Haku

APL 45/03

Tulosta

Asianumero: APL 45/03 (2003)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 02.09.2003

Tiedonanto- ja selonottovelvollisuus vahingonkorvausvaatimus

Asiakkaiden valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaat ovat toimittaneet Arvopaperilautakunnalle 6.3.2003 päivätyn valituksen ja antaneet lisäksi 29.5.2003 päivätyn lausuman. Valituksessaan asiakkaat katsovat, että pankki antoi heille harhaanjohtavaa tietoa sijoitusrahastojen merkinnän ja lunastuksen yhteydessä ja ettei pankki toiminut asiassa heidän etujensa tai pyyntöjensä mukaisesti. Pankin menettelyn johdosta asiakkaat katsovat heille syntyneen tappiota yhteensä 22.987,16 euroa (136.675,44 mk).

Kertomansa mukaan - saatuaan eri pankeilta sijoitusehdotuksia - asiakkaat menivät 25.8.1999 oman pankkinsa pääkonttoriin keskustelemaan eri sijoitusmahdollisuuksista ja kohteista. Keskustelun jälkeen he päätyivät molemmat merkitsemään samalla summalla yhdistelmärahastoa. Jatkossa heidän todettiin voivan asioida myös omassa tilikonttorissaan, jossa heidät ja heidän raha-asiansa tunnettaisiin paremmin.

Asiakkaiden mukaan he olivat aluksi tyytyväisiä, sillä tehdyt sijoitukset lähtivät nousuun ja saadut tuotot sijoitettiin pääomaan. Luettuaan lehdistä kurssien rajusta laskusta he huolestuivat ja halusivat lopettaa rahastosijoitukset. Koska pankin edustajien mukaan lasku olisi vain väliaikaista, he eivät vielä realisoineet sijoituksiaan. Samat keskustelut toistuivat muutaman kerran, kunnes asiakkaat lunastivat rahastosijoitukset 6.4.2001.

Korvauksena asiakkaat ovat vaatineet kumpikin 11.493,58 euroa, yhteensä 22.987,16 euroa. Vaatimuksensa asiakkaat perustavat pankin antamin virheellisiin tietoihin sekä rahasto-osuuksien arvon alenemiseen ja sen johdosta tapahtuneeseen pääoman menetykseen.
 

Pankin vastaus asiakkaiden valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 29.4.2003 päivätyn vastauksen ja ilmoittanut 7.7.2003, ettei se enää toimita vastinetta asiakkaiden lisävastineen johdosta. Vastauksessaan pankki on katsonut, ettei asiassa sen laiminlyönnin tai muun vastaavan menettelyn vuoksi ole tapahtunut sellaista, mistä pankki olisi asiakkaita kohtaan vahingonkorvausvelvollinen.

Pankin mukaan asiakkaat tulivat 25.8.1999 pankin pääkonttorin sijoituspalvelut -osastolle keskustelemaan erilaisista sijoitusvaihtoehdoista, koska olivat tyytymättömiä vallitsevaan korkotasoon koskien tavallisia talletusvaihtoehtoja. Perinpohjaisen keskustelun, jossa käytiin läpi eri vaihtoehtoja ja niihin liittyviä riskejä, sekä asiakkaiden riskinsietokykyä hahmottavan kartoituksen perusteella molemmat asiakkaat päätyivät merkitsemään yhdistelmärahastoa 26.910,06 eurolla (160.000 mk) eli yhteensä 53.820,12 eurolla (320.000 mk).

Tekemänsä rahastosijoituksen jälkeen asiakkaat olivat aktiivisesti seuranneet sijoituksen kehittymistä ja 8.5.2000 he halusivat vaihtaa merkitsemänsä rahasto-osuudet tuottohistoriansa mukaan paremmin tuottaneisiin osake- ja yhdistelmärahastoihin. Ennen kuin rahastojen vaihto ja lisämerkintä suoritettiin, pankin edustaja oli esittänyt uuden sijoituskartoituksen tekemistä. Sitä ei ollut kuitenkaan tehty, koska asiakkaat olivat ilmoittaneet, ettei kartoitusta tarvitse tehdä, koska se oli tehty pääkonttorissa. Vaihdon yhteydessä lunastaessaan alkuperäiset rahasto-osuudet asiakkaat saivat kumpikin voittoa 7.169,16 euroa (42.625,90 mk).

Osakemarkkinoiden käännyttyä laskuun asiakkaat kävivät omassa konttorissaan kyselemässä, mitä heidän tulisi tehdä sijoituksilleen. Käyntien yhteydessä konttorista oltiin yhteydessä pääkonttoriin, mistä oli korostettu, ettei kukaan osaa ennustaa tulevaa ja että riski osakkeiden arvonmuutoksille on sitä suurempi, mitä lyhyemmästä ajasta on kysymys, ja että lopullinen myyntipäätös on aina asiakkaiden itsensä tehtävä. Myöhemmin asiakkaat varasivat pääkonttorin sijoituspäälliköltä ajan, jolloin käytiin läpi vaihtoehtoja ja sijoituksen realisoinnin seurauksia. Pankin mukaan asiakkaille on kerrottu, ettei pankin ohjeistuksen mukaan toimihenkilöillä ole oikeutta tehdä asiakkaiden puolesta osto- tai myyntipäätöksiä.

Pankin näkemyksen mukaan ensimmäinen rahastosijoitus 25.8.1999 tehtiin asiakkaiden taloudellista asemaa, tavoitteita ja sijoituskokemusta vastaavaan yhdistelmärahastoon. Odotettua suurempi riskien toteutuminen johtuu tässä asiassa markkinoiden huonosta kehittymisestä ja heidän itsensä tekemästä rahastovaihdoksesta maltillisemmasta rahastosta riskipitoisempiin rahastoihin.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on kysymys siitä, mitä tietoja pankki on antanut sijoitusrahaston merkitsemisen yhteydessä sekä keskusteltaessa rahastojen tulevaisuudennäkymistä ja mahdollisesta lunastuksesta.

Asiassa on selvitetty, että asiakkaat ovat asioineet pankin konttorissa 25.8.1999, jolloin molemmat ovat merkinneet 26.910,06 euron (160.000 mk) suuruiset yhdistelmärahastosijoitukset asiakkaille tehdyn sijoitus- ja riskikartoituksen perusteella. Kartoituksen mukaan asiakkaat ovat ilmoittaneet, ettei heillä ole aikaisempaa kokemusta sijoittamisesta, mutta hyväksyvät toimintaan liittyvät riskit. Sijoituksensa asiakkaat ovat ilmoittaneet kohdistavansa pääosin pieniriskisiin kohteisiin, mutta myös vähän suurempiriskisiin kohteisiin. Edellä mainittujen tietojen pohjalta valitun yhdistelmärahaston perusstrategiana on ollut sijoittaa rahaston varoista 60 %:ia korkopapereihin ja 40 %:ia osakkeisiin.

Selväksi on käynyt myös se, että asiakkaat ovat 8.5.2000 omatoimisesti vaihtaneet merkityt rahastot osakerahastoon sekä aktiivisempaan yhdistelmärahastoon, jonka perusstrategiana on ollut sijoittaa 2/3 varoista osakemarkkinoille ja 1/3 korkomarkkinoille. Osakerahastoon asiakkaat ovat tuolloin sijoittaneet kumpikin 25.228,19 euroa (150.000 mk) ja yhdistelmärahastoon 11.773,15 euroa (69.999,97 mk).

Arvopaperilautakunta toteaa asiakkaiden ensimmäisen pankin kartoituksen mukaan tehdyn rahastosijoituksen vastaavan asiakkaiden sijoituskokemuksestaan ja tavoitteistaan antamia tietoja. Vaihtaessaan alkuperäiset rahastosijoituksensa toisiin rahastoihin asiakkaat ovat ilmoittaneet uuden kartoituksen tekemisen tarpeettomaksi. Näin menetellessään asiakkaiden on katsottava muuttaneen sijoitustavoitteitaan sekä ymmärtäneen ja hyväksyneen muutosten mukanaan tuomat riskit. Pankin antamia sijoitusneuvoja koskevien väitteiden osalta Arvopaperilautakunta toteaa, että saatuaan rahastojen merkinnän yhteydessä sijoitusrahastolain edellyttämät asiakirjat asiakas vastaa itse sijoitustensa riskeistä ja kurssimuutoksista. Asiassa ei ole osoitettu, että pankki olisi antanut harhaanjohtavia tietoja tai laiminlyönyt sijoitusrahastolakiin liittyviä velvoitteitaan.

Edellä mainituin perustein Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole velvollinen korvaamaan asiakkaiden esittämiä vaatimuksia.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Sainio.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia