Haku

APL 428/09

Tulosta

Asianumero: APL 428/09 (2011)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 12.04.2011

Merkintäoikeusanti toimeksiannon ehdot korvausvaatimus

Tapahtumatiedot

Asiakas oli aikaisemman omistuksensa perusteella saanut suunnatun annin johdosta noin kolme miljoonaa ulkomaisen yhtiön merkintäoikeutta, joilla hän olisi voinut merkitä lisää yhtiön osakkeita saman määrän 0,65 Norjan kruunun kappale hintaan tai vaihtoehtoisesti myydä merkintäoikeudet. Asiakkaan tilinhoitajayhteisönä toiminut pankki lähetti asiakkaalle 1.10.2009 ilmoituksen annista. Kirjeen liitteenä oli myös toimeksiantolomake, jonka asiakas palautti täytettynä 5.10.2009. Koska asiakkaan toimeksiannosta ei selvinnyt kaikkien merkintäoikeuksien kohtalo, oltiin pankista häneen yhteydessä ja toimeksianto korjattiin käsittämään kaikki asiakkaan merkintäoikeudet. Toimeksiantonsa jälkeen asiakas tiedusteli pankilta väliaikatietoja, mihin hänelle vastattiin että niitä oli saatavissa vasta merkintäoikeuksien myyntiajan päättymisen jälkeen 19.10.2009. Asiakas sai pankista tiedon 9.11.2009, jonka mukaan toimeksiantoa oli yritetty toteuttaa 15.10.2009, mutta vähäisen kysynnän vuoksi se ei ollut toteutunut.
 

Reklamaatiokäsittely

Asiakas reklamoi pankille 1.12.2009. Reklamaatiossaan asiakas toi esille palauttaneensa toimeksiantonsa määräajassa sekä postitse että faksilla ja soittaneensa vielä perään ja varmistaneensa sen perilletulon. Asiakas katsoo, että koska mitään rajahintaa tai muuta ei toimeksiannossa ollut sovittu, on se tarkoittanut merkintäoikeuksien myyntiä päivän hintaan. Hankkimansa selvityksen mukaan kyseisillä merkintäoikeuksilla on käyty kauppaa siinä määrin, että myynti olisi kyllä toteutunut, mikäli toimeksianto olisi laitettu eteenpäin heti eikä vasta 15.10.2009. Asiakas katsoo pankin toimineen asiassa huolimattomasti ja vaatii lähtökohtaisesti pankkia korvaamaan hänelle rahamäärän, joka vastaa viikolla 41 toteutuneiden kauppojen volyymipainotettua keskiarvoa painotettuna merkintäoikeuksien määrällä sekä asian selvittämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista mukaan lukien hänen käyttämänsä asiamiehen palkkio. Reklamaationsa asiakas päättää ilmoittamalla olevansa valmis myös neuvottelemaan asian sopimisesta, jotta asiassa ei olisi tarvetta ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Vastauksenaan asiakkaan reklamaatioon pankki totesi, että asiakkaan ja pankin sijoituspalvelusopimuksen ohella tapaukseen soveltuvat pankin arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleiset ehdot, joiden mukaisesti pankki oli lähettänyt asiakkaalle tiedon annista ja liittänyt mukaan myös toimeksiantolomakkeen pankille palautettavaksi. Kun pankissa huomattiin, ettei asiakkaan toimeksianto ollut sellaisenaan toteuttamiskelpoinen siinä olleiden lukumäärävirheiden vuoksi, oltiin asiakkaaseen yhteydessä 8.10.2009 ja korjattiin toimeksianto koskemaan kaikkia asiakkaan merkintäoikeuksia. Koska kyseessä oli ulkomaisen yhtiön merkintäoikeudet, ei pankilla ole mahdollisuuksia yksittäisten toimeksiantojen edelleen välittämiseen, vaan ne niputetaan ja vastauksille annetun määräajan umpeuduttua ne lähetetään keskitetysti eteenpäin yhdessä muiden samaa yhtiötapahtumaa koskevien toimeksiantojen kanssa. Näin pankki on menetellyt tässäkin tapauksessa, mutta valitettavasti toimeksiannot eivät heikon kysynnän vuoksi toteutuneet. Vaikka pankin näkemyksen mukaan kyseinen toimintatapa on sen yleisten ehtojen mukainen, on se siitä huolimatta ollut valmis osallistumaan asiakkaan kärsimään taloudelliseen menetykseen kohtuulliseksi katsottavalla määrällä, koska asiakkaalla ei ole ollut aikaisempaa kokemusta ulkomaisilla arvopapereilla käytävästä kaupasta. Pankin näkemyksen mukaan hyvityksen laskennassa tulisi kuitenkin käyttää viikon 42 kurssitasoja, koska toimeksiantoon tehdyn korjauksen vuoksi se ei olisi mitenkään ehtinyt markkinoille viikon 41 aikana.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Valituksessaan asiakas korostaa, ettei hänen allekirjoittamassaan ja pankkiin toimittamastaan toimeksiantolomakkeesta mitenkään ilmene eikä hänelle muutoinkaan missään vaiheessa kerrottu, että pankki odottaa annettuun palautuspäivään saakka toimeksiantoja, jotka välittää sitten kerralla eteenpäin toteutettavaksi. Lisäksi asiakas tuo esille, että merkintäoikeuksilla käytiin kauppaa koko niiden kaupankäyntiajan, mutta erityisesti sen alkuvaiheessa, jolloin myös hänen tuttavapiiriinsä kuuluvien toista välittäjää käyttäneiden henkilöiden kaupat kyllä toteutuivat. Asiakas katsoo menettäneensä pankin toimien johdosta noin 15.000 euroa, jonka hän vaatii pankkia korvaamaan.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastauksessaan pankki viittaa asiassa aikaisemmin esille tulleisiin seikkoihin ja katsoo että sen useita vuosia noudattama asiakkaille tehokas ja maksuton menettely on lain ja hyvän tavan mukainen, ja että se on tuottanut asiakkaille tehokkaalla tavalla ja vaivattomasti ylijäävien merkintäioikeuksien arvon aina silloin, kun annin suosio on ollut kohtuullinen. Asiakkaalla olisi ollut myös mahdollisuus myydä merkintäoikeutensa haluamallaan tavalla, mutta hän on tietoisesti valinnut maksuttoman menettelyn. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan valituksen tavoite on saada merkintäoikeuksista jälkikäteen yksilöllisen myyntitoimeksiannon mukainen kauppahinta selvästi alimerkityssä osakeannissa. Vaatimuksen hyväksyminen johtaisi perusteettomaan etuun, mihin pankki ei voi suostua. Lisäksi asiakkaan myytäväksi tarjoamien merkintäoikeuksien määrä olisi väistämättä vaikuttanut alentavasti kaupankäynnin hintatasoon sen jälkeen kun toimeksianto oli korjattu toteuttamiskelpoiseksi. Ylipäänsä pankki ei ole vastuussa toimeksiannon toteutumisesta, koska toimeksiannon toteutuminen julkisessa kaupankäynnissä jää aina riippuvaiseksi siitä, kohdistuuko arvopaperiin riittävää kysyntää.
 

Selvitykset

Osapuolten reklamaatio- ja valituskirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- 15.5.2009 avattu Arvo-osuustili ja arvopaperisäilytyssopimus, jossa on sovittu arvo-osuuksien ja arvopapereiden säilyttämisestä, raportoinnista sekä maksuista ja jossa viitataan pankin yleisiin ehtoihin
- 1.3.2008 päivätyt arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleiset ehdot, joiden mukaan asiakkaan ulkomaiset arvo-osuudet säilytetään pankin ulkomaisen säilyttäjäverkoston kautta ja omistuksista pidetään kirjaa asiakkaittain pankin säilytyskirjanpitojärjestelmässä. Ehtojen mukaan muiden kuin Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden osalta toimenpiteet tehdään vain, jos niiden ajankohdasta on tiedotettu riittävän ajoissa tai niistä on erikseen liikkeeseenlaskijan toimesta pankille kirjallisesti ilmoitettu. Ulkomaisten arvopapereiden osalta ehdoissa on omat kohtansa, joiden mukaan niitä sovelletaan ulkomaisiin arvopapereihin ensisijaisesti ja muita ehtoja sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa kyseisten erityisehtojen kanssa. Ehtojen mukaan muun muassa pankki vastaa virheillään tai laiminlyönneillään asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Pankki ei vastaa välillisestä vahingosta tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä rajoittuu vahingoitetun omaisuuden markkina-arvoon sinä hetkenä, kun pankin virhe tai laiminlyönti havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Edelleen ehdoissa pankki on varannut itselleen oikeuden rajoittaa yhtiötapahtumiin liittyviä valintamahdollisuuksia ja ellei asiakas anna pankin asettamassa määräajassa yhtiötapahtumaa koskevaa toimeksiantoa pankille, on sillä oikeus mutta ei velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin.
- 1.10.2009 päivätty pankin asiakkaille lähettämä osakeantia koskeva informaatiokirje, jossa kerrotaan lyhyesti yhtiön annin ehdoista sekä siihen liittyvistä aikatauluista ja asiakkaiden toimintamahdollisuuksista merkintäoikeuksiensa suhteen. Kirjeessä pyydetään asiakkaita palauttamaan sen liitteenä ollut toimeksiantolomake ja todetaan, että mikäli niin ei tehdä asetettuun määräpäivään mennessä, merkintäoikeudet erääntyvät arvottomina. Kirjeessä todetaan myös, että pankki ei vastaa tarjouksen tai toimeksiannon toteutumisesta eikä ehtojen mahdollisista muutoksista.
- edellä mainitun kirjeen liitteenä ollut toimeksiantolomake, jossa asiakkaille on esitäytetty neljä eri vaihtoehtoa toimeksiannon sisällöksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan asiakas hyväksyy tarjouksen ja käyttää haluamansa määrän merkintäoikeuksiaan osakkeiden merkitsemiseen. Toisen vaihtoehdon mukaan asiakas myy haluamansa määrän merkintäoikeuksiaan. Kolmannen vaihtoehdon mukaan asiakas ylimerkitsisi haluamansa määrän uusia osakkeita. Neljännen vaihtoehdon mukaan asiakas ei osallistuisi antiin, jolloin hän myisi itse kaikki merkintäoikeudet markkinoilla tai ne erääntyisivät arvottomina. Lomake pyydetään palauttamaan asianmukaisesti täytettynä joko postitse tai faksilla siten että se on perillä pankissa viimeistään 15.10.2009. Asiakas on rastittanut lomakkeesta vaihtoehdot 1 ja 2 siten että käyttää osan merkintäoikeuksista uusien osakkeiden merkintään myyden kuitenkin suurimman osan merkintäoikeuksistaan.
- asiakkaan ja pankin välistä sähköpostikirjeenvaihtoa, mistä käy ilmi muun muassa asiakkaan halu saada pankilta toimintaohjeita tulevaa merkintäantia silmällä pitäen, toimeksiannon täydentäminen, asiakkaan 7.10 lähettämä tiedustelu toimeksiantonsa etenemisestä ja hänen pankista siihen saamansa vastaus. Viesteistä käy ilmi antimenettelyn olevan asiakkaalle tuntematon, hänen halunsa saada tietoa pankin käytännön toimista myynnin toteuttamisessa sekä ihmettely oikeuksien myymättä jäämisestä. Pankin vastauksista käy ilmi, että väliaikatietoja ei ole saatavilla, mutta merkintäoikeudet pyritään myymään kokonaisuutena vallitsevaan markkinahintaan. Mikäli merkintäoikeuksille ei löydy markkinoita, ne erääntyvät arvottomina. Vastausten mukaan lopputulos on selvillä vasta merkintäajan päätyttyä 15.10.
- Asiakkaan kohdeyhtiöstä ja Norjan pörssistä hankkimaa selvitystä merkintäoikeuksien kaupankäynnistä. Selvityksestä ilmenee, että 5-16.10 välisenä aikana merkintäoikeuksia myytiin yhteensä reilu 22 miljoonaa kappaletta 0,07-0,01 NOK kurssiin kaupankäynnin ja kurssihuipun keskittyessä alkupäiviin.
- Asiakkaan toimittamaa selvitystä kahden tuttavansa eri välittäjien kautta tekemistä toteutuneista merkintäoikeuksien myyntitoimeksiannoista. Selvityksestä käy ilmi, että osa toimeksiannoista on tehty ja toteutunut asiakkaan toimeksiantolomakkeen palauttamisen jälkeen ja että muun muassa vielä 12.10 on toteutunut lähes asiakkaan toimeksiantoa vastaava kauppa 0,03 NOK kurssiin.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelusta ja palveluun liittyvistä menettelytavoista ja vaatimuksista sekä siitä, millä tavalla ja kenen vastuulla näihin liittyvät tiedonantovelvollisuudet on katsottava tulleen täytetyiksi.

Arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 4 luvun 1 §:ssä todetaan seuraavaa:
”Arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä”

Rahoitustarkastus (nyk. Finanssivalvonta) on antanut standardin 2.3 Rahoituspalvelusopimukset, jossa todetaan yleisesti sopimusten vähimmäissisällön osalta kohdassa 6.6 seuraavaa:
”Sopimuksen perusteella toimitettavat ilmoitukset ja asiakasraportointi
Sopimuksessa on mainittava, miten sopimusta koskevista asioista ilmoitetaan toiselle osapuolelle ja milloin tämän katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon.
Sopimuksessa tulee sopia, miten ja mitä tietoja palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle palvelusta tai sen käytöstä.”

Lisäksi samassa standardissa todetaan, että säilytyssopimuksella tarkoitetaan arvo-osuustilisopimusta ja muuta säilytyssopimusta sekä lausutaan niiden osalta erityisesti kohdassa 7.5.2 vielä seuraavaa:
”Sopimuksessa tulee määritellä säilyttäjälle kuuluvat hoitotoimenpiteet ja se, milloin säilyttäjälle syntyy velvollisuus ryhtyä säilytettävää omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Sopimuksessa tulisi mainita, ettei säilyttäjällä ole velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sovittuihin toimenpiteisiin.”

Perustelut

Lautakunta toteaa, että tapauksessa osakeanteihin liittyvistä velvollisuuksista on sovittu arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen osalta tehdyssä sopimuksessa, joka täyttää edellä esitetyt viranomaisvaatimukset, ja että kyseisen sopimuksen perusteella pankki on lähettänyt asiakkaalle tiedon annista. Allekirjoittamalla pankin arvo-osuustiliä ja arvopaperisäilytystä koskevat sopimukset asiakas on hyväksynyt niihin liittyvät yleiset ehdot, joiden mukaan pankilla on ollut mahdollisuus rajoittaa asiakkaalle tarjoamiaan toimintamahdollisuuksia. Lautakunta toteaa, että pankin asiakkaalle tarjoama mahdollisuus myydä käyttämättömät merkintäoikeudet ns. yhteismyyntinä ilman erillisiä toimeksiantokuluja on sinänsä hyvän tavan mukainen. Lautakunnan näkemyksen mukaan asiakkaille tulisi kuitenkin selvästi kertoa, miten asiakkaan valintamahdollisuuksia on rajoitettu ja mitkä ovat rajoitusten käytännön vaikutukset sekä miten asiakkaan tulisi toimia, mikäli hän mahdollisesti haluaisi toimia muulla kuin pankin tarjoamalla tavalla.

Tapauksessa asiakkaalle lähetetystä kirjeestä tai hänen tiedusteluihinsa saamistaan vastauksista ei lautakunnan näkemyksen mukaan millään tavalla ilmene pankin ulkomaisten osakkeiden osalta omaksuma ja noudattama käytäntö kerätä yhteen eri asiakkaiden toimeksiantoja ja siten laittaa ne eteenpäin viiveellä. Koska pankin käytännön syistä omaksuma toimintatapa poikkeaa kuitenkin siinä määrin arvopaperimarkkinoilla tavanomaisena pidettävästä oletuksesta toimeksiannon toteuttamisesta ilman aiheetonta viivästystä, siitä olisi tullut olla kirjeessä nimenomainen maininta. Lautakunnan näkemyksen mukaan asiakkaalle on siten voinut perustellusti syntyä palauttamansa toimeksiannon sisällöstä kuva, jonka mukaan pankki olisi ryhtynyt heti sitä toteuttamaan, eikä pankki ole tätä käsitystä myöhemmässä vaiheessa merkintäoikeuksien kaupankäyntiaikana asianmukaisesti oikaissut, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus muun muassa vastattaessa asiakkaalle tämän ensimmäiseen toimeksiannostaan tekemäänsä tiedusteluun. Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että pankki on laiminlyönyt asiassa hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisen tiedonantovelvollisuutensa.

Vahingonkorvauksen määrä

Asiasta saadun selvityksen mukaan asiakkaalla ei aiemman kokemattomuutensa perusteella ole ollut syytä epäillä toimeksiannon olevan ehdoiltaan jotenkin poikkeuksellinen, mitä osoittaa myös hänen tiedustelunsa toimeksiantonsa tilanteesta 7.10.2009 klo 18.23 ja hänen siihen saamansa vastauksen johdosta seuraavana iltana esittämänsä nimenomaiset tarkentavat kysymykset liittyen merkintäoikeuksien myyntimenettelyyn. Lautakunta katsoo, että pankin olisi viimeistään näihin tarkentaviin kysymyksiin vastatessaan 9.10.2009 klo 9.02 tullut kiinnittää asiakkaan huomio pankin omaksumaan tapaan laittaa asiakkailta saamansa toimeksiannot eteenpäin mahdollisesti vasta useamman päivän viiveellä, jolloin asiakas olisi voinut harkita toimeksiantonsa sisältöä uudelleen.

Lautakunta pitää kaiken edellä todetun perusteella todennäköisenä, että oikeat tiedot saadessaan asiakas olisi pyrkinyt myymään merkintäoikeutensa mahdollisimman nopeasti eikä odottanut niiden kanssa myyntiajan päättymiseen asti. Myynnin tarkka ajankohta jää kuitenkin epäselväksi samoin kuin asiakkaan suuren omistuksen mahdollinen vaikutus merkintäoikeuksien markkinahintaan, jolloin vahingon määrääkään ei voi tarkoin selvittää. Vahingon määrä tulee arvioida oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti. Arvioinnissa lautakunta on ottanut huomioon merkintäoikeuksien arvonkehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista esitetyt tiedot. Edellä todetun perusteella lautakunta arvioi kohtuulliseksi vahingonkorvauksen määräksi asiassa 11.500 euroa.

Suositus

Lautakunnan näkemyksen mukaan asiakkaalle on voinut perustellusti jäädä tapahtuneesta palauttamansa toimeksiannon sisällöstä ja pankin kanssa käymiensä keskustelujen perusteella siihen käsitykseen, että pankki ei odottaisi toimeksiannon eteenpäin toimittamisessa asettamaansa määräaikaan asti, vaan laittaisi sen eteenpäin ilman aiheetonta viivytystä. Lautakunta suosittaa pankkia korvaamaan asiakkaalle oikeudenkäymiskaaren kohtuulliseksi asiassa katsomansa 11.500 euron hyvityksen.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta