Haku

APL 4/16

Tulosta

Asianumero: APL 4/16 (2016)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 11.11.2016

Ovatko ulkomaisella alisäilyttäjällä säilytettävänä olevat asiakkaan omistamat osakkeet tallella? Onko pankilla velvollisuus selvittää asiakkaalle osakkeeseen ja osakeyhtiöön liittyviä tietoja? Ulkomainen osakeyhtiö. Alisäilyttäjä. Paperimuotoinen osake. Arvopaperisäilytys. Säilytysmaksu.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla on ollut 15.000 kappaletta Krungthai Thanakit Finance PLC:n (jäljempänä ”KTT”) paperimuotoisia osakkeita, jotka ovat olleet säilytettävänä Thaimaassa pankin alisäilyttäjällä. Pankki sai 10.1.2001 alisäilyttäjältään tiedon vaihtotarjouksesta. Tiedotteen mukaan osakkeita pystyi halutessaan vaihtamaan Bank Thai -osakkeisiin. Pankki ei välittänyt vaihtotarjousta asiakkaalle vedoten lyhyeen vastausaikaan.

Pankki sai alisäilyttäjältään 15.5.2001 uuden tiedotteen, jossa ilmoitettiin KTT-osakkeiden ostotarjouksesta. Tiedotteen mukaan Bank Thai tarjoutui ostamaan KTT-osakkeet. Pankki välitti tiedon ostotarjouksesta asiakkaalle, joka ei kuitenkaan hyväksynyt ostotarjousta.

Pankki katsoi toimineensa asiassa sopimusehtojen mukaisesti, kun se ei välittänyt vaihtotarjousta asiakkaalle. Pankki kuitenkin korvasi asiakkaalle kuitenkin vaihtotarjouksen ja ostotarjouksen mukaisten summien erotuksen eli 750,64 euroa.

Osakkeen kaupankäynti Thaimaan pörssissä päättyi 17.7.2001.

Pankki välitti asiakkaalle 8.12.2003 alisäilyttäjältä saamansa tiedon, jonka mukaan 7.11.2003 pidetyn KTT:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajille maksettiin pääomanpalautusta 1,40 THB/osake. Asiakkaan tilille maksettiin 82,27 euron pääomanpalautus.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että pankki olisi ehtinyt toimittaa hänelle tiedon vuoden 2001 KTT:n osakevaihtotarjouksesta. Asiakas kieltäytyi sen jälkeen tehdystä ostotarjouksesta, koska katsoi sen olevan alihintainen.

Asiakas on valituksessaan esittänyt, että KTT:n osakkeilla on tehty osakelistauspetos Stuttgartin pörssissä vuonna 2012. KTT osakeyhtiö lopetti liiketoimintansa ja myös kokonaan lakkautettiin jo 1.6.2003, mutta KTT-R-osakkeita ei mitätöity, koska bisnesmiehillä saattoi olla hyvin pitkän tähtäimen suunnitelmana näiden ”haamuosakkeiden” käyttö uudelleenlistaus ulkomaille osakehintamanipulaatioineen. Asiakas on valituksessaan esittänyt lisäksi, että hänen omistamansa KTT-F-osakkeet on salaa muutettu KTT-R-osakkeiksi.

Asiakas katsoo, että pankki ja sen valitsema alisäilyttäjä ovat osallistuneet tietoja salailemalla asiakkaan esittämään vuonna 2012 Stuttgartin pörssissä tapahtuneeseen petokseen, jossa KTT:n olemattomat osakkeet herätettiin henkiin mahdollistaen osakelistauspetoksen. Asiakkaan KTT-F osakkeet on salaa muutettu KTT-R-osakkeiksi ja pankki on toimillaan osallistunut petoksen ja kavalluksen peittelyyn.

Pankki on aiheetta perinyt kuukausittaisia säilytyspalkkioita, vaikka KTT on lopettanut liiketoimintansa vuonna 2003. Sen jälkeen asiakkaan osakkeet eivät voineet laillisesti olla olemassa.

Asiakas on pyytänyt pankkia antamaan erinäisiä tietoja liittyen KTT:hen ja sen osakkeeseen, esimerkiksi liittyen vuoden 2003 pääomanpalautukseen ja sen maksajaan sekä asiakkaan osakkeiden olemiseen jonkin rahaston omaisuutena.

Asiakas vaatii FINEä tekemään pankin toiminnasta tutkinnanaloituspyynnön ja nostamaan syytteitä Suomessa ja ulkomailla. Asiakas vaatii Suomen valtiota nostamaan syytteen pankkia ja sen hallitusta vastaan.

Asiakas vaatii pankkia lopettamaan osakkeista perusteettomasti perimänsä säilytysmaksut ja palauttamaan perimänsä säilytysmaksut 1.6.2003 lähtien.

Asiakas vaatii pankkia osoittamaan, että hänen omistamat KTT-F-osakkeet ovat edelleen hänen nimissään sellaisina kuin hän oli ne ostanut.

Asiakas on jo 15 vuoden ajan selvittänyt asiaa tietokoneen ääressä lukemattomien tuntien ajan, mistä on aiheutunut erilaisia kipuja ja särkyjä. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle 1 miljoona euroa vahingonkorvausta hänelle aiheutetuista fyysisistä ja henkisistä kivuista ja säryistä.

Asiakas vaatii lisäksi julkista anteeksipyyntöä pankin hallituksen puheenjohtajalta hänen julkisuudessaan esittämistä lausunnoista.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että se sai 10.1.2001 alisäilyttäjältään tiedotteen KTT-osakkeisiin kohdistuneesta vaihtotarjouksesta, jonka mukaan vastaus tarjouksen hyväksymisestä olisi pitänyt olla alisäilyttäjällä Thaimaassa 12.1.2001 aamupäivällä. Lyhyen vastausajan vuoksi asiakkaita ei ehditty tiedottamaan asiasta. Pankki katsoo toimineensa asiassa ehtojen mukaisesti jättäessään välittämättä tietoa, jota ei saatu välitetyksi tarvittavassa määräajassa. Pankki on kuitenkin hyvän tahdon eleenä korvannut asiakkaalle vaihtotarjouksen ja 15.5.2001 tehdyn ostotarjouksen summien erotuksen.

Asiakkaan pankin kautta ostamat KTT-osakkeet ovat pankin ulkomaisen alisäilyttäjän hallussa ja ne ovat edelleen asiakkaan omistuksessa. Pankki on täyttänyt ehtojen mukaisesti velvollisuutensa asiakkaaseen nähden välittäen hänelle tiedot, jotka pankki on saanut ulkomaalaiselta alisäilyttäjältään.

Pankki ei ole toimittanut asiakkaalle alisäilyttäjän yhteystietoja, sillä niiden toimittaminen asiakkaalle ei kuulu pankin tarjoamaan arvopapereiden säilytyspalveluun.

Pankki on maksanut asiakkaalle ehtojen mukaisesti pääomanpalautuksia ulkomaisen alisäilyttäjän ohjeiden mukaisesti. Alisäilyttäjä ei ole välittänyt pankille tietoa pääomanpalautuksen perusteesta.

Pankki säilyttää ja hoitaa asiakkaan arvo-osuustilillä ja arvopaperisäilytyksessä olevaa omaisuutta ehtojen mukaisesti. Asiakkaan ulkomaiset arvopaperit kirjataan tilioikeuksina pankin ja asiakkaan välille ja tilioikeuksia vastaavia ulkomaisia arvopapereita säilytetään pankin ulkomaisen alisäilyttäjäverkoston kautta. Ulkomainen alisäilyttäjä vastaa osakasinformaation välittämisestä pankille ja pankki lähettää tiedon edelleen asiakkaillensa.

Pankki säilyttää asiakkaan KTT-osakkeita ja välittää niitä koskevia tietoja säilytyspalveluun sovellettavien ehtojen mukaisesti. Pankin säilytyspalveluun ei kuulu sen selvittäminen, onko pankissa säilytettävien osakkeiden kohteina olevissa yhtiöissä tapahtunut väärinkäytöksiä tai missä kaikkialla tietty yhtiö on listautuneena. Säilytyspalveluun ei myöskään kuulu yhtiöiden taloudellisen tilanteen selvittäminen, tilinpäätöstietojen ja yhtiökokousten pöytäkirjojen sekä muiden yhtiön liittyvien tietojen toimittaminen asiakkaille niiltä osin kuin pankin ulkomainen alisäilyttäjä ei ole välittänyt tietoja pankin edelleen toimitettaviksi.

Pankki katsoo, että asiakkaan korvausvaatimus ei ole syy-yhteydessä pankin toimintaan. Pankki katsoo toimineensa ehtojen mukaisesti eikä täten ole syntynyt vahinkoa, joka olisi johtunut pankin toiminnasta.

Selvitykset

- Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleiset ehdot.

- Pankin ja asiakkaan välisiä sähköposteja.

- Arvopaperiote asiakkaan osakkeista.

- Asiakkaan selvityksiä koskien KTT-osaketta ja asiakkaan epäilemää osakkeella tehtyä petosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Arvopaperilautakunnan on arvioitava, onko pankki toiminut sopimusehtojen mukaisesti säilyttäessään asiakkaan osakkeita ja antamalla alivälittäjältä saamansa tiedot asiakkaalle.

Asiakas on vaatinut FINEä tekemään tutkinnanaloituspyyntöjä ja nostamaan syytteitä. Niiden osalta Arvopaperilautakunta toteaa, että sillä ei ole toimivaltaa toimia asiakkaan puolesta. Myöskään julkisen anteeksipyynnön vaatiminen pankin hallituksen puheenjohtajalta ei kuulu lautakunnan tehtäviin.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Arvopaperitileistä annetun lain 10 §:n, joka tuli voimaan 1.1.2013, mukaan säilyttäjän on huolehdittava, että sillä on jatkuvasti asiakkaidensa arvopaperitilien merkintöjä vastaavat arvopaperit hallinnassaan siten kuin tilinhaltijoiden kanssa on tarkemmin sovittu.

Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleisten ehtojen mukaan arvopapereita säilyttää pankin valitsema ulkomainen pankki, rahastoyhtiö tai säilyttäjäyhteisö (jäljempänä alisäilyttäjä). Asiakkaan ulkomaisia arvopapereita säilytetään yleensä ulkomaisen alisäilyttäjän hallussa tileillä, joihin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä.

Asiakkaalle ei luovuteta fyysisiä arvopapereita. Ulkomaisia arvopapereita ei voi yleensä rekisteröidä ulkomailla asiakkaan nimiin, vaan ne rekisteröidään pankin tai alisäilyttäjän nimiin asiakasvaratileille. Asiakkaan omistamat ulkomaiset arvopaperit ja niihin kohdistuvat tilioikeudet on eritelty pankin ulkomaisten säilytysten kirjanpidossa asiakkaan omaisuuteen kuuluviksi.

Asiakkaan ulkomaisia arvopapereita voidaan säilyttää ulkomaisen lainsäädännön alla olevalla yhteistilillä eli tilillä, jolla on usean osapuolen arvopapereita ja/tai myös pankin tai alisäilyttäjän arvopapereita. Asiakkaan oikeus yhteistilillä säilytettäviin arvopapereihin voi olla kappalemääräinen osuusoikeus yhteistilillä säilytettäviin varoihin tai muu ulkomaiseen lainsäädäntöön perustuva yhteisomistusoikeus.

Ehtojen mukaan ulkomainen alisäilyttäjä vastaa osakasinformaation välittämisestä pankille. Pankki lähettää asiakkaille sen ulkomaiselta alisäilyttäjältä saaman osakasinformaation, joka vaatii asiakkaan toimenpiteitä. Pankki pyrkii välittämään myös tiedon, jonka pankki saa alisäilyttäjältä niin myöhään, että tietoa ei saada välitetyksi asiakkaalle tarvittavassa määräajassa asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseksi. Pankki ei vastaa ulkomaisen alisäilyttäjän lähettämien tietojen oikeellisuudesta. Pankilla ei ole erikseen ilmoitusvelvollisuutta, jos liikkeeseen laskija, alisäilyttäjä tai jokin muu taho huolehtii osakasinformaation tiedottamisesta.

Asian arviointi

Asiakas on vaatinut pankkia osoittamaan, että hänen omistamansa osakkeet ovat edelleen tallella. Pankin selvityksen mukaan osakkeet ovat pankin ulkomaisen alisäilyttäjän hallussa ja ne ovat edelleen asiakkaan omistuksessa. Asiakkaan hyväksymien ehtojen mukaan ulkomaisia arvopapereita ei voi yleensä rekisteröidä ulkomailla asiakkaan nimiin, vaan ne rekisteröidään pankin tai alisäilyttäjän nimiin asiakasvaratileille.

Asiakkaan osakeomistusten kannalta olennaista on se, onko hän pystynyt käyttämään osakkeiden tuottamia oikeuksia ja onko hän halutessaan pystynyt esimerkiksi myymään osakkeensa. Asiakas ei ole ilmoittanut asiassa reklamoineensa pankille siitä, että hän ei olisi voinut käyttää osakkeiden tuottamia oikeuksia muutoin kuin vuoden 2001 vaihtotarjouksen osalta. Tältä osin pankki on korvannut asiakkaalle syntyneen vahingon. Asiakas ei ole myöskään esittänyt, että hän olisi yrittänyt myydä osakkeita tai tehdä niillä muita oikeustoimia. Arvopaperilautakunta katsoo pankin täyttäneen velvollisuutensa osakkeen säilyttämisen osalta.

Asiakkaan mukaan KTT-osakkeita ei ole enää olemassa, joten pankki on aiheetta veloittanut niiden säilytyksestä palvelumaksuja. Asiakas vaatii pankkia palauttamaan palvelumaksut 1.6.2003 jälkeiseltä ajalta. Pankin mukaan asiakkaan omistamat osakkeet ovat yhä säilytettävänä alisäilyttäjällä. Asiassa ei ole myöskään esitetty asiakkaan pyytäneen arvopaperien säilytyspalvelun lopettamista. Lautakunta katsoo edellä mainittu huomioon ottaen, että pankilla on ollut oikeus veloittaa asiakkaalta palvelumaksut arvopaperien säilyttämisestä.

Asiakas on pyytänyt pankilta tietoja osakkeeseen ja asiakkaan epäilemään osakepetokseen liittyen. Asiakkaan hyväksymien arvopaperisäilytyksen ehtojen mukaan pankki vastaa ulkomaiselta alisäilyttäjältä saamansa osakasinformaation välittämisestä asiakkaalle. Pankki ei ehtojen mukaan vastaa välitetyn informaation oikeellisuudesta. Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki ei ole sitoutunut hankkimaan tietoa osakkeesta, osakeyhtiöstä tai osakkeella tehdyistä väärinkäytöksistä.

Lopputulos

Arvopaperilautakunta katsoo asiassa jääneen osoittamatta pankin aiheuttaneen asiakkaalle vahinkoa.

Arvopaperilautakunta ei suosita korvausta.

Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Kajala

Neuvonen

Sario

Turtiainen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia