Haku

APL 507/09

Tulosta

Asianumero: APL 507/09 (2010)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 20.05.2010

Joukkovelkakirjalaina sijoitusneuvonta ammattimainen /ei ammattimainen sijoittaja

Tapahtumatiedot

Tapauksessa asiakas oli myynyt sijoitusasuntonsa ja ollut kiinnostunut saamaan pankin näkemyksen yhteensä noin 300.000 euron varallisuuden sijoittamiseksi samalla riski/tuottosuhteella. Asiakkaalle esiteltiin nyt kyseessä olevaa joukkolainatuotetta, kahta hedge-rahastoa sekä yhtä aktiivista korkorahastoa. Rahastoista asiakkaalle annettiin niiden markkinointiesitteet sekä yksinkertaistetut rahastoesitteet ja joukkolainan ominaisuudet käytiin läpi tuotteen markkinointimateriaalin perusteella. Varsinainen joukkolainatuotteen markkinointiesite toimitettiin asiakkaalle myöhemmin sähköpostitse ennen tuotteen merkintää. Saamaansa materiaaliin tutustut-tuaan asiakas merkitsi 28.2.2006 joukkolainan riskipitoisinta erää 30.000 eurolla ja toiseksi riskipitoisinta erää 50.000 eurolla.

Asiakas tiedusteli 16.8.2007 sekä maaliskuussa 2008 sijoitustensa tilannetta ja mihin hintaa ne olivat mahdollisesti myytävissä. Pankista saamansa selvityksen perusteella asiakas jätti sijoituksensa ennalleen, sillä seurauksella, että riskipitoisempi sijoitus menetti arvonsa kokonaan maaliskuussa 2009 ja toiseksi riskipitoisempi heinäkuussa 2009.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Valituksessaan Arvopaperilautakunnalle asiakas kertoo tehneensä pankille tuotteen hankintatilanteessa selväksi haluavansa sijoittaa myymästään sijoitusasunnostaan saamansa varat vastaavan riski/tuottosuhteen tuotteeseen. Asiakkaan näkemyksen mukaan hänelle suositeltu tuote ei täytä kyseistä vaatimusta, koska siinä voi menettää koko pääoman. Lisäksi asiakas kertoo ehdottaneensa tuotteen myyntiä, mutta saaneensa tiedusteluunsa vastauksen, jonka mukaan tuote on osta ja pidä-tyyppinen ja ettei siitä kannata luopua ennenaikaisesti. Asiakas vaatii korvausta puolet tuotteesta syntyneestä tappiosta eli 40.000 euroa.

Asiakas tuo esille myös, että pankin laatimassa säästämisen suunnitelmassa todetaan hänen tavoitteekseen matala riski. Hän kertoo perehtyneensä pankista saamaansa esitteeseen, jossa todetaan kyseessä olevan matalan riskin tuote, jonka luottotappioriski on epätodennäköinen, sekä arvioineensa itsekin, että tuotteen tappioriski on erittäin pieni.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastauksessaan pankki toteaa asiakkaan olevan omasta pyynnöstään 16.4.2008 lukien ammattimainen sijoittaja, mistä syystä lautakunta ei voi ohjesääntönsä mukaisesti antaa asiassa ratkaisusuositusta. Pankin mukaan asiakas on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, joka on aikaisemmin toiminut tilintarkastajana, sisäisenä tarkastajana ja audit managerina. Lisäksi hän on toiminut eräässä pankissa yritystutkijana, rahoitusasiantuntijana, sisäisenä tarkastajana sekä pankinjohtajana. Hänellä on 2.000.000 euron johdannaissalkku, 500.000 euroa lyhyen koron rahastoja sekä 20.000 euron arvosta kotimaisia osakkeita.

Mikäli lautakunta kuitenkin katsoisi voivansa antaa asiassa suosituksen, toteaa pankki antaneensa tasapuoliset ja riittävät tiedot asiakkaalle joukkolainan ominaisuuksista ja niihin sisältyvistä riskeistä. Tuotteen markkinointiesitteestä asiakas on saanut tarkemmat tiedot lainan pääomariskistä ja sen toteutumiseen johtavista tekijöistä selkeässä ja havainnollisessa muodossa.
 

Selvitykset

Osapuolten reklamaatio- ja valituskirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- päiväämätön, merkintöjen mukaan alkuvuonna 2006 päivitetty asiakkaan taustatietolomake, josta ilmenee asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kokonaisasiakkuuteen liittyviä seikkoja
- 20.2.2006 päivätty säästämisen suunnitelma, josta ilmenee asiakkaan sen hetkisen varallisuuden määrä pankissa ja sen jakautuminen. Suunnitelmassa on myös mainittu asiakkaan asiakkuus toisella palveluntarjoajalla ja sen sisältö. Pankin osalta asiakasta kiinnostavat lähinnä korkopuolen sijoitukset. Asiakirjan mukaan asiakkaalla ei ole konkreettista tavoitetta säästämiselle, aikatavoite on 1-5 v ja tuotto-odotus/riskinottohalukkuus on matala. Ehdotus asiakkaan omaisuuslajihajautukselle on 100 % pitkiin korkoihin jakautuen 150 te sijoitukseen riidanalaiseen tuotteeseen, kahteen hedge-rahastoon a 50 te sekä 50 te aktiiviseen korkorahastoon. Suunnitelman mukaan asiakas tutustuu tuotteisiin ja palaa asiaan 8.3.2006 mennessä. Palveluun on lisäksi sovittu kuuluvan suunnitelman säännöllinen päivittäminen sekä sijoitusinformaatiota ja asiakastilaisuuksia.
- joukkolainatuotteen markkinointiesite (helmikuu 2006), jonka tarkempi sisältö on kuvattu lähemmin muun muassa Arvopaperilautakunnan ratkaisussa APL 11/10, joka on saatavilla lautakunnan lausuntojen internet-tietokannassa osoitteessa http://www.fine.fi
- 28.2.2006 päivätty merkintälista 50 te sijoittamiseksi liikkeeseenlaskuerän keskimmäiseen riskitasoon. Listan mukaan asiakkaalla on ollut tilaisuus tutustua listalleottoesitteeseen. Lainaehdot hyväksyen asiakas merkitsee lainaosuuksia listassa mainitun määrän.
- edellistä vastaava merkintälista 30 te sijoituksesta liikkeeseenlaskuerän riskipitoisimpaan tasoon
- tuotteen lainakohtaiset ehdot
- asiakkaan 16.8.2008 sähköpostitse lähettämä kysely tuotteen tilasta ja sen koronmaksusta sekä tiedustelu sen purkamisesta sekä vaihtamisesta määräaikaistalletukseksi
- pankin vastaus edelliseen, jossa todetaan tuotteen markkina-arvoksi 73 % ja ettei siinä ole ollut luottovastuutapahtumia ja ettei sitä suositella myytäväksi
- 27.12.2007 päivätty tuloste pankin asiakasjärjestelmästä, josta ilmenee muun muassa asiakkaalle kerrotun lainojen sen hetkiset markkina-arvot (alle merkintähinnan) ja luottovastuutapahtumat
- 11.3.2008 asiakkaan pankista saama sähköposti, jonka liitteistä käy ilmi lainojen sen hetkiset markkina-arvot. Lisäksi viestissä todetaan, ettei luottovastuutapahtumia ole ollut ja että lainat voi myös myydä kesken juoksuajan pois, mutta koska niiden markkinahinta vaihtelee niin voimakkaasti, kannattaa niihin sijoittaa pääsääntöisesti osta ja pidä –periaatteella.
- 21.11.2006 päivätty tuloste pankin asiakasjärjestelmästä, josta ilmenee muun muassa asiakkaan johdannaisposition siirto uudelle palveluntarjoajalle ja että asiakkaalle aikaisemmin mainittu korkoerotodistus on alkanut häntä kiinnostamaan, johon hankkii varat myymällä tappiolla olevia sijoituksia. Lisäksi asiakas oli merkinnän mukaan ollut kiinnostunut sijoittamisesta lainarahalla
- 16.4.2008 päivätty asiakkaan allekirjoittama pyyntö kohdella häntä ammattimaisen asiakkaana
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse uudentyyppiseen, vaihtuvakorkoiseen joukkovelkakirjalainaan sijoitetun pääoman menettämisestä aiheutuneen vahingon korvaamisesta sekä asiakkaan luokittelun arvioinnista tilanteessa, jossa hän on sijoitusta tehtäessä ollut ei-ammattimainen sijoittaja, mutta valituksen tehdessään ammattimainen sijoittaja.

Riidanalainen sijoitusinstrumentti on muodoltaan joukkovelkakirjalaina, jossa sijoittaja ottaa liikkeeseenlaskijariskin lisäksi kannettavakseen tuotteen viitesalkussa olevien yhtiöiden luottoriskiä. Tuotteessa on liikkeeseenlaskusarjasta riippuen ollut kolme tai neljä tuotto- ja riskitasoa, joita sijoittaja on voinut merkitä.

Lainan merkintäajankohtana keväällä 2006 voimassa olleen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n mukaan arvopapereita ei saa markkinoida eikä hankkia elinkeinotoiminnassa antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Lain tuolloisen 4 luvun 1 §:n mukaan arvopaperien kaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä.

Rahoitustarkastuksen ohjeen 201.7 mukaan hyvä tapa edellyttää mm. sitä, että sijoituspalveluyhteisö toimii rehellisesti, puolueettomasti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti tavoitteenaan asiakkaiden etu ja arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen edistäminen. Lisäksi hyvä tapa edellyttää, että sijoituspalveluyhteisö antaa asiakkailleen riittävästi ja olennaista tietoa asiakkaan päätöksen tueksi, kuten tiedot sijoituspalvelun sisällöstä ja kuluista sekä arvopaperiin ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskeistä.

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3a §:n mukaan arvopaperinvälittäjän on nyt käsillä olevan kaltaisessa sijoitusneuvontatilanteessa pyydettävä asiakkaaltaan ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot tämän taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta ja sijoituspalvelua koskevista tavoitteista, jollei se asiakkaan sijoituskokemukseen tai muutoin olosuhteisiin nähden ole ilmeisen tarpeetonta. Arvopaperinvälittäjän on tällöin pyydettävä riittävät tiedot myös sen selvittämiseksi, voidaanko asiakasta pitää 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna ammattimaisena sijoittajana.

Rahoitustarkastuksen ohjeen 201.7 mukaan sijoituspalveluyhteisön, joka tarjosi sijoituspalveluna arvopaperinvälitystä ja joka antoi asiakkaalle sijoitusneuvontaa ennen toimeksiannon vastaanottamista, oli tunnettava asiakkaansa voidakseen palvella asiakasta tämän edun mukaisesti (know your customer -periaate). Sijoituspalveluyhteisön oli asiakkaaltaan saamiensa tietojen perusteella pyrittävä varmistumaan siitä, että asiakkaan taloudellinen vastuunkantokyky ja sijoituskokemus olivat riittäviä asiakkaan kaavailemiin tai tälle suositeltaviin sijoitustoimiin. Tällöin oli kiinnitettävä huomiota esimerkiksi siihen, kuinka hyvin asiakas tuntee arvopapereiden ja johdannaissopimusten ominaisuudet ja niihin liittyvät riskit, sekä siihen, tapahtuiko sijoittaminen omalla vai vieraalla pääomalla.

Lain 4 luvun 4 §:ssä todettiin, että arvopaperinvälittäjän on annettava asiakkaalle sijoituspalvelusta ja sen kohteena olevista arvopapereista ne tiedot, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta asiakkaan päätöksentekoon, jollei se sijoituspalvelun luonteeseen tai muutoin olosuhteisiin nähden ole ilmeisen tarpeetonta.

Rahoitustarkastuksen ohjeessa 201.7 on tiedonantovelvollisuuden osalta todettu mm., että välittäjällä on asiakastaan kohtaan tiedonantovelvollisuus arvopaperien arvoon vaikuttavista seikoista. Tiedot on annettava ennen kaupan tekemistä. Välittäjällä on velvollisuus varoittaa asiakasta, mikäli toimeksiannon kohteena olevaan arvopaperiin tai sen liikkeeseenlaskijaan liittyy erityisiä riskejä. Samoin on asiakkaalle annettava tieto julkistetuista tai muutoin yleiseen tietoon tulleista seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

Perustelut

Lautakunnan toimivalta

Arvopaperilautakunta toteaa, että ohjesäännön mukaisesti lautakunnan tehtävänä on edistää hyvää arvopaperikauppatapaa ja parantaa asiakkaille annettavaa informaatiota sijoituspalvelu- sekä sijoitusrahastotoiminnasta antamalla ratkaisusuosituksia ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien lautakunnalle esittämistä asioista. Esitetyn selvityksen mukaan tuotteen merkintähetkellä asiakasta ei oltu määritelty ammattimaiseksi sijoittajaksi, minkä vuoksi lautakunta katsoo olevansa toimivaltainen asiassa.

Sijoitussuosituksen asianmukaisuus

Asiakkaan säästämisen suunnitelmaan on kirjattu kiinnostus korkopuolen sijoituksiin ja matala tuotto-odotus/riskinottohalukkuus. Lisäksi asiakas on kertonut pankille nimenomaisesti haluavansa sijoittaa varat sijoitusasuntoa vastaavalla tuotto/riski-suhteella. Lautakunta toteaa, ettei säästämisen suunnitelma ole estänyt pankkia esittelemästä ja markkinoimasta asiakkaalleen uudentyyppistä sijoitustuotetta, vaikka siihen onkin sisältynyt sijoitusasunnosta poiketen mahdollisuus koko sijoitetun pääoman menettämiseen. Pankilla on tällöin ollut tuotteen riskeistä ja muista ominaisuuksista tiedonantovelvollisuus, jonka lautakunta katsoo asiakkaalle annetut tiedot ja hänen yksityishenkilöksi poikkeuksellisen suuren johdannaispainotteisen sijoitusomaisuutensa sekä siihen liittyvän sijoituskokemuksensa huomioon ottaen tulleen täytetyksi tuot-teen markkinointiesitteen sisältämillä tiedoilla, joihin asiakas on kertonut myös tutustuneensa. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, että joukkolainatuotteen suosittaminen asiakkaalle on ollut asianmukaista. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaalle on tarjottua useampaa vaihtoehtoa, joista hän on päätynyt sijoittamaan vain yhdentyyppisiin tuotteisiin.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole menetellyt riidanalaista joukkolainatuotetta markkinoidessaan tai myydessään taikka myöhemmässä yhteydenpidossaan arvopaperimarkkinalain tai Rahoitustarkastuksen ohjeen vastaisesti tai muutoin tuottamuksellisesti. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei joukkolainaan sijoitetun pääoman menettämisestä asiakkaalle aiheutunut tappio ole sellaista vahinkoa, josta pankki olisi vastuussa.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Norros, Repo, Sario sekä varajäsen Laurila. Sihteerinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia