Haku

APL 5/12

Tulosta

Asianumero: APL 5/12 (2012)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 23.08.2012

Osake myyntitoimeksianto toimeksiannon voimassaoloaika

Tapahtumatiedot

Asiakas oli tehnyt pankin kanssa täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen 13.12.2007. Asiakas antoi sähköpostilla 26.5.2011 yksityispankkiirilleen toimeksiannon myydä 1.000 kappaletta omistamiaan Nokian renkaat Oyj:n osakkeita, mikäli niiden hinta saavuttaisi 35 euron tason. Osakkeet eivät kuuluneet asiakkaan varainhoitosopimuksen piiriin. Yksityispankkiiri ilmoitti samana päivänä sähköpostitse asiakkaalle, että toimeksianto oli laitettu sisään.

Asiakas tiedusteli sähköpostitse yksityispankkiiriltaan 27.7.2011 osakkeiden myynnistä, kun niiden kurssi oli käynyt yli 36 eurossa. Yksityispankkiiri vastasi sähköpostitse 1.8.2011, että kaupat eivät toteutuneet, koska toimeksianto oli ollut voimassa yhden kuukauden eikä kurssi ollut sinä aikana noussut 35 euroon. Asiakas myi omistamansa 1.000 kappaletta Nokian renkaiden osaketta 13.3.2012 kurssiin 36,47 euroa osakkeelta.

 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Pankin olisi pitänyt toteuttaa asiakkaan antama toistaiseksi voimassa ollut myyntitoimeksianto. Pankin olisi pitänyt mainita hänelle toimeksiannon määräaikaisuudesta. Asiakas ei muista nähneensä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja eikä ainakaan toimeksiantovaiheessa niitä hänelle annettu.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan myyntitulolle kertyneet sijoituskorot 4.7.2011–13.3.2012 väliseltä ajalta sekä pääomatuloveron 2 prosenttiyksikön nousun.

 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on 13.12.2007 vahvistanut allekirjoituksellaan vastaanottaneensa sijoittajatiedotteen sekä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen ehtoineen ja sitoutuvansa niitä noudattamaan. Varainhoitosopimuksen ehtojen mukaan täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen lisäksi pankin tarjoamaan palveluun kuten toimeksiantoihin sovelletaan pankin kulloinkin voimassaolevia sijoituspalvelun yleisiä ehtoja, mikäli sopimuksessa ei muuta sovita. Mainitut sijoituspalvelun yleiset ehdot ovat täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen liitteenä.

Sekä asiakkaan täyden valtakirjan solmimisen aikaan voimassa olleiden että joulukuussa 2010 voimaantulleiden sijoituspalvelun yleisissä ehdoissa luetellaan ne tiedot, mitkä asiakkaan tulee antaa toimeksiannossaan (mm. toimeksiannon voimassaoloaika). Sijoituspalvelun yleisten ehtojen mukaan toimeksiannon katsotaan olevan voimassa toistaiseksi, jos siihen ei ole merkitty voimassaoloaikaa. Edelleen ehtojen mukaan toistaiseksi voimassa oleva toimeksianto päättyy yhden kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta, ellei toimeksiannon tarkoittamaa kauppaa ole tehty tai toimeksiantoa lopetettu sitä aiemmin.

Asiakas on 26.5.2011 antanut Nokian Renkaat -myyntitoimeksiantonsa sähköpostilla merkitsemättä toimeksiantoonsa mitään voimassaoloaikaa. Toimeksiannon yksilöintitietojen antaminen on toimeksiannon antajan eli asiakkaan velvoite. Asiakkaan toimeksiannon vastaanottanut yksityispankkiiri on toimeksiannon voimassaoloaikaa koskevan yksilöintitiedon puuttuessa katsonut sen olevan voimassa toistaiseksi, mikä taas johti siihen, että toimeksianto päättyi yhden kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta eli 27.6.2011, koska asiakkaan myyntitoimeksiantoon merkitsemä rajahinta (35,00 euroa/kpl) ei toteutunut toimeksiannon voimassaoloaikana.

Edellä kerrotun perusteella pankki kiistää asiakkaan korvausvaatimuksen sekä perusteeltaan että määrältään.

 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien ja reklamaatiota koskevan kirjeenvaihdon lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

 

  • Sijoituspalvelun yleiset ehdot, jotka on päivätty 1.11.2007.

  • Asiakkaan ja pankin välinen täyden valtakirjan varainhoitosopimus, joka on allekirjoitettu 13.12.2007. Sopimuksen liitteinä ovat mm. täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen ehdot sekä sijoituspalvelun yleiset ehdot. Asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä ja sijoituspalvelun antamista vastaanottaneensa sijoittajatiedotteen ja täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen ehtoineen ja liitteineen sekä sitoutunut noudattamaan sopimusten ehtoja, joihin hän on tutustunut ja jotka hän hyväksyy.

  • Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen ehdot

  • Sijoituspalvelun yleiset ehdot, jotka on päivätty 6.12.2010.

 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse siitä, onko pankilla velvollisuus korvata asiakkaalle osakkeiden myyntitoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti syntynyt vahinko.

Asiakas antoi sähköpostilla 26.5.2011 pankille toimeksiannon myydä 1.000 kappaletta omistamiaan Nokian renkaat Oyj:n osakkeita, mikäli niiden hinta saavuttaisi 35 euron tason. Toimeksianto päättyi ennen kuin osakkeen hinta nousi 35 euroon.

Tapauksessa tulee arvioitavaksi, onko palveluntarjoaja toteuttanut asiakkaan antaman toimeksiannon sopimusehtojen mukaisesti. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että palveluntarjoajan menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta sijoituspalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Vuoden 2011 tilannetta arvioitaessa on sovellettava tuolloin voimassa olleita säännöksiä (923/2007).

Toimeksiannon antamisen hetkellä voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n mukaan arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna toimeksiantojen toteuttamista, on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, joilla saavutetaan asiakkaalle paras mahdollinen tulos ottaen huomioon toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat. Jos asiakas on antanut erityisiä ohjeita toimeksiannon hoitamisesta, arvopaperinvälittäjän on noudatettava niitä.

Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen ehtojen mukaan täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen lisäksi tarjoamaan palveluun kuten arvopapereiden, arvo-osuuksien sekä muiden sijoituskohteiden säilytykseen ja toimeksiantoihin sovelletaan pankin kulloinkin voimassaolevia sijoituspalvelun ja säilytyksen yleisiä ehtoja ja hinnastoa, mikäli sopimuksessa ei muuta sovita. Mainitut sijoituspalvelun yleiset ehdot ovat täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen liitteenä.

Toimeksiannon antamisen hetkellä voimassa olleiden sijoituspalvelun yleisten ehtojen mukaan toimeksianto tulee voimaan, kun pankki on saanut siitä riittävät tiedot ja ottanut sen toimeksiantona vastaan. Asiakkaan antaman toimeksiannon tulee sisältää mm. toimeksiannon voimassaoloaika. Edelleen ehtojen mukaan toimeksianto on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Jos toimeksiantoon ei ole merkitty voimassaoloaikaa, katsotaan sen olevan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva toimeksianto päättyy yhden kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta, ellei toimeksiannon tarkoittamaa kauppaa ole tehty tai toimeksiantoa lopetettu sitä aiemmin.

 

Perustelut

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on allekirjoituksellaan 13.12.2007 vahvistanut tutustuneensa täyden valtakirjan varainhoitosopimukseen ehtoineen ja liitteineen sekä hyväksynyt ne. Sijoituspalvelun yleisiä ehtoja sovelletaan varainhoidon lisäksi asiakkaan antamiin toimeksiantoihin. Sekä varainhoitosopimusta allekirjoitettaessa että toimeksiantoa annettaessa voimassa olleiden ehtojen mukaan ilman määräaikaa annettu toimeksianto päättyy yhden kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta, ellei toimeksiannon tarkoittamaa kauppaa ole tehty tai toimeksiantoa lopetettu sitä aiemmin.

Asiakas antoi sähköpostilla 26.5.2011 pankille toimeksiannon myydä osakkeita eikä asettanut määräaikaa toimeksiannon voimassaololle. Arvopaperilautakunta katsoo, että sopimusehtojen mukaan toimeksianto päättyi yhden kuukauden kuluttua toimeksiannon voimaantulosta eli 27.6.2011, koska asiakkaan myyntitoimeksiantoon merkitsemä rajahinta ei toteutunut toimeksiannon voimassaoloaikana.

 

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on toiminut asiassa arvopaperimarkkinalain ja sopimusten mukaisesti.

Lautakunta ei suosita korvausta.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Heino.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta