia warranttien loppuarvon tilityksessä Suomessa maksuliikenteestä tilinhoitajanyhteisönä ja pankkina liikkeeseenlaskijalta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Ratkaisu

Edellä esitetyn perusteella lautakunta toteaa, ettei se voi antaa asiassa suositusta, koska sillä ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Lautakunnan käsityksen mukaan toimivaltainen tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin tapauksessa on warrantin liikkeeseenlaskijan kotimaan Arvopaperilautakuntaa vastaava taho.


Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia