Haku

APL 5/14

Tulosta

Asianumero: APL 5/14 (2014)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 11.12.2014

Autocall-sijoituslaina. Toimeksiannon vastaanotto ja välitys. Tiedonanto- ja selonottovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Tapauksessa on kysymys sen arvioinnista, onko palveluntarjoaja antanut asiakkaalle sijoitusneuvontaa vai ei ja onko sen toiminta muutoin ollut säännösten mukaista.

Asiakas merkitsi 23.3.2010 10.000 eurolla sijoituslainaa, jonka tuotto oli riippuvainen neljän osakkeen arvonkehityksestä ja jossa oli osittainen pääomaturva. Sittemmin kyseinen tuote erääntyi 4.559,86 euron arvoisena huhtikuussa 2014. Asiakkaan mukaan tuote myytiin hänelle vajavaisin tiedoin, minkä lisäksi tuotteen myyjä lupasi hänelle 15 %:n tuoton sekä korvata mahdollisen tappion, jos sellaista syntyisi.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan mukaan hän on 77-vuotias ja varallisuudestaan huolimatta hän ei ole kokenut sijoittaja. Hänellä ei myöskään ole käytössään internettiä, josta voisi seurata arvopaperimarkkinoita. Sijoituksensa asiakas kertoo tekevänsä aina jonkun esityksestä. Asiakkaan mukaan tuotteen myi hänen aikaisemmin tuntemansa henkilö, joka oli tosin vaihtanut työpaikkaa ja joka sittemmin on muuttanut pois paikkakunnalta. Tapaamisessa tuotteen merkinnän yhteydessä hän katsoo saaneensa siitä vajavaiset tiedot ja vaatii palveluntarjoajaa korvaamaan tuotteesta hänelle aiheutuneen tappion tämän edustajan lupauksen mukaisesti. Lisäksi asiakkaan näkemyksen mukaan tuotteen arvon laskun syyksi ilmoitettu peruste (kohde-etuuden kehitys) ei ole oikea syy, vaan ainoastaan palveluntarjoajan keksimä.

Yhtiön vastaus asiakkaan valitukseen

Yhtiön mukaan asiakkaan vaatimus on aiheeton, koska asiakkaalle on ensimmäisen tapaamisen yhteydessä 22.2.2010 tehty asianmukainen soveltuvuusarviointi, josta käy ilmi, että hän on erittäin kokenut sijoittaja ja ilmoittanut valmiudekseen ottaa riskiä kohtalaisesti. Mainittujen seikkojen perusteella tuote sopi asiakkaan riskiprofiiliin, koska siinä oli osittainen pääomaturva. Lisäksi asiakas oli jo aikaisemmin miettinyt kyseisenlaista tuotetta ja harmitellut ettei silloin ollut sitä merkinnyt. Tuotteen myyntiesitteen etusivulla on selvästi tuotu esiin tuotteen osittainen pääomaturva ja muut tuotteeseen liittyvät riskit.  Asiakas on allekirjoituksellaan 23.3.2010 tapaamisen yhteydessä vahvistanut tutustuneensa esitemateriaaliin ja vakuuttanut ymmärtäneensä sen rakenteen sekä sen, että tietyissä olosuhteissa hän voi hävitä sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- tuotteen ostositoumus 23.3.2010, jossa asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut tutustuneensa lainaehtoihin, myyntiesitteeseen ja ostositoumuksen ehtoihin. Sitoumuksessa todetaan myös, että tuotteen markkina-arvo voi vaihdella sen juoksuaikana ja olla sekä korkeampi tai matalampi kuin merkintäsumma. Maininnan mukaan tuote ei kuulu sijoitusneuvojan / vakuutusmeklarin pakollisen vastuuvakuutuksen piiriin eikä sijoitusneuvoja / vakuutusmeklari saa antaa neuvoa tästä tuotteesta, vaan ainoastaan markkinoida sitä.
- asiakastietolomake 22.2.2010, josta ilmenee asiakkaan sijoituskokemuksen olevan 30 vuotta ja hänen tuntevan rahastot, pääomaturvatut ja -turvaamattomat sijoituslainat, joukkovelkakirjalainat sekä osakkeet. Asiakas on ilmoittanut sijoitetuksi varallisuudekseen noin 800.000 euroa ja arvioiduiksi ansio- ja pääomatuloiksi yli 70.000 euroa. Sijoitusajaksi on ilmoitettu 1-3 vuotta ja tuotto-odotukseksi 8 % sekä riskinsietokyvyksi kohtalainen.
- asianmukaisuus- ja soveltuvuusarvio, jossa soveltuviksi tuotteiksi asiakkaalle on katsottu kaikki vaihtoehdot eli rahastot ja erikoissijoitusrahastot, pääomaturvatut ja turvaamattomat sijoituslainat, omaisuudenhoitosopimus ja joukkovelkakirjat sekä muut instrumentit
- tuotteen markkinointiesite (7 sivua), jossa tuodaan esiin, että tuotteessa on suuri tuottopotentiaali ja korkea riski ja että nimellissijoituksella ei ole pääomaturvaa. Tuotteen ominaisuuksista tuodaan esiin muun muassa, että se erääntyy heti kun kaikki sen neljästä kohde-etuusosakkeesta ovat nousseet puolen vuoden tarkastelujaksojen aikana yli lähtötasonsa. Jos joku osakkeista on alle lähtötasonsa, sijoitus jatkuu seuraavaan tarkasteluajankohtaan ja kyseiseltä ajalta maksetaan 15 % kuponkituotto. Tuotteen riskiksi kerrotaan se, että jos mikään osake ei ole yhtenäkään tarkasteluajankohtana lähtötasolla tai sitä korkeammalla ja jos neljän vuoden kuluttua joku osakkeista on laskenut yli 50 % lähtötasosta, takaisinmaksu määräytyy huonoiten kehittyneen osakkeen kurssikehityksen mukaan. Tuotteen teknisten ominaisuuksien lisäksi taustaksi kerrotaan kohde-etuuksien historiallinen kehitys sekä annetaan arvio, jonka mukaan osakemarkkinat ovat kestävässä nousuvaiheessa.
- ilmoitus tuotteen erääntymisestä 45,60 %:iin nimellisarvostaan
- kuitti tuotteen maksusta
- laskelma tuotteen merkinnästä
- palveluntarjoajan edustajan yleinen sähköpostiviesti 18.3.2010, jossa tuodaan esiin tuotteen pääpiirteet sekä kerrotaan että varsinainen esite tulee lähipäivinä

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että palveluntarjoajan menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Vuoden 2010 tilannetta arvioitaessa on sovellettava tuolloin voimassa olleita säännöksiä (923/2007). Tapauk-seen soveltuvaa sääntelyä on myös laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.10.2007/922). Lisäksi Rahoitustarkastuksen (nykyisin Finanssivalvonta) standardeissa 2.1 ja 2.2 on lakia täydentäviä mää-räyksiä ja suosituksia.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n mukaan arvopapereita ei saa markkinoida eikä hankkia elinkeinotoiminnassa antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Saman lain 4 luvun 1 §:n mukaan arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Saman luvun 4 §:n 2 momentin mukaan arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot:

1) arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoamista palveluista;
2) palvelun kohteena olevista arvopapereista ja niihin liittyvistä riskeistä;
3) sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä;
4) siitä, missä toimeksiantoja toteutetaan;
5) asiakasvarojen säilyttämisestä;
6) palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n 5-kohdassa todetaan sijoitusneuvonnan olevan yksi-löllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi.

Perustelut

Keskustelujen arviointi

Asiakkaan mukaan hän tekee sijoituspäätöksensä aina jonkun toisen esityksestä. Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan kyse on ollut toimeksiannon vastaanottamisesta ja välittämisestä sekä yleisestä markkinoinnista. Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakkaan ja palveluntarjoajan näkemykset ja kertomukset keskustelujen sisällöstä eroavat toisistaan eikä lautakunnan käytettävissä olevin menetelmin ole saatavissa lisäselvitystä asiaan. Lautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että asiakkaan allekirjoittamissa merkintälomakkeissa todetaan, että ”sijoitusneuvoja / vakuutusmeklari ei saa antaa neuvoa tästä tuotteesta, vaan ainoastaan markkinoida sitä”. Lautakunta toteaa, että kyseinen lause ei tarkoita, etteikö toimintaa voitaisi arvioida sijoitusneuvontana, jos tapauksen tosiasialliset olosuhteet sitä puoltavat. Asiasta saadun kokonaisselvityksen perusteella jää näyttämättä, että palveluntarjoaja olisi antanut asiakkaalle sijoitusneuvontaa, eikä mikään muukaan seikka tue asiakkaan esittämää näkemystä hänelle annetusta yksilöllisestä neuvosta.

Tuotteen asianmukaisuus asiakkaalle

Tarjotessaan muita kuin sijoitusneuvontaan tai omaisuudenhoitoon liittyviä palveluita asiakkaalle palveluntarjoajan on vähintään arvioitava tuotteen tai palvelun asianmukaisuus asiakkaalle. Asianmukaisuusarviointiin liittyen palveluntarjoajan on selvitettävä asiakkaan sijoituskokemus ja -tietämys.

Asiasta saadun selvityksen perusteella kysymyksessä ei ole ollut yksinkertainen rahoitusväline, joten asianmukaisuusarviointi on tullut tehdä.  Asiakkaasta laaditun ja hänen allekirjoittamansa asiakastietolomakkeen perusteella lautakunta katsoo palveluntarjoajalla olleen tarvittavat tiedot asianmukaisuusarvioinnin tekemiseen ja lomakkeesta ilmenevien tietojen perusteella tuotteen olleen asianmukainen asiakkaalle.

Tuotteesta annetut tiedot

Lain mukaan tuotteesta tulee antaa sijoittajille riittävät ja oikeansisältöiset tiedot ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Annettujen tietojen oikeellisuutta, laajuutta ja esitystapaa on arvioitava sijoituspäätöstä tekevän asiakkaan näkökulmasta. Huomioon on otettava rahoitusvälineen luonne ja asiakkaan tuntemus rahoitusmarkkinoista. Tiedonantovelvollisuuden täyttämistä ja markkinoinnin asianmukaisuutta on arvioitava kokonaisuutena, jossa huomioon otetaan niin kirjallisesti kuin suullisestikin annetut tiedot. Sijoittajan vastuulla on tutustua riittävästi kaikkeen saamaansa aineistoon.

Asiakkaan mukaan palveluntarjoajan edustaja lupasi korvata tuotteesta mahdollisesti aiheutuvat tappiot, mutta hän on myös allekirjoituksellaan ilmoittanut tutustuneensa tuotteen markkinointiaineistoon ja toimittanut aineiston valituksensa liitteenä lautakunnalle. Palveluntarjoajan mukaan merkintälomakkeissa ja muussa aineistossa on korostetusti tuotu esiin, että tuotteisiin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Lautakunta toteaa, että tapauksessa jää näyttämättä, että asiakkaalle olisi annettu tuotteen riskitasosta yhtiön toimesta sellaista kirjallisesta markkinointiesitteestä poikkeavaa tietoa, joka olisi antanut hänelle perustellun aiheen päätyä muuhun lopputulokseen kuin mihin hän kirjallisen materiaalin perusteella on voinut päätyä.

Yhteenvetoa

Lautakunta antaa suosituksensa tapauksista sille esitetyn kirjallisen materiaalin ja muun selvityksen perusteella, minkä lisäksi lautakunta voi perustaa suosituksensa vain osapuolten asiassa tekemiin vaatimuksiin ja niiden tueksi esittämiin seikkoihin.

Lautakunta toteaa, että tapauksessa jää näyttämättä, että palveluntarjoaja olisi laiminlyönyt velvollisuuksiaan asiassa ja että asiakkaalle olisi annettu sijoitusneuvontaa tai muutoin tuotteiden riskitasosta yhtiön toimesta sellaista kirjallisesta markkinointiesitteestä poikkeavaa tietoa, joka olisi antanut hänelle perustellun aiheen päätyä muuhun lopputulokseen kuin mihin hän kirjallisen materiaalin perusteella on voinut päätyä. Näiden seikkojen johdosta lautakunta katsoo, että tuotteisiin sijoitetun pääoman menettämisestä asiakkaalle aiheutunut tappio ei ole sellaista vahinkoa, josta yhtiö olisi vastuussa.

Suositus

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Norros ja jäsenet Kajala, Pönkä, Repo ja Sario. Sihteerinä toimi Sainio.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia