Haku

APL 423/09

Tulosta

Asianumero: APL 423/09 (2011)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 31.08.2011

Täydenvaltakirjan omaisuudenhoito reklamaatio korvausvaatimus

Tapahtumatiedot

Asiassa on kysymys asiakkaan allekirjoittaman täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen puitteissa tehtyjen toimien asianmukaisuuksien ja niistä mahdollisesti seuraavan korvausvastuun arvioinnista.

Asiakas solmi pankin kanssa vuonna 2005 sijoituskonsultointisopimuksen, joka sittemmin vuonna 2008 muutettiin täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukseksi. Sopimusten teon yhteydessä pankki kartoitti asiakkaan taloudellista asemaa, sijoituskokemusta sekä tavoitteita. Saamiensa tietojen perusteella pankki luokitteli asiakkaan varovaiseksi sijoittajaksi, joka kuitenkin oli valmis ottamaan jonkin verran riskiä pienellä osalla salkustaan.

Pankin näkemyksen mukaan se on toiminut asiassa omaisuudenhoitosopimuksen mukaisesti, kun taas asiakkaan näkemyksen mukaan pankki ei ole hoitanut hänen omaisuuttaan asiantuntemuksella. Asiakas vaatii pankki myöntämään tekemänsä virheet ja korvaamaan niistä hänelle aiheutuneen tappion.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan näkemyksen mukaan salkunhoitaja ei ole hoitanut hänen omaisuuttaan asiantuntemuksella, koska kahden vuoden myyntitappiot ovat lähes 66.000 euroa ja kokonaistappiot 50.437,32 euroa. Asiakkaan käsityksen mukaan omaisuudenhoidon tavoitteena tulisi olla omaisuuden kasvattaminen tai edes ennallaan pitäminen.

Asiakas katsoo, että konsultointisopimuksen muuttamisen jälkeen hänen rahastosalkkuaan ei ole hoidettu sopimuksen mukaisesti ja että ajalla 21.8-27.10.2008 salkkua on hoidettu erityisen huonosti, koska tuona aikana tappiota on kertynyt 27.162,01 e ja tuottoja vain 654,75 e. Huomionarvoista asiakkaan näkemyksen mukaan on, että mainitun ajanjakson sisällä välillä 14.10-27.10.2008 tappiota on kertynyt 9.957,80 e. Asiakas kertoo ilmaisseensa tapaamisessa 22.5.2008 huolensa markkinatilanteen näkymistä salkunhoitajalle, minkä vuoksi tämän olisi tullut olla erityisen varovainen päätöksissään eikä ryhtyä tekemiinsä osto- ja myyntitoimenpiteisiin. Asiakas myös ihmettelee, miksi hänen salkkunsa arvo ei ole sittemmin kehittynyt OMX Helsinki –indeksiä vastaavalla tavalla, vaikka esimerkiksi maaliskuusta 2009 kurssit ja rahastot ovat nousseet yli 50 %.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastauksessaan pankki toteaa, että täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen tekemisen yhteydessä asiakkaan kanssa on sovittu rahastojen osalta, että niiden osalta noudatetaan pankin mallisalkkua. Asiakkaan esille nostamina ajankohtina omaisuudenhoitoa koskevat päätökset on tehty poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa ja ne ovat perustuneet varainhoitajan odotuksiin kunkin sijoituskohteen tulevasta arvonkehityksestä. Vaikka asiakkaan salkusta ei olisi myyty sijoituksia, olisi niiden arvo alentunut. Omaisuudenhoitosopimuksen ehtojen mukaan sijoituksia on mahdollista realisoida myös tappiollisina, jos se on omaisuudenhoitajan mielestä asiakkaan taloudellisen edun mukaista. Pankin mukaan vuosille 2008-2009 ajoittuneesta jyrkästä taantumasta huolimatta omaisuudenhoitaja on onnistunut kasvattamaan asiakkaan rahastosalkun arvoa ja sopimussuhteen alusta lukien kasvua on kertynyt 10,89 %, kun vertailuindeksin kehitys on samalla aikavälillä ollut -1,46 %. Salkun tuottoa ei kuitenkaan asiakkaan esittämällä tavalla voida verrata OMX Helsinki -indeksiin, koska asiakkaan rahastosalkun perusallokaatiossa osakkeita on vain 25 %.

Pankki toteaa myös, että asiakkaan kanssa käydyt neuvottelut on kirjattu sijoitusmuistioon. Muistion mukaan asiakas ei ole reklamoinut omaisuudenhoitoon liittyvistä toimenpiteistä ennen 23.9.2009 päivätyn kirjeen toimittamista. Sopimusehtojen mukaan osapuolten tulee reklamoida toiselle osapuolelle toimenpiteissä, raportoinnissa tai muussa toimitetussa informaatiossa tai asiakirjoissa havaitsemistaan virheistä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua tiedon saannistaan. Muistion mukaan tapaamisessa 22.5.2008 asiakas on ollut huolissaan markkinatilanteesta, mutta ei ole muutoin ilmaissut tyytymättömyyttään omaisuudenhoitoon. 17.11.2009 tapaamisessa on käyty keskustelu, jonka mukaan asiakas oli tyytyväinen salkkujen kehitykseen. Pankki katsoo, että koska se on hoitanut asiakkaan omaisuutta sopimuksen mukaisesti, on asiakkaan esittämä vaatimus perusteeton.
 

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- 9.11.2005 päivätty konsultatiivinen sijoituspalvelusopimus, jossa on sovittu palvelun sisällöstä, asiakkaalle toimitettavasta materiaalista sekä palkkiosta
- em sopimukseen liittyvät arvopaperinvälitystä koskevat ehdot
- 14.08.2008 päivätty täydenvaltakirjan omaisuudenhoidon sopimus, jossa asiakas on määritelty ei-ammattimaiseksi sijoittajaksi ja sopimuksen piiriin kuuluvaksi varallisuudeksi erillisen liitteen mukaisesti 912 te, perusallokaatioksi on rahasto- ja vakuutussalkun osalta sovittu korko 60 % (vaihteluväli 45-85%), osakkeet 25 % (0-40) ja vaihtoehtoiset sijoitukset (mm. hedge- ja raaka-ainerahastot sekä strukturoidut tuotteet) 15 % (0-40). Muita erityisiä rajoituksia sijoitustoiminnan suhteen ei ole määritelty kuin että varoja ei saa sijoittaa suoriin johdannaissopimuksiin. Vertailuindeksinä toimii perusallokaation mukainen hintaindeksi ja palkkioperuste on kiinteä %-osuus pääomasta sekä 20 % vertailuindeksi ylittävästä tuotosta. Verotukseen liittyvät asiat eivät kuulu sopimuksen piiriin muutoin kuin verottajaa varten tarvittavan 9A-lomakkeen toimittaminen asiakkaalle. Sopimuksen palkkiorakenteesta on 17.11.2009 poistettu tuottoperusteisuus.
- em sopimukseen liittyvät täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa koskevat ehdot, joiden mukaan muun muassa omaisuudenhoitaja hoitaa omaisuutta itsenäisesti ja tekee sijoituspäätökset parhaaksi katsomallaan tavalla noudattaen sovittuja sijoitustoiminnan periaatteita ja muita sopimuksen ehtoja neuvottelematta asiasta etukäteen asiakkaan kanssa. Omaisuudenhoitaja voi realisoida asiakkaan sijoituksia myös tappiollisina, jos se on omaisuudenhoitajan mielestä asiakkaan taloudellisen edun mukaista. Asiakas voi antaa kirjallisesti ohjeita omaisuutensa hoitamisesta, mutta mikäli ne ovat ristiriidassa tämän aikaisemmin antamien ohjeiden kanssa, voi omaisuudenhoitaja jättää niitä noudattamatta tai edellyttää ohjeen kohteena olevan omaisuuden siirtämistä sopimuksen ulkopuolelle. Vastuu koko sopimuksen taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista sekä mahdollisista seuraamuksista hänen muihin velvoitteisiinsa on asiakkaalla. Omaisuudenhoitaja puolestaan vastaa siitä, että hänen toimintansa on huolellista ja ammattitaitoista, mutta ei hoidettujen varojen saavuttamatta jääneestä tuotosta tai arvonnoususta. Sopimuksen mukaan omaisuudenhoitaja lähettää vähintään neljännesvuosittain raportin edellisen kauden tapahtumista ja osapuolten tulee reklamoida havaitsemistaan virheistä tai puutteista mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Pankilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja hinnastoa, jotka tulevat voimaan muutoskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Ellei asiakas hyväksy muutoksia, voi hän irtisanoa sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on asiakkaan irtisanottavissa 5 pankkipäivän kuluessa sekä omaisuudenhoitajan toimesta kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.
- asiakkaan sijoittajakuvan kartoitus vuodelta 2008, josta ilmenee asiakkaan tavoittelevan hyvää arvonnousua ja olevan valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Lisäksi vaikka asiakas kokee arvonvaihtelun epämiellyttävänä, hyväksyy hän tilapäisen laskun. Kokemusta yleisimmistä sijoitustuotteista asiakkaalla on yli kymmenen vuoden ajalta. Pääasiallinen tulonlähde on eläke ja asiakkaalla on jonkin verran tarvittaessa rahaksi muutettavissa olevaa omaisuutta. Asiakas on kertonut seuraavansa sijoittamiseen liittyviä asioita kerran kuukaudessa tai harvemmin ja olevansa osta ja pidä –sijoittaja. Nettotulojen määrä on 1.000-3.000 e ja säännölliset menot 500-1.000 e kuukaudessa. Nykyisen varallisuuden on todettu ilmenevän salkkuraporteista. Muuta omaisuutta asiakkaalla on loma-asunnon ja kahden sijoitusasunnon muodossa.
- asiakkaan sijoittajankuva kartoitus vuodelta 2009, josta ilmenee asiakkaan olevan varovainen sijoittaja, joka tavoittelee tasaista arvonnousua ja on valmis ottamaan vähän riski sekä hyväksyy tilapäisen arvonlaskun. Asiakkaalle on suositeltu varovaista mallisalkkua, jossa 80 % on pitkissä koroissa ja 20 % osakkeissa ja jonka tuotto-odotus on 4,29 %. Tuolloinen omaisuusjakauma oli n 15 % lyhyissä koroissa, n 48 % pitkissä ja n 36 % osakkeissa. Muut tiedot kuten vuoden 2008 kartoituksessa.
- yhteenveto asiakkaan sijoitussalkusta 14.8.2008, minkä mukaan osakesijoitusten arvo on laskenut n 19 % ja niiden osuus salkusta on n 37 %. Korkosijoitusten osuus n 58 % ja kasvua n 2 %. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa n 5 % ja lasku n 6 %.
- korkosijoitusten salkkuraportti 31.12.2009, jonka mukaan tuotto on ollut 4,82 %.
- osakesijoitusten salkkuraportti 31.12.2009, jonka mukaan tuotto on ollut 29,95 %.
- vakuutusten salkkuraportti 31.12.2009, jonka mukaan tuotto on ollut 15,44 %.
- vaihtoehtoisten sijoitusten salkkuraportti 31.12.2009, jonka mukaan tuotto on ollut 4,65 %.
- rahastosijoitusten salkkuraportti 31.12.2009, jonka mukaan tuotto on ollut 12,4 %.
- laskelma luovutusvoitoista ja tappioista vuodelta 2008, josta ilmenee tehdyn kymmenen kauppaa viidellä eri osakkeella ja joista on syntynyt voittoa n 14 te sekä 21 kauppaa 15 rahastolla, joista on syntynyt tappiota yhteensä n 50 te. Suurin osa myydyistä osakkeista oli ollut asiakkaalla yli 10 v, kun taas osa rahastoista oli ollut vain muutamia viikkoja.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta omaisuudenhoitopalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (26.10.2007/922) ja arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495).
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että palveluntarjoajan menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.
Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:n mukaan arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai arvopaperia koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia arvopapereita ja palvelua.
Lain 4 luvun 4 §:n mukaan arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja tarjottavasta palvelusta.
Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot mm. arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoamista palveluista, palvelun kohteena olevista arvopapereista ja niihin liittyvistä riskeistä sekä sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä.

Perustelut

Varainhoitajan toiminta

Asiakas on katsonut, ettei hänen salkkuaan ole hoidettu asiantuntemuksella. Pankki on puolestaan pitänyt varainhoitajan toimintaa sekä asiakkaan taloudellisen edun että sopimuksen mukaisena.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas on omaisuudenhoitosopimuksen allekirjoittamalla valtuuttanut varainhoitajan yksin päättämään hoitoonsa tulleiden varojen sijoittamisesta sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sopimuksen perusteella varainhoitajalla on ollut oikeus asiakkaan lukuun itsenäisesti ostaa, myydä, merkitä ja vaihtaa arvopapereita ja –osuuksia, rahasto-osuuksia ja muita sijoituskohteita kuten esimerkiksi sijoitusvakuutuksia pankin mallisalkkujen mukaisesti. Myynnit ovat voineet tapahtua myös tappiollisina.

Lautakunta toteaa, ettei varainhoitajan toimia voida arvioida jälkikäteen sen perusteella, miten hänen valitsemansa tai valitsematta jättämänsä sijoitukset ovat menestyneet, vaan arviointi on tehtävä sijoituspäätöksen tekohetkellä käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Lautakunta katsoo, että vaikka jotkin rahastosijoitukset ovat olleet suhteellisen lyhytaikaisia, ei asiassa ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella niitä olisi pidettävä asiakkaan sijoitusprofiilin, omaisuudenhoitosopimuksen tai hyvän arvoperimarkkinatavan vastaisina.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, ettei pankki ole menetellyt tapauksessa arvopaperimarkkinalain tai Finanssivalvonnan standardien vastaisesti tai muuten tuottamuksellisesti. Omaisuudenhoitoa koskevien sopimusehtojen mukaan pankki ei vastaa sopimuksen mukaisen omaisuudenhoidon taloudellisesta tuloksesta. Selvityksestä ei ilmene, että pankki olisi hoitanut asiakkaan varoja omaisuudenhoitosopimuksen ehtojen vastaisesti. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, etteivät asiakkaan esittämät vaatimukset ole sellaisia vahinkoja, joista pankki olisi korvausvastuussa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia