Haku

APL 56/03

Tulosta

Asianumero: APL 56/03 (2003)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 17.12.2003

Myyntitoimeksianto välittäjän huolenpitovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 11.3.2003 päivätyn valituksen ja antanut lisäksi 6.6.2003, 23.9.2003 ja 17.11.2003 päivätyt lausumat. Valituksessaan asiakas on vaatinut pankkia korvaamaan huolimattoman ja ammattitaidottoman osakkeiden välitystoiminnan johdosta syntyneenä vahinkona 28.956,49 € laillisine korkoineen.

Näkemyksensä perusteeksi asiakas on esittänyt, että pankki ei olisi toiminut hänen antamansa ulkomaalaisten osakkeiden myyntitoimeksiannon yhteydessä riittävän huolellisesti, kun se oli toteuttanut myynnin pelkästään hänen ilmoittamansa kappalemäärän perusteella, vaikka hän oli samalla ilmoittanut haluavansa myydä omistamistaan osakkeista puolet. Osakkeiden lukumäärän asiakas oli erehdyksessä ilmoittanut kymmenkertaisena tosiasiassa omistamiinsa osakkeisiin nähden. Sama virhe oli toistunut seuraavana päivänä, kun asiakas oli halunnut myydä jäljellä olevan osan kyseisistä osakkeista.

Asiakkaan näkemyksen mukaan toimeksiannon vastaanottaneen henkilön tai pankin tietojärjestelmän olisi tullut huomauttaa, että hän oli myymässä enemmän kun mitä omisti. Lisäksi asiakkaan mukaan ehdoton yläraja hänen toimeksiantoihinsa käytettävissä olleeseen pääomaan oli hänen osakekauppaa varten ottamansa lainat (yht. 151.369,07 €). Nyt puheena olevat toimeksiannot olivat molemmat kaksi kertaa suurempia kuin hänen aikaisemmat toimeksiantonsa (yht. 292.212,15 €). Lisäksi myyntien toteutumisista ei ilmoitettu hänelle aikaisemman tavan mukaisesti puhelimitse, missä yhteydessä virhe olisi voitu havaita ajoissa ja kaupat mahdollisesti vielä peruuttaa tai purkaa.

Arvopaperikauppakokemuksestaan asiakas toteaa, ettei se ollut kovinkaan pitkäaikaista ja toimeksiantonsa hän teki ystävänsä antamien neuvojen perusteella. Asiakas on myös jälkikäteen kysynyt kahdelta muulta palveluntarjoajalta, olisiko heidän kanssaan voinut tapahtua vastaavaa, ja molempien vastaus oli ollut ehdottoman kielteinen.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 5.5.2003 päivätyn vastauksen ja antanut lisäksi 28.8.2003, 10.10.2003 ja 24.11.2003 päivätyt lisävastineet.

Pankki on katsonut, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa ja että asiakkaan valitus tulee hylätä perusteettomana.

Pankki on esittänyt näkemyksensä perusteeksi, että asiakas on allekirjoittanut sijoituspalvelusopimuksen, jonka mukaan asiakas vastaa siitä, että toimeksiannon toteutusta varten tarvittavat arvopaperit ovat pankin hallussa ennen toimeksiannon antamista. Sopimuksen mukaan pankilla on oikeus varmistua siitä, että asiakkaalla on ne sijoituskohteet, joista hän on antanut myyntitoimeksiannon. Tämä kohta antaa pankille selonotto-oikeuden, ei velvollisuutta. Ennen asiakassuhteen solmimista pankki kertoo selvittäneensä asiakkaan taloudellisen aseman, sijoituskokemuksen ja sijoituspalvelua koskevat tavoitteet. Asiakkaan kanssa on myös solmittu puhelinkaupan mahdollistava sijoituspalvelusopimus.

Pankin mukaan kyseessä olevat toimeksiannot eivät asiakkaan sijoittajahistorian mukaan olleet suuruudeltaan epätavallisia tai poikkeavia hänen aiemmin antamiinsa toimeksiantoihinsa nähden, sillä asiakas oli ennen niitä käynyt merkittävää osakauppaa sekä kotimaisilla että ulkomaisilla osakkeilla. Toimeksiantojen kappale- ja euromäärät osoittavat, että asiakkaalla on runsaasti kokemusta arvopaperien puhelinkaupasta, eikä pankilla ollut syytä epäillä ettei asiakas tietäisi omistamiensa osakkeiden lukumäärää.

Pankki katsoo täyttäneensä laissa ja Rahoitustarkastuksen ohjeissa sille asetetun huolenpitovelvollisuuden. Ohjeessa korostetaan välittäjän velvollisuutta mahdollisimman pikaiseen toimeksiantojen toteuttamiseen, jollei asiakkaan etu erityisestä syystä edellytä lykkäystä. Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan pankki on sitoutunut hoitamaan asiakkaan antaman toimeksiannon ilman aiheetonta viivytystä. Pankin mukaan puhelinkaupassa toimeksianto välitetään käytännössä jo saman puhelinkeskustelun aikana eteenpäin kansainvälistä arvopaperikauppaa hoitavalle meklarille. Mikäli asiakkaan kanssa on erikseen sovittu, pankki ilmoittaa puhelimitse arvopapereita koskevan toimeksiannon toteutumisesta asiakkaalle. Muussa tapauksessa ilmoitus lähetetään postitse asiakkaalle kaupantekopäivää seuraavan toisen pankkipäivän aikana. Tässä tapauksessa tällaista erillistä sopimusta ei asiakkaan kanssa ollut tehty, mutta tapauskohtaisesti tieto on voitu palveluperiaatteen nimissä luvata ja antaa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on kysymys siitä, missä tilanteissa ja millä tavoin välittäjän tulee varmistua, että asiakas omistaa myyntitoimeksiannon kohteina olevat arvopaperit.

Lautakunta toteaa, että osapuolet ovat tapauksessa yksimielisiä annettujen toimeksiantojen sanamuodoista ja asiassa syntyneestä 28.956,49 €:n vahingosta. Sen sijaan erimielisyys kohdistuu siihen, mikä merkitys on asiakkaan toteamuksella myydä puolet omistamistaan osakkeista, kun hän samalla ilmoittaa puolen omistuksensa myös tarkkana kappalemääränä.

Arvopaperikauppaa ja sijoituspalvelun tarjoamista säännellään arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvussa, jossa välittäjälle on säädetty yleinen huolellisuusvelvollisuus, minkä lisäksi Rahoitustarkastukselle on annettu oikeus tarkentaa määräyksillään toimintoihin liittyviä menettelytapoja. Rahoitustarkastuksen arvopaperinvälittäjille antaman arvopaperitoimintojen erottamista käsittelevän ohjeen nro 201.12 mukaan arvopaperien säilytys ja osuusrekisterin pito on erotettava muista arvopaperitoiminnoista. Toteutettu järjestely ei kuitenkaan saa estää yrityksen sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan kannalta tarpeellisten tietojen antamista näitä toimintoja hoitaville yksiköille tai henkilöille. Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja käsittelevässä ohjeessa nro 201.7 ja asiakasvaroja käsittelevässä ohjeessa nro 201.13 todetaan puolestaan, että arvopaperinvälittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua myyntitoimeksiantoasiakkaansa toimituskyvystä. Arvopaperinvälittäjän tulee myös riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että ostaja-asiakas pystyy täyttämään maksuvelvollisuutensa. Varmistus on tehtävä aina ennen asiakassuhteen solmimista sekä myös silloin, kun toimeksianto suuruudeltaan poikkeaa tavanomaisesta.

Arvopaperilautakunta toteaa sille toimitetuista asiakkaan toimeksiantolistauksista ilmenevän, että asiakas on tehnyt ennen nyt käsiteltävänä olevia toimeksiantoja useita osto- ja myyntitoimeksiantoja sekä kotimaisilla että ulkomaisilla osakkeilla. Suuruusluokaltaan nämä toimeksiannot ovat kuitenkin olleet selvästi pienempiä kuin nyt käsiteltävänä olevat. Sijoituspalvelusopimuksen mukaan pankilla on ollut oikeus, mutta ei nimenomaista velvollisuutta, tarkistaa asiakkaan osakeomistuksia tai pidättäytyä toimeksiannon toteuttamisesta siihen saakka, kunnes se saa toimeksiannon toteuttamisesta asiakkaan uuden määräyksen. Asiakas on kyseisessä sopimuksessa sitoutunut myös siihen, että toimeksiannon toteutusta varten tarvittavat arvopaperit ovat pankin hallussa ennen toimeksiannon antamista tai mikäli on ilmeistä, ettei hän pysty toimittamaan pankille myymiään arvopapereita selvitysyhteisön sääntöjen mukaisessa määräajassa, pankin käyttämä arvopaperinvälittäjä voi oma-aloitteisesti tehdä arvopapereiden lainausta koskevan sopimuksen asiakkaan puolesta ja periä tästä aiheutuneet kulut ja palkkiot.

Ottaen huomioon toimeksiantojen suuruudet ja niihin sisältyneet tulkinnanvaraisuudet lautakunta katsoo, että kokonaisuutena arvioiden viimeistään jälkimmäinen asiakkaan antama toimeksianto on poikennut hänen tavanomaisesta asioinnistaan siinä määrin, että välittäjän olisi tullut huolellisuusvelvollisuutensa täyttääkseen ryhtyä toimenpiteisiin varmistuakseen toimeksiannon tarkasta sisällöstä ja siitä, että asiakas pystyy täyttämään toimitusvelvollisuutensa. Pankki ei ole myöskään kiistänyt asiakkaan väitettä siitä, että se ei ollut käsillä olevassa tapauksessa asiakkaan ja pankin välillä tavanomaisesti noudatetusta käytännöstä poiketen erikseen jälkikäteen vahvistanut kauppasummaa. Toisaalta koska asiakas on nimenomaisesti molemmilla kerroilla ilmoittanut myös myytäväksi haluamiensa osakkeiden lukumäärän tarkistamatta ja kyseenalaistamatta tosiasiallisesti omistamiensa osakkeiden määrää, lautakunta katsoo hänen ottaneen toimeksiantojensa yhteydessä tietoisen riskin, minkä vuoksi hän on myös itse myötävaikuttanut syntyneeseen tilanteeseen ja vahinkoon. Lautakunta arvioi asiakkaan myötävaikutuksen siinä määrin merkittäväksi, että pankin vastuulle kuuluu lautakunnan käsityksen mukaan 1/3 aiheutuneesta vahingosta.

Edellä kerrotuilla perusteilla Arvopaperilautakunta suosittaa, että pankki korvaisi asiakkaalle 3.745,46 €. Suositellussa korvauksessa on otettu huomioon asiakkaan oman myötävaikutuksen lisäksi se, että välittäjä on jo luopunut yhteensä 5.906,70 €:n palkkioista, jotka ovat syntyneet asiakkaan antamista toimeksiannoista ja niiden johdosta tehdyistä korjaavista järjestelyistä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Kariola ja Tuokko. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta